Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκανΆλλες μορφές έκδοσης
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
 Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ της Στρατηγικής ΕΕ 2020 και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Διαδικασία του προϋπολογισμού 2012: κοινό σχέδιο
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2012 (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  Παράρτημα
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011: Ίδιοι πόροι, Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, Ελλάδα, ΕΚΤ, Παλαιστίνη
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive/ Πορτογαλία
  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive από την Πορτογαλία) (COM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi de Magistris
 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηματοοικονομική τεχνική ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση, τη χρηματοοικονομική τεχνική και ορισμένες διατάξεις σχετικές με τη δήλωση δαπανών
 Χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
 Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της *
 Τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής και την ετήσια ποσόστωση με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης *
 Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010
 Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες ***III
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))
  Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα
 Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες ***III
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011 – 2009/0059(COD))
  Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα
 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***III
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))
  Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα
 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***III
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))
  Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα
 Στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων (αναδιατύπωση) (COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων (αναδιατύπωση)
 Περιοχή του Καλίνινγκραντ και ορισμένοι πολωνικοί νομοί ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή (COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 1η Δεκεμβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή
 Συνθήκη Προσχώρησης: Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας ***
 Αίτηση της Κροατίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Τροποποίηση του Κανονισμού σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων
 Αιτήσεις υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Viktor Uspaskich
 Ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
 Φόρουμ Ενιαίας Αγοράς
 Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του HIV/AIDS από την ΕΕ
 Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
 Εκσυγχρονισμός των τελωνείων
Κείμενα
Οριστική έκδοση (849 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου