Διαδικασία : 2014/2016(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0215/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0215/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2014 - 18.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0258

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 183kWORD 88k
21 Μαρτίου 2014
PE 528.148v02-00 A7-0215/2014

σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky

(2014/2016 (INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Kristiina Ojuland

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ B7–0473/2013
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky

(2014/2016 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο, των Guy Verhofstadt και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky (B7-0473/2013),

–       έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, προς το Συμβούλιο, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική έναντι καθεστώτων κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα(1),

–       έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 23ης Οκτωβρίου 2012 προς το Συμβούλιο για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky(2),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) Catherine Ashton, της 20ής Μαρτίου 2013, σχετικά με την υπόθεση Magnitsky στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΑΕ/ΥΕ Catherine Ashton της 12ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την υπόθεση Sergei Magnitsky,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα και τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την άρνηση της ατιμωρησίας των δολοφόνων του Sergei Magnitsky,

–       έχοντας υπόψη αφενός τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε αρκετούς αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky και, αφετέρου, ανάλογες εκτιμήσεις σε άλλες χώρες,

–       έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(3),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 121 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0215/2014),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη του Sergei Magnitsky και ο επακόλουθος θάνατός του στη φυλακή στοιχειοθετούν μία καλά τεκμηριωμένη και σημαντική υπόθεση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη Ρωσία, έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστικών σωμάτων της και έρχονται να υπενθυμίσουν τις πολλές τεκμηριωμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στη Ρωσία·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο ανεξάρτητες έρευνες, τις οποίες διεξήγαγαν η επιτροπή δημόσιας επαγρύπνησης για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κέντρα κράτησης της Μόσχας και το Προεδρικό Συμβούλιο της Μόσχας για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποκάλυψαν ότι ο Sergei Magnitsky κρατήθηκε υπό απάνθρωπες συνθήκες, παραμελήθηκε σκοπίμως και βασανίστηκε·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μέλος πολλών διεθνών οργανισμών όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και τα Ηνωμένα Έθνη, έχει δεσμευτεί για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει επανειλημμένως πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωμοσύνη για να συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας και στην ευθυγράμμιση της συνταγματικής και έννομης τάξης της προς τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανάγκη για μία σταθερή, συνεκτική και σφαιρική πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, την οποία υποστηρίζουν όλα τα κράτη μέλη, με δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης που συνοδεύονται από την άσκηση συνεπούς και δίκαιης κριτικής, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων και τα λοιπά περιοριστικά μέτρα δεν συνιστούν καθαυτό παραδοσιακές δικαστικές κυρώσεις, αλλά αποτελούν πολιτικό μήνυμα το οποίο εκφράζει την ανησυχία της ΕΕ έναντι ενός ευρύτερου κοινού και, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να αποτελούν αναγκαίο και θεμιτό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος δεν συμπεριέλαβε το εν λόγω ζήτημα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, και ότι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2012 δεν έχει λάβει επίσημη συνέχεια·

1.      απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α.      να συντάξει έναν κοινό ενωσιακό κατάλογο των αξιωματούχων που ευθύνονται για τον θάνατο του Sergei Magnitsky, την επακόλουθη δικαστική συγκάλυψη και τη συνεχή και διαρκή παρενόχληση της μητέρας και της χήρας του·

β.      να επιβάλει και να εφαρμόσει απαγόρευση, σε επίπεδο ΕΕ, όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων για τους εν λόγω αξιωματούχους και να δεσμεύσει τα όποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να κατέχουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ.      να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιείται τακτική αναθεώρηση του προτεινόμενου καταλόγου απαγόρευσης όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων·

δ.      μετά την έγκριση της Πράξης Sergei Magnitsky περί λογοδοσίας στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, του 2012, να εγγράψει τους παρακάτω ρώσους πολίτες, μεταξύ άλλων, σε κατάλογο απαγόρευσης όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων σε επίπεδο ΕΕ και να κατασχεθούν τα όποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να κατέχουν τα πρόσωπα αυτά στην ΕΕ:

ALISOV, Igor, που γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1968·

DROGANOV, Aleksey (άλλως DROGANOV, Alexei), που γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1975·

EGOROVA, Olga, που γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1955·

GAUS, Alexandra, που γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1975·

GERASIMOVA, Anastasia, που γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1982·

GRIN, Victor, που γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1951·

KARPOV, Pavel, που γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 1977·

KHIMINA, Yelena (άλλως KHIMINA, Elena), που γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1953·

KLYUEV, Dmitry (άλλως KLYUEV, Dmitriy ή KLYUEV, Dmitri), που γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1967·

KOMNOV, Dmitriy (άλλως KOMNOV, Dmitri), που γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1977·

KRIVORUCHKO, Aleksey (άλλως KRIVORUCHKO, Alex ή KRIVORUCHKO, Alexei), που γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1977·

KUZNETSOV, Artem (άλλως KUZNETSOV, Artyom), που γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1975·

LOGUNOV, Oleg, που γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1962·

MAYOROVA, Yulya (άλλως MAYOROVA, Yulia), που γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1979·

PAVLOV, Andrey (άλλως PAVLOV, Andrei), που γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1977·

PECHEGIN, Andrey (άλλως PECHEGIN, Andrei), που γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1965·

PODOPRIGOROV, Sergei, που γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1974·

PONOMAREV, Konstantin, που γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1971·

PROKOPENKO, Ivan Pavlovitch, που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1973·

REZNICHENKO, Mikhail, που γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1985·

SAPUNOVA, Marina, που γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1971·

SHUPOLOVSKY, Mikhail, που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1983·

SILCHENKO, Oleg, που γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1977·

STASHINA, Yelena (άλλως STASHINA, Elena ή STASHINA, Helen), που γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1963·

STEPANOVA, Olga, που γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1962·

STROITELEV, Denis, που γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1973·

TAGIEV, Fikhret, που γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1962·

TOLCHINSKIY, Dmitry (άλλως TOLCHINSKY, Dmitriy ή TOLCHINSKIY, Dmitri), που γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1982·

UKHNALYOVA, Svetlana (άλλως UKHNALEV, Svetlana ή UKHNALEVA, Svetlana V.), που γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1973·

URZHUMTSEV, Oleg, που γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1968·

VINOGRADOVA, Natalya, που γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1973·

VORONIN, Victor, που γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1958·

ε.      να παροτρύνει τη Ρωσία να διεξαγάγει αξιόπιστη, ενδελεχή και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Sergei Magnitsky ενώ βρισκόταν σε προφυλάκιση και να προσαγάγει όλους τους υπαίτιους ενώπιον της δικαιοσύνης·

στ.    να ζητήσει από τη Ρωσία να κλείσει τη μεταθανάτια δίκη κατά του Sergei Magnitsky και να παύσει την άσκηση πίεσης στη μητέρα του και τη σύζυγό του για να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ρωσίας.

(1)

EE C 239 E της 20.8.2013, σ. 11.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0369.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0575.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ B7–0473/2013 (16.10.2013)

σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 1 του Κανονισμού

σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με μια συνεπή πολιτική έναντι καθεστώτων κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα όταν οι ηγέτες αυτών προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ(1),

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, της 23ης Οκτωβρίου 2012, για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky(2),

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε έναν αριθμό αξιωματούχων που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky, καθώς και ανάλογες εκτιμήσεις σε άλλες χώρες,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 121 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη του Sergei Magnitsky και ο επακόλουθος θάνατός του στη φυλακή στοιχειοθετούν μία καλά τεκμηριωμένη και σημαντική υπόθεση παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και έρχονται να υπενθυμίσουν με ανατριχιαστικό τρόπο τις πολλές τεκμηριωμένες ελλείψεις όσον αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη Ρωσία·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει δεσμευτεί να τηρεί πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει επανειλημμένως πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωμοσύνη για να συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας και στην ευθυγράμμιση της συνταγματικής και έννομης τάξης της σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανάγκη για μία σταθερή, ισχυρή και σφαιρική πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, με την υποστήριξη και την ενίσχυση, συνοδευόμενες από την άσκηση συνεπούς και δίκαιης κριτικής, περιλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων, εφόσον είναι αναγκαίο·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων και τα λοιπά περιοριστικά μέτρα δεν συνιστούν καθαυτό παραδοσιακές δικαστικές κυρώσεις, αλλά αποτελούν πολιτικό μήνυμα το οποίο εκφράζει την ανησυχία της ΕΕ έναντι ενός ευρύτερου κοινού και, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να αποτελούν αναγκαίο και θεμιτό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος δεν συμπεριέλαβε το εν λόγω ζήτημα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση στην αρχική του σύσταση·

