Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
сряда, 16 юни 2010 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169) ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-членки (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Решение …/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS), предприета от няколко държави-членки
 Структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета
 Европейска програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) през периода 2011‐2013 г. ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011‐2013 г.) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011‐2013 г.)
 Сключване на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) ***
 Разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла ***
 Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. *
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2010: Раздел III – Комисия (излишък за 2009 г.)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година: Съвет
 Право на устен и писмен превод в рамките на наказателните производства ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно директивата на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и на писмен превод в наказателното производство (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство
 Организация на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***I
 Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директиви 94/54/ЕО, 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО, Директиви 2002/67/ЕО, 2004/77/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията
  ПРИЛОЖЕНИЕ I
  ПРИЛОЖЕНИЕ IІ
  ПРИЛОЖЕНИЕ IІІ
  ПРИЛОЖЕНИЕ IV
  ПРИЛОЖЕНИЕ V
  ПРИЛОЖЕНИЕ VI
  ПРИЛОЖЕНИЕ VIІ
  ПРИЛОЖЕНИЕ VIІІ
  ПРИЛОЖЕНИЕ IХ
  ПРИЛОЖЕНИЕ Х
  ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ
  ПРИЛОЖЕНИЕ ХІІ
 ЕС 2020
 Икономическо управление
 Създаване на специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. и за определянето на нейните правомощия, числен състав и срок на действие
Текстове
Окончателна версия (533 kb)
Последно осъвременяване: 14 юни 2011 г.Правна информация