Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Donderdag 5 juni 2008 - BrusselDefinitieve uitgave
 Specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee *
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2008
 Netwerk van contactpunten ter bestrijding van corruptie *
 Communautair systeem ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij *
 Bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen *
 Efficiënte in- en uitvoervoorschiften en -procedures in dienst van de handelspolitiek
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU
  Resolutie van het Europees Parlement van 5 juni 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI))
  BIJLAGE - BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOELICHTING
 Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juni 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) (COM(2007)0264 – C6-0147/2007 – 2007/0097(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juni 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (herschikking)
  BIJLAGE I
  BIJLAGE II
 Levensmiddelenhygiëne ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juni 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne (COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juni 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van ▌Verordening (EG) nr. 852/2004 ║ inzake levensmiddelenhygiëne
 Verbod op het gebruik in de veehouderij van bepaalde stoffen met hormonale of thyreostatische werking, alsmede van beta-gonisten ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juni 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/22/EG betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van β-agonisten (COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juni 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/22/EG betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van β-agonisten
 Algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 *
 Verslechtering van de situatie in Georgië
 Jaarverslag 2006 over het GBVB
 Europese veiligheidsstrategie en het EVDB
 Top EU-Verenigde Staten
 Het Proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied
 Toekomst van jonge landbouwers in het kader van de lopende hervorming van het GLB
 Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (2007)
 Mededinging - Sectoraal onderzoek naar retailbanking
 Groenboek over financiële diensten voor consumenten in de interne markt
 Reumatische aandoeningen
Teksten
Definitieve uitgave (601 kb)
Laatst bijgewerkt op: 9 december 2008Juridische mededeling