Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/2556(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0159/2004

Keskustelut :

PV 17/11/2004 - 3

Äänestykset :

PV 17/11/2004 - 5.12

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2004)0062

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 46k
Keskiviikko 17. marraskuuta 2004 - Strasbourg Lopullinen painos
Eurooppa-neuvoston kokous (Bryssel, 4. ja 5. marraskuuta 2004)
P6_TA(2004)0062B6-0154, 0157, 0158, 0159 ja 0161/2004

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. ja 5. marraskuuta 2004 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Brysselissä 4. ja 5. marraskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät (neuvoston asiakirja 14292/04),

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston raportin ja komission julkilausuman 4. ja 5. marraskuuta 2004 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta,

–   ottaa huomioon vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta koskevan Haagin ohjelman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksensä 103 artiklan 2 kohdan,

Lissabonin strategian välitarkistuksen valmistelu ja korkean tason asiantuntijaryhmän raportti (Kokin raportti)

1.   pitää myönteisenä, että Eurooppa-neuvosto vahvisti tasapainotetun Lissabonin strategian merkityksen ja aiheellisuuden, johon kuuluu taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus; korostaa, että tämä tasapaino on olennaisen tärkeää sekä eurooppalaiselle näkemykselle yhteiskunnasta että Euroopan maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle; vaatii, että sosiaalisen ulottuvuuden ja ympäristöulottuvuuden on oltava kunnianhimoisia; pahoittelee sitä, että strategia ei ole tuottanut tähän mennessä useimpia siltä odotettuja tuloksia;

2.   kehottaa kiinnittämään huomiota Kokin raportin päätelmään, että pahin este Lissabonin tavoitteiden nopeammalle saavuttamiselle on ollut heikko täytäntöönpano jäsenvaltioissa, ja pyytää, että välitarkistuksessa keskityttäisiin tähän ongelmaan ja että laadittaisiin asiaa koskevia suosituksia yhteistyössä eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa; on samaa mieltä siitä, että on löydettävä entistä tehokkaampia tapoja mitata Lissabonin prosessin kehitystä;

3.   hyväksyy raportin johtopäätöksen, jonka mukaan parlamentin on oltava tiiviimmin sitoutunut Lissabonin strategian seurantaprosessiin ja sen toteuttamisen edistämiseen; vahvistaa, että parlamentti aikoo järjestää tulevassa täysistunnossa raportista täysimittaisen keskustelun; panee merkille sääntelyn laadun parantamista koskevan ohjelman ja sitoutuu työskentelemään lainsäätäjänä tämän asian parissa yhdessä komission ja neuvoston kanssa;

4.   katsoo, että tarvitsemansa kasvun aikaansaamiseksi Euroopan olisi keskityttävä sekä rakenteellisiin uudistuksiin että EU:n ja 25 hallituksen makroekonomiseen toimintaan, mukaan lukien investoinnit ihmisiin, tutkimukseen ja innovaatioihin, jotta edistetään kasvua ja työllisyyttä vaarantamatta julkisen rahoituksen vakautta ja kestävyyttä;

5.   uskoo, että Eurooppa-neuvoston on painotettava ympäristöulottuvuutta ja erityisesti ilmastomuutoksen vastustamista Kioton sopimuksen mukaisesti, ja korostaa sitä, että kestävää kehitystä koskevan strategian uudistus olisi sisällytettävä täysimääräisenä Lissabonin strategiaan;

6.   pahoittelee tietoon perustuvan talouden perustamiseen liittyen sitä, että neuvosto ei ole taaskaan onnistunut sopimaan yhteisön patentista ja lisäksi jäänyt tutkimukseen ja tuotekehitykseen tehtäviä investointeja koskevasta 3 prosentin BKT-tavoitteesta;

7.   pitää ilahduttavana väestönkehitykseen liittyvien tekijöiden tunnustamista ja pyytää, että toiminnalle, jolla pyritään vastaamaan Euroopan väestön ikääntymisen seurauksiin, annettaisiin ensisijainen asema poliittisessa päätöksenteossa;

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue: Haagin ohjelma

8.   panee merkille, että uusi monivuotinen ohjelma on hyväksytty seuraavaksi viideksi vuodeksi;

9.   panee tyytyväisenä merkille Eurooppa-neuvoston historiallisen päätöksen siitä, että viimeistään 1. huhtikuuta 2005 oikeus- ja sisäasioiden alueella (IV osasto), laillista maahanmuuttoa lukuun ottamatta, sovelletaan määräenemmistöäänestystä ja yhteispäätöstä; palauttaa mieliin, että tämä täyttää Euroopan parlamentin pitkäaikaisen tavoitteen perättäisissä HVK:issa; kehottaa komissiota käyttämään uusia demokraattisia ja tehokkaita päätöksentekomenettelyjä täysimääräisesti;

10.   muistuttaa, että EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan 2 kohdassa määrätään, että neuvoston on samaan määräaikaan mennessä ja samaa menettelyä noudattaen mukautettava yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa tällä alalla koskevia määräyksiä;

11.   suhtautuu myönteisesti siihen, että Haagin ohjelmassa turvataan perusoikeudet, vähimmäistakeet rikosmenettelyssä ja oikeus saada asia ratkaistavaksi tuomioistuimessa; pahoittelee johdonmukaisuuden ja voimavarojen puutetta, mitä tulee perusoikeuksien takaamiseen tarvittaviin välineisiin;

12.   korostaa, että on kiireellisesti tarpeen vähentää laitonta maahanmuuttoa ja että ainoa vaihtoehto eteenpäin on yhdenmukainen ja kattava eurooppalainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka; panee merkille aikomukset edetä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toiseen vaiheeseen, mutta muistuttaa Eurooppa-neuvostoa, että turvapaikkamenettelyä koskevaa direktiiviä ei ole vielä hyväksytty;

13.   korostaa, että kattavan eurooppalaisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanossa on tarpeen saavuttaa huomattavaa ja kouriintuntuvaa edistystä, ja vaatii kokonaisvaltaista ja tasapainoista maahanmuuttoasioita koskevaa lähestymistapaa, mukaan lukien konkreettisia ehdotuksia siitä, miten varmistetaan maahanmuuttajien vastaanoton ja yhteiskuntaan sopeuttamisen sekä syrjimättömyyden alalla parhaiden kansallisten käytäntöjen vaihto; korostaa, että alkuperä- ja kauttakulkualueille annettavan tuen on täydennettävä EU:n yhteistä turvapaikkamenettelyä, jonka on täytettävä korkeat vaatimukset ja jossa on noudatettava täysimääräisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita;

14.   panee merkille, miten tärkeänä neuvosto pitää vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kehittämistä erityisesti 11. syyskuuta 2001 Yhdysvaltioihin ja 11. maaliskuuta 2004 Madridiin tehtyjen terrori-iskujen vuoksi, mutta korostaa, että on tarpeen säilyttää oikeanlainen tasapaino lakien täytäntöönpanoon liittyvien vaatimusten sekä tietosuojan ja perusvapauksien välillä;

15.   korostaa, että on tärkeää varmistaa, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalle alueelle osoitetaan uusissa rahoitusnäkymissä riittävästi määrärahoja; toteaa, että ilman riittävää rahoitusta ei ole mahdollista toteuttaa Haagin ohjelman mukaisia toimenpiteitä;

16.   pitää myönteisenä puheenjohtajavaltio Hollannin avoimuuden periaatetta koskevaa lausuntoa; pahoittelee sitä, että neuvosto ei ole sitoutunut noudattamaan lainsäädäntötyössään avoimuusperiaatetta jo ennen perustuslain ratifiointia; toteaa, että tämä periaate sisältyy jo nykyiseen perustamissopimukseen (EY:n perustamissopimuksen 207 artikla) eikä lisäviivytyksille ole perusteita;

17.   korostaa, että on yhä tärkeämpää torjua siviilioikeuden rajatylittäviä esteitä, sillä siviilioikeudellisen suojan saatavuus koskee kansalaisten jokapäiväistä elämää ja siten edistää sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa; keskinäisen tunnustamisen periaatetta kunnioittaen pitää edelleen välttämättömänä toteuttaa selviä käytännön toimia oikeusjärjestelmien välisten erojen kaventamiseksi sekä oikeudellisten harjoitteluohjelmien perustamiseksi, ja pitää eurooppalaisen tuomarikorkeakoulun perustamista harkinnan arvoisena;

Eurooppa-asioista tiedottaminen

18.   panee merkille Eurooppa-asioista tiedottamista koskevat päätelmät; tunnustaa samalla, että yksittäiset ratifiointia koskevat kampanjat jäävät kansallisen vastuun piiriin, korostaa, että Eurooppa-neuvosto on kollektiivisesti vastuussa siitä, että perustuslaki tulee voimaan niin pian kuin mahdollista, ja että sen vuoksi tarvitaan vahvaa johtajuutta EU:n tasolla koordinoimaan perustuslakia koskevaa kampanjaa;

Irak

19.   ilmaisee huolensa vaikeuksista, joita on kohdattu turvallisuuden palauttamisessa, ja olosuhteista, joissa tammikuuksi 2005 kaavailtuja vapaita ja rehellisiä vaaleja valmistellaan ja joissa maata jälleenrakennetaan tavoitteena sen suvereniteetin täydellinen palauttaminen; ilmaisee myös huolestuneisuutensa meneillään olevien sotilasoperaatioiden uhreista siviiliväestön keskuudessa;

20.   tuomitsee jyrkästi summittaiset väkivallanteot ja terroriteot sekä panttivankien ottamisen sekä muistuttaa kaikkia osapuolia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1546(1) mukaisesta sitoumuksesta noudattaa kansainvälisiä säädöksiä ja kunnioittaa ihmisoikeuksia;

21.   pitää tervetulleena Eurooppa-neuvoston yksimielistä julkilausumaa EU:n ja Irakin suhteista ja jakaa täysin sen sitoutumisen ja päättäväisyyden osallistua Irakin jälleenrakentamiseen ja muutoksen sekä sen liittymiseen takaisin kansainväliseen yhteisöön suvereenina, riippumattomana, turvallisena, yhtenäisenä, vauraana ja demokraattisena kumppanivaltiona; suhtautuu erityisen myönteisesti tuleviin toimenpiteisiin ja aloitteisiin, joita on suunniteltu kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi;

22.   katsoo, että tuleva konferenssi, joka pidetään Sharm el Sheikhissä 23. marraskuuta 2004 on ensimmäinen askel YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1546 ja kansainvälisen oikeuden täytäntöönpanemiseksi;

23.   vaatii, että siirtymäkauden kansalliskokouksen vaaleihin osallistuu mahdollisimman laaja poliittinen kirjo ja että ne ovat vapaat ja rehelliset, ja toivoo EU:n tukevan näiden vaalien valmistelua;

24.   kannattaa rahoituspakettia, joka on päätetty myöntää Irakille, mutta tähdentää, että neuvosto on epäjohdonmukainen, kun se tukee Irakia koskevia lukuisia uusia ohjelmia ja politiikkoja osoittamatta rahoitetaanko ne joustovälineestä vai ei ja kun se on omaksunut rajoittavan asenteen vuodeksi 2005 laaditun EU:n talousarvion ylimääräisten varojen suhteen; toistaa vakaan kantansa, että uusia varoja ei voida ottaa käyttöön muiden ulkopoliittisten painopisteiden kustannuksella;

25.   valittaa sitä, ettei neuvosto ottanut kantaa Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n varoituksiin ydinaseiden leviämiseen liittyvistä välittömistä vaaroista; kehottaa monikansallisia joukkoja ja Irakin väliaikaishallitusta sallimaan heti IAEA:n esteettömät tarkastukset kaikissa Irakin ydinlaitoksissa, jotta se voi laatia yleisarvion kyseisistä paikoista sekä mahdollisesta väestön ja ympäristön altistumisesta radioaktiiviselle säteilylle, ja antamaan IAEA:lle kaikki tiedot toiminnastaan, jotka liittyvät tiedossa oleviin Irakin entisiin ydinlaitoksiin;

26.   kannattaa EU:n ehdotusta poliisia, oikeusvaltiota ja siviilihallintoa koskevasta yhtenäistetystä operaatiosta Irakin poliisin, oikeuslaitoksen, rangaistuslaitoksen ja rikostutkintakapasiteetin vahvistamiseksi ja pyytää EU:n puheenjohtajavaltiota keskustelemaan Irakin väliaikaishallituksen kanssa siitä, että perustetaan Irakin ja kansainvälisten tahojen yhteinen kadonneita henkilöitä etsivä työryhmä;

Lähi-itä

27.   jakaa Eurooppa-neuvoston Palestiinan kansalle presidentti Arafatin kuoleman johdosta ilmaiseman myötätunnon ja vakuuttaa edelleenkin antavansa täyden tukensa palestiinalaishallinnon laillisille edustajille;

28.   julistaa jälleen kerran, ja juuri tällä erityisen herkällä hetkellä, että ratkaisu Lähi-idän konfliktiin on mahdollista saavuttaa vain kestävää ja lopullista rauhansopimusta koskevin neuvotteluin rauhaa koskevan etenemissuunnitelman mukaisesti ilman ennakkoehtoja ja perustuen kahden demokraattisen, suvereenin ja elinkelpoisen valtion – Israelin ja Palestiinan – rauhanomaiseen rinnakkaineloon turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisäpuolella, jossa kristittyjen, muslimien ja juutalaisten rauhanomainen rinnakkaiselo on taattu;

29.   ilmaisee luottamuksensa siihen, että palestiinalaishallinto kykenee varmistamaan instituutioidensa normaalin toiminnan, järjestämään vapaat ja rehelliset vaalit, joissa valitaan presidentti, kansanedustajat ja paikallistason edustajat, ja säilyttämään tilanteen valvonnassaan, jotta laki ja järjestys säilyy prosessin aikana; toteaa, että EU on sitoutunut palestiinalaishallinnon avustamiseen vaalien järjestämisessä palestiinalaisalueilla, ja kehottaa Israelia olemaan häiritsemättä ja edistämään vaalien onnistumista;

30.   tukee erityisesti niitä käytännön ehdotuksia turvallisuudesta, uudistuksista ja EU:n taloudellisesta tuesta, joita yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) korkea edustaja on tehnyt ja joita Eurooppa-neuvosto tukee, jotta Lähi-idän rauhaa koskevan etenemissuunnitelman toteuttaminen saadaan jälleen käyntiin ja etenemään;

Sudan

31.   jakaa neuvoston vakavan huolestuneisuuden, kuten neuvoston 2. marraskuuta 2004 antamissa päätelmissä todettiin, siitä että Darfurin alueella turvallisuustilanne ja humanitaarinen tilanne heikkenevät siksi, että kapinallisten ja miliisijoukkojen väliset väkivaltaisuudet, joihin ovat yhdistyneet Sudanin hallituksen joukkojen toimesta tehdyt maan sisäisten pakolaisten väkivaltaiset pakkosiirrot, ovat puhjenneet uudelleen;

32.   kehottaa voimakkaasti kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan välittömästi sotilaalliset operaatiot ja noudattamaan N'Djamenassa 8. huhtikuuta 2004 tehtyä tulitaukosopimusta täysimääräisesti sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1556(2) ja 1564(3) ;

33.   kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan YK:n tutkintakomitean työtä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten ja ihmisoikeusloukkausten tutkimiseksi, ja kaikkia konfliktin osapuolia toimimaan täydessä yhteistyössä kyseisen komitean kanssa, jotta se voisi varmistaa myös, onko tapahtunut kansanmurhaa, ja tunnistaa sellaiseen syyllistyneet;

34.   pitää myönteisenä, että Eurooppa-neuvosto vahvisti tukevansa edelleen Afrikan unionin operaatiota Darfurissa, Sudanissa, ja kehottaa jäsenvaltioita täyttämään sitoumuksensa toimittaa Afrikan unionin operaation laajentamiseen tarvittavaa asiantuntemusta viipymättä; korostaa, että kansainvälisen yhteisön on tiiviissä yhteistyössä Afrikan unionin kanssa tehtävä entistä enemmän Darfurin siviilien suojelun varmistamiseksi, sillä systemaattinen tappaminen ja raiskaukset jatkuvat; kehottaa tämän vuoksi AU:ta, YK:ta ja EU:ta työskentelemään yhdessä ja harkitsemaan sitä, pitäisikö ihmisoikeustarkkailijoita lähettää alueelle lisää ja ottaa käyttöön kansainväliset poliisivoimat;

35.   kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan tukeaan Afrikan unionin työlle Darfurissa ja käynnissä oleville Abujan ja Naivashan rauhanprosesseille, jotta voidaan välttää vaaraa, jota YK:n Sudanin erityisedustaja Jan Pronk kuvaa "anarkian tilaksi, jossa oikeus ja järjestys ovat romahtaneet täydellisesti";

36.   suhtautuu myönteisesti siihen, että Sudanin hallitus, oikeuden ja tasa-arvon liike (JEM) ja Sudanin vapautusliike/armeija (SLM/A) ovat allekirjoittaneet pöytäkirjat Darfurin ihmisoikeustilanteen parantamisesta sekä Darfurin turvallisuustilanteen parantamisesta;

37.   kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa päättämään Sudania koskevasta globaalista aseidenvientikiellosta ja panemaan täytäntöön tehokkaita kohdistettuja pakotteita niitä vastaan, jotka ovat vastuussa laajoista ihmisoikeusloukkauksista ja muista julmuuksista, kun otetaan huomioon äskettäiset tulitauon ja rauhanprosessiin liittyvien velvollisuuksien rikkomiset, ja turvaamaan, etteivät tällaiset pakotteet lisää Sudanin kansan kärsimyksiä;

Iran

38.   tukee Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä neuvotella Iranin hallituksen kanssa sen ydinohjelmaa koskevasta sopimuksesta avoimuuden pohjalta ja IAEA:n sääntöjä noudattaen; panee merkille äskettäisen Iranin viranomaisten ilmoituksen, jonka mukaan se jäädyttää uraaninrikastusohjelmansa;

39.   ilmaisee samalla syvän huolensa Iranin ihmisoikeustilanteen huonontumisesta ja toistaa, että kestävän ja yhteistyöhön perustuvan suhteen luominen Iraniin, poliittinen ulottuvuus mukaan lukien, on mahdollista vasta, kun nykyisin vallitsevassa tilanteessa on tapahtunut todellista edistystä ja parantumista;

Ukraina

40.   jakaa neuvoston näkemyksen siitä, että Ukraina on avainasemassa oleva naapuri ja kumppani, sekä valittaa, että 31. lokakuuta 2004 järjestettyjen presidentinvaalien ensimmäinen kierros ei täyttänyt useitakaan kansainvälisesti demokraattisille vaaleille asetetuista vaatimuksista ja ilmaisee huolestuneisuutensa tästä;

41.   kehottaa tästä syystä Ukrainan viranomaisia korjaamaan havaitut puutteet hyvissä ajoin ennen toista vaalikierrosta ja luomaan tarpeelliset edellytykset vapaille ja rehellisille vaaleille varmistamalla erityisesti, että valtiolliset tiedotusvälineet ovat tasapuolisesti molempien ehdokkaiden käytettävissä;

42.   viittaa erityisesti