Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
вторник, 10 май 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие
 Защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 май 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) (Обикновена законодателна процедура — кодификация)
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)
 Защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на ЕС ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 май 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD)) (Обикновена законодателна процедура — кодификация)
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Либерия ***
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: възможности за риболов и финансово участие ***
 Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между ЕС и Корея ***
 Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.
 Статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 май 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)
  Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции
 Политика на сближаване в планинските райони на ЕС
Текстове
Окончателна версия (204 kb)
Последно осъвременяване: 19 декември 2017 г.Правна информация