Procedura : 2014/2065(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0015/2014

Teksty złożone :

A8-0015/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/10/2014 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0031

SPRAWOZDANIE     
PDF 224kWORD 124k
9 października 2014
PE 537.329v02-00 A8-0015/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgii)

(COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Paul Rübig

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 Iskra MIHAYLOVAWYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgii)

(COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0532 – C8 – 0126/2014),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), a w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

–   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0015/2014),

A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C. mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek nr EGF/2013/012 BE/Ford Genk w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 512 pracowników (pomocą ma zostać objętych 479 osób) w zakładach montażowych Ford-Werke GmbH(4) znajdujących się w Genk („Ford Genk”) i u 10 dostawców Ford Genk w Belgii w okresie referencyjnym od 1 lipca 2013 r. do 1 listopada 2013 r.,

D. mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  odnotowuje, że warunki określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EGF zostały częściowo spełnione, jeżeli chodzi o minimalną liczbę zwolnień w okresie referencyjnym, gdyż liczba zwolnień wyniosła mniej niż 500; jest zdania, że wniosek o wkład z EFG może zostać uznany za dopuszczalny, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę; bierze pod uwagę dwie kolejne serie zwolnień, których należy się spodziewać w 2014 r. (ok. 4 340 zwolnień w Ford Genk oraz 2 820 zwolnień u jego dostawców mających siedzibę w tym samym regionie); jest zdania, że zwolnienia te będą miały poważny wpływ na cały region Flandrii, ponieważ według szacunków dojdzie do likwidacji ponad 11 000 miejsc pracy; przypomina, że jak najszybsze wdrożenie szczególnych środków na rzecz pierwszej grupy zwolnionych pracowników zwiększa ich szanse na znalezienie nowego zatrudnienia oraz daje wszystkim zwolnionym pracownikom takie same możliwości; w związku z tym zgadza się z Komisją, że Belgia ma prawo do pomocy finansowej na mocy rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  władze belgijskie złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 23 grudnia 2013 r. i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 12 czerwca 2014 r., a Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku w dniu 22 sierpnia 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje szybkie przeprowadzenie oceny w terminie krótszym niż 8 miesięcy; podkreśla znaczenie ustanowienia w nowym rozporządzeniu w sprawie EFG (rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013)(5) okresu oceny wynoszącego maksymalnie 20 tygodni;

3.  jest zdania, że zwolnienia w zakładach montażowych Ford-Werke GmbH i u 10 dostawców Ford Genk są związane z istotnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją oraz gwałtownym spadkiem udziału UE w rynku w sektorze produkcji samochodów osobowych na świecie, a także nieustannym spadkiem sprzedaży nowych samochodów w Unii;

4.  zauważa, że przedsiębiorstwo Ford Genk było największym pracodawcą w Limburgii, zatem zwolnienie 512 pracowników i dwie kolejne serie spodziewanych zwolnień z powodu zamknięcia fabryki Forda w Genk będą miały poważny wpływ na lokalny rynek pracy, który charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, niższym poziomem kwalifikacji i umiejętności, a także słabiej rozwiniętym systemem świadczenia usług edukacyjnych; zwraca uwagę, że zgodnie z badaniem, do którego odnoszą się władze belgijskie(6), oczekuje się, że na każde utracone 100 miejsc pracy w Ford Genk utraconych zostanie 65 miejsc pracy u jego bezpośrednich i pośrednich dostawców w Limburgii i 72 dodatkowe miejsca pracy u dostawców zlokalizowanych w innym miejscu w regionie Flandrii;

5.  odnotowuje, że przemysł motoryzacyjny był przedmiotem 17 decyzji w sprawie uruchomienia EFG od rozpoczęcia działalności EFG w 2007 r.(7); zauważa, że w ośmiu poprzednich decyzjach w sprawie EFG wskazywano na spadek udziału UE w rynku produkcji samochodów osobowych(8); apeluje o przeprowadzenie oceny efektów interwencji z EFG dotyczących konkretnie zwolnień w branży motoryzacyjnej, na podstawie tych wniosków oraz wniosków, które zostaną złożone do końca roku;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze belgijskie postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 lipca 2013 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

7.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki skierowane do 479 zwolnionych pracowników (pogrupowane według kategorii): (1) pomoc w poszukiwaniu pracy (kierownik ds. kluczowych klientów, doradca ds. interwencji społecznych, informacje na temat możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego, aktywne poradnictwo zawodowe nastawione na potrzeby rynku pracy) oraz (2) szkolenie i przekwalifikowanie (kurs szkolenia zawodowego, zatrudnienie poprzez indywidualne szkolenie zawodowe, warsztaty dotyczące rekrutacji);

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w celu rozwiązania tego problemu rząd flamandzki powołał specjalną grupę zadaniową, w której skład weszły wszystkie zainteresowane podmioty i z którą współpracują służby Komisji;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nie tylko przeprowadzono konsultacje z partnerami społecznymi reprezentowanymi w SERR Limburgia, lecz również włączono ich do komitetu monitorującego ustanowionego specjalnie w związku z wnioskiem o wsparcie z EFG; ponadto zauważa, że wniosek o wsparcie z EFG został omówiony z partnerami społecznymi w ramach regularnych sprawozdań dotyczących wdrażania strategicznego planu działania Limburgii, który został opracowany w reakcji na regionalne skutki zamknięcia zakładu Ford Genk;

10. przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej; zauważa jednocześnie, że środki w zakresie szkolenia i przekwalifikowania powinny uznawać i rozwijać konkretne umiejętności i kompetencje, które zwolnieni pracownicy zdobyli, pracując w branży motoryzacyjnej i w przedsiębiorstwach będących jej dostawcami;

11. odnotowuje, że wśród informacji na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, znajdują się dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze belgijskie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

12. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych w celu szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; podkreśla, że w rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 wprowadzono dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

13. podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót zwolnionych pracowników do stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

14. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie rozporządzenia (UE) nr 1309/2013, które odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament Europejski i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków pomagających w rozpoczęciu własnej działalności;

15. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ford-Werke GmbH, spółka zależna przedsiębiorstwa Ford of Europe AG, ma siedzibę statutową w Kolonii (Niemcy). Prowadzi działalność w zakładach produkcyjnych Forda w Kolonii i Saarlouis (Niemcy) oraz w Genk (Belgia).

(5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).

(6)

Peeters, L., Vancauteren, M., „Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk”, Universiteit Hasselt, listopad 2013 r., dostępne na stronie http://www.uhasselt.be/Documents/KIZOK/Impactstudie.pdf.

(7)

Zob. baza danych EFG dostępna na stronie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=pl.

(8)

Zob. projekt wniosków Komisji w sprawach EGF/2007/001 FR/Peugeot SA (decyzja COM(2007) 415 final z 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (decyzja COM(2008) 94 final z 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (decyzja COM(2008) 547 final z 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón (decyzja COM(2009) 150 final z 26.3.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (decyzja COM(2010) 7 final z 22.1.2010), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (decyzja COM(2014) 116 final z 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (decyzja COM(2012) 622 final z 19.10.2012), EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili (decyzja COM(2013) 469 final z 28.6.2013).


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek nr EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2), w szczególności jego art. 23 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3), a w szczególności jego art. 12,

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)      Dnia 23 grudnia 2013 r. Belgia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Ford-Werke GmbH i u jego 10 dostawców, uzupełniając go o dodatkowe informacje do dnia 12 czerwca 2014 r. Wniosek ten jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi więc o uruchomienie kwoty 570 945 EUR.

(4)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Belgię,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 570 945 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w…

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(2)

           Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

           Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (ceny z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

W odniesieniu do procedury – zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) – w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek w sprawie Ford Genk i wniosek Komisji

W dniu 22 sierpnia 2014 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia środków z EFG na rzecz Belgii w celu wsparcia reintegracji na rynku pracy pracowników, którzy z powodu poważnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją zostali zwolnieni w zakładach montażowych Ford-Werke GmbH znajdujących się w Genk („Ford Genk”) i u 10 dostawców Ford Genk w Belgii.

Jest to jedenasty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2014 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 570 945 EUR z EFG na rzecz Belgii. Wniosek dotyczy 512 pracowników zwolnionych w zakładach montażowych Ford-Werke GmbH(4) znajdujących się w Genk („Ford Genk”) i u 10 dostawców Ford Genk w Belgii (środkami współfinansowanymi z EFG ma zostać objętych 479 osób) w okresie referencyjnym od 1 lipca 2013 r. do 1 listopada 2013 r. Wniosek oparty jest na kryteriach interwencji określonych w art. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym w wyjątkowych okolicznościach wniosek może zostać uznany za dopuszczalny, mimo że kryteria interwencji określone w art. 2 lit. a) lub art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG nie zostały spełnione, pod warunkiem że zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę.

Wniosek został przesłany Komisji w dniu 23 grudnia 2013 r. Komisja uznała, że wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG określone w art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Trudna sytuacja gospodarcza sektora produkcji samochodów w UE, która jest spowodowana przede wszystkim stałym spadkiem sprzedaży nowych samochodów osobowych w UE w wyniku kryzysu gospodarczego i problemów strukturalnych, wraz z nadmiarem mocy produkcyjnych u niektórych producentów w kilku państwach członkowskich negatywnie wpłynęła na międzynarodową konkurencyjność unijnego przemysłu motoryzacyjnego jako całości. Czynniki te doprowadziły do zamykania zakładów i restrukturyzacji przez kilku producentów samochodów i ich dostawców, co doprowadziło do utraty znacznej liczby miejsc pracy w sektorze produkcji samochodów w ostatnich latach.

Władze belgijskie twierdzą, że zamknięcie zakładów Forda w Genk spowoduje – poza pierwszą serią zwolnień – dwie kolejne serie zwolnień 650 i 4000 pracowników, których można spodziewać się w 2014 r. Zwolnienia te będą miały poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę.

Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki skierowane do 479 zwolnionych pracowników (pogrupowane według kategorii): (1) pomoc w poszukiwaniu pracy (kierownik ds. kluczowych klientów, doradca ds. interwencji społecznych, informacje na temat możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego, aktywne poradnictwo zawodowe nastawione na potrzeby rynku pracy) oraz (2) szkolenie i przekwalifikowanie (kurs szkolenia zawodowego, zatrudnienie poprzez indywidualne szkolenie zawodowe, warsztaty dotyczące rekrutacji).

Według władz belgijskich środki uruchomione w dniu 1 lipca 2013 r. składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług i stanowią aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót pracowników na rynek pracy.

Jeżeli chodzi o kryteria określone w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, władze belgijskie we wniosku:

•  potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

•  wykazały, że działania te mają na celu udzielenie pomocy poszczególnym pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki;

•  potwierdziły, że działania kwalifikowalne, o których mowa powyżej, nie są objęte pomocą z innych instrumentów finansowych UE.

Jeżeli chodzi o systemy zarządzania i kontroli, Belgia poinformowała Komisję, że organem odpowiedzialnym za wniosek o wsparcie z EFG jest flamandzka agencja ds. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Głównymi organami odpowiedzialnymi za wdrażanie środków pomocy współfinansowanych przez EFG są flamandzki urząd ds. pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego (VDAB) oraz krajowy urząd pracy (RVA).

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków na łączną kwotę 570 945 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 51).

Jest to jedenasty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej do tej pory w 2014 r. Po udzieleniu pomocy we wnioskowanej wysokości do dyspozycji pozostanie w dalszym ciągu ponad 25% maksymalnej rocznej kwoty zarezerwowanej dla EFG do wykorzystania na przydział środków w ostatnich czterech miesiącach roku, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 12 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym, chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o wkład z EFG.

(1)

           Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

           Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

            Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ford-Werke GmbH, spółka zależna przedsiębiorstwa Ford of Europe AG, ma siedzibę statutową w Kolonii (Niemcy). Prowadzi działalność w zakładach produkcyjnych Forda w Kolonii i Saarlouis (Niemcy) oraz w Genk (Belgia).


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/ch D(2014)42749

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku z wnioskiem EGF/2013/012 BE/Ford Genk z Belgii (COM(2014)532 wersja ostateczna)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EPML) wraz z grupą roboczą ds. EFG rozpatrzyła możliwość uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2013/012 BE/Ford Genk oraz przyjęła następującą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o transferze płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że przedmiotowy wniosek opiera się na art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji i ma na celu udzielenie wsparcia dla 479 spośród 512 pracowników zwolnionych w zakładach montażowych Ford-Werke GmbH znajdujących się w Genk („Ford Genk”) i u 10 dostawców Ford Genk w Belgii w okresie referencyjnym od 1 lipca 2013 r. do 1 listopada 2013 r.;

B) mając na uwadze trudną sytuację sektora produkcji samochodów w UE, która jest spowodowana przede wszystkim stałym spadkiem sprzedaży w wyniku kryzysu gospodarczego; mając na uwadze, że od chwili rozpoczęcia programu w 2007 r. 17 decyzji o uruchomieniu EFG dotyczyło przemysłu;

C) mając na uwadze, że 83,7% pracowników przewidzianych do objęcia omawianymi środkami to mężczyźni, a 16,3% to kobiety; mając na uwadze, że znaczna większość (98,1%) pracowników to osoby między 25 a 54 rokiem życia;

D) mając na uwadze, że według władz belgijskich w 2014 r. należy się spodziewać dwóch kolejnych serii zwolnień obejmujących znacznie większą liczbę pracowników; mając na uwadze, że zgodnie z badaniem, do którego odnoszą się władze belgijskie, zamknięcie zakładów Forda w Genk i jego skutki uboczne doprowadzą łącznie do utraty ok. 11 760 miejsc pracy w regionie Flandrii;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Belgii:

1. odnotowuje, że władze belgijskie złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 23 grudnia 2013 r. i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 12 czerwca 2014 r., a Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku w dniu 22 sierpnia 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje szybkie przeprowadzenie oceny w terminie krótszym niż 8 miesięcy; podkreśla znaczenie ustanowienia w nowym rozporządzeniu okresu oceny wynoszącego maksymalnie 20 tygodni;

2. ubolewa, że poza zwolnieniami będącymi przedmiotem omawianego wniosku, spodziewane są jeszcze dwie serie zwolnień przed końcem 2014 r. z powodu zamknięcia fabryki Forda w Genk; jest zdania, że będzie to miało poważny wpływ na rynek pracy w całym regionie Flandrii, ponieważ według szacunków dojdzie do likwidacji ponad 11 000 miejsc pracy;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w celu rozwiązania tego problemu rząd flamandzki powołał specjalną grupę zadaniową, w której skład weszły wszystkie zainteresowane podmioty i z którą współpracują służby Komisji;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nie tylko przeprowadzono konsultacje z partnerami społecznymi, lecz również włączono ich do komitetu monitorującego ustanowionego specjalnie w związku z wnioskiem o wkład z EFG;

5. podkreśla, że celem środków w zakresie szkolenia zawodowego powinno być zwiększenie szans pracowników na zatrudnienie i powinny one być dostosowane do faktycznego zapotrzebowania na rynku pracy; zauważa jednocześnie, że środki w zakresie szkolenia i przekwalifikowania powinny uznawać i rozwijać konkretne umiejętności i kompetencje, które zwolnieni pracownicy zdobyli, pracując w branży motoryzacyjnej i w przedsiębiorstwach będących jej dostawcami;

6. odnotowuje, że przemysł motoryzacyjny był przedmiotem 17 decyzji w sprawie uruchomienia EFG od rozpoczęcia działalności funduszu w 2007 r.(1); apeluje o przeprowadzenie oceny efektów interwencji z EFG dotyczących konkretnie zwolnień w branży motoryzacyjnej, na podstawie tych wniosków oraz wniosków, które zostaną złożone do końca roku;

7. przypomina, ze przedmiotowe rozporządzenie zobowiązuje do dopilnowania, by nie dochodziło do powielania środków finansowych przyznawanych na podstawie prawa krajowego w przypadku zwolnień grupowych oraz środków z EFG.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG

Pełniąca obowiązki przewodniczącej, pierwsza wiceprzewodnicząca

(1)

Zob. baza danych EFG dostępna na stronie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=pl.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Parlament Europejski

ASP 09 G 205

1047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania dwa odrębne wnioski Komisji Europejskiej dotyczące decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdań w sprawie tych wniosków w dniu 6 października.

Zasady mające zastosowanie do wkładów finansowych z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) określono w rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, a także w punkcie 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

-          wniosek COM(2014)0515 dotyczy wkładu z EFG w wysokości 1 019 184 EUR na aktywne środki na rynku pracy mające na celu ułatwienie reintegracji zawodowej 633 pracowników zwolnionych w 142 przedsiębiorstwach działających w sektorze produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, w regionie Wspólnoty Walenckiej w Hiszpanii.

-          wniosek COM(2014)0532 dotyczy wkładu z EFG w wysokości 570 945 EUR na aktywne środki na rynku pracy mające na celu ułatwienie reintegracji zawodowej 512 pracowników zwolnionych w zakładach montażowych Ford-Werke GmbH znajdujących się w Genk oraz u 10 dostawców Ford Genk w Belgii.

Koordynatorzy komisji ocenili powyższe wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o skierowanie do Pana pisma stwierdzającego, że komisja REGI nie ma zastrzeżeń co do uruchomienia wyżej wspomnianych środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przeznaczenia ich na cele zaproponowane przez Komisję Europejską.

Z wyrazami szacunku


Iskra MIHAYLOVAWYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

7.10.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Sophie Montel, Clare Moody, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Zastępca(y) (art. 200 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Ernest Maragall

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2014Informacja prawna