Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Uruchomienie instrumentu elastyczności
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na rzecz finansowania strategii „Europa 2020” i europejskiej polityki sąsiedztwa, zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))
  ZAŁĄCZNIK
 Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej na 2012 r. (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))
  ZAŁĄCZNIK
  Załącznik
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2011: zasoby własne, zintegrowana polityka morska, Grecja, EFS, Palestyna
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Wniosek EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive z Portugalii
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive z Portugalii) (COM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))
  ZAŁĄCZNIK
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa
 Pomoc zwrotna i inżynieria finansowa ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej oraz niektórych przepisów dotyczących deklaracji wydatków
 Zarządzanie finansowe w odniesieniu do niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (EFRR, EFS) ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych
 Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania *
 Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego *
 Raport roczny EBC za rok 2010
 Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki
 Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***III
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))
  Załącznik do rezolucji ustawodawczej
 Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***III
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (PE-CONS 00056/2011 – C7-0376/2011– 2009/0059(COD))
  Załącznik do rezolucji ustawodawczej
 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***III
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (PE-CONS 00058/2011 – C7-0378/2011 – 2009/0060B(COD))
  Załącznik do rezolucji ustawodawczej
 Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***III
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD))
  Załącznik do rezolucji ustawodawczej
 Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (przekształcenie) (COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (przekształcenie)
 Obwód kaliningradzki i niektóre powiaty polskie ***I
  Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną (COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną
 Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji ***
 Wniosek Chorwacji o członkostwo w Unii Europejskiej
 Zmiany Regulaminu dotyczące kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów
 Wnioski o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha
 Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej
 Forum jednolitego rynku
 Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE
 Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina
 Modernizacja służby celnej
Teksty
Wersja ostateczna (538 kb)
Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2013Informacja prawna