Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - april 2012
   PDF PDF
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL II : WETGEVING, BEGROTING EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 2 : PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 48 : Initiatiefverslagen

1.   Wanneer een commissie, zonder dat haar overeenkomstig artikel 188, lid 1, een raadpleging of een verzoek om advies ter behandeling is voorgelegd, voornemens is over een onder haar bevoegdheid vallend onderwerp verslag uit te brengen en hierover aan het Parlement een ontwerpresolutie voor te leggen, heeft zij daarvoor de toestemming van de Conferentie van voorzitters nodig. Een weigering van deze toestemming moet steeds met redenen worden omkleed. Betreft het een verslag naar aanleiding van een voorstel dat door een lid overeenkomstig artikel 42, lid 2, is ingediend, dan kan toestemming alleen worden geweigerd als niet aan de voorwaarden in artikel 5 van het Statuut van de leden en artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is voldaan.

De Conferentie van voorzitters neemt een besluit over de verzoeken om toestemming voor het opstellen van een verslag in de zin van lid 1, overeenkomstig door haarzelf vastgestelde uitvoeringsvoorschriften. Mocht de bevoegdheid van een commissie die om toestemming voor het opstellen van een verslag heeft verzocht, worden betwist, dan neemt de Conferentie van voorzitters binnen een termijn van zes weken een besluit op basis van een aanbeveling van de Conferentie van commissievoorzitters of, bij ontstentenis, van de voorzitter van laatstgenoemde. Indien de Conferentie van voorzitters binnen deze termijn geen besluit heeft genomen, wordt de aanbeveling geacht te zijn aangenomen.

2.   Het Parlement behandelt in initiatiefverslagen neergelegde ontwerpresoluties volgens de kortepresentatieprocedure als uiteengezet in artikel 139. Amendementen op deze ontwerpresoluties zijn slechts ontvankelijk voor behandeling ter plenaire vergadering indien zij worden ingediend door de rapporteur om rekening te houden met nieuwe informatie, of door ten minste een tiende van de leden van het Parlement. Fracties kunnen overeenkomstig artikel 157, lid 4, alternatieve ontwerpresoluties indienen. De artikelen 163 en 167 zijn van toepassing op de ontwerpresolutie van de commissie en amendementen daarop. Artikel 167 is ook van toepassing op de enkele stemming over alternatieve ontwerpresoluties.

De eerste alinea is niet van toepassing, wanneer het onderwerp van het verslag in het kader van een debat van prioritair belang ter plenaire vergadering wordt behandeld, wanneer het verslag overeenkomstig het initiatiefrecht uit hoofde van artikel 41 of 42 wordt opgesteld, of wanneer voor het verslag als strategisch verslag toestemming is verleend(1)

3.   Indien het onderwerp van het verslag onder het in artikel 41 bedoelde initiatiefrecht valt, kan toestemming uitsluitend worden geweigerd op grond van het feit dat niet aan de voorwaarden in de Verdragen is voldaan.

4.   In de in de artikelen 41 en 42 bedoelde gevallen neemt de Conferentie van voorzitters binnen twee maanden een besluit.

(1)Zie desbetreffend besluit van de Conferentie van voorzitters, als opgenomen in bijlage XVIII bij het Reglement.
Laatst bijgewerkt op: 16 april 2012Juridische mededeling