Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκανΆλλες μορφές έκδοσης
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και κεκτημένο Σένγκεν ***
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης ***II
 Πολιτική για το ραδιοφάσμα ***II
 Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ***I
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Φεβρουαρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
 Τροποποίηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 σχετικά με τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας
 Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας
 Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη 2012
 Συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012
Κείμενα
Οριστική έκδοση (160 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου