Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκανΆλλες μορφές έκδοσης
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: AT/AT&S από την Αυστρία
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/008 AT/AT&S από την Αυστρία) (COM(2011)0339 – C7-0160/2011 – 2011/2125(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: AT/Steiermark και Niederösterreich από την Αυστρία
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/007 AT/Steiermark και Niederösterreich από την Αυστρία) (COM(2011)0340 – C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/000 TA 2011 – τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 2011/2130(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland και Utrecht, κλάδος 18, Κάτω Χώρες
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland και Utrecht, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0388 – C7-0172/2011 – 2011/2136(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0386 – C7-0173/2011 – 2011/2137(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/028 NL/Overijssel, κλάδος 18, Κάτω Χώρες
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/028 NL/Overijssel, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0387 – C7-0174/2011 – 2011/2138(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/030 NL/Noord-Holland και Flevoland, κλάδος 18, Κάτω Χώρες
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/030 NL/Noord-Holland και Flevoland, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Ακεραιότητα και διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009)
 Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2009-2010
 Τροποποίηση του Κανονισμού σχετικά με τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων
 Οι υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις της Ντόχα
 Βελτίωση της νομοθεσίας, επικουρικότητα και αναλογικότητα και έξυπνη νομοθεσία
 Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2010
 Στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα της έλλειψης στέγης
 Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για της ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων πλην του CO 2 που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
Κείμενα
Οριστική έκδοση (442 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου