Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκανΆλλες μορφές έκδοσης
Τετάρτη 19 Μάϊος 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ) ***II
 Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) ***II
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαϊου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (05247/1/2010 – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2010: Τμήμα Ι – Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
 Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση (COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη)
 Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015)
 Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών
 Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Καμπάλα, Ουγκάντα
Κείμενα
Οριστική έκδοση (210 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 19 Απρίλιος 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου