Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 200k
Τρίτη 30 Μαρτίου 2004 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τριμηνιαίοι μη χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί ανά θεσμικό τομέα ***I
P5_TA(2004)0199A5-0151/2004
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα (COM(2003) 789 - C5-0645/2003 - 2003/0296(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003) 789)(1) ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 258 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0645/2003),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A5-0151/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 30 Mαρτίου 2004 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ·/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα
P5_TC1-COD(2003)0296

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285, παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(1) ,

Ύστερα από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 4, της Συνθήκης

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2) ,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το σχέδιο δράσης σχετικά με τις στατιστικές απαιτήσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN το Σεπτέμβριο του 2000 ορίζει ότι χρειάζεται επειγόντως ένα περιορισμένο σύνολο τριμηνιαίων λογαριασμών των τομέων και ότι οι εν λόγω λογαριασμοί θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι εντός 90 ημερών από τη λήξη του αντίστοιχου τριμήνου.

(2)  Η κοινή έκθεση του Συμβουλίου Ecofin και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις στατιστικές και τους δείκτες της ευρωζώνης, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβουλίου Ecofin στις 18 Φεβρουαρίου 2003 , τονίζει ότι πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το 2005 δράσεις υψηλής προτεραιότητας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα.

(3)  Η ανάλυση των κυκλικών κινήσεων στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης απαιτούν μακροοικονομικές στατιστικές για την οικονομική συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους θεσμικών τομέων που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν στα στοιχεία που συλλέγονται στο επίπεδο του συνόλου της οικονομίας. Υπάρχει, επομένως, ανάγκη παραγωγής τριμηνιαίων λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και για τη ζώνη του ευρώ.

(4)  Η παραγωγή των λογαριασμών αυτών αποτελεί τμήμα του γενικού στόχου κατάρτισης ενός συστήματος ετήσιων και τριμηνιαίων λογαριασμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη ζώνη του ευρώ. Το σύστημα περιλαμβάνει τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη και τους χρηματοπιστωτικούς και μη χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ανά θεσμικό τομέα. Σκοπός είναι να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ όλων αυτών των λογαριασμών και, όσον αφορά τους λογαριασμούς της αλλοδαπής, μεταξύ των στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών και των στοιχείων των εθνικών λογαριασμών.

(5)  Η κατάρτιση ευρωπαϊκών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα, σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας(3) , απαιτεί τη διαβίβαση τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα των κρατών μελών. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί λογαριασμοί πρέπει να αντικατοπτρίζουν την οικονομία της ευρωπαϊκής ζώνης συνολικά και ενδέχεται να διαφέρουν από την απλή συγκέντρωση των λογαριασμών των κρατών μελών. Ειδικότερα, στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι συναλλαγές οργάνων και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους λογαριασμούς της αντίστοιχης ζώνης (κατά περίπτωση, Ευρωπαϊκή Ένωση ή ζώνη του ευρώ) .

(6)  Η παραγωγή ειδικών κοινοτικών στατιστικών διέπεται από τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές(4) .

(7)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, εν προκειμένω η κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ, είναι αδύνατον να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης . Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης , ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Ειδικότερα, όταν τα κράτη μέλη έχουν αμελητέα συμβολή στα ευρωπαϊκά σύνολα, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν πλήρεις λεπτομέρειες των στοιχείων.

(8)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5) .

(9)  Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος και της επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός

Ο παρών κανονισμός παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για τις συνεισφορές των κρατών μελών στην κατάρτιση τριμηνιαίων ευρωπαϊκών μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα.

Άρθρο 2

Διαβίβαση των τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα

1.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τριμηνιαίους μη χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ανά θεσμικό τομέα, όπως ορίζεται στο παράρτημα, εκτός, κατ" αρχάς, των θέσεων P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 και B.4G.

2.  Το χρονοδιάγραμμα για τη διαβίβαση των θέσεων P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 και B.4G, αντίστοιχα, και οποιαδήποτε απόφαση για την κατανομή των συναλλαγών που απαριθμούνται στο παράρτημα ανά αντίστοιχο τομέα εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

3.  Τα τριμηνιαία στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται στην Επιτροπή το αργότερο 90 ημέρες μετά τη λήξη του τριμήνου το οποίο αφορούν τα στοιχεία. Οιαδήποτε αναθεώρηση των στοιχείων για προηγούμενα τρίμηνα διαβιβάζεται συγχρόνως.

4.  Η προθεσμία διαβίβασης που καθορίζεται στην παράγραφο 3 μπορεί να παραταθεί, κατά πέντε ημέρες το πολύ, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

5.  Η πρώτη διαβίβαση των τριμηνιαίων στοιχείων θα αφορά τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2005. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2005. Η πρώτη διαβίβαση θα περιλαμβάνει αναδρομικά στοιχεία για τις περιόδους από το πρώτο τρίμηνο του 1999.

Άρθρο 3

Υποχρέωση υποβολής στοιχείων

1.  Όλα τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα, όσον αφορά τους τομείς "αλλοδαπή" (S.2) και "δημόσιο" (S.13). Ένα κράτος μέλος του οποίου το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αντιπροσωπεύει συνήθως περισσότερο από το 1% του αντίστοιχου συνόλου της Κοινότητας διαβιβάζει τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα για όλους τους θεσμικούς τομείς.

2.  Η Επιτροπή καθορίζει το εκατοστιαίο ποσοστό του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κοινότητας σε τρέχουσες τιμές που αντιπροσωπεύει συνήθως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός κράτους μέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, βάσει του αριθμητικού μέσου των ετήσιων στοιχείων των τελευταίων τριών ετών που έχουν διαβιβάσει τα κράτη μέλη.

3.  Το ποσοστό (1%) του συνόλου της Κοινότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί παρεκκλίσεις από τον παρόντα κανονισμό αν τα εθνικά στατιστικά συστήματα απαιτούν μείζονες προσαρμογές. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν θα υπερβαίνουν τα τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ή των μέτρων εφαρμογής που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Ορισμοί και πρότυπα

Τα πρότυπα, οι ορισμοί, οι ονοματολογίες και οι λογιστικοί κανόνες σχετικά με τα στοιχεία που διαβιβάζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι αυτά που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96(6) (εφεξής αποκαλούμενος "κανονισμός ΕΣΛ").

Άρθρο 5

Πηγές στοιχείων και απαιτήσεις συνοχής

1.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν τις πληροφορίες που απαιτούνται στον παρόντα κανονισμό χρησιμοποιώντας όλες τις πηγές που θεωρούν σημαντικές, δίδοντας προτεραιότητα στις άμεσες πληροφορίες όπως αυτές των διοικητικών πηγών ή των ερευνών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Όταν δεν μπορούν να συλλεχθούν τέτοιες άμεσες πληροφορίες, ιδίως για τα αναδρομικά στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 5, μπορούν να διαβιβαστούν οι καλύτερες εκτιμήσεις.

2.  Τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού πρέπει να συμφωνούν με τους τριμηνιαίους μη χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς του δημοσίου και τα τριμηνιαία κύρια μακροοικονομικά μεγέθη του συνόλου της οικονομίας που διαβιβάζονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος διαβίβασης στοιχείων του κανονισμού ΕΣΛ.

3.  Τα τριμηνιαία στοιχεία που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς τους παρόντος κανονισμού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα αντίστοιχα ετήσια στοιχεία που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος διαβίβασης στοιχείων του κανονισμού ΕΣΛ.

Άρθρο 6

Πρότυπα ποιότητας και εκθέσεις

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων βελτιώνεται προοδευτικά με στόχο την ικανοποίηση των κοινών προτύπων ποιότητας που θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή ενημερωμένη περιγραφή των πηγών, των μεθόδων και των στατιστικών επεξεργασιών που χρησιμοποιούνται εντός ενός έτους από την πρώτη τους διαβίβαση στοιχείων.

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις μείζονες μεθοδολογικές ή άλλες αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τα διαβιβαζόμενα στοιχεία, το αργότερο τρεις μήνες μετά τη θέση σε ισχύ των εν λόγω αλλαγών.

Άρθρο 7

Μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα εφαρμογής καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν:

   ) καθορισμό του χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση στοιχείων των θέσεων P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 και B.4G σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2·
   ) απαίτηση κατανομής των συναλλαγών που απαριθμούνται στο παράρτημα ανά αντίστοιχο τομέα σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2·
   ) αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος των τριμηνιαίων διαβιβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4·
   ) προσαρμογή του ποσοστού (1%) του συνόλου της Κοινότητας με στόχο τον καθορισμό της υποχρέωσης διαβίβασης στοιχείων για όλους του θεσμικούς τομείς σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3·
   ) καθορισμός προτύπων ποιότητας των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1.

Άρθρο 8

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, που έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19 Ιουνίου 1989 (7) .

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1989 , λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίμηνη .

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 9

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή

Εντός πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ειδικότερα, η εν λόγω έκθεση:

   ) παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών·
   ) αξιολογεί τα οφέλη που προκύπτουν για την Κοινότητα, τα κράτη μέλη και τους προμηθευτές και χρήστες στατιστικών πληροφοριών από τις στατιστικές που παράγονται σε σχέση με το κόστος τους·
   ) εντοπίζει τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και τροποποιήσεις που θεωρούνται αναγκαίες με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν.

Άρθρο 10

Θέση σε ισχύ

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Παράρτημα

Διαβίβαση στοιχείων

(1) ΕΕ C [·], [·], σ. [·].
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996 (ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ.1).
(4) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(6) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1.
(7) ΕΕ L 181 της 28.6.1989 , σ. 47.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Οκτωβρίου 2004Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου