Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Donderdag 17 november 2005 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Europees Chemicaliënagentschap, chemische stoffen, persistente organische stoffen (REACH) ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) .../... [inzake persistente organische stoffen] (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 november 2005 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG
 Aanpassingen aan REACH ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 17 november 2005, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2006/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. ... van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
 Wapenuitvoer
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds
  Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (COM(2005)0401 - C6-0277/2005 - 2005/2171(ACI))
  BIJLAGE
 Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2005
 Non-proliferatie van massavernietigingswapens
 Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied
 Recente uitlatingen van de heer Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran
 Toegang tot humanitaire hulp in Kashmir
 Filippijnen (terdoodveroordeling van de Europese burger Francisco Larrañaga)
 Birma/Myanmar
 Ontwikkelingsstrategie voor Afrika
 Ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie "De Europese consensus"
Teksten
Definitieve uitgave (947 kb)
Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2006Juridische mededeling