Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/2587(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0073/2004

Debatter :

PV 13/10/2004 - 13

Omröstningar :

PV 14/10/2004 - 11.7

Antagna texter :

P6_TA(2004)0023

Antagna texter
PDF 79kWORD 30k
Torsdagen den 14 oktober 2004 - Bryssel Slutlig utgåva
Georgien
P6_TA(2004)0023B6-0073, 0074, 0079, 0080, 0082/2004

Europaparlamentets resolution om Georgien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan(1) som trädde i kraft 1999,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna med länderna i regionen, i synnerhet sin rekommendation till rådet av den 26 februari 2004 om EU:s Sydkaukasienpolitik(2) ,

–   med beaktande av framväxten av EU:s politik för ett utvidgat europeiskt grannskap, i vilken denna region ingår, och det uttalade långsiktiga målet för länderna i regionen att fullt ut delta i den europeiska integrationen och samarbetet,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De pågående politiska och ekonomiska reformerna är välkomna, liksom de insatser vars mål är att skapa stabila och effektiva demokratiska institutioner samt regeringens insatser för att tackla storskalig korruption och därmed skapa ett fredligt och välmående Georgien som kan bidra till stabiliteten i regionen och i resten av Europa.

B.  Det är mycket beklagligt att nya våldsamheter nyligen blossade upp i Sydossetien och att våldet ständigt trappas upp med dödsfall, skador och allvarliga materiella skador som följd.

C.  Avsaknaden av framsteg i lösningen av konflikter i Abchazien och Sydossetien är ett hinder för utvecklingen i Georgien.

D.  Europeiska unionen måste öka sitt stöd för de pågående insatserna för att lösa konflikterna i Georgien och Sydkaukasien i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och andra aktörer.

E.  Det så kallade presidentval som hölls i Abchazien den 3 oktober 2004 måste betraktas som olagligt och oacceptabelt så länge det inte finns någon överenskommelse om Abchaziens slutliga status. I dessa val var 115 000 personer röstberättigade. Tidigare hade fler än 300 000 georgier berövats sin rösträtt genom att de fördrivits från sina hem i regionen.

F.  De ryska myndigheternas uttalanden nyligen om användandet av angrepp i avskräckande syfte i Sydkaukasien som en del av Rysslands säkerhetsdoktrin är beklagliga. Ryssland bör spela en viktig roll för lösningen av pågående konflikter.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet och uppmärksammar behovet av att nå en lösning på konflikterna i Abchazien och Sydossetien genom förhandlingar och förtroendeskapande åtgärder och uteslutande fredliga medel som respekterar det georgiska folkets rätt att bestämma om sina egna kulturella, sociala, ekonomiska och politiska mål.

2.  Europaparlamentet uppmanar den georgiska regeringen att klargöra sina åtaganden ifråga om Abchasiens och Sydossetiens självständighet, vilket verkar vara en förutsättning för att uppnå en fredlig lösning på konflikterna och ett nationellt enande baserat på samtycke.

3.  Europaparlamentet betonar att en hållbar fredlig lösning på konflikten i Sydossetien förutsätter att det sker en fullständig avmilitarisering i konfliktområdet, bortsett från OSSE:s gemensamma fredsbevarande styrka. Parlamentet uppmanar rådet att stödja en ytterligare effektivisering av OSSE:s uppdrag i regionen.

4.  Europaparlamentet betraktar "presidentvalet" i Abchazien som olagligt och uppmanar kommissionen och rådet att stödja en intensifiering av de FN-ledda förhandlingarna i konflikten mellan Georgien och Abchazien.

5.  Europaparlamentet välkomnar inledandet av rättsstatsuppdraget i Georgien inom ramen för ESFP. Ett sådant uppdrag innebär ett steg framåt i förbindelserna mellan EU och Georgien och skulle kunna leda till förändringar i Georgien av det slag som krävs för att landet skall kunna etablera djupare och effektivare förbindelser med EU. Uppdraget är i linje med målen för EU:s grannskapspolitik.

6.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och EU:s tjänstgörande ordförande att ge EU:s särskilda representant för Sydkaukasien alla resurser som behövs för att göra hans insatser effektiva och synliga samt att vidta ytterligare bestämda åtgärder för att garantera EU:s politiska mål i regionen, inbegripet viljan att medla i konflikterna.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att göra Ryssland fullständigt delaktigt i arbetet med att säkra stabiliteten genom politiska förhandlingar, och uppmanar den ryska regeringen att avstå från att vidta åtgärder som kan äventyra denna process. Europaparlamentet uppmanar också rådet och kommissionen att ta upp frågan om Georgiens territoriella integritet på agendan för dialogen med Ryssland inom ramen för avtalet om partnerskap och samarbete.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland att iaktta det åtagande som landet ingick under OSSE:s toppmöte i Istanbul 1999 om att minska och dra tillbaka de ryska militära styrkorna från Georgien, och stöder åtagandet från Georgiens sida, som president Saakasjvili gav uttryck för i FN, att utländska trupper inte kommer att ta sig in i landet när den ryska militären har dragit sig tillbaka.

9.  Europaparlamentet efterlyser ett aktivt EU-engagemang i utvecklingen av en rad initiativ för att bryta dödläget i regionen.

10.  Europaparlamentet välkomnar i detta avseende den överenskommelse som nåtts om ett framtida möte mellan Georgiens premiärminister Zurab Zhvania och Sydossetiens separatistledare Eduard Kokoiti. Parlamentet uppmanar rådet att på nära håll följa utvecklingen och göra allt som står i dess makt för att underlätta dialogen och förhindra att den spända situationen förvärras.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s tjänstgörande ordförande, FN:s generalsekreterare, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Natos generalsekreterare, Georgiens president och parlament samt till de facto-myndigheterna i Sydossetien och Abchasien.

(1) EGT L 205, 4.8.1999, s. 1.
(2) P5_TA(2004)0122.

Senaste uppdatering: 21 december 2004Rättsligt meddelande