Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2556(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0161/2004

Συζήτηση :

PV 17/11/2004 - 3

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2004 - 5.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2004)0062

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 184kWORD 67k
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2004 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004
P6_TA(2004)0062B6-0154, 0157, 0158, 0159 και 0161/2004

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 4-5 Νοεμβρίου 2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας κατόπιν της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 4-5 Νοεμβρίου 2004 (έγγραφο 14292/04 του Συμβουλίου),

-   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση της Επιτροπής για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 4-5 Νοεμβρίου 2004,

-   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Χάγης όσον αφορά το Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Η προετοιμασία της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισσαβώνας και της έκθεσης της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (έκθεση Kok)

1.   χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την εγκυρότητα και τη σημασία μιας ισόρροπης στρατηγικής της Λισσαβώνας, με οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, και υπογραμμίζει ότι αυτή η ισορροπία είναι ουσιώδης τόσο για την ευρωπαϊκή θεώρηση της κοινωνίας όσο και για τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· υπογραμμίζει την ανάγκη φιλόδοξων κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στρατηγική που εφαρμόστηκε δεν έχει φέρει ως τώρα τα περισσότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

2.   εφιστά την προσοχή στο συμπέρασμα της έκθεσης Kok σύμφωνα με το οποίο το βασικό εμπόδιο για μια ταχύτερη πρόοδο προς τους στόχους της Λισσαβώνας υπήρξε η ανεπαρκής εφαρμογή από τα κράτη μέλη, και ζητεί όπως η ενδιάμεση αναθεώρηση εστιάσει κυρίως την προσοχή της στο θέμα αυτό και προβεί στις κατάλληλες συστάσεις, με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών αρχών· συμφωνεί ότι πρέπει να εξευρεθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι μέτρησης της προόδου της διαδικασίας της Λισσαβόνας·

3.   συμφωνεί με το συμπέρασμα της Έκθεσης, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει ενεργότερα στη διαδικασία εποπτείας και να ενθαρρύνει την επίτευξη της Ατζέντας της Λισσαβώνας· επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο θα διεξαγάγει πλήρη συζήτηση σχετικά με τα συμπεράσματα της Έκθεσης σε μελλοντική συνεδρίαση της ολομελείας του· σημειώνει την Ατζέντα για Καλύτερη Νομοθεσία και αναλαμβάνει τη δέσμευση να συνεργασθεί ως συννομοθέτης με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την επίτευξή της·

4.   θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτύχει την αναγκαία ανάπτυξη, η Ευρώπη οφείλει να εστιάσει αφενός στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αφετέρου στην μακροοικονομική δράση από την ΕΕ και τις 25 κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, έρευνα και καινοτομία, για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα και η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

5.   πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση και ιδιαίτερα στην αναστροφή της κλιματικής μεταβολής βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο, υπογραμμίζει δε την ανάγκη για πλήρη ενσωμάτωση της αναθεώρησης της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη στη στρατηγική της Λισσαβώνας·

6.   εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο της επίτευξης μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση, για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και πάλι δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει επί ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, και για το γεγονός ότι οι επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης απέχουν πολύ από το στόχο του 3% του ΑΕΠ·

7.   επικροτεί την αναγνώριση των δημογραφικών παραγόντων και ζητεί όπως η δράση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης εκληφθεί ως πολιτική προτεραιότητα·

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: το πρόγραμμα της Χάγης

8.   σημειώνει την έγκριση του νέου πολυετούς προγράμματος για την προσεχή πενταετία·

9.   χαιρετίζει την ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία το αργότερο από 1ης Απριλίου 2005 θα εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (Τίτλος ΙV) η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία καθώς και η συναπόφαση, με εξαίρεση τη νόμιμη μετανάστευση· υπενθυμίζει ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας στόχος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορίσει επανειλημμένα στο πλαίσιο διαδοχικών διακυβερνητικών διασκέψεων και παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει τις νέες δημοκρατικές και αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων πλήρως και όσο το δυνατόν ταχύτερα·

10.   υπενθυμίζει ότι το άρθρο 67, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ απαιτεί από το Συμβούλιο να "προσαρμόσει", έως την ίδια ημερομηνία και με την ίδια διαδικασία τις διατάξεις που αφορούν την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γι" αυτά τα ζητήματα·

11.   χαιρετίζει την έμφαση που δίνεται από το Πρόγραμμα της Χάγης στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ελάχιστων διαδικαστικών διασφαλίσεων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεκτικότητας και πόρων σε ό,τι αφορά τα μέσα που χρειάζονται για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

12.   τονίζει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη περιορισμού της παράνομης μετανάστευσης και ότι ο μόνος τρόπος επίτευξης προόδου είναι μια συνεκτική και ευρείας κλίμακας ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης· σημειώνει την πρόθεση μετάβασης στη δεύτερη φάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, υπενθυμίζει ωστόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η οδηγία για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου δεν έχει ακόμη εγκριθεί·

13.   τονίζει την ανάγκη να συντελεσθεί μείζων και ουσιώδης πρόοδος στην εφαρμογή μιας συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση, και εμμένει στην άποψη ότι έχει ιδιαίτερη σημασία μια σφαιρική και ισόρροπη προσέγγιση στα μεταναστευτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστων εθνικών πρακτικών στον τομέα της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστών και της μη διακριτικής μεταχείρισης· τονίζει ότι η στήριξη στην περιοχή προέλευσης ή διέλευσης πρέπει να συμπληρώνει μια κοινή διαδικασία ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται σε υψηλές προδιαγραφές χορήγησης και αναγνωρίζει πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της·

14.   σημειώνει τη σημασία που αποδίδει το Συμβούλιο στην ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ιδιαίτερα υπό το φως των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και στη Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2004, τονίζει όμως την ανάγκη διασφάλισης της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων επιβολής του νόμου και της προστασίας των δεδομένων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

15.   υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα χρηματοδοτηθεί επαρκώς στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών· σημειώνει ότι, χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση δεν θα είναι δυνατόν να εκτελεσθούν τα μέτρα που προβλέπονται από το πρόγραμμα της Χάγης·

16.   χαιρετίζει τη δήλωση της Ολλανδικής Προεδρίας για την αρχή της διαφάνειας, εκφράζει όμως τη λύπη του για το ότι το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται να θέσει σε εφαρμογή την αρχή της διαφάνειας όσον αφορά το νομοθετικό έργο του, χωρίς να περιμένει να επικυρωθεί το Σύνταγμα· διαβεβαιώνει ότι αυτή η αρχή καλύπτεται ήδη στο άρθρο 207 της Συνθήκης ΕΚ και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω καθυστερήσεις·

17.   υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη σημασία της αντιμετώπισης των διαμεθοριακών εμποδίων που τίθενται στην αστική δικαιοσύνη, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην αστική δικαιοσύνη αφορά τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή και με τη σειρά της ενισχύει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· επιμένει ότι επιβάλλεται, ταυτόχρονα με το σεβασμό της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, να ληφθούν πρακτικά μέτρα ώστε να μειωθούν οι δικονομικές διαφορές ανάμεσα στα νομικά συστήματα και να εκπονηθούν προγράμματα εκπαίδευσης δικαστικών, ενδεχομένως δε να εξετασθεί η δημιουργία Ευρωπαϊκής Σχολής Δικαστών·

Επικοινωνία στην Ευρώπη

18.   σημειώνει τα συμπεράσματα σχετικά με την επικοινωνία στην Ευρώπη, και παρόλο που αναγνωρίζει ότι οι επιμέρους εκστρατείες για την κύρωση παραμένουν εθνική ευθύνη, επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει συλλογική ευθύνη να θέσει το Σύνταγμα σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και ότι για το σκοπό αυτό απαιτείται ο ορισμός σε επίπεδο ΕΕ ορισμένων σημαντικών προσωπικοτήτων που θα συντονίσουν την εκστρατεία για το Σύνταγμα·

Ιρά κ

19.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της ασφάλειας και των συνθηκών για την προετοιμασία ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, οι οποίες έχουν προγραμματισθεί για τον Ιανουάριο του 2005, καθώς και για την ανοικοδόμηση της χώρας με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της κυριαρχίας της· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για όλα τα θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη στρατιωτικών επιχειρήσεων·

20.   καταδικάζει με σθένος κάθε πράξη βίας και τρομοκρατική επίθεση, καθώς και την αρπαγή ομήρων, που έχουν ως αποτέλεσμα πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων, υπενθυμίζει δε την υποχρέωση όλων των μερών, σύμφωνα με το ψήφισμα 1546(1) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ενεργούν σεβόμενα το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

21.   θεωρεί θετική τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις σχέσεις της ΕΕ με το Ιράκ και συμμερίζεται πλήρως τη δέσμευση και την αποφασιστικότητά του να ενισχύσει την ανοικοδόμηση, το μετασχηματισμό και την επανένταξη του Ιράκ στη διεθνή κοινότητα ως κυρίαρχου, ανεξάρτητου, ασφαλούς, ενωμένου, ευημερούντος και δημοκρατικού κράτους εταίρου· χαιρετίζει ιδιαίτερα την προοπτική μέτρων και πρωτοβουλιών προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος·

22.   θεωρεί ότι η επερχόμενη Διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Sharm el Sheikh στις 23 Νοεμβρίου 2004 θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1546 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου·

23.   ζητεί οι εκλογές για τη μεταβατική Εθνοσυνέλευση να διεξαχθούν με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή του πολιτικού φάσματος και να είναι ελεύθερες και τίμιες, και υπολογίζει στην υποστήριξη της ΕΕ για την προετοιμασία αυτών των εκλογών·

24.   υποστηρίζει τη δέσμη χρηματοδοτικών μέτρων που έχει αποφασισθεί σχετικά με το Ιράκ, σημειώνει όμως την ασυνέπεια του Συμβουλίου, δεδομένου ότι αποφασίζει διάφορα νέα προγράμματα και πολιτικές για το Ιράκ χωρίς να αναφέρει αν θα αναληφθούν από το μέσο ευελιξίας ή όχι· διατηρεί περιοριστική στάση όσον αφορά την αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2005· υπενθυμίζει τη σαφή του θέση ότι τα νέα κονδύλια δεν μπορούν να δίνονται εις βάρος των άλλων προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής·

25.   εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο δεν έλαβε θέση σχετικά με τις προειδοποιήσεις που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όσον αφορά τους επικείμενους κινδύνους πυρηνικής διασποράς και καλεί τις πολυεθνικές δυνάμεις και την προσωρινή κυβέρνηση του Ιράκ να εξασφαλίσουν αμελλητί στον ΔΟΑΕ απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράκ προκειμένου να διενεργηθεί γενική αξιολόγηση των εγκαταστάσεων, καθώς και της πιθανής μόλυνσης του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από ραδιενέργεια, και να ενημερώσουν πλήρως τον ΔΟΑΕ για όλες τις δραστηριότητές τους σε σχέση με τις γνωστές πρώην πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράκ·

26.   υποστηρίζει την πρόταση της ΕΕ για "ολοκληρωμένη αποστολή για την αστυνομία, το κράτος δικαίου και την πολιτική διοίκηση" με σκοπό να ενισχυθεί η ικανότητα του Ιράκ όσον αφορά την αστυνομία, τα δικαστήρια, το σωφρονιστικό σύστημα και την ποινική έρευνα, και ζητεί από την προεδρία της ΕΕ να συζητήσει με την προσωρινή κυβέρνηση του Ιράκ τη σύσταση κοινής ιρακινής και διεθνούς επιτροπής για τους αγνοούμενους·

Μέση Ανατολή

27.   συμμερίζεται την αλληλεγγύη, ύστερα από το θάνατο του Προέδρου Αραφάτ, προς τον παλαιστινιακό λαό, την οποία εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του στους νόμιμους εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής·

28.   δηλώνει εκ νέου, και μάλιστα την κρίσιμη αυτή στιγμή, ότι η λύση του Μεσανατολικού είναι δυνατή μόνο με τη διαπραγμάτευση μιας σταθερής και οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας όπως ορίζεται στον οδικό χάρτη, χωρίς να τίθενται εκ των προτέρων προϋποθέσεις, στη βάση της ύπαρξης δύο δημοκρατικών, κυρίαρχων και βιώσιμων κρατών – του Ισραήλ και της Παλαιστίνης – που να συνυπάρχουν ειρηνικά και να έχουν ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και στα οποία να είναι εγγυημένη η ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών, μουσουλμάνων και εβραίων·

29.   εκφράζει τη πεποίθησή του ότι οι Παλαιστίνιοι ηγέτες και η Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή θα μπορέσουν να εγγυηθούν την ομαλή λειτουργία των θεσμών, να οργανώσουν ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές, βουλευτικές και δημοτικές εκλογές και να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, προκειμένου να διασφαλίσουν την έννομη τάξη κατά τη διαδικασία· εκφράζει την δέσμευση της ΕΕ να βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή στην οργάνωση εκλογών στα παλαιστινιακά εδάφη, και ζητεί από το Ισραήλ να μην αναμιχθεί και να διευκολύνει τις εκλογές·

30.   υποστηρίζει, ιδιαίτερα, τη δέσμη πρακτικών προτάσεων όσον αφορά την ασφάλεια, τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική ενίσχυση της ΕΕ, που υπέβαλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου και να ξαναρχίσει η εφαρμογή του οδικού χάρτη για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή·

Σουδάν

31.   συμμερίζεται τη βαθιά ανησυχία του Συμβουλίου, όπως εκφράζεται στα συμπεράσματά του της 2ας Νοεμβρίου 2004, σχετικά με την επιδείνωση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή του Νταρφούρ, λόγω του νέου κύματος βίας από τους αντάρτες και τις παραστρατιωτικές ομάδες, σε συνδυασμό με το βίαιο και εξαναγκαστικό εσωτερικό εκτοπισμό ατόμων από τις κυβερνητικές δυνάμεις του Σουδάν·

32.   ζητεί με έμφαση από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να θέσουν άμεσο τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να σεβαστούν πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της Ντζαμένα της 8ης Απριλίου 2004 καθώς και τα ψηφίσματα 1556(2) και 1564(3) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

33.   ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ σχετικά με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να συνεργαστούν με αυτήν, επιτρέποντάς της επίσης να διαπιστώσει αν διαπράχθηκαν πράξεις γενοκτονίας και να εντοπίσει τους δράστες·

34.   χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του στην αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ και καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν χωρίς καθυστέρηση την υπόσχεση να παράσχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για την επέκταση της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης· τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα, σε στενή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες με στόχο να διασφαλίσει την προστασία των αμάχων στο Νταρφούρ, δεδομένου ότι συνεχίζονται οι συστηματικές δολοφονίες και οι βιασμοί· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, η Αφρικανική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η ΕΕ να εργασθούν από κοινού εξετάζοντας την αποστολή περισσότερων παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καθιέρωση διεθνούς αστυνομίας·

35.   ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές διαδικασίες της Αμπούτζα και της Ναϊβάσα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος που ο ειδικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ στο Σουδάν, Jan Pronk, περιγράφει ως "καθεστώς αναρχίας και πλήρους κατάρρευσης της έννομης τάξης'·

36.   χαιρετίζει την υπογραφή από την Κυβέρνηση του Σουδάν, το Κίνημα Δικαιοσύνης και Ισότητας και το Σουδανικό Απελευθερωτικό Κίνημα /Στρατό, των πρωτοκόλλων για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Νταρφούρ και για τη βελτίωση της κατάστασης ασφάλειας στο Νταρφούρ·

37.   ζητεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει απόφαση σχετικά με την επιβολή καθολικού εμπάργκο όπλων στο Σουδάν, και να επιβάλει συγκεκριμένες κυρώσεις στους υπεύθυνους για τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλων βαρβαροτήτων ενόψει της πρόσφατης διακοπής της κατάπαυσης του πυρός και των ειρηνευτικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας ότι οι κυρώσεις αυτές δεν θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση του πληθυσμού του Σουδάν·

Ιράν

38.   στηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να διαπραγματευτούν μια συμφωνία με την Ιρανική κυβέρνηση όσον αφορά το πρόγραμμά του πυρηνικού εξοπλισμού, σε πλαίσιο διαφάνειας και συμμόρφωσης προς τον ΔΟΑΕ· σημειώνει την πρόσφατη δήλωση των ιρανικών αρχών για την αναστολή του προγράμματος εμπλουτισμού σε ουράνιο·

39.   εκφράζει, συγχρόνως, τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συγκεκριμένη χώρα και επαναβεβαιώνει ότι μια βιώσιμη και μακρόπνοη σχέση συνεργασίας με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής διάστασης, μπορεί να εγκαθιδρυθεί μόνο στη βάση πραγματικής προόδου και βελτιώσεων σε σχέση με την παρούσα κατάσταση·

Ουκρανία

40.   συμμερίζεται την εκτίμηση του Συμβουλίου ότι η Ουκρανία αποτελεί κύριο γείτονα και εταίρο, εκφράζει όμως τη λύπη του για το γεγονός ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών της 31ης Οκτωβρίου 2004 δεν ανταποκρινόταν σε πολλά από τα διεθνή πρότυπα δημοκρατικών εκλογών και εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με το θέμα αυτό·

41.   ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις ουκρανικές αρχές να διορθώσουν τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν έγκαιρα πριν από το δεύτερο γύρο, και να δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ελεύθερες και τίμιες εκλογές, διασφαλίζοντας ιδιαίτερα την ισότιμη πρόσβαση αμφότερων των υποψηφίων στα κρατικά μέσα ενημέρωσης·

42.   επισημαίνει ιδίως την φυλάκιση του Δημάρχου Kimlatsch της πόλης Βίσγκοροντ (περιφέρεια Κιέβου) και ζητεί από τις ουκρανικές αρχές την άμεση απελευθέρωσή του·

43.   εκφράζει αισιοδοξία λόγω της μεγάλης συμμετοχής στις εκλογές και του σοβαρού ενδιαφέροντος του ουκρανικού λαού για τις προεδρικές εκλογές, και ζητεί, κατά συνέπεια, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, υπό τον όρο ότι ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών θα πληροί τα διεθνή πρότυπα, να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης για την Ουκρανία το ταχύτερο δυνατόν, με ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα στην ανάπτυξη των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών·

44.   δηλώνει ότι προτίθεται, εάν η Ουκρανία πραγματοποιήσει ένα θετικό βήμα προς τη δημοκρατία, να καλέσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν ανοικτά την εταιρική σχέση και τις πολιτικές γειτονίας μαζί της, σε αναγνώριση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Ουκρανίας·

Εξωτερικές πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη

45.   σημειώνει τη δέσμευση του Συμβουλίου να βοηθήσει τρίτες χώρες, ιδιαίτερα δε τις χώρες καταγωγής και τις χώρες διέλευσης των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, τη βελτίωση διαχείρισης της μετανάστευσης και την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τον τρόπο κατανομής της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ ούτε και την προτεραιότητα της παροχής βοήθειας της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή και από τον Ύπατο Εκπρόσωπο να διασφαλίσουν ότι η στρατηγική επί των εξωτερικών πτυχών της πολιτικής της Ένωσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί έως τα τέλη του 2005, θα αποτρέπει τη χρήση της βοήθειας για πολιτικές σκοπιμότητες·

o
o   o

46.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

(1) Έγγραφο S/RES/1546(2004) των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Ιουνίου 2004.
(2) Έγγραφο S/RES/1556(2004) των Ηνωμένων Εθνών της 30ής Ιουλίου 2004.
(3) Έγγραφο S/RES/1564(2004) των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Σεπτεμβρίου 2004.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου