Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - apríl 2012
   PDF PDF
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA II : LEGISLATÍVNE, ROZPOČTOVÉ A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 48 : Iniciatívne správy

1.   Výbor, ktorý má v úmysle vypracovať správu a predložiť Parlamentu návrh uznesenia vo veci, ktorá patrí do jeho pôsobnosti, ale v ktorej nebol požiadaný o konzultáciu ani o stanovisko podľa článku 188 ods. 1, môže tak urobiť len so súhlasom Konferencie predsedov. Konferencia predsedov musí odôvodniť odmietnutie udelenia súhlasu. Ak je predmetom správy návrh, ktorý poslanec predložil v súlade s článkom 42 ods. 2, súhlas môže byť odmietnutý len ak nie sú splnené podmienky stanovené v článku 5 štatútu poslancov a článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Konferencia predsedov rozhoduje o žiadostiach o udelenie súhlasu s vypracovaním správy v zmysle odseku 1 podľa vykonávacích ustanovení, ktoré sama prijme. Ak je spochybnená pôsobnosť výboru, ktorý požiadal o udelenie súhlasu s vypracovaním správy, Konferencia predsedov rozhodne do šiestich týždňov na základe odporúčania Konferencie predsedov výborov alebo, ak toto nie je k dispozícii, na základe odporúčania jej predsedu. Ak v tejto lehote Konferencia predsedov nerozhodne, odporúčanie sa považuje za schválené.

2.   Parlament preskúma návrhy uznesení obsiahnuté v iniciatívnych správach v súlade s postupom stručnej prezentácie ustanovenej v článku 139. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k týmto návrhom uznesení sú prípustné na posúdenie v pléne len vtedy, ak ich spravodajca podáva na zohľadnenie nových informácií alebo ak ich podáva aspoň jedna desatina poslancov Parlamentu. Politické skupiny môžu v súlade s článkom 157 ods. 4 predkladať alternatívne návrhy uznesení. Články 163 a 167 sa použijú na návrh uznesenia výboru a na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto návrhu uznesenia. Článok 167 sa použije aj na jediné hlasovanie o alternatívnych návrhoch uznesení.

Prvý pododsek sa nepoužije, ak predmet správy spĺňa podmienky na prednostnú rozpravu v pléne, ak je správa vypracovaná podľa práva iniciatívy uvedeného v článku 41 alebo článku 42, alebo ak bola správa schválená ako strategická (1) .

3.   Ak sa na predmet správy vzťahuje právo iniciatívy uvedené v článku 41, udelenie súhlasu možno odoprieť len na základe nesplnenia podmienok stanovených v zmluvách.

4.   V prípadoch uvedených v článkoch 41 a 42 prijme Konferencia predsedov rozhodnutie do dvoch mesiacov.

(1)Pozri príslušné rozhodnutie Konferencie predsedov obsiahnuté v prílohe VIII tohto rokovacieho poriadku
Posledná úprava: 16. apríla 2012Právne oznámenie