Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Środa, 10 lutego 2010 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Mechanizm odwrotnego obciążenia: towary i usługi podatne na oszustwa *
 EFRR: kwalifikowalność działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …./2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lutego 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz społeczności zmarginalizowanych
 Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania *
 Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń *
 Niedawne trzęsienie ziemi na Haiti
 Sytuacja w Iranie
 Sytuacja w Jemenie
 Handel ludźmi
 Wyniki szczytu kopenhaskiego poświęconego zmianom klimatu
 Wspieranie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania
 Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - rok 2009
 Główne cele konferencji stron konwencji CITES
 Sprawozdania dotyczącego postępów Chorwacji w 2009 r.
 Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r.
 Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 r.
Teksty
Wersja ostateczna (364 kb)
Ostatnia aktualizacja: 12 października 2010Informacja prawna