Procedura : 2016/0360B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0255/2017

Teksty złożone :

A8-0255/2017

Debaty :

PV 29/11/2017 - 20
CRE 29/11/2017 - 20

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0468

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 731kWORD 83k
14 lipca 2017
PE 605.934v02-00 A8-0255/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012

(COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Peter Simon

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012

(COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0850),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0158/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia ..., ,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 marca 2017 r.(1),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 18 maja 2017 r. upoważniającą Komisję Gospodarczą i Monetarną do rozdzielenia wyżej wymienionego wniosku Komisji Europejskiej i do sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

–  uwzględniając art.59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0255/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(2)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2016/0360B(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do tymczasowych uregulowań w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz wpływu traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walutach innych niż waluty krajowe państw członkowskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(3),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  ▌Stosowanie rezerw na oczekiwane straty kredytowe, które wprowadzono w zmienionych międzynarodowych standardach rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych „MSSF9”, może doprowadzić do nagłego znacznego obniżenia współczynników kapitałowych instytucji. Mając na uwadze, że Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego rozważa obecnie bardziej długoterminowy sposób ujmowania w kapitale regulacyjnym rezerw z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, a także w celu zapobieżenia wystąpieniu nieuzasadnionego negatywnego wpływu na akcję kredytową instytucji kredytowych należy wprowadzić odpowiednie uzgodnienia przejściowe, dzięki którym instytucje będą mogły zneutralizować potencjalnie znaczące negatywne skutki dla kapitału podstawowego Tier I w wyniku księgowania oczekiwanych strat kredytowych w okresie przejściowym spowodowanego wprowadzeniem zmienionych międzynarodowych standardów rachunkowości.

(2)  W rezolucji z dnia 6 października 2016 r. Parlament Europejski zaapelował o stopniowe wdrażanie, które zminimalizuje wpływ nowego modelu pomiaru utraty wartości w ramach MSSF 9.

(3)  Instytucje powinny mieć możliwość skorzystania z przejściowego okresu stopniowego wdrażania o długości maksymalnie pięciu lat. Zgodnie ze standardem Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego z marca 2017 r. dotyczącym tymczasowego podejścia i ustaleń przejściowych w zakresie uregulowań dotyczących rezerw księgowych skutki rezerw z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla kapitału podstawowego Tier I nie powinny zostać w pełni zneutralizowane w okresie przejściowym.

(4)  Instytucje powinny mieć możliwość wdrożenia rozwiązań przejściowych dotyczących wprowadzenia MSSF 9. Jeżeli nie zdecydują się na taki krok, nie powinny co do zasady mieć możliwości późniejszego zastosowania tych rozwiązań. Jednakże po pierwszym okresie sprawozdawczym w ramach okresu przejściowego, z zastrzeżeniem wcześniejszego zatwierdzenia przez właściwe organy, instytucje powinny, jednorazowo, mieć możliwość zmiany tej decyzji i stosowania rozwiązań przejściowych w okresie pozostającym do końca okresu przejściowego.

(5)  Instytucje powinny podawać do wiadomości publicznej swoje współczynniki kapitałowe, jak również wskaźniki dźwigni, zarówno z zastosowaniem, jak i bez zastosowania określonych w rozporządzeniu rozwiązań przejściowych związanych z MSSF 9, tak by umożliwić wszystkim zainteresowanym ocenę wpływu tych rozwiązań na wspomniane współczynniki i wskaźniki. Jeżeli instytucja postanowi nie stosować rozwiązań przejściowych, nie powinna mieć obowiązku podawania ich skutku do wiadomości publicznej.

(6)  ▌Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 575/2013,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)  ▌po art. 473 dodaje się art. 473a w brzmieniu:

„Artykuł 473a Wprowadzenie MSSF 9

1.  Do dnia 31 grudnia 2022 r. instytucje, które przygotowują swoje sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, oraz instytucje, które zgodnie z art. 24 ust. 2 niniejszego rozporządzenia mają obowiązek dokonania wyceny aktywów i pozycji pozabilansowych oraz określenia funduszy własnych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości mogą, w drodze odstępstwa od art. 50 niniejszego rozporządzenia, dodawać do swojego kapitału podstawowego Tier I kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, pomnożoną przez mający zastosowanie współczynnik określony w ust. 4.

2.  Kwotę, o której mowa w ust. 1, stanowi wyższa z poniższych wartości:

a)  zero;

b)  kwota po opodatkowaniu obliczona zgodnie z ppkt (i) pomniejszona o kwotę obliczoną zgodnie z ppkt (ii):

(i)  suma oczekiwanych strat kredytowych dla dwunastu miesięcy określonych zgodnie z pkt 5.5.5 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/2067 oraz kwoty odpisu na oczekiwane straty kredytowe dla całego okresu życia określonej zgodnie z pkt 5.5.3 załącznika do tego rozporządzenia w odniesieniu do aktywów finansowych, które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe, zgodnie z definicją zawartą w załączniku A do MSSF 9 w dniu sprawozdawczym;

(ii)  łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości pożyczek i należności, inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności oraz aktywów dostępnych do sprzedaży, innych niż instrumenty kapitałowe i jednostki uczestnictwa lub udziały w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, określona zgodnie z pkt 63, 64, 65, 67 i 68 MSR 39 przyjętego w Unii w rozporządzeniu (WE) nr 1126/2008 na dzień 31 grudnia 2017 r. lub na dzień przed pierwszym zastosowaniem MSSF 9, pomniejszona o łączną kwotę odpisów na oczekiwane straty kredytowe dla całego okresu życia aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe, określoną zgodnie z pkt 5.5.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 2016/2067 na dzień 1 stycznia 2018 r. lub na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9.   

3.  W przypadku aktywów finansowych będących ekspozycjami ważonymi ryzykiem zgodnie z częścią trzecią tytuł II rozdział 3, instytucje pomniejszają kwotę oczekiwanych strat kredytowych dla aktywów, w przypadku których nie doszło do niewykonania zobowiązania, obliczoną zgodnie z ust. 2 lit. b) pkt (i) niniejszego artykułu o kwoty oczekiwanych strat obliczone zgodnie z art. 158 ust. 5, 6 i 10. W przypadku gdy pomniejszenie skutkowałoby kwotą ujemną uznaje się, że kwota wynosi zero.

4.  Do obliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, stosuje się następujące współczynniki:

a)  0,9 w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;

b)  0,8 w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;

c)  0,6 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

d)  0,4 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;

e)  0,2 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Instytucje, które postanowiły nie wprowadzać rozwiązań przejściowych określonych w niniejszym artykule w odniesieniu do pierwszego okresu sprawozdawczego, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a), mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu tych rozwiązań w odniesieniu do kolejnych okresów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) – e), z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia przez właściwy organ.

5.  Jeżeli instytucja dodaje kwotę do swojego kapitału podstawowego Tier 1 zgodnie z ust. 1, dokonuje ona ponownego obliczenia wymienionych poniżej elementów, nie uwzględniając wpływu rezerw z tytułu oczekiwanej straty kredytowej, które instytucja ta włączyła do swojego kapitału podstawowego Tier 1, na te elementy:

a) kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którą odliczono od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. c) lub którym przypisano wagę ryzyka zgodnie z art. 48 ust. 4;

b) wartość ekspozycji określona zgodnie z art. 111 ust. 1 dla aktywów będących ekspozycjami, w odniesieniu do których kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się zgodnie z częścią trzecią tytuł II rozdział 2.

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego, o które pomniejsza się wartość ekspozycji, mnoży się przez następujący współczynnik korygujący (sf):

sf=1-AB/RA

gdzie:

AB = kwota po opodatkowaniu obliczona zgodnie z ust. 1 i 2;

RA = łączna kwota korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego po opodatkowaniu;

c) kwota pozycji w Tier II obliczona zgodnie z art. 62 lit. d).

Instytucja oblicza ponownie wszystkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i dyrektywie 2013/36/UE, które wykorzystują jako dane wejściowe elementy wymienione w akapicie pierwszym.

6.  W trakcie trwania okresu, o którym mowa w ust. 1, oprócz podania do wiadomości publicznej informacji wymaganych w części ósmej, z zastrzeżeniem niniejszego artykułu, instytucje podają do wiadomości publicznej kwotę funduszy własnych, kapitału podstawowego Tier I, kapitału Tier I, współczynnik kapitału Tier I, łączny współczynnik kapitałowy oraz wskaźnik dźwigni, jakie by miały, gdyby nie stosowały niniejszego artykułu.

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 EUNB wydaje do dnia [30 czerwca 2018 r.] wytyczne w sprawie ustanowionych w niniejszym artykule wymogów dotyczących podawania informacji do wiadomości publicznej.”

2)  w art. 493 ▌dodaje się ustępy w brzmieniu:

„4. W drodze odstępstwa od art. 395 ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić instytucjom na generowanie dowolnych ekspozycji wymienionych w ust. 5, które spełniają warunki określone w ust. 6, do następujących maksymalnych poziomów:

a)  100 % kapitału Tier I instytucji do dnia 31 grudnia 2018 r.;

b)  75% kapitału Tier I instytucji do dnia 31 grudnia 2019 r.;

c)  50 % kapitału Tier I instytucji do dnia 31 grudnia 2020 r.

Maksymalne poziomy określone w akapicie pierwszym lit. a), b) i c) mają zastosowanie do wartości ekspozycji po uwzględnieniu skutku technik ograniczania ryzyka kredytowego zgodnie z art. 399–403.

5. Traktowanie określone w ust. 4 ma zastosowanie do następujących ekspozycji:

a) składników aktywów stanowiących należności od rządów centralnych, banków centralnych lub podmiotów sektora publicznego państw członkowskich;

b) składników aktywów stanowiących należności zabezpieczone wyraźnymi gwarancjami rządów centralnych, banków centralnych lub podmiotów sektora publicznego państw członkowskich;

c) innych ekspozycji odnoszących się do rządów centralnych, banków centralnych lub podmiotów sektora publicznego państw członkowskich, lub przez nie gwarantowanych;

d) składników aktywów stanowiących należności od samorządów regionalnych lub władz lokalnych państw członkowskich traktowanych jako ekspozycje wobec rządu centralnego zgodnie z art. 115 ust. 2;

e) innych ekspozycji wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych państw członkowskich, lub przez nie gwarantowanych, traktowanych jako ekspozycje wobec rządu centralnego zgodnie z art. 115 ust. 2.

Do celów akapitu pierwszego lit. a), b) i c) traktowanie określone w ust. 4 ma zastosowanie wyłącznie do składników aktywów i innych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego, lub przez nie gwarantowanych, które są traktowane jako ekspozycje wobec rządu centralnego, samorządu regionalnego lub władz lokalnych zgodnie z art. 116 ust. 4. Jeżeli składniki aktywów i inne ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego, lub gwarantowane przez nie, traktowane jako ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych zgodnie z art. 116 ust. 4, traktowanie określone w ust. 4 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy ekspozycje wobec danego samorządu regionalnego lub władzy lokalnej traktuje się jako ekspozycje wobec rządu centralnego zgodnie z art. 115 ust. 2.

6.  Traktowanie określone w ust. 4 ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy ekspozycja, o której mowa w ust. 5, spełnia wszystkie następujące warunki:

a) ekspozycji przypisano by wagę ryzyka równą 0 % zgodnie z art. 495 ust. 2 w wersji obowiązującej przed dniem 1 stycznia 2018 r.;

b) ekspozycja powstała w dniu lub po dniu [data przyjęcia tekstu zostanie dodana w momencie publikacji].

7.  Ekspozycja, o której mowa w ust. 5, która powstała przed dniem [data przyjęcia tekstu zostanie dodana w momencie publikacji] i której w dniu 31 grudnia 2017 r. przypisano wagę ryzyka równą 0 % zgodnie z art. 495 ust. 2, jest wyłączona z zakresu stosowania art. 395 ust. 1.”.

Artykuł 2Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego      W imieniu Rady

Przewodniczący          Przewodniczący

(1)

  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(2)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(3)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(4)

  Dz.U. C […] z […], s. […].


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do okresu przejściowego w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz wpływu traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walutach innych niż waluty krajowe państw członkowskich

Odsyłacze

COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)

Data przedstawienia w PE

23.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

31.5.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Peter Simon

11.4.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2017

11.7.2017

 

 

Data przyjęcia

11.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn, Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Data złożenia

14.7.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

39

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

11

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2017Informacja prawna