Procedura : 2013/2197(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0010/2014

Teksty złożone :

A8-0010/2014

Debaty :

PV 22/10/2014 - 19
CRE 22/10/2014 - 19

Głosowanie :

PV 23/10/2014 - 7.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0044

DRUGIE SPRAWOZDANIE     
PDF 185kWORD 90k
26 września 2014
PE 536.042v02-00 A8-0010/2014

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Tamás Deutsch

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012(1),

–       uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(2),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2012 zawierające odpowiedzi instytucji(3),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając decyzję z dnia 3 kwietnia 2014 r.(5) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2012, jak również odpowiedzi Rady,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(7), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(8),

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0010/2014),

1.      odmawia udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Rady za rok budżetowy 2012;

2.      przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

(COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012(9),

–       uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013)0570 – C7-0275/2013)(10),

–       uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2012 zawierające odpowiedzi instytucji(11),

–       uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(12), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając decyzję z dnia 3 kwietnia 2014 r.(13) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2012, jak również odpowiedzi Rady,

–       uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(14), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(15), w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(16),

–       uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–       uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0010/2014),

A.     mając na uwadze, że wszystkie instytucje Unii powinny być przejrzyste i powinny w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii;

B.     mając na uwadze, że Rada Europejska i Rada jako instytucje unijne powinny ponosić demokratyczną odpowiedzialność przed obywatelami Unii, w takim stopniu, w jakim są one beneficjantami ogólnego budżetu Unii Europejskiej;

C.     mając na uwadze, że Parlament jest jedynym organem spośród instytucji unijnych wyłonionym w wyborach bezpośrednich oraz że odpowiada za udzielenie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

1.      podkreśla rolę Parlamentu określoną w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu;

2.      wskazuje, że zgodnie z art. 335 TFUE „Unia jest [...] reprezentowana przez każdą z instytucji, z tytułu ich autonomii administracyjnej, w sprawach związanych z funkcjonowaniem każdej z nich”, co oznacza, przy uwzględnieniu art. 55 rozporządzenia finansowego, że każda z instytucji jest odpowiedzialna za wykonanie własnego budżetu;

3.      podkreśla rolę Parlamentu i innych instytucji w procedurze udzielania absolutorium uregulowanej przepisami rozporządzenia finansowego, a w szczególności jego art. 164–166;

4.      zauważa, że zgodnie z art. 94 Regulaminu „postanowienia dotyczące procedury stosowanej przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu stosuje się również do procedury udzielania absolutorium [...] osobom odpowiedzialnym za wykonanie budżetów innych instytucji i organów Unii Europejskiej, takich jak Rada (w zakresie funkcji wykonawczych)”;

Opinia Trybunału Obrachunkowego na temat Rady Europejskiej i Rady zawarta w poświadczeniu wiarygodności za rok budżetowy 2012

5.      podkreśla fakt, że w sprawozdaniu rocznym za rok budżetowy 2012 Trybunał Obrachunkowy przedstawił uwagi dotyczące Rady Europejskiej i Rady w odniesieniu do błędów w opracowywaniu procedur przetargowych; zauważa, że jeden błąd dotyczy procedury negocjacyjnej, a drugi – zastosowania kryterium wyboru;

6.      odnotowuje odpowiedź Rady, że „Rada i Rada Europejska dysponują solidnymi scentralizowanymi ramami w zakresie udzielania zamówień, które to ramy zostały niedawno dostosowane do nowego rozporządzenia finansowego i nowych zasad stosowania; zostaną one także wzmocnione przez sporządzenie nowych wzorów umów oraz zaproszeń do składania ofert, a także przez opracowanie stosownych szkoleń poświęconych sposobom określania i stosowania kryteriów wyboru i kryteriów przyznania”;

7.      zgadza się z zaleceniami Trybunału Obrachunkowego, by urzędnicy zatwierdzający Rady Europejskiej i Rady poprawili przygotowanie, koordynację i realizację procedur przetargowych poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi kontrolnych i lepsze wytyczne;

8.      zauważa, że Rada nie udzieliła dalszej odpowiedzi na zalecenia Trybunału Obrachunkowego;

Kwestie nierozstrzygnięte

9.      ponownie apeluje do Rady o informowanie Parlamentu o postępach w budowie oraz o przewidywanych ostatecznych kosztach budynku „Europa”;

10.    zwraca się do Rady o wyjaśnienie wszystkich środków wdrożonych w trakcie budowy budynku „Europa” w celu poprawy realizacji tego projektu;

11.    przypomina Radzie, że Parlament wezwał do sporządzenia sprawozdania z postępów dotyczącego projektu budowlanego „Résidence Palace” oraz szczegółowego zestawienia poniesionych dotychczas kosztów;

12.    wzywa Radę, by przedstawiła na piśmie dogłębne wyjaśnienia szczegółowo przedstawiające całkowitą kwotę środków wykorzystaną na zakup budynku „Résidence Palace”, pozycję budżetową, z której czerpano te środki, wypłacone już transze, transze pozostałe do wypłacenia oraz cel, jakiemu będzie służyć ten budynek;

13.    ponownie wzywa Radę, by przedstawiła informacje na temat swego procesu modernizacji administracyjnej, a w szczególności dotyczące konkretnych środków wykonawczych w ramach tego procesu oraz przewidywanego wpływu na budżet Rady;

14.    wyraża ubolewanie z powodu powtarzających się trudności napotykanych dotychczas przy procedurach udzielania absolutorium, które wynikały z braku współpracy ze strony Rady; zauważa, że Parlament odmówił udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady na lata budżetowe 2009, 2010 i 2011 z powodów wymienionych w swoich rezolucjach z dnia 10 maja 2011 r., 25 października 2011 r., 10 maja 2012 r., 23 października 2012 r., 17 kwietnia 2013 r. i 9 października 2013 r. oraz odroczył decyzję dotyczącą udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium za rok budżetowy 2012 z powodów określonych w rezolucji z dnia 3 kwietnia 2014 r.;

15.    podkreśla, że skuteczna kontrola wykonania budżetu wymaga współpracy Parlamentu i Rady, zgodnie z rezolucją z dnia 3 kwietnia 2014 r.; potwierdza, że Parlament nie jest w stanie podjąć decyzji o udzieleniu absolutorium bez dysponowania stosownymi informacjami;

16.    przypomina, że w następstwie swojej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium przyjętej w kwietniu 2013 r. Parlament przesłał Radzie pytania do Komisji, i że Komisja odpowiedziała na nie w piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r.; przypomina Radzie pogląd Komisji, a mianowicie, że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych w ramach udzielania absolutorium przez Parlament oraz że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium;

17.    zauważa, że Komisja w powyższym piśmie stwierdza, iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetu innych instytucji oraz że udzielenie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszyłoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonywania jej sekcji budżetu;

18.    wyraża żal, że Rada nadal nie udzieliła odpowiedzi na pytania Parlamentu; przypomina wnioski z seminarium Parlamentu nt. uprawnienia Parlamentu do udzielania absolutorium Radzie, które odbyło się dnia 27 września 2012 r. i podczas którego specjaliści w zakresie prawa i eksperci akademiccy w dużym stopniu zgodzili się co do prawa Parlamentu do informacji; w związku z tym przywołuje art. 15 TFUE ust. 3 akapit trzeci, w którym stwierdza się, że każda instytucja, organ lub jednostka organizacyjna zapewnia przejrzystość swoich prac;

19.    podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji oraz że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach w sprawie absolutorium z ostatnich lat, zwłaszcza w rezolucji w sprawie absolutorium z dnia 23 października 2012 r.;

20.    zwraca uwagę na uprawnienia Parlamentu do udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie do udzielania absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak by utrzymać przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii;

21.    uważa, że nieprzedstawienie Parlamentowi wymaganych dokumentów stanowi przede wszystkim naruszenie prawa obywateli Unii do informacji i przejrzystości oraz jest niepokojącym symptomem pewnego deficytu demokracji w instytucjach unijnych; w związku z tym zwraca się do Rady, aby nie traktowała wniosku Parlamentu o dostęp do informacji jako próby narzucenia instytucjonalnej supremacji, ale nadała priorytet prawu obywateli do pełnej informacji;

22.    uważa, że koniecznie należy rozważyć różne możliwości aktualizacji przepisów dotyczących udzielania absolutorium określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

23.    uważa, że Parlament i Rada mogą dokonać pewnych postępów, ustanawiając procedurę „modus vivendi” wraz z wykazem dokumentów, które powinny sobie nawzajem przekazać w celu realizacji swych odnośnych ról w procedurze udzielania absolutorium; w związku z tym zachęca Radę, aby poszukiwała politycznego rozwiązania kwestii absolutorium wobec Rady, niezależnie od różnych stanowisk prawnych, jakie Parlament i Rada nadal zajmują;

24.    uważa, że zadowalająca współpraca Parlamentu, Rady Europejskiej i Rady w wyniku otwartej i formalnej procedury dialogu może być pozytywnym sygnałem dla obywateli Unii.

GŁOSOWANIE KOŃCOWE: GŁOSOWANIE IMIENNE

Posłowie głosujący za: 24

PPE : Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Markus Pieper, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

 

S&D : Caterina Chinnici, Bogusław Liberadzki, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski

 

ECR : Ryszard Czarnecki, Bernd Kölmel, Anders Primdahl Vistisen

 

ALDE : Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer

 

GUE/NGL : Rina Ronja Kari, Dennis de Jong

 

Verts/ALE : Igor Šoltes, Bart Staes

 

EFDD : Jonathan Arnott, Marco Valli

 

NI : Louis Aliot

Posłowie głosujący przeciw: 0

Brak

Posłowie wstrzymujący się od głosu: 0

Brak

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bernd Kölmel, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Gerben-Jan Gerbrandy, Péter Niedermüller, Markus Pieper, Julia Pitera

(1)

Dz.U. L 56 z 29.2.2012.

(2)

Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.

(3)

Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.

(5)

Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 24.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.9.2012, s. 1.

(7)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(8)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(9)

Dz.U. L 56 z 29.2.2012.

(10)

Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.

(11)

Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.

(12)

Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.

(13)

Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 24.

(14)

Dz.U. L 248, 16.9.2012, s. 1.

(15)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(16)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2014Informacja prawna