Procedura : 2016/0021(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0067/2017

Teksty złożone :

A8-0067/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0134

ZALECENIE     ***
PDF 591kWORD 56k
22 marca 2017
PE 601.084v02-00 A8-0067/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Stefan Eck

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05925/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 ust. 1 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0102/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0067/2017),

1.  wyraża zgodę na podpisanie Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.


UZASADNIENIE

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci jest globalnym traktatem pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). Ustanawia ona główne międzynarodowe ramy prawne współpracy i działań mających na celu kontrolę i ograniczenie stosowania rtęci i związków rtęci oraz antropogenicznych emisji rtęci i związków rtęci do atmosfery, wody i gruntu. Jej celem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed wszelkim szkodliwym działaniem rtęci. Jej tekst został uzgodniony w dniu 19 stycznia 2013 r., natomiast przyjęto ją w dniu 10 października 2013 r. w Kumamoto (Japonia). Tytuł konwencji wywodzi się od nazwy japońskiego nadbrzeżnego miasta Minamata, które było miejscem katastrofy ekologicznej potwierdzonej po raz pierwszy w 1968 r. Poskutkowała ona przemysłowym zanieczyszczeniem wody rtęcią na całe dziesięciolecia.

Dowody naukowe dowodzą ostrej toksyczności rtęci, a pierwiastek ten nie może zostać zniszczony ani nie zniknie. Z powodu niezwykle wyniszczających skutków zdrowotnych rtęć znajduje się wśród najbardziej zanieczyszczających substancji na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia nie ma bezpiecznych limitów w odniesieniu do rtęci. W systemach wodnych rtęć może tworzyć neurotoksyczny związek zwany metylortęcią, który ulega biomagnifikacji w łańcuchu pokarmowym. Narażenie na działanie rtęci jest szeroko rozpowszechnionym problemem zdrowotnym i może mieć szkodliwe skutki dla układu nerwowego, układu trawiennego i odpornościowego, płuc, nerek, skóry i oczu. Nawet małe ilości rtęci mogą zakłócać pracę systemu nerwowego.

Rtęć jest globalnym i wszechobecnym metalem o szerokim zastosowaniu w przedmiotach codziennego użytku. Jest uwalniana do atmosfery, gleby i wody z różnorodnych źródeł. Kontrolowanie antropogenicznych emisji rtęci w całym jej cyklu życia było kluczowym czynnikiem w kształtowaniu zobowiązań w ramach konwencji. Konwencja z Minamaty odnosi się do całego cyklu życia rtęci. Przewiduje ona m.in. zakaz otwierania nowych kopalni rtęci i stopniowe zamykanie istniejących, wycofywanie i ograniczanie stosowania rtęci w szeregu produktów i procesów, działania na rzecz kontroli emisji i uwalniania oraz regulację wydobycia złota tradycyjnego i na małą skalę. Konwencja dotyczy także przechowywania rtęci, jej unieszkodliwiania jako odpadu oraz miejsc skażonych rtęcią. Na mocy Konwencji z Minamaty rządy będą zachęcane do podjęcia środków w celu przeciwdziałania skutkom zdrowotnym narażenia na kontakt z rtęcią.

Rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej już utorowało drogę dla konwencji. Rozporządzenie to zostało uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci, uzgodnionym między Radą a Parlamentem w dniu 14 grudnia 2016 r., popartym przez Coreper w dniu 16 grudnia 2016 r. i przyjętym przez Parlament w dniu 14 marca 2017 r. Rozporządzenie w sprawie rtęci wdraża przepisy Konwencji z Minamaty, które nie były dotychczas transponowane do prawa Unii, oraz obejmuje kilka dodatkowych kwestii, które nie są w pełni regulowane konwencją.

Zgodnie z art. 30 Konwencji z Minamaty konwencja ta podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa oraz regionalne organizacje integracji gospodarczej. Złożenie dokumentów ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia Konwencji z Minamaty przez UE i jej państwa członkowskie powinno nastąpić wspólnie i w sposób skoordynowany, aby zagwarantować, na ile to możliwe, że konwencja wejdzie w życie jednocześnie w UE i jej państwach członkowskich. Aby wdrożyć konieczne środki techniczne opisane powyżej, UE powinna jak najszybciej ratyfikować Konwencję z Minamaty w sprawie rtęci. W świetle zakończonych negocjacji oraz przyjęcia rozporządzenia w sprawie rtęci nadszedł obecnie czas na ukończenie ratyfikacji Konwencji z Minamaty.

W tym celu Rada przyjęła projekt decyzji Rady w sprawie podpisania Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci zatwierdzającej konwencję w imieniu UE. Tekst konwencji jest dołączony do decyzji. Ratyfikacja konwencji będzie stanowić ważny krok w kierunku wyższego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed rtęcią. Umożliwi także UE odegranie aktywnej roli w kształtowaniu globalnej polityki bezrtęciowej. Dlatego sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje projekt decyzji Rady i sugeruje, by Parlament wyraził zgodę.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci

Odsyłacze

05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)00422016/0021(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

7.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.3.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

16.3.2017

ITRE

16.3.2017

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Data złożenia

22.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

2

-

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

1

0

EFDD

Julia Reid

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2017Informacja prawna