Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
вторник, 18 януари 2011 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Сливания на акционерни дружества ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2011 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества (кодификация) (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 януари 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества (кодификация)
 Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕО и Йордания с оглед на присъединяването на България и Румъния към ЕС ***
 Споразумение между ЕО и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
 Хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти ***II
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))
  Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 18 януари 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
 Прилагане на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ: средносрочен преглед на неговия план за действие и бъдещо развитие
 Признаване на селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност
Текстове
Окончателна версия (130 kb)
Последно осъвременяване: 4 април 2012 г.Правна информация