Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - Maart 2014
   PDF PDF
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL IV : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 5 : RESOLUTIES EN AANBEVELINGEN

Artikel 122 : Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat

1.   Een commissie, een interparlementaire delegatie, een fractie of ten minste veertig leden kunnen de Voorzitter schriftelijk verzoeken over een dringend geval van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat een debat te houden (artikel 137, lid 3).

2.   De Conferentie van voorzitters stelt, op basis van de in lid 1 bedoelde verzoeken en overeenkomstig de bepalingen in bijlage IV, een lijst van onderwerpen voor de definitieve ontwerpagenda op met het oog op het eerstvolgende debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Er mogen in totaal niet meer dan drie onderwerpen of rubrieken op de agenda worden ingeschreven.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 140 kan het Parlement besluiten een voor het debat op genoemde lijst opgenomen onderwerp te schrappen en te vervangen door een niet opgenomen onderwerp. Ontwerpresoluties over de gekozen onderwerpen moeten uiterlijk op de avond van de dag van aanneming van de agenda ingediend zijn; de Voorzitter stelt de precieze termijn voor de indiening van de desbetreffende ontwerpresoluties vast.

3.   In het licht van een totale duur van ten hoogste zestig minuten per vergaderperiode voor deze debatten, wordt de totale spreektijd voor de fracties en de niet-fractiegebonden leden overeenkomstig artikel 149, leden 4 en 5, verdeeld.

De spreektijd die overblijft na aftrek van de voor de toelichting van de ontwerpresoluties en de stemmingen benodigde tijd alsmede van de eventueel voor de Commissie en de Raad overeengekomen spreektijd, wordt over de fracties en de niet-fractiegebonden leden verdeeld.

4.   Aan het einde van het debat wordt onmiddellijk gestemd. Artikel 170 vindt daarbij geen toepassing.

Stemmingen die overeenkomstig dit artikel plaatsvinden, kunnen onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter en de Conferentie van voorzitters worden gebundeld.

5.   Indien over hetzelfde onderwerp twee of meer ontwerpresoluties zijn ingediend, wordt de in artikel 110, lid 4, bedoelde procedure toegepast.

6.   De Voorzitter en de fractievoorzitters kunnen besluiten dat zonder debat over een ontwerpresolutie wordt gestemd. Voor een dergelijk besluit is eenstemmigheid van de fractievoorzitters vereist.

Het bepaalde in de artikelen 174, 175 en 177 is niet van toepassing op ontwerpresoluties die op de agenda voor een debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat ingeschreven staan.

De ontwerpresoluties voor een debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat worden pas ingediend nadat de lijst van onderwerpen is aangenomen. Ontwerpresoluties die niet in het voor dit debat uitgetrokken tijdsbestek kunnen worden behandeld, komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de ontwerpresoluties ten aanzien waarvan ingevolge een verzoek overeenkomstig artikel 155, lid 3, werd vastgesteld dat het quorum niet was bereikt. De leden hebben het recht deze ontwerpresoluties opnieuw in te dienen om overeenkomstig artikel 120 voor behandeling naar een commissie te worden verwezen, dan wel om op de agenda voor het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat van de volgende vergaderperiode te worden ingeschreven.

Een onderwerp kan niet op de agenda van het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat worden ingeschreven, indien het reeds op de agenda van die vergaderperiode staat.

Het Reglement voorziet niet in de mogelijkheid om een overeenkomstig lid 2, tweede alinea, ingediende ontwerpresolutie en een commissieverslag over hetzelfde onderwerp, gecombineerd te behandelen.

*
*        *

Wanneer overeenkomstig artikel 155, lid 3, om vaststelling van het quorum wordt verzocht, geldt dit verzoek slechts voor de in stemming te brengen ontwerpresolutie en niet voor de volgende ontwerpresoluties.

Laatst bijgewerkt op: 6 maart 2014Juridische mededeling