Procedura : 2016/0413(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0394/2017

Teksty złożone :

A8-0394/2017

Debaty :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0338

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 961kWORD 124k
8 grudzień 2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawcy: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Wspólna procedura komisji – art. 55 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0825),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 33 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0001/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uwagi zgłoszone przez czeską Izbę Deputowanych i Kortezy Generalne Hiszpanii w sprawie projektu aktu ustawodawczego,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej i i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0394/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Przestępy przemycają środki pieniężne do Unii, jednak nie istnieją jednoznaczne dane szacunkowe dotyczące skali przemytu i wysokości kwot przemycanych przez granice. Odpowiedzialność za wykrywanie, rejestrację i badanie przepływu środków pieniężnych jest podzielone między państwa członkowskie, zatem władze krajowe mogą napotykać przeszkody prawne uniemożliwiające organom celnym kontrolowanie środków pieniężnych wwożonych do Unii lub z niej wywożonych oraz sprawozdawczość w tym zakresie. Niektóre wysokiej wartości instrumenty zbywalne inne niż środki pieniężne, takie jak złoto, diamenty, karty przedpłacone, portfele cyfrowe, akcje na okaziciela są rzadko zgłaszane ze względu na trudności w wykrywaniu ich lub ponieważ wykraczają one poza zakres przepisów dotyczących środków pieniężnych w przypadku większości państw członkowskich.

Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Z uwagi na ryzyko, że stosowanie dyrektywy 91/308/EWG prowadziłoby do zwiększonych przepływów środków pieniężnych w nielegalnych celach, które mogłyby stanowić zagrożenie systemu finansowego i rynku wewnętrznego, dyrektywa ta została uzupełniona rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady20. Rozporządzenie to ma na celu wykrywanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobieganie im poprzez ustanowienie systemu kontroli mającego zastosowanie do osób fizycznych, które wjeżdżają do Unii lub ją opuszczają, przewożąc środki pieniężne lub zbywalne papiery na okaziciela w kwocie co najmniej 10 000 EUR lub w równowartości tej kwoty w innych walutach.

(4)  Z uwagi na ryzyko, że stosowanie dyrektywy 91/308/EWG prowadziłoby do zwiększonych przepływów środków pieniężnych w nielegalnych celach, które mogłyby stanowić zagrożenie systemu finansowego i rynku wewnętrznego, dyrektywa ta została uzupełniona rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady20. Rozporządzenie to ma na celu wykrywanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobieganie im poprzez ustanowienie systemu kontroli mającego zastosowanie do osób fizycznych, które wjeżdżają do Unii lub ją opuszczają, przewożąc środki pieniężne w kwocie co najmniej 10 000 EUR lub w równowartości tej kwoty w innych walutach. Termin „wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii” należy zdefiniować poprzez odniesienie do terytorium Unii, które zdefiniowano w art. 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu zapewnienia, że niniejsze rozporządzenie będzie miało jak najszerszy zakres stosowania i że żaden obszar, np. wolne obszary celne, międzynarodowe strefy tranzytowe i podobne obszary, nie będzie zwolniony z obowiązku stosowania go, a co za tym idzie, będzie miał możliwości obchodzenia obowiązujących środków kontroli.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 9)

20 Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 9)

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii nabiera większego znaczenia w świetle nieprawidłowości zgłaszanych przez Europol, tzn.: pomimo stałego wzrostu korzystania z bezgotówkowych metod płatności i umiarkowanego spadku wykorzystania środków finansowych w celu dokonywania płatności, całkowita wartość będących w obiegu banknotów euro stale wzrasta powyżej stopy inflacji, a zapotrzebowanie na banknoty o wysokich nominałach, których nie kojarzy się powszechnie z dokonywaniem płatności, utrzymało się, co mogłoby wskazywać na działania przestępcze, jak wskazano w sprawozdaniu Europolu z 2015 r. „Why is Cash still King?” [„Dlaczego wciąż króluje gotówka?”].

 

 

 

 

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W dyrektywie (UE) 2015/849 określono i opisano szereg działań przestępczych, z których wpływy mogą stać się przedmiotem prania pieniędzy lub mogą być wykorzystywane do finansowania terroryzmu. Często wpływy z takiej działalności przestępczej są przewożone przez zewnętrzne granice Unii do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Niniejsze rozporządzenie powinno to uwzględniać i określać system zasad, które – oprócz przyczyniania się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – mają ułatwić wykrywanie i ściganie działalności przestępczej określonej w dyrektywie (UE) 2015/849.

(6)  W dyrektywie (UE) 2015/849 określono i opisano szereg działań przestępczych, z których wpływy mogą stać się przedmiotem prania pieniędzy lub mogą być wykorzystywane do finansowania terroryzmu. Często wpływy z takiej działalności przestępczej są przewożone przez zewnętrzne granice Unii do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Niniejsze rozporządzenie powinno to uwzględniać i określać system zasad, które – oprócz przyczyniania się do przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym przestępstwom źródłowym, takim jak przestępstwa podatkowe, i finansowaniu terroryzmu – mają ułatwić wykrywanie i ściganie działalności przestępczej określonej w dyrektywie (UE) 2015/849, a także działalności zagrażającej bezpieczeństwu Unii i jej państw członkowskich.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Niniejsze rozporządzenie nie skutkuje zmianą obowiązku poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawa zapisanych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej Kartą praw podstawowych).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Zharmonizowany zbiór unijnych przepisów umożliwiających kontrolę przepływu środków pieniężnych w Unii w znacznej mierze usprawniłby działania mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Poprawka7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Ze względu na obecność organów celnych na zewnętrznych granicach Unii, ich doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli pasażerów i towarów przekraczających granice zewnętrzne oraz doświadczenie w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 organy te powinny nadal działać jako właściwe organy do celów niniejszego rozporządzenia. Jednocześnie państwa członkowskie nadal powinny mieć możliwość wyznaczenia innych organów krajowych, które będą działały na granicach zewnętrznych jako właściwe organy.

(11)  Ze względu na obecność organów celnych na zewnętrznych granicach Unii, ich doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli pasażerów i towarów przekraczających granice zewnętrzne oraz doświadczenie w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 organy te powinny nadal działać jako właściwe organy do celów niniejszego rozporządzenia. Jednocześnie państwa członkowskie nadal powinny mieć możliwość wyznaczenia innych organów krajowych, które będą działały na granicach zewnętrznych jako właściwe organy. Pracownicy organów celnych i innych organów krajowych powinni przejść specjalne szkolenia dotyczące sposobów identyfikowania gotówkowego prania pieniędzy, a państwa członkowskie powinny przeznaczyć na ten cel zasoby w oparciu o analizę ryzyka. Powinny też brać pod uwagę niezbędne kontrole prywatnych samolotów i jachtów przybywających na ich terytorium i je opuszczające.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Jednym z najważniejszych pojęć używanych w niniejszym rozporządzeniu jest termin „środki pieniężne”, którego definicja powinna obejmować cztery kategorie: gotówkę, zbywalne papiery na okaziciela, towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i określone typy kart przedpłaconych. Z uwagi na ich cechy jest prawdopodobne, że niektóre zbywalne papiery na okaziciela, towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przedpłacone, które nie są powiązane z rachunkiem bankowym, będą wykorzystywane zamiast gotówki jako anonimowe nośniki wartości, które można przemieścić przez zewnętrzne granice, unikając wykrycia przez organy publiczne stosujące klasyczny system nadzoru. W niniejszym rozporządzeniu należy określić niezbędne elementy definicji środków pieniężnych, jednocześnie umożliwiając Komisji zmianę elementów innych niż istotne w odpowiedzi na działania podejmowane przez przestępców i ich wspólników, aby obejść środek, który kontroluje tylko jeden rodzaj wysoce płynnego środka przechowywania wartości. Działania te polegają na przenoszeniu przez zewnętrzne granice innego rodzaju środka przechowywania wartości. Jeżeli wykryte zostaną dowody takiego działania na znaczną skalę, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu zaradzenia tej sytuacji.

(12)  Jednym z najważniejszych pojęć używanych w niniejszym rozporządzeniu jest termin „środki pieniężne”, którego definicja powinna obejmować cztery kategorie: gotówkę, zbywalne papiery na okaziciela, towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i określone typy anonimowych kart przedpłaconych. Z uwagi na ich cechy jest prawdopodobne, że niektóre zbywalne papiery na okaziciela, towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i anonimowe karty przedpłacone, które nie są powiązane z rachunkiem bankowym, będą wykorzystywane zamiast gotówki jako anonimowe nośniki wartości, które można przemieścić przez zewnętrzne granice, unikając wykrycia przez organy publiczne stosujące klasyczny system nadzoru. Organy celne borykają się obecnie z trudnościami technicznymi, kiedy wymaga się od nich sprawdzenia w krótkim czasie, ile pieniędzy znajduje się na kartach przedpłaconych. W niniejszym rozporządzeniu należy w związku z tym określić niezbędne elementy definicji środków pieniężnych, jednocześnie umożliwiając Komisji zmianę elementów innych niż istotne w odpowiedzi na działania podejmowane przez przestępców i ich wspólników, aby obejść środek, który kontroluje tylko jeden rodzaj wysoce płynnego środka przechowywania wartości. Działania te polegają na przenoszeniu przez zewnętrzne granice innego rodzaju środka przechowywania wartości. Jeżeli wykryte zostaną dowody takiego działania na znaczną skalę, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu zaradzenia tej sytuacji. Chociaż waluty wirtualne wiążą się z dużym ryzykiem – na co Komisja zwróciła uwagę w swoim sprawozdaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej1a – organy celne nie mają wystarczających środków do ich kontrolowania.

 

_____________

 

1a (COM(2017)340 final i SWD(2017)241 final)

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Karty przedpłacone są to karty niespersonalizowane, przechowujące wartość pieniężną lub środki, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki i które nie są powiązane z rachunkiem bankowym. Mają one szerokie zastosowanie do różnorodnych celów zgodnych z prawem, a niektóre z tych instrumentów służą również interesom społecznym. Karty przedpłacone są łatwe do przenoszenia i mogą być wykorzystywane do przekazania znacznej wartości przez zewnętrzne granice UE. Konieczne jest zatem włączenie ich do definicji środków pieniężnych. Umożliwi to rozszerzenie działań na pewne rodzaje kart przedpłaconych, jeżeli będzie to uzasadnione, oraz z należytym uwzględnieniem proporcjonalności oraz praktycznej możliwości wyegzekwowania stosownych przepisów.

(15)  Anonimowe karty przedpłacone są to karty niespersonalizowane, przechowujące wartość pieniężną lub środki bądź zapewniające dostęp do wartości pieniężnych lub środków, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki i które nie są powiązane z rachunkiem bankowym. Mają one szerokie zastosowanie do różnorodnych celów zgodnych z prawem, a niektóre z tych instrumentów służą również interesom społecznym. Anonimowe karty przedpłacone są łatwe do przenoszenia i mogą być wykorzystywane do przekazania znacznej wartości przez zewnętrzne granice UE. Konieczne jest zatem włączenie takich kart przedpłaconych do definicji środków pieniężnych, w szczególności jeżeli można je kupić bez poddawania klienta analizie due diligence. Umożliwi to rozszerzenie działań na anonimowe karty przedpłacone, jeżeli będzie to uzasadnione, oraz z należytym uwzględnieniem proporcjonalności oraz praktycznej możliwości wyegzekwowania stosownych przepisów, zgodnie z dostępną technologią.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązek złożenia deklaracji należy nałożyć na osoby fizyczne wjeżdżające na terytorium Unii lub je opuszczające. Aby nienależnie nie ograniczać swobodnego przepływu ani nadmiernie nie obciążać obywateli i instytucji formalnościami administracyjnymi, obowiązek ten powinien podlegać progowi 10 000 EUR lub ekwiwalentowi tej sumy w towarach wykorzystywanych jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, zbywalnych papierach na okaziciela, wartości karty przedpłaconej lub innych walutach. Powinien mieć zastosowanie do osób fizycznych przywożących takie kwoty na sobie, w swoim bagażu lub środku transportu, w którym przekraczają granicę zewnętrzną. Od takich osób należy zażądać udostępnienia środków pieniężnych właściwym organom do celów kontroli.

(16)  W celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązek złożenia deklaracji należy nałożyć na osoby fizyczne wjeżdżające na terytorium Unii lub je opuszczające. Aby nienależnie nie ograniczać swobodnego przepływu ani nadmiernie nie obciążać obywateli i instytucji formalnościami administracyjnymi, obowiązek ten powinien podlegać progowi 10 000 EUR lub ekwiwalentowi tej sumy w towarach wykorzystywanych jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, zbywalnych papierach na okaziciela, wartości anonimowej karty przedpłaconej lub innych walutach. Powinien mieć zastosowanie do osób przewożących środki pieniężne, które do celów niniejszego rozporządzenia należy zdefiniować jako osoby fizyczne przywożące takie kwoty na sobie, w swoim bagażu lub środku transportu, w którym przekraczają granicę zewnętrzną. Od takich osób należy zażądać udostępnienia środków pieniężnych właściwym organom do celów kontroli. Definicję „osoby przewożącej środki pieniężne” należy rozumieć jako wykluczającą osoby zawodowo przewożące środki pieniężne, których zawód polega na przewożeniu dóbr lub osób.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W odniesieniu do przepływu środków pieniężnych, któremu nie towarzyszy ich właściciel, nadawca, zamierzony odbiorca lub ich przedstawiciel, np. środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych ze Unii w przesyłkach pocztowych, przesyłkach kurierskich, przesyłkach cargo lub ładunkach kontenerowych, właściwe organy na granicy zewnętrznej powinny mieć prawo wymagać od nadawcy, odbiorcy lub ich przedstawiciela złożenia deklaracji dotyczącej ujawnienia środków pieniężnych. Takie ujawnienie powinno obejmować szereg elementów, takich jak pochodzenie, miejsce przeznaczenia, pochodzenie gospodarcze i zamierzony cel wykorzystania środków, które to elementy nie są objęte zwykłą dokumentacją przedkładaną organom celnym, np. dokumentami przewozowymi i zgłoszeniami celnymi. Pozwoli to właściwym organom na przeprowadzenie analizy ryzyka i skoncentrowanie wysiłków na tych przesyłkach, które ich zdaniem stanowią największe ryzyko, nie prowadząc jednocześnie do dodatkowych systemowych formalności. Obowiązek ujawnienia środków pieniężnych powinien podlegać takiemu samemu progowi jak środki pieniężne przewożone przez osoby fizyczne.

(17)  W odniesieniu do przepływu środków pieniężnych, któremu nie towarzyszy osoba przewożąca, np. środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych ze Unii w przesyłkach pocztowych, przesyłkach kurierskich, przesyłkach cargo lub ładunkach kontenerowych, właściwe organy powinny mieć prawo wymagać od nadawcy, odbiorcy lub ich przedstawiciela złożenia deklaracji dotyczącej ujawnienia środków pieniężnych. Takie ujawnienie powinno obejmować szereg elementów, takich jak pochodzenie, miejsce przeznaczenia, pochodzenie gospodarcze i zamierzony cel wykorzystania środków, które to elementy nie są objęte zwykłą dokumentacją przedkładaną organom celnym, np. dokumentami przewozowymi i zgłoszeniami celnymi. Pozwoli to właściwym organom na przeprowadzenie analizy ryzyka i skoncentrowanie wysiłków na tych przesyłkach, które ich zdaniem stanowią największe ryzyko, nie prowadząc jednocześnie do dodatkowych systemowych formalności. Obowiązek ujawnienia środków pieniężnych powinien podlegać takiemu samemu progowi jak środki pieniężne przewożone przez osoby fizyczne.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W przypadku, gdy wykryją one kwoty poniżej wartości progowej, lecz w przypadku których istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne mogą być związane z działalnością przestępczą, jak określono w niniejszym rozporządzeniu, właściwe organy powinny mieć możliwość rejestrowania istotnych informacji na temat osób przewożących środki pieniężne, takich jak dane dotyczące tożsamości i obywatelstwa oraz szczegóły dotyczące środka transportu, takie jak rodzaj środka, punkt wyjazdu i miejsce docelowe.

(20)  W przypadku, gdy wykryją one kwoty poniżej wartości progowej, lecz w przypadku których istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne mogą być związane z działalnością przestępczą, jak określono w niniejszym rozporządzeniu, właściwe organy – w przypadku środków pieniężnych przewożonych przez osobę fizyczną –powinny mieć możliwość rejestrowania informacji na temat osób przewożących środki pieniężne, właściciela środków pieniężnych i zamierzonego odbiorcy, takich jak dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe, obywatelstwo, szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia gospodarczego oraz zamierzonego przeznaczenia środków pieniężnych oraz szczegóły dotyczące środka transportu, takie jak rodzaj środka, punkt wyjazdu i miejsce docelowe. W przypadku środków pieniężnych w transporcie właściwe organy powinny mieć możliwość rejestrowania takich informacji na temat nadawcy, właściciela i zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Wszystkie te informacje powinny być przekazywane jednostce analityki finansowej zainteresowanego państwa członkowskiego. Jednostki te zostały wyznaczone jako kluczowe ośrodki walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które otrzymują i przetwarzają informacje pochodzące z różnych źródeł, takich jak instytucje finansowe, i analizują je w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy dalszych badań, które mogą nie być widoczne dla właściwych organów gromadzących deklaracje i prowadzących kontrole zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(21)  Wszystkie te informacje powinny być przekazywane jednostce analityki finansowej zainteresowanego państwa członkowskiego, która powinna niezwłocznie udostępnić je jednostkom analityki finansowej pozostałych państw członkowskich. Jednostki te zostały wyznaczone jako kluczowe ośrodki walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które otrzymują i przetwarzają informacje pochodzące z różnych źródeł, takich jak instytucje finansowe, i analizują je w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy dalszych badań, które mogą nie być widoczne dla właściwych organów gromadzących deklaracje i prowadzących kontrole zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu należy powiązać systemy wymiany informacji wykorzystywane przez właściwe organy i jednostki analityki finansowej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Aby jeszcze bardziej zacieśnić współpracę między jednostkami analityki finansowej, Komisja powinna dokonać oceny zasadności stworzenia unijnej jednostki analityki finansowej i, w stosownym przypadku, przedstawić wniosek ustawodawczy.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Biorąc pod uwagę, że przepływy środków pieniężnych będących przedmiotem kontroli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są dokonywane przez granicę zewnętrzną, oraz ze względu na utrudnione działanie, gdy środki pieniężne opuściły już punkt wejścia lub wyjścia, i związane z nimi ryzyko, nawet jeżeli tylko niewielkie ilości są wykorzystywane nielegalnie, właściwe organy powinny mieć możliwość zajęcia i tymczasowego zatrzymania środków pieniężnych w określonych okolicznościach, zgodnie z mechanizmami kontroli: po pierwsze, gdy obowiązek złożenia deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych nie został spełniony, a po drugie, jeśli istnieją podejrzenia działalności przestępczej, niezależnie od wysokości kwoty oraz tego, czy środki pieniężne są przewożone przez osoby fizyczne lub też czy są przesyłane. Ze względu na charakter takiego tymczasowego zajęcia i zatrzymania oraz wpływu, jaki mogą one mieć na swobodę przemieszczania się i prawo własności, okres zatrzymania powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, umożliwiającego ustalenie przez inne właściwe organy, czy istnieją podstawy dalszej interwencji, takiej jak dochodzenie lub zajęcie środków pieniężnych w oparciu o inne instrumenty prawne. Decyzji o tymczasowym zatrzymaniu środków pieniężnych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno towarzyszyć uzasadnienie. Decyzja powinna odpowiednio odzwierciedlać szczególne okoliczności, które doprowadziły do podjęcia działania. Jeśli po upływie terminu nie podjęto decyzji w sprawie dalszej interwencji lub jeżeli właściwy organ uzna, że nie ma podstaw do dalszego zatrzymywania środków pieniężnych, środki te należy niezwłocznie udostępnić zgłaszającemu.

(23)  Biorąc pod uwagę, że przepływy środków pieniężnych będących przedmiotem kontroli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są dokonywane przez granicę zewnętrzną, oraz ze względu na utrudnione działanie, gdy środki pieniężne opuściły już punkt wejścia lub wyjścia, i związane z nimi ryzyko, nawet jeżeli tylko niewielkie ilości są wykorzystywane nielegalnie, właściwe organy powinny mieć możliwość zajęcia i tymczasowego zatrzymania środków pieniężnych w określonych okolicznościach, zgodnie z mechanizmami kontroli: po pierwsze, gdy obowiązek złożenia deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych nie został spełniony, a po drugie, jeśli istnieją podejrzenia działalności przestępczej. Ze względu na charakter takiego tymczasowego zajęcia i zatrzymania oraz wpływu, jaki mogą one mieć na swobodę przemieszczania się i prawo własności, okres zatrzymania powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, umożliwiającego ustalenie przez inne właściwe organy, czy istnieją podstawy dalszej interwencji, takiej jak dochodzenie lub zajęcie środków pieniężnych w oparciu o inne instrumenty prawne. Osobom fizycznym, którym tymczasowo zajęto i zatrzymano środki pieniężne, należy – w przypadku gdy takie tymczasowe zajęcie lub zatrzymanie tych środków pieniężnych wiązałoby się dla nich z nadmiernymi trudnościami – w miarę możliwości zaoferować możliwość zatrzymania minimalnej kwoty tych środków, w zależności od ich rodzaju, aby osoby te mogły zapewnić sobie żywność, wodę i schronienie. Decyzji o tymczasowym zatrzymaniu środków pieniężnych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno towarzyszyć uzasadnienie. Decyzja powinna odpowiednio odzwierciedlać szczególne okoliczności, które doprowadziły do podjęcia działania. Jeśli po upływie terminu nie podjęto decyzji w sprawie dalszej interwencji lub jeżeli właściwy organ uzna, że nie ma podstaw do dalszego zatrzymywania środków pieniężnych, środki te należy niezwłocznie wydać właściwej zainteresowanej stronie.

Poprawka16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Istotne jest, aby właściwe organy, które gromadzą informacje na mocy niniejszego rozporządzenia, przekazywały je terminowo krajowej jednostce analityki finansowej, aby umożliwić ich dalszą analizę i porównanie z innymi danymi, jak przewidziano w dyrektywie 2015/849 [.

(24)  Istotne jest, aby właściwe organy, które gromadzą informacje na mocy niniejszego rozporządzenia, przekazywały je terminowo krajowej jednostce analityki finansowej, która z kolei powinna niezwłocznie przekazać je jednostkom analityki finansowej pozostałych państw członkowskich, aby umożliwić jednostkom analityki finansowej dalszą analizę i porównanie informacji z innymi danymi, jak przewidziano w dyrektywie (UE) 2015/849.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Jeżeli właściwe organy zarejestrują brak zgłoszenia lub ujawnienia środków pieniężnych lub stwierdzą oznaki działalności przestępczej, powinny one mieć możliwość dzielenia się informacjami za pośrednictwem odpowiednich kanałów z organami odpowiedzialnymi za zwalczanie przedmiotowej działalności przestępczej. Taka wymiana danych jest proporcjonalna, zważywszy, że osoby nieprzestrzegające obowiązku złożenia deklaracji, które zostały zatrzymane w jednym państwie członkowskim, prawdopodobnie wybrałyby inne państwo członkowskie wjazdu lub wyjazdu, jeżeli właściwe organy nie wiedziałyby o wcześniejszych naruszeniach. Wymiana takich informacji powinna być obowiązkowa, aby zapewnić jednolite działania we wszystkich państwach członkowskich. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, która mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe Unii, informacje te należy przekazywać także Komisji. Aby pełniej osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia dotyczące zapobiegania obchodzeniu obowiązku składania deklaracji i odstraszania od obchodzenia tego obowiązku, należy także wprowadzić obowiązkową wymianę zanonimizowanych danych dotyczących ryzyka i wyników analiz ryzyka między państwami członkowskimi i z Komisją.

(25)  Jeżeli właściwe organy zarejestrują brak zgłoszenia lub ujawnienia środków pieniężnych lub stwierdzą oznaki działalności przestępczej, powinny one niezwłocznie podzielić się informacjami za pośrednictwem odpowiednich kanałów z organami innych państw członkowskich odpowiedzialnymi za zwalczanie przedmiotowej działalności przestępczej. Taka wymiana danych jest proporcjonalna, zważywszy, że osoby nieprzestrzegające obowiązku złożenia deklaracji, które zostały zatrzymane w jednym państwie członkowskim, prawdopodobnie wybrałyby inne państwo członkowskie wjazdu lub wyjazdu, jeżeli właściwe organy nie wiedziałyby o wcześniejszych naruszeniach. Wymiana takich informacji powinna być obowiązkowa, aby zapewnić jednolite działania we wszystkich państwach członkowskich. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, która mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe Unii, informacje te należy przekazywać także Komisji oraz Prokuraturze Europejskiej. Aby pełniej osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia dotyczące zapobiegania obchodzeniu obowiązku składania deklaracji i odstraszania od obchodzenia tego obowiązku, należy także wprowadzić obowiązkową wymianę zanonimizowanych danych dotyczących ryzyka i wyników analiz ryzyka między państwami członkowskimi i z Komisją, zgodnie z normami określonymi w aktach wykonawczych, które mają zostać przyjęte na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Aby zapewnić jednostkom analityki finansowej szybki dostęp do informacji, które są im niezbędne do prowadzenia dochodzeń, należy wspierać powiązania między systemem informacji celnej a zdecentralizowaną siecią komputerową FIU.net.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Należy umożliwić wymianę informacji między właściwym organem państwa członkowskiego lub Komisją a organami państwa trzeciego, pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń. Wymiana taka powinna być możliwa tylko pod warunkiem, że przestrzegane są odpowiednie krajowe i unijne przepisy dotyczące praw podstawowych i przekazywania danych osobowych, oraz po uzyskaniu zezwolenia organów, które uzyskały te informacje. Komisja powinna być informowana o wszelkiej wymianie informacji z państwami trzecimi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(26)  Należy umożliwić wymianę informacji między właściwym organem państwa członkowskiego lub Komisją a organami państwa trzeciego, pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń. Wymiana taka powinna być możliwa tylko pod warunkiem, że przestrzegane są odpowiednie krajowe i unijne przepisy dotyczące praw podstawowych i przekazywania danych osobowych, oraz po uzyskaniu zezwolenia organów, które uzyskały te informacje. Komisja powinna być informowana o wszelkiej wymianie informacji z państwami trzecimi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz powinna zdawać następnie corocznie stosowne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Z uwagi na charakter zbieranych informacji i uzasadnione oczekiwania osób składających deklaracje, że ich dane osobowe i informacje na temat wysokości środków pieniężnych wwożonych przez nie do Unii lub wywożonych z Unii będą traktowane jako poufne, właściwe organy powinny dać odpowiednie gwarancje co do poszanowania tajemnicy służbowej przez członków ich personelu, którzy potrzebują dostępu do tych informacji, i odpowiednio chronić je przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub przekazaniem. O ile niniejsze rozporządzenie lub prawo krajowe nie stanowi inaczej, w szczególności w kontekście postępowań sądowych, informacje te nie powinny być ujawniane bez zgody organu, który je zgromadził. Wszelkie gromadzenie, ujawnianie, przekazywanie, komunikowanie oraz inne przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno być objęte wymogami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21 i rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady22.

(27)  Z uwagi na charakter zbieranych informacji i uzasadnione oczekiwania osób przewożących środki pieniężne i osób składających deklaracje, że ich dane osobowe i informacje na temat wartości środków pieniężnych wwożonych przez nie do Unii lub wywożonych z Unii będą traktowane jako poufne, właściwe organy powinny dać odpowiednie gwarancje co do poszanowania tajemnicy służbowej przez członków ich personelu, którzy potrzebują dostępu do tych informacji, i odpowiednio chronić je przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub przekazaniem. O ile niniejsze rozporządzenie lub prawo krajowe nie stanowi inaczej, w szczególności w kontekście postępowań sądowych, informacje te nie powinny być ujawniane bez zgody organu, który je zgromadził. Wszelkie gromadzenie, ujawnianie, przekazywanie, komunikowanie oraz inne przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia powinno być objęte wymogami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21 i rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady22.

__________________

__________________

21 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

21 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

22 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

22 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Do celów analizy prowadzonej przez jednostki analityki finansowej oraz w celu umożliwienia organom innych państw członkowskich kontrolowania i egzekwowania obowiązku składania deklaracji, zwłaszcza w przypadku osób, które wcześniej naruszyły ten obowiązek, konieczne jest, aby dane zawarte w deklaracjach przechowywano przez wystarczająco długi okres w celu umożliwienia właściwym organom skutecznego prowadzenia dochodzeń. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia służy tym samym celom, co cele określone w dyrektywie (UE) 2015/849. Na mocy niniejszej dyrektywy jednostki analityki finansowej zatrzymują dane dostarczone im przez zobowiązane podmioty przez okres pięciu lat. W celu skutecznego kontrolowania i egzekwowania obowiązku składania deklaracji okres zatrzymywania danych zawartych w deklaracji należy dostosować do okresu przewidzianego w dyrektywie (UE) 2015/849.

(28)  Do celów analizy prowadzonej przez jednostki analityki finansowej oraz w celu umożliwienia organom innych państw członkowskich kontrolowania i egzekwowania obowiązku składania deklaracji, zwłaszcza w przypadku osób, które wcześniej naruszyły ten obowiązek, konieczne jest, aby dane zawarte w deklaracjach przechowywano przez wystarczająco długi okres w celu umożliwienia właściwym organom skutecznego prowadzenia dochodzeń. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia służy tym samym celom, co cele określone w dyrektywie (UE) 2015/849. Na mocy niniejszej dyrektywy jednostki analityki finansowej zatrzymują dane dostarczone im przez zobowiązane podmioty przez okres pięciu lat.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Aby zachęcać do przestrzegania przepisów i zniechęcać do ich obchodzenia, państwa członkowskie powinny wprowadzić kary za niewypełnianie obowiązku złożenia deklaracji lub za brak ujawnienia środków pieniężnych. Kary powinny mieć zastosowanie jedynie w przypadku braku deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i nie powinny brać pod uwagę działalności przestępczej potencjalnie powiązanej ze środkami pieniężnymi, która może być przedmiotem dalszych dochodzeń i środków niewchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia. Powinny być one skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do zapewnienia przestrzegania prawa.

(29)  Aby zachęcać do przestrzegania przepisów i zniechęcać do ich obchodzenia, państwa członkowskie powinny wprowadzić kary za niewypełnianie obowiązku złożenia deklaracji lub za brak ujawnienia środków pieniężnych. Kary powinny mieć zastosowanie jedynie w przypadku braku deklaracji lub ujawnienia środków pieniężnych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i nie powinny brać pod uwagę działalności przestępczej potencjalnie powiązanej ze środkami pieniężnymi, która może być przedmiotem dalszych dochodzeń i środków niewchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia. Powinny być one skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do zapewnienia przestrzegania prawa. W celu zapewnienia skuteczności i uniknięcia sytuacji, w której przestępcy wybierają państwo członkowskie wjazdu do Unii lub wyjazdu z Unii w zależności od wysokości obowiązujących kar, niniejsze rozporządzenie powinno wprowadzać harmonizację kar krajowych.

Poprawka23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania kontroli i skutecznego przetwarzania, przesyłania i analizy deklaracji przez właściwe organy należy przyznać uprawnienia wykonawcze Komisji, aby ta przyjęła wzór deklaracji i formularz ujawniania środków pieniężnych w celu określenia kryteriów dla wspólnych ram zarządzania ryzykiem oraz ustalenia zasad i przepisów technicznych, jak również wzór formularzy, które będą stosowane do deklaracji i wymiany informacji, oraz aby ustanowić przepisy i format stosowany do przekazywania informacji statystycznych do Komisji. Powinno to obejmować ustanowienie odpowiednich systemów elektronicznych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201123.

(30)  Mając na uwadze, że w większości państw członkowskich stosuje się już, na zasadzie dobrowolności, ujednolicony formularz deklaracji, EU currency Declaration Form (EU-CDF), celu zapewnienia jednolitego stosowania kontroli i skutecznego przetwarzania, przesyłania i analizy deklaracji przez właściwe organy należy przyznać uprawnienia wykonawcze Komisji, aby ta przyjęła wzór deklaracji i formularz ujawniania środków pieniężnych w celu ustalenia zasad i przepisów technicznych, jak również wzór formularzy, które będą stosowane do deklaracji, w celu wymiany informacji między właściwymi organami oraz w celu wzajemnego połączenia systemów wymiany informacji stosowanych przez właściwe organy oraz jednostki analityki finansowej, a także aby ustanowić przepisy i format stosowany do przekazywania informacji statystycznych do Komisji. Powinno to obejmować ustanowienie odpowiednich systemów elektronicznych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

__________________

 

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania kontroli przez właściwe organy kontrole te powinny opierać się przede wszystkim na analizie ryzyka, aby ustalić i ocenić ryzyko oraz opracować niezbędne środki zaradcze. Wprowadzenie ram zarządzania ryzykiem wspólnych dla wszystkich państw członkowskich nie powinno uniemożliwiać tym ostatnim przeprowadzania kontroli wyrywkowych.

 

 

 

 

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Aby móc szybko uwzględniać przyszłe zmiany norm międzynarodowych, takich jak normy ustanowione przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy lub zaradzenia obchodzeniu niniejszego rozporządzenia poprzez korzystanie z płynnych środków przechowywania wartości, które nie są objęte definicją środków pieniężnych, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany tej definicji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.24. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(31)  Aby móc szybko uwzględniać przyszłe zmiany norm międzynarodowych, takich jak normy ustanowione przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy lub zaradzenia obchodzeniu niniejszego rozporządzenia poprzez korzystanie z płynnych środków przechowywania wartości, które nie są objęte definicją środków pieniężnych, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez właściwe organy, z uwzględnieniem wspólnych ram zarządzania ryzykiem, które określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/201323a, oraz z ocenę ryzyka przeprowadzoną na mocy dyrektywy (UE) 2015/849, i w odniesieniu do zmiany załącznika I do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.24. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

 

23a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

24 Odniesienie do Dz.U. [L 123/1]

24 Odniesienie do Dz.U. [L 123/1]

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  W celu naprawienia obecnej sytuacji, w której wielu pasażerów nie wie o obowiązku złożenia deklaracji o środkach pieniężnych, państwa członkowskie, we współpracy z Komisją, powinny opracować odpowiednie materiały i rozpocząć regularne kampanie informacyjne skierowane do obywateli UE i obywateli państw trzecich, a także do osób prawnych. Kampanie te powinny być zharmonizowane w związku z tym, że mają być prowadzone na zewnętrznych granicach Unii.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia system kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii i ma na celu uzupełnienie ram prawnych zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określonych w dyrektywie (UE) 2015/849.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia system kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii i ma na celu uzupełnienie ram prawnych zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określonych w dyrektywie (UE) 2015/849, a także zapobieganie każdej innej działalności przestępczej zagrażającej bezpieczeństwu Unii lub jej państw członkowskich.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  zbywalne papiery na okaziciela, o których mowa w załączniku I;

–  zbywalne papiery na okaziciela;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, o których mowa w załączniku I;

–  towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  karty przedpłacone, o których mowa w załączniku I;

–  anonimowe karty przedpłacone;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „zbywalny papier na okaziciela” oznacza instrument inny niż gotówka, który uprawnia jego posiadacza do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tego instrumentu, bez konieczności potwierdzenia tożsamości posiadacza lub prawa do danej kwoty;

d)  „zbywalny papier na okaziciela” oznacza instrument inny niż gotówka, który uprawnia jego posiadacza do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tego instrumentu, bez konieczności potwierdzenia tożsamości posiadacza lub prawa do danej kwoty; Takie zbywalne papiery na okaziciela zostały ujęte w wykazie w załączniku I;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości” oznaczają towary, które charakteryzuje wysoki stosunek wartości do objętości i które można bez trudu wymienić na gotówkę na łatwo dostępnych rynkach obrotu, ponosząc tylko niewielkie koszty transakcyjne;

e)  „towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości” oznaczają towary, które charakteryzuje wysoki stosunek wartości do objętości i które można bez trudu wymienić na gotówkę na łatwo dostępnych rynkach obrotu, ponosząc tylko niewielkie koszty transakcyjne. Takie towary zostały ujęte w wykazie w załączniku I;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „karta przedpłacona” oznacza kartę niespersonalizowaną, przechowującą wartość pieniężną lub środki, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki i które nie są powiązane z rachunkiem bankowym;

f)  „anonimowa karta przedpłacona” oznacza kartę niespersonalizowaną, przechowującą wartość pieniężną lub środki bądź oferującą dostęp do wartości pieniężnych lub środków, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki i które nie są powiązane z rachunkiem bankowym; Takie anonimowe karty przedpłacone zostały ujęte w wykazie w załączniku I;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  „osoba przewożąca środki pieniężne” oznacza każdą osobę wjeżdżającą do Unii lub wyjeżdżającą z Unii i przewożącą na sobie, w swoim bagażu lub środku transportu, w którym przekracza granicę zewnętrzną, środki pieniężne;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  „środki pieniężne w transporcie” oznaczają środki pieniężne stanowiące część przesyłki, w sytuacji gdy właściciel, nadawca lub zamierzony odbiorca nie podróżuje razem z przesyłką;

h)  „środki pieniężne w transporcie” oznaczają środki pieniężne stanowiące część przesyłki, w sytuacji gdy nie towarzyszy im osoba przewożąca środki;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14 w celu zmiany załącznika I, aby uwzględnić nowe tendencje w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu – w rozumieniu definicji zawartych w art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy (UE) 2015/849 – lub najlepsze praktyki w dziedzinie zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub aby zapobiec wykorzystywaniu przez przestępców zbywalnych papierów na okaziciela, towarów używanych jako wysoce płynne środki przechowywania wartości lub kart przedpłaconych do obejścia wymogów określonych w art. 3 i 4.

2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 14 w celu zmiany załącznika I, aby uwzględnić nowe tendencje w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu – w rozumieniu definicji zawartych w art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy (UE) 2015/849 – lub najlepsze praktyki w dziedzinie zapobiegania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub aby zapobiec wykorzystywaniu przez przestępców zbywalnych papierów na okaziciela, towarów używanych jako wysoce płynne środki przechowywania wartości lub anonimowych kart przedpłaconych do obejścia wymogów określonych w art. 3 i 4.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązek złożenia deklaracji

Obowiązek złożenia deklaracji o środkach pieniężnych przewożonych przez osobę fizyczną

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każda osoba fizyczna wjeżdżająca do Unii lub wyjeżdżająca z Unii i przewożąca na sobie, w swoim bagażu lub środku transportu środki pieniężne w wysokości 10 000 EUR lub większej zobowiązana jest zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do zgłoszenia tych środków pieniężnych właściwym organom państwa członkowskiego, przez które wjeżdża do Unii lub wyjeżdża z Unii, i udostępnić je tym organom do kontroli. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest uznawany za spełniony, gdy przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub gdy środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli.

1.  Każda osoba przewożąca środki pieniężne, która przewozi na sobie, w swoim bagażu lub środku transportu środki pieniężne w wysokości 10 000 EUR lub większej zobowiązana jest zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do zgłoszenia tych środków pieniężnych właściwym organom państwa członkowskiego, przez które wjeżdża do Unii lub wyjeżdża z Unii, i udostępnić je tym organom do kontroli. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest uznawany za spełniony, gdy przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub gdy środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  składającego deklarację, w tym imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo;

a)  osoby przewożącej środki pieniężne, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe (łącznie z adresem), datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  właściciela środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo;

b)  właściciela środków pieniężnych, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, dane kontaktowe (łącznie z adresem), datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer rejestracji lub numer identyfikacyjny VAT;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo;

c)  zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, dane kontaktowe (łącznie z adresem), datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer rejestracji lub numer identyfikacyjny VAT;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  kwoty i rodzaju środków pieniężnych;

d)  rodzaju oraz kwoty lub wartości środków pieniężnych;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  pochodzenia i zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych;

e)  pochodzenia gospodarczego;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje te są przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 ust. a). Składający deklarację otrzymuje, na żądanie, potwierdzoną kopię deklaracji.

3.  Informacje te są przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 ust. a). Składający deklarację otrzymuje potwierdzoną kopię deklaracji.

Uzasadnienie

Zgłaszający powinien zawsze mieć możliwość uzyskania odpisu, jako że nie zawsze może móc się o niego zwrócić (np. nie wie, że ma do tego prawo, nie zna języka danego kraju).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązek ujawnienia

Obowiązek ujawniania środków pieniężnych w transporcie

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy środki pieniężne w transporcie w wysokości 10 000 EUR lub większej są wwożone do Unii lub wywożone z Unii właściwe organy państw członkowskich, przez które następuje ten wwóz lub wywóz, wymagają od nadawcy lub odbiorcy albo ich przedstawiciela, aby złożyli deklarację dotyczącą ujawnienia środków pieniężnych. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest uznawany za spełniony, gdy przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub gdy środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli.

1.  W przypadku gdy środki pieniężne w transporcie w wysokości 10 000 EUR lub większej są wwożone do Unii lub wywożone z Unii właściwe organy państw członkowskich, przez które następuje ten wwóz lub wywóz, wymagają od nadawcy lub odbiorcy albo ich przedstawiciela, aby złożyli deklarację dotyczącą ujawnienia środków pieniężnych w określonym terminie nieprzekraczającym 30 dni. Właściwe organy mogą zatrzymać środki pieniężne do czasu, gdy nadawca, odbiorca lub jego przedstawiciel nie ujawni informacji.

 

Obowiązek złożenia deklaracji nie jest uznawany za spełniony, jeżeli deklaracja nie została złożona przed upływem terminu, jeżeli przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne lub jeżeli środki pieniężne nie zostały udostępnione do kontroli.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  składającego deklarację, w tym imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo;

a)  składającego deklarację, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe (łącznie z adresem), datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  właściciela środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo;

b)  właściciela środków pieniężnych, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, dane kontaktowe (łącznie z adresem), datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer identyfikacyjny VAT;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nadawcy środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo;

c)  nadawcy środków pieniężnych, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, dane kontaktowe (łącznie z adresem), datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer identyfikacyjny VAT;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  odbiorcy lub zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych, w tym imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo;

d)  odbiorcy lub zamierzonego odbiorcy środków pieniężnych, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, dane kontaktowe (łącznie z adresem), datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – pełną nazwę, dane kontaktowe (łącznie z adresem), numer identyfikacyjny VAT;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  kwoty i rodzaju środków pieniężnych;

e)  rodzaju oraz kwoty lub wartości środków pieniężnych;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  pochodzenia i zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych.

f)  pochodzenia gospodarczego;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  zamierzonego celu przeznaczenia środków pieniężnych.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Informacje te są przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 ust. a). Składający deklarację otrzymuje, na żądanie, potwierdzoną kopię deklaracji.

3.  Informacje te są przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 ust. a). Składający deklarację otrzymuje potwierdzoną kopię deklaracji.

Uzasadnienie

Zgłaszający powinien zawsze mieć możliwość uzyskania odpisu, jako że nie zawsze może móc się o niego zwrócić (np. nie wie, że ma do tego prawo, nie zna języka danego kraju).

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w art. 3 lub obowiązku ujawnienia określonego w art. 4 właściwe organy ustanawiają na piśmie lub w formie elektronicznej deklarację z urzędu, która zawiera – w możliwym zakresie – szczegółowe dane wskazane, odpowiednio, w art. 3 ust. 2 lub art. 4 ust. 2.

3.  W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji określonego w art. 3 lub obowiązku ujawnienia określonego w art. 4 właściwe organy ustanawiają na piśmie lub w formie elektronicznej deklarację z urzędu, która zawiera – w możliwym zakresie – szczegółowe dane wskazane, odpowiednio, w art. 3 ust. 2 lub art. 4 ust. 2.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kontrole opierają się głównie na analizie ryzyka, mają na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz przyjęcie niezbędnych środków zapobiegawczych i przeprowadza się je zgodnie z ramami wspólnego zarządzania ryzykiem, przestrzegając kryteriów określonych na podstawie art. 15 lit. b).

4.  Kontrole opierają się głównie na analizie ryzyka, mają na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz przyjęcie niezbędnych środków zapobiegawczych.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Analiza ryzyka, o której mowa w ust. 4, nie uniemożliwia właściwym organom przeprowadzania kontroli z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od innego organu. Właściwe organy powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia do celów kontroli.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14 dotyczących szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez właściwe organy, z uwzględnieniem wspólnych ram zarządzania ryzykiem określonych w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013 i oceny ryzyka przeprowadzonej na podstawie art. 6 i 7 dyrektywy (UE) 2015/849;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Uprawnienia przyznane właściwym organom na mocy niniejszego artykułu obejmują również art. 6.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwoty niższe od progowych

Kwoty niższe od progowych, w przypadku których podejrzewa się powiązanie z działalnością przestępczą

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że osoba fizyczna wjeżdżająca do Unii lub wyjeżdżająca z Unii przewozi środki pieniężne w wysokości niższej od progu, o którym mowa w art. 3, a z analizy ryzyka wynikają przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, właściwe organy rejestrują tę informację oraz pełne imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, jak również obywatelstwo tej osoby i dane dotyczące wykorzystywanego środka transportu.

1.  Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że osoba przewożąca środki pieniężne wjeżdżająca do Unii lub wyjeżdżająca z Unii przewozi środki pieniężne w wysokości niższej od progu, o którym mowa w art. 3, i istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, właściwe organy rejestrują tę informację oraz szczegółowe dane określone w art. 3 ust. 2.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że środki pieniężne w transporcie w wysokości niższej od progu, o którym mowa w art. 4, są wwożone do Unii lub wywożone z Unii, a z analizy ryzyka wynikają przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, właściwe organy rejestrują tę informację oraz pełne imię i nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, jak również obywatelstwo nadawcy, zamierzonego odbiorcy albo ich przedstawiciela i dane dotyczące wykorzystywanego rodzaju przesyłki.

2.  Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że środki pieniężne w transporcie w wysokości niższej od progu, o którym mowa w art. 4, są wwożone do Unii lub wywożone z Unii, i istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, właściwe organy rejestrują tę informację oraz szczegółowe dane określone w art. 4 ust. 2.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, niezależnie od tego, czy są one przewożone przez osobę fizyczną czy jako środki pieniężne w transporcie.

b)  istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, towarzyszy uzasadnienie, powiadamia się o niej osobę, której ona dotyczy w chwili jej wydania, i podlega skutecznym środkom zaskarżenia, zgodnie z procedurami przewidzianymi w prawie krajowym.

2.  Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, towarzyszy uzasadnienie i powiadamia się o niej w chwili jej wydania:

 

a)  osobę zobowiązaną do złożenia deklaracji zgodnie z art. 3 lub deklaracji dotyczącej ujawnienia środków zgodnie z art. 4; lub

 

b)  osobę przewożącą środki i właściciela w sytuacjach, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub właściciela, zamierzonego odbiorcę i nadawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 6 ust. 2.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 1, podlega prawu do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z procedurami przewidzianymi w prawie krajowym.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Okres tymczasowego zatrzymania środków pieniężnych musi być ściśle ograniczony do czasu, jaki jest potrzebny właściwym organom, aby stwierdzić, czy okoliczności sprawy uzasadniają dalsze zatrzymanie środków. Maksymalny okres tymczasowego zatrzymania jest określany w przepisach krajowych; nie może on przekraczać 30 dni. Jeżeli właściwy organ nie dokona w tym okresie ustalenia w sprawie dalszego zatrzymania środków pieniężnych albo lub jeżeli stwierdzi, że okoliczności danej sprawy nie uzasadniają ich dalszego zatrzymywania, środki pieniężne są niezwłocznie przekazywane składającemu deklarację.

3.  Okres tymczasowego zatrzymania środków pieniężnych musi być ściśle ograniczony do czasu, jaki jest potrzebny właściwym organom, aby stwierdzić, czy okoliczności sprawy uzasadniają dalsze zatrzymanie środków. Maksymalny okres tymczasowego zatrzymania jest określany w przepisach krajowych; nie przekracza on 30 dni. Jeżeli właściwy organ nie dokona w tym okresie ustalenia w sprawie dalszego zatrzymania środków pieniężnych albo lub jeżeli stwierdzi, że okoliczności danej sprawy nie uzasadniają ich dalszego zatrzymywania, środki pieniężne są niezwłocznie wydawane:

 

a)  składającemu deklarację lub osobie przewożącej środki w sytuacjach, o których mowa w art. 3 i 4; lub

 

b)  osobie przewożącej środki lub właścicielowi w sytuacjach, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub właścicielowi, zamierzonemu odbiorcy lub nadawcy w sytuacjach, o których mowa w art. 6 ust. 2.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy rejestrują dane uzyskane na mocy art. 3, 4, 5 ust. 3 lub art. 6 i przekazują je jednostce analityki finansowej państwa członkowskiego, w którym zostały uzyskane, zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi na podstawie art. 15 lit. c).

1.  Właściwe organy rejestrują dane uzyskane na mocy art. 3, 4, 5 ust. 3 lub art. 6 i przekazują je jednostce analityki finansowej państwa członkowskiego, w którym zostały uzyskane, a jednostka ta niezwłocznie przekazuje informacje jednostce analityki finansowej innych państw członkowskich, zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi na podstawie art. 15 lit. c).

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do celów niniejszego rozporządzenia i nie naruszając unijnych przepisów o ochronie danych, w szczególności w odniesieniu do zasady celowości oraz praw dostępu, należy wprowadzić wzajemne połączenia pomiędzy systemami stosowanymi przez właściwe organy do wymiany informacji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 515/971a i systemami stosowanymi przez jednostki analityki finansowej do wymiany informacji na mocy decyzji Rady 2000/642/WSiSW1b zgodnie z zasadami technicznymi określonymi przez Komisję na mocy art. 15 lit. ca).

 

_______________

 

1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (UE) nr 2015/1525 z dnia 9 września 2015 r., Dz.U. L243 z 18,9,2015, s. 1.

 

1b Decyzja Rady 2000/642/WSiSW z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego Państw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji. Dz.U. L 271 z 24.10.2000, s. 4.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane możliwie jak najszybciej i nie później niż jeden miesiąc po dniu, w którym zostały zebrane.

2.  Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane możliwie jak najszybciej i nie później niż cztery dni robocze po dniu, w którym zostały zebrane.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do dnia 1 stycznia 2019 r. Komisja dokonuje oceny zasadności ustanowienia unijnej jednostki analityki finansowej i w stosownym przypadku przedstawia wniosek ustawodawczy.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, która mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe Unii, informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są także Komisji.

2.  Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą, która mogłyby niekorzystnie wpłynąć na interesy finansowe Unii, informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są także Komisji, Prokuraturze Europejskiej, Eurojustowi i Europolowi. Komisja przeprowadza analizę statystyczną otrzymanych informacji i podaje ją do publicznej wiadomości.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Właściwy organ przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi na podstawie art. 15 lit. c), za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 lit. d).

3.  Właściwy organ przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z przepisami technicznymi ustanowionymi na podstawie art. 15 lit. ca), za pomocą formularza określonego zgodnie z art. 15 lit. d).

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane możliwie jak najszybciej i nie później niż jeden miesiąc po dniu, w którym zostały zebrane.

4.  Dane, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) i w ust. 2, są przekazywane możliwie jak najszybciej i nie później niż cztery dni robocze po dniu, w którym zostały zebrane;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Informacje i wyniki, o których mowa w ust. 1 lit. d), są przekazywane co sześć miesięcy lub na żądanie wszystkim państwom członkowskim i Komisji.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie lub Komisja mogą w ramach wzajemnej pomocy administracyjnej przekazywać państwu trzeciemu następujące informacje, o ile udzielił na to zgody właściwy organ, który uzyskał te informacje od składającego deklarację lub jego przedstawiciela, i pod warunkiem że takie przekazywanie danych jest zgodne z odpowiednimi krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do krajów trzecich:

1.  Państwa członkowskie lub Komisja mogą w ramach wzajemnej pomocy administracyjnej przekazywać państwu trzeciemu następujące informacje, o ile udzielił na to zgody właściwy organ, który uzyskał te informacje od osoby przewożącej środki lub od składającego deklarację, i pod warunkiem że takie przekazywanie danych jest zgodne z odpowiednimi krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do krajów trzecich:

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o każdym przekazaniu informacji na mocy ust. 1.

2.  Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o każdym przekazaniu informacji na mocy ust. 1, a Komisja składa następnie corocznie sprawozdanie z tych informacji Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwe organy działają jako administratorzy danych osobowych uzyskanych przez nie zgodnie z art. 3, 4 i 6.

1.  Właściwe organy działają jako administratorzy danych osobowych uzyskanych przez nie zgodnie z art. 3, 4, art. 5 ust. 3 i art. 6.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dane osobowe na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przetwarzane wyłącznie do celów zapobiegania i zwalczania działalności przestępczej. .

2.  Dane osobowe na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być przetwarzane wyłącznie do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych. Przetwarzanie to jest objęte zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6801a.

 

___________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89)

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia do dyrektywy o ochronie danych 2016/680.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostęp do danych osobowych uzyskanych zgodnie z art. 3, 4 i 6 mogą mieć wyłącznie należycie uprawnieni pracownicy właściwych organów i dane te muszą być odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem lub przekazaniem. O ile przepisy art. 8, 9 i 10 nie stanowią inaczej, dane nie mogą być ujawniane ani przekazywane bez wyraźnej zgody właściwego organu, który je uzyskał jako pierwszy. Zgoda ta nie jest jednak konieczna, jeżeli właściwe organy mają obowiązek ujawnić lub przekazać dane na mocy przepisów prawnych obowiązujących w danym państwie członkowskim, w szczególności w związku z postępowaniem sądowym.

3.  Dostęp do danych osobowych uzyskanych zgodnie z art. 3, 4, 5 ust. 3 i 6 mogą mieć wyłącznie należycie uprawnieni pracownicy właściwych organów i dane te muszą być odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem lub przekazaniem. O ile przepisy art. 8, 9 i 10 nie stanowią inaczej, dane nie mogą być ujawniane ani przekazywane bez wyraźnej zgody właściwego organu, który je uzyskał jako pierwszy. Zgoda ta nie jest jednak konieczna, jeżeli właściwe organy mają obowiązek ujawnić lub przekazać dane na mocy przepisów prawnych obowiązujących w danym państwie członkowskim, w szczególności w związku z postępowaniem sądowym.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Właściwe organy i jednostki analityki finansowej przechowują dane osobowe uzyskane zgodnie z art. 3, 4 i 6 przez okres pięciu lat od dnia, w którym zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane należy usunąć albo zanonimizować.

4.  Właściwe organy i jednostki analityki finansowej przechowują dane osobowe uzyskane zgodnie z art. 3, 4, 5 ust. 3 i 6 jedynie tak długo, jak jest to niezbędne i proporcjonalne do celów, w jakich dane te są przetwarzane, ale nie dłużej niż trzy lata od dnia, w którym zostały zebrane. W przypadku istnienia przesłanek, że środki pieniężne są związane z działalnością przestępczą, właściwe organy i jednostki analityki finansowej przechowują dane osobowe uzyskane zgodnie z art. 3, 4, art. 5 ust. 3 i art. 6 przez okres nie dłuższy niż pięć lat. W takim przypadku należy podać i zarejestrować powody uzasadniające dłuższe przechowywanie danych. W przypadku braku decyzji o dalszym przechowywaniu danych osobowych dane są automatycznie usuwane po upływie trzech lat.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie wprowadza kary, które stosuje się w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji ustanowionego w art. 3 i 4. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Każde państwo członkowskie wprowadza kary, które stosuje się w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji ustanowionego w art. 3 i 4. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie dążą do wprowadzenia skoordynowanych sankcji w całej Unii. Aby osiągnąć ten cel Komisja przedstawia, w razie potrzeby, wniosek ustawodawczy.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia ….26

2  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 i art. 5 ust. 4a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia ….26

__________________

__________________

26 *Date of entry into force of the basic legislative act or any other date set by the legislator.

26 *Date of entry into force of the basic legislative act or any other date set by the legislator.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2. ust. 2 i art. 5 ust. 4a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 5 ust. 4a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kryteria ram wspólnego zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 5 ust. 4;

skreśla się

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przepisy techniczne dotyczące wymiany informacji na mocy art. 8 i 9, w tym ustanowienie odpowiedniego systemu elektronicznego;

c)  przepisy techniczne dotyczące wymiany informacji na mocy art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 9 za pośrednictwem systemu informacji celnej zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 515/971a;

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1).

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  przepisy techniczne dotyczące wzajemnych połączeń, o których mowa w art. 8 ust. 1a;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. c), są przedstawiane Komisji co najmniej raz na sześć miesięcy.

Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. c), są przedstawiane Komisji co najmniej raz na sześć miesięcy. Komisja publikuje sprawozdanie roczne w sprawie informacji statystycznych w celu oszacowania skali przemytu środków pieniężnych i przemycanych kwot.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja publikuje informacje, o których mowa w ust. 1a i 1b, na swojej stronie internetowej i w jasny sposób powiadamia czytelników o kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub z niej wywożonych.

Uzasadnienie

Obywatele i podróżni, którzy chcą być informowani o swych obowiązkach, powinni mieć możliwość znalezienia informacji na temat kontroli środków pieniężnych oraz wykazu właściwych organów na stronie internetowej prowadzonej przez Komisję.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17 a

 

Kampanie informacyjne

 

W momencie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, prowadzi kampanię na rzecz informowania obywateli UE, obywateli państw trzecich i osób prawnych o celach niniejszego rozporządzenia, zobowiązaniach wynikających z art. 3 i 4, przechowywanych danych, wykazie właściwych organów, możliwości tymczasowego zatrzymania środków na mocy art. 7, karach wprowadzonych na mocy art. 13 oraz prawie do skutecznego środka odwoławczego. Komisja i państwa członkowskie regularnie powtarzają takie kampanie. Państwa członkowskie opracowują i wprowadzają w życie konieczne strategie służące informowaniu obywateli i mieszkańców o niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie dbają o dostępność odpowiednich środków finansowych na potrzeby takich strategii informacyjnych.

Uzasadnienie

W celu informowania obywateli i podróżnych o obowiązku złożenia deklaracji o środkach pieniężnych przy przekraczaniu granic, a tym samym zwiększenia skuteczności deklarowania środków, Komisja powinna rozpocząć kampanie informacyjne na temat niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia pięć lat po jego wejściu w życie, a następnie co pięć lat.

Komisja, na podstawie regularnie otrzymywanych od państw członkowskich informacji, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia trzy lata po jego wejściu w życie, a następnie co trzy lata. Sprawozdanie to ocenia w szczególności, czy inne aktywa powinny zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, czy procedura ujawnienia środków pieniężnych odpowiada celowi oraz czy należy poddać przeglądowi próg w odniesieniu do środków pieniężnych w transporcie.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5 ust. 4a i art. 15 lit. a), b), d) i e) stosuje się od ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zbywalne papiery na okaziciela, towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości oraz karty przedpłacone, które są uznawane za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii), (iii) i (iv)

Zbywalne papiery na okaziciela, towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości oraz anonimowe karty przedpłacone, które są uznawane za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii), (iii) i (iv)

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) uznaje się następujące karty przedpłacone:

3.  Za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) uznaje się następujące anonimowe karty przedpłacone:

(1)

  Dz.U. C 246 z 28.7.2017, s. 22.


UZASADNIENIE

I – Kontekst wniosku

W kontekście walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną należy podjąć środki na szczeblu europejskim, aby położyć kres finansowaniu tych działań przestępczych, a co za tym idzie – położyć kres wykorzystywaniu przez przestępców różnic w przepisach krajowych dotyczących kontroli środków pieniężnych. Ogólnounijne podejście do kontroli przepływów środków pieniężnych do lub z Unii Europejskiej jest niezbędne nie tylko, by zagwarantować właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ale również w celu ochrony obywateli i przedsiębiorstw UE.

To na administracjach celnych spoczywa główny ciężar osiągnięcia tego celu, ponieważ są one odpowiedzialne za kontrole ruchu pasażerskiego, jak i zewnętrznego transgranicznego przepływu przesyłek. Należy zacieśnić współpracę między krajowymi administracjami celnymi, aby zapobiec obchodzeniu przez przestępców kontroli środków pieniężnych na granicach zewnętrznych UE.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet środków mających na celu uzupełnienie i wzmocnienie ram prawnych UE w obszarach prania pieniędzy, nielegalnych przepływów pieniężnych oraz zabezpieczania i konfiskowania aktywów. Wnioski te wpisują się w kontekst zobowiązań podjętych w Planie działań na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu z lutego 2016 r.

Jako jeden z tych środków Komisja Europejska proponuje poprawę istniejącego rozporządzenia w sprawie kontroli środków pieniężnych przyjętego w 2005 r. w celu kontroli przepływów środków pieniężnych wwożonych do Unii lub z niej wywożonych. Podstawą prawną tego wniosku jest zarazem art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który ustanawia zasadę zbliżenia krajowych przepisów państw członkowskich, mających na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego, i art. 33, który przewiduje wzmocnienie współpracy celnej między państwami członkowskimi i między nimi a Komisją.

Zmiany zaproponowane przez Komisję mają na celu zaostrzenie kontroli osób wjeżdżających do UE lub wyjeżdżających z niej z 10 000 EUR lub większą kwotą w gotówce lub w postaci cennych towarów, lub gdy kwoty te są przesyłane w paczkach pocztowych lub przesyłkach towarowych. Zmiany te umożliwią też organom administracji działanie w przypadku kwot nieprzekraczających progu 10 000 EUR objętego zgłoszeniem celnym, jeżeli zachodzi podejrzenie działalności przestępczej, a także poprawę wymiany informacji między organami administracji państw członkowskich.

We wniosku proponuje się w szczególności rozszerzenie definicji środków pieniężnych na złoto i inne wartościowe towary oraz karty przedpłacone, które nie są powiązane z rachunkiem finansowym i nie są obecnie objęte zakresem standardowego zgłoszenia celnego. We wniosku uwzględniono także przypadek środków pieniężnych w transporcie.

Ponadto wniosek umożliwia właściwym organom tymczasowe zatrzymanie środków pieniężnych, jeżeli wykryją przepływ kwot niższych od progowych, które wydają się być powiązane z nielegalną działalnością, co jest nowością w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Wreszcie wniosek ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania kontroli za pomocą uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji w odniesieniu do kryteriów dotyczących zarządzania ryzykiem, zasad wymiany informacji, szablonów służących do komunikacji i systemu wymiany danych, a także przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie.

II – Stanowisko sprawozdawców

Sprawozdawcy z zadowoleniem przyjmują ogólny cel wniosku w sprawie aktualizacji i ulepszenia obowiązującego rozporządzenia. W świetle ostatnich wydarzeń stało się oczywiste, że osobom zajmującym się praniem pieniędzy i osobom finansującym terroryzm udało się znaleźć sposoby na obejście europejskich przepisów w sprawie kontroli środków pieniężnych.

Najważniejsze zmiany zaproponowane przez sprawozdawców mają na celu dalsze umocnienie tego rozporządzenia dzięki wyjaśnieniu pewnych kluczowych przepisów, w szczególności definicji oraz rozróżnienia „środków pieniężnych, którym towarzyszy osoba przewożąca środki” i „środków pieniężnych w transporcie”, a także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie środków pieniężnych, którym towarzyszy osoba przewożąca środki. Ta ostatnia została zdefiniowana w taki sposób, by mogła obejmować dowolne osoby fizyczne wjeżdżające do Unii lub wyjeżdżające z Unii i przewożące środki pieniężne przy sobie, w swoim bagażu lub środku lokomocji, w którym osoba ta przekracza granicę zewnętrzną, bez względu na powiązanie między tą osobą a środkami pieniężnymi (właściciel lub zamierzony odbiorca).

Ponadto w celu ułatwienia dochodzeń prowadzonych przez właściwe organy oraz w celu zagwarantowania jednoznacznej identyfikacji osób, których to dotyczy, rozszerzono zakres danych, które powinny być zawarte w zgłoszeniu, oraz określono je w odniesieniu do osób fizycznych i prawnych.

Aby doprecyzować pojęcie „zarządzania ryzykiem”, dodano odniesienia do istniejącej definicji zawartej w rozporządzeniu 952/2013 oraz postanowienia związane ze zmianami dotyczącymi „oceny ryzyka” zawarte w dyrektywie 2015/849. Sprawozdawcy pragną szczególnie podkreślić konieczność zastosowania art. 290 TFUE zamiast art. 291 TFUE ze względu na efektywność, a odpowiednie zmiany zaproponowano w projekcie sprawozdania.

Sprawozdawcy są przekonani, że osiągnięcie celu wyznaczonego przez niniejszy wniosek zakłada zarówno harmonizację na szczeblu europejskim wykonywania kontroli przez właściwe organy krajowe, a także zbliżenie krajowych sankcji za nieprzestrzeganie przepisów. Komisja powinna przyjąć środki mające zapewnić jednolite stosowanie kontroli przez właściwe organy, a państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do sankcji celnych, które powinny być oparte na zasadzie proporcjonalności.

Jedna z najważniejszych zmian w rozporządzeniu dotyczy wymiany danych. W związku z tym sprawozdawcy opowiadają się za szybkimi działaniami i po konsultacjach z ekspertami w tej dziedzinie sugerują bezpośrednie stosowanie systemu wymiany danych informatycznych CIS + przez wszystkie państwa członkowskie. System ten jest prosty i efektywny w użyciu, przy czym w celu zapobiegania przestępczości w sposób najbardziej efektywny, sprawozdawcy proponują również, by państwa członkowskie przekazywały informacje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym zostały zebrane, a nie jak przewidziano w obowiązującym obecnie rozporządzeniu w terminie jednego miesiąca.

W tym samym kontekście sprawozdawcy proponują utworzenie europejskiej jednostki analityki finansowej w celu usprawnienia współpracy przy koordynacji z organami śledczymi, co umożliwi bezzwłoczne przekazywanie informacji zebranych przez jednostki krajowe. Zważywszy na dynamicznie zmieniający się charakter kwestii będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia, sprawozdawcy zaproponowali również solidną klauzulę przeglądową, która umożliwia regularną aktualizację rozporządzenia co trzy lata, tak by nadążać za rozwojem i zdolnościami technicznymi oszustów.

Wreszcie, sprawozdawcy podzielają opinię wyrażoną przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie maksymalnego okresu przechowywania danych w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez właściwe organy i jednostki analityki finansowej.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii

Odsyłacze

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Data przedstawienia w PE

22.12.2016

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

19.1.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

25.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

6.7.2017

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2017

 

 

 

Data przyjęcia

4.12.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

3

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Zbigniew Kuźmiuk

Data złożenia

8.12.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 styczeń 2018Informacja prawna