Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 1 juni 2006 - BrysselSlutlig utgåva
 Företagsregister för statistiska ändamål ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93 (KOM(2005)0112 – C6-0089/2005 – 2005/0032(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 juni 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93
 Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) (KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 juni 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2006/EG om upprättande av ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013)
 Små och medelstora företag i utvecklingsländerna
 Läkemedel för pediatrisk användning ***II
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (15763/3/2005 – C6-0087/2006 – 2004/0217(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 1 juni 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004
 Lika möjligheter och likabehandling i arbetslivet ***II
 Europeiskt år för interkulturell dialog (2008) ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008) (KOM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 juni 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2006/EG om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)
 Genomförandebestämmelser för budgetförordningen *
 Förbud till följd av fällande domar för sexualbrott mot barn *
 Krisen i de palestinska territorierna
 Transatlantiskt partnerskapsavtal mellan EU och Amerikas förenta stater
 De transatlantiska ekonomiska förbindelserna mellan EU och Förenta staterna
 Utvidgning av euroområdet
 Parlamentets budgetberäkningar för 2007
 Handel och fattigdom
 Effektivare energiutnyttjande (Grönbok)
 Situationen för de romska kvinnorna i EU
 Kvinnor i väpnade konflikter och deras roll i återuppbyggnaden efter konflikter
Texter
Slutlig utgåva (779 kb)
Senaste uppdatering: 5 december 2006Rättsligt meddelande