Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Tisdagen den 23 oktober 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Ingående av protokollet till avtalet om associering EG/Chile med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU ***
 Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Schweiz *
 Gemenskapens växtförädlarrätt *
 Sloveniens ratificering av protokollet av den 12 februari 2004 om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område ***
 Godkännande av den första och andra ändringen av UNECE:s Esbokonvention *
 Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och till diverse protokoll till denna konvention *
 Kommunikationsinfrastruktur för Schengens informationssystem (SIS) (beslut) *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
  Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter med tillämpning av punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2007)0415 – C6-0323/2007 – 2007/2168(ACI))
  BILAGA
 Ramdirektiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel
  BILAGA I
  BILAGA II
  Bilaga III
  BILAGA IV
  BILAGA V
 Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***I
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
  BILAGA I
  BILAGA II
  BILAGA III
  BILAGA IV
  BILAGA V
Texter
Slutlig utgåva (445 kb)
Senaste uppdatering: 25 juli 2008Rättsligt meddelande