Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Απρίλιος 2012
   PDF PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 48 : Εκθέσεις πρωτοβουλίας

1.   Αν επιτροπή, χωρίς να της έχει υποβληθεί αίτηση διαβούλευσης ή αίτηση γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 188 παράγραφος 1 προτίθεται να συντάξει έκθεση επί αντικειμένου της αρμοδιότητάς της και να υποβάλει σχετικό ψήφισμα στην Ολομέλεια, πρέπει να ζητήσει προηγουμένως την εξουσιοδότηση της Διάσκεψης των Προέδρων. Κάθε ενδεχόμενη άρνηση πρέπει να είναι πάντοτε δεόντως αιτιολογημένη. Εφόσον η έκθεση έχει ως αντικείμενο πρόταση που υπέβαλε βουλευτής σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο άρνησης της εξουσιοδότησης μόνον εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφαίνεται επί των αιτήσεων εξουσιοδότησης για τη σύνταξη εκθέσεως οι οποίες της υποβάλλονται κατά την παράγραφο 1, με βάση τις εκτελεστικές διατάξεις που η ίδια ορίζει. Αν τίθεται υπό αμφισβήτηση η αρμοδιότητα επιτροπής να συντάξει έκθεση, η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός έξι εβδομάδων βάσει συστάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ή, ελλείψει αυτής της σύστασης, του Προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. Αν η Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει εμπροθέσμως, η σύσταση θεωρείται εγκριθείσα.

2.   Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε εκθέσεις πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη διαδικασία συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 139. Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές ψηφίσματος είναι παραδεκτές προς εξέταση στην ολομέλεια μόνον εάν κατατίθενται από τον εισηγητή προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα στοιχεία ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο των μελών του Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 4. Τα άρθρα 163 και 167 εφαρμόζονται στην πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής και τις συναφείς τροπολογίες. Το άρθρο 167 εφαρμόζεται επίσης στη μοναδική ψηφοφορία για τις εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, όταν η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 41 ή 42, ή όταν η έκθεση έχει αποτελέσει αντικείμενο εξουσιοδότησης ως στρατηγική.(1)

3.   Εφόσον το θέμα της έκθεσης εμπίπτει στο δικαίωμα πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 41, η έγκριση μπορεί να απορριφθεί μόνο λόγω μη τηρήσεως των όρων που θέτουν οι Συνθήκες.

4.   Στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 41 και 42, η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός δύο μηνών.

(1)Βλ. τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου