Procedura : 2016/0198(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0065/2017

Teksty złożone :

A8-0065/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0340

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 591kWORD 56k
13 marca 2017
PE 597.477v02-00 A8-0065/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Jussi Halla-aho

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0434),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 79 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0247/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0065/2017),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma raczej charakter techniczny niż polityczny. Opiera się ona na poprzednich instrumentach w tej dziedzinie (rozporządzenie (WE) 1030/2002(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 380/2008(2)).

Celem wniosku nie jest pełna harmonizacja dokumentu pobytowego, ponieważ nie powinna ona wiązać się z kosztami, a ponadto uznano za stosowne umożliwić państwom członkowskim, które chciałyby zapewnić obywatelom państw trzecich takie same korzyści jak własnym obywatelom, dodanie mikroprocesora stykowego na potrzeby elektronicznej administracji rządowej.

Przedmiotowe rozporządzenie aktualizuje załącznik, żeby zwiększyć harmonizację. Nawet jeśli nie osiągnięto jeszcze pełnej jednolitości i wciąż utrzymują się pewne rozbieżności, instrument stanowi krok naprzód. Wniosek ma na celu zapewnić jednolity wzór oraz pewne standardowe zabezpieczenia, do których można dodać zabezpieczenia fakultatywne.

Dalsza harmonizacja dokumentu pobytowego pomaga funkcjonariuszom straży granicznej i innym właściwym organom w wykonywaniu zadań oraz przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i legalnych rezydentów UE.

Sprawozdawca uważa, że art. 79 TFUE stanowi właściwą podstawę prawną, z możliwością udziału Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w oparciu o protokół nr 21. Większą spójność można osiągnąć jedynie wówczas, gdy każde państwo członkowskie będzie uczestniczyło w jednym instrumencie.

(1)

Rozporządzenie Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.U. L 157 z 15.6.2002, s. 1).

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 1).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

Odsyłacze

COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)

Data przedstawienia w PE

30.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

7.7.2016

PETI

7.7.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

1.2.2016

PETI

13.7.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jussi Halla-aho

12.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.10.2016

30.1.2017

9.3.2017

 

Data przyjęcia

9.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, John Procter, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Monika Smolková, Auke Zijlstra

Data złożenia

13.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina

S&D

Inés Ayala Sender, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Monika Smolková

VERTS/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2017Informacja prawna