Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
сряда, 6 май 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Правомощия и отговорности на постоянните комисии
 Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните парламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи
 Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и на 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството *
 Отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството *
 Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) *
 Внасяне и разглеждане на петиции (изменение на Дял VІІІ от правилника за дейността)
 Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.)
  Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
 Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори
 Роля на недържавните деятели и местните власти в областта на развитието
 Преразглеждане на Правилника за дейността
 Електронни съобщителни мрежи и услуги, обработка на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации ***II
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно общата позиция, приета от Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))
  Позиция на европейския парламент приета на второ четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 Електронни съобщителни мрежи ***II
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Служба ***II
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед на приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Група на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията (ГЕРД) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба
 Честотни ленти за мобилни комуникации ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността
 Равно третиране на мъжете и жените ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета
 Създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложение за регламент на Eвропейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
 Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 Директиви за капиталовите изисквания ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки - филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602 (C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))
  Позиция на Eвропейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО, 2006/49/EО и 2007/64/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи
 Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Решение № …/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 Защита на животни по време на умъртвяване *
 Обновена социална програма
 Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда
Текстове
Окончателна версия (1046 kb)
Последно осъвременяване: 1 февруари 2011 г.Правна информация