Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstaiKiti formatai
Trečiadienis, 2010 m. liepa 7 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimai ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politika
 Nauji maisto produktai ***II
  2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos pirmuoju svarstymu siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2010 dėl naujų maisto produktų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 258/97 bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1852/2001
 Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***II
  2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (Nauja redakcija) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/.../ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (nauja redakcija)
 Veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigos ***II
  2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigas (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos
 Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai ***I
  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti direktyvas 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (Tekstas svarbus EEE)
 Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I
  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))
  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTASkuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija)
 Finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas ***I
  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))
  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTASdėl Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo
 Europos bankininkystės institucija ***I
  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))
  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija)
 Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ***I
  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))
  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (draudimas ir profesinės pensijos)
 Kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas ***I
  2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))
  Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/.../ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatos, susijusios su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu
 Konkretūs Europos centrinio banko uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla *
 Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema
  2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo (2010/2006(INI))
  REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 Europos finansinio stabilumo fondas, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir veiksmai ateityje
 Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje
Tekstai
Galutinė teksto versija (1295 kb)
Atnaujinta: 2011 m. lapkritis 7 d.Teisinis pranešimas