1.      απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α)    να συντάξει έναν κοινό ενωσιακό κατάλογο των αξιωματούχων που ευθύνονται για τον θάνατο του Sergei Magnitsky, την επακόλουθη δικαστική συγκάλυψη και τη συνεχή και διαρκή παρενόχληση της μητέρας και της χήρας του·

β)    να επιβληθεί και να εφαρμοστεί απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων για τους εν λόγω αξιωματούχους και να δεσμευτούν τα όποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να κατέχουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού εντός της ΕΕ·

γ)     να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιείται τακτική αναθεώρηση του προτεινόμενου καταλόγου απαγόρευσης όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων·

δ)     να εγγράψει τους παρακάτω ρώσους πολίτες σε κατάλογο απαγόρευσης όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων σε επίπεδο ΕΕ και να κατασχεθούν τα όποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να κατέχουν τα πρόσωπα αυτά στην ΕΕ:

             ALISOV, Igor, που γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1968·

    DROGANOV, Aleksey, που γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1975·

    EGOROVA, Olga, που γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1955·

    GAUS, Alexandra, που γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1975·

    GERASIMOVA, Anastasia, που γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1982·

    GRIN, Victor, που γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1951·

    KARPOV, Pavel, που γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 1977·

    KHIMINA, Yelena, που γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1953·

    KLYUEV, Dmitry, που γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου 1967·

    KOMNOV, Dmitriy, που γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1977·

       KRIVORUCHKO, Aleksey (άλλως KRIVORUCHKO, Alex ή KRIVORUCHKO, Alexei), που γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1977·

    KUZNETSOV, Artem (άλλως KUZNETSOV, Artyom), που γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1975·

    LOGUNOV, Oleg, που γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1962·

    MAIOROVA, Yulia, που γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1979·

    PAVLOV, Andrei, που γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1977·

    PECHEGIN, Andrey,που γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1965·

    PODOPRIGOROV, Sergei, που γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1974·

    PONOMAREV, Konstantin, που γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1971·

    PROKOPENKO, Ivan Pavlovitch, που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1973·

    REZNICHENKO, Mikhail, που γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1985·

    SAPUNOVA, Marina, που γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1971·

    SHUPOLOVSKY, Mikhail, που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1983·

    SILCHENKO, Oleg, που γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1977·

       STASHINA, Yelena (άλλως STASHINA, Elena ή STASHINA, Helen), που γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1963·

    STEPANOVA, Olga, που γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1962·

    STROITELEV, Denis, που γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1973·

    TAGIEV, Fikhret, που γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1962·

    TOLCHINSKIY, Dmitri (άλλως TOLCHINSKY, Dmitry), που γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1982·

       UKHNALYOVA, Svetlana (άλλως UKHNALEV, Svetlana ή UKHNALEVA, Svetlana V.), που γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1973·

    URZHUMTSEV, Oleg, που γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1968·

    VORONIN, Victor, που γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1958·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη σύσταση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ρωσίας.

(1)

EE C 239 E της 20.8.2013, σ. 11.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0369.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sir Robert Atkins, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Tarja Cronberg, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Tanja Fajon, Jo Leinen, Barbara Lochbihler, Potito Salatto, Marietje Schaake, Alejo Vidal-Quadras

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Judith Sargentini

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου