Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie tekstiCiti formāti
Otrdiena, 2007. gada 22. maija - StrasbūraGalīgā redakcija
 EK un Krievijas nolīgums par zvejniecību un dzīvo jūras resursu saglabāšanu Baltijas jūrā *
 Finanšu instruments videi (LIFE +) ***III
 Īpašā Daphne III programma "Cīņa pret vardarbību" ***II
  Eiropas Parlamenta 2007. gada 22. maija normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar kuru laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm un lai aizsargātu upurus un riska grupas (Daphne III programma), kā daļu no vispārīgās programmas "Pamattiesības un tiesiskums" (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))
  PIELIKUMS
 Komiteju sadarbība (Reglamenta 47. panta reforma)
 Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā ***I
  Eiropas Parlamenta 2007. gada 22. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 22. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK
 Bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšana *
 Zvejniecības partnerattiecību nolīgums starp EK, no vienas puses, un Dāniju un Grenlandi, no otras puses *
 EUROLAT pastāvīgā delegācija
 Koplēmuma procedūras praktiskie pasākumi
  Eiropas Parlamenta 2007. gada 22. maija lēmums par Kopīgās deklarācijas noslēgšanu par koplēmuma procedūras piemērošanas noteikumiem (2005/2125(ACI))
  PIELIKUMS
 Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšana līdz 2010. gadam
 Eiropa globalizācijas kontekstā - ārējie konkurētspējas aspekti
 Zaļā Eiropa
Teksti
Galīgā redakcija (297 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 22. novembraJuridisks paziņojums