Procedura : 2016/0368(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0228/2017

Teksty złożone :

A8-0228/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0325

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 704kWORD 80k
21 czerwca 2017
PE 604.644v02-00 A8-0228/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Karima Delli

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i

(WE) nr 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0745),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0501/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0228/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W celu uporządkowania dorobku prawnego i ograniczenia jego objętości należy go systematycznie analizować i wskazywać nieaktualne przepisy. Uchylenie nieaktualnych przepisów pozwala utrzymać ramy legislacyjne, które są przejrzyste, jasne i łatwe do stosowania przez państwa członkowskie i zainteresowane strony, w tym przypadku sektor transportu drogowego towarów.

(2)  W celu uporządkowania dorobku prawnego i ograniczenia jego objętości należy go systematycznie analizować i wskazywać nieaktualne przepisy. Uchylenie nieaktualnych przepisów pozwala utrzymać ramy legislacyjne, które są przejrzyste, jasne i łatwe do stosowania przez państwa członkowskie i zainteresowane strony, w tym przypadku sektor żeglugi śródlądowej i sektor transportu drogowego towarów.

Uzasadnienie

Proponuje się uchylić akty ustawodawcze dotyczące zarówno żeglugi śródlądowej, jak i sektora transportu towarów. Powinno to znaleźć odbicie w tekście motywu.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Rada przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 1101/89 w 1989 r. Dziesięć lat później Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 718/1999 w celu zagwarantowania, że sektor żeglugi śródlądowej nadal dysponuje odpowiednimi narzędziami oraz w celu zarządzania zdolnością połowową floty. Rozporządzenie to miało ten sam zakres przedmiotowy co rozporządzenie (EWG) nr 1101/89, lecz nie uchylało tego ostatniego.

(3)  Rada przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 1101/89 w 1989 r. Dziesięć lat później Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 718/1999 zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 546/20141a w celu zagwarantowania, by sektor żeglugi śródlądowej nadal dysponował odpowiednimi narzędziami oraz w celu zarządzania zdolnością połowową floty. Rozporządzenie to miało ten sam zakres przedmiotowy co rozporządzenie (EWG) nr 1101/89, lecz nie uchylało tego ostatniego.

 

_______________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 546/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 15).

Uzasadnienie

Rozporządzenie 546/2014 wprowadziło zakres przedmiotowy objęty uchylonym rozporządzeniem 1101/89. Dlatego należy wspomnieć w motywie o rozporządzeniu 546/2011.

(1)

Dz.U. C … / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Ramy ogólne

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska potwierdziły swoje wspólne zobowiązanie do uaktualnienia i uproszczenia prawodawstwa w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

W celu uporządkowania dorobku prawnego i ograniczenia jego objętości należy go systematycznie analizować i wskazywać nieaktualne przepisy. Uchylenie nieaktualnych przepisów pozwala utrzymać ramy legislacyjne, które są przejrzyste, jasne i łatwe do stosowania przez państwa członkowskie i zainteresowane strony, w tym przypadku sektor transportu drogowego towarów.

Przedmiot

Rozporządzeniem (EWG) nr 1101/89 wprowadzono mechanizmy ulepszeń strukturalnych w sektorze żeglugi śródlądowej w odniesieniu do flot prowadzących działalność na połączonych sieciach wodnych śródlądowych Belgii, Niemiec, Francji, Luksemburga, Niderlandów i Austrii. Celem tego rozporządzenia było zredukowanie nadwyżki zdolności przewozowych w sektorze żeglugi śródlądowej poprzez zastosowanie koordynowanych na szczeblu wspólnotowym programów złomowania jednostek pływających. Rozporządzenie przestało obowiązywać w dniu 29 kwietnia 1999 r., kiedy rozporządzenie (WE) nr 718/1999 weszło w życie.

Rozporządzeniem (WE) nr 2888/2000 rozdzielono między państwa członkowskie kontyngenty dla pojazdów ciężarowych, przyznane Wspólnocie przez Szwajcarię na lata 2001–2004. Ponieważ od 2005 r. nie ma już potrzeby rozdzielania kontyngentów między państwa członkowskie, rozporządzenie (WE) nr 2888/2000 stało się nieaktualne i należy je uchylić.

Rozporządzeniem (WE) nr 685/2001 ustanowiono zasady podziału między państwa członkowskie zezwoleń dostępnych dla Wspólnoty zgodnie z porozumieniami ustanawiającymi określone warunki dla drogowego przewozu rzeczy i wspierania transportu kombinowanego między Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz między Wspólnotą Europejską a Rumunią. Rozporządzenie stało się nieaktualne, ponieważ Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Unii.

Opinia sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni dokonała oceny wniosku i zaleca podtrzymanie uchylenia rozporządzenia (EWG) nr 1101/89, rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i rozporządzenia (WE) nr 685/2001, jak proponuje Komisja.

Rada również proponuje przyjęcie wniosku Komisji, ale wprowadza dwie zmiany w motywie, które ulepszają tekst. Sprawozdawczyni proponuje te dwie zmiany jako poprawki PE. Jeżeli te dwie zmiany zostaną przyjęte przez Parlament, Rada mogłaby przyjąć stanowisko PE w pierwszym czytaniu bez poprawek. Pozwoliłoby to uniknąć rozmów trójstronnych, które nie są w rzeczywistości konieczne w tej sprawie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001

Odsyłacze

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Data przedstawienia w PE

29.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.5.2017

 

 

 

Data przyjęcia

20.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Susanne Melior, Roberta Metsola

Data złożenia

21.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2017Informacja prawna