Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Dinsdag 22 mei 2007 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Overeenkomst EG/Rusland inzake samenwerking op visserijgebied en de instandhouding van de levende rijkdommen in de Oostzee *
 Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) ***III
 Daphne III-programma: algemeen programma "Grondrechten en justitie" - geweldbestrijding ***II
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 mei 2007 betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een specifiek programma ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen voor de periode 2007-2013 (het Daphne III-programma), als onderdeel van het algemene programma "Grondrechten en justitie (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))
  BIJLAGE
 Samenwerking tussen commissies (wijziging van artikel 47 van het Reglement)
 Milieukwaliteitsnormen op het gebied van waterbeleid ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 mei 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 mei 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/…/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG
 Biologische productie en de etikettering van biologische producten *
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG-Denemarken/Groenland *
 Vaste delegatie Eurolat
 Wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure
  Besluit van het Europees Parlement van 22 mei 2007 over de Gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (2005/2125(ACI))
  BIJLAGE
 Tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2010
 Europa als wereldspeler – Externe aspecten van het concurrentievermogen
 Een groen Europa
Teksten
Definitieve uitgave (313 kb)
Laatst bijgewerkt op: 22 november 2007Juridische mededeling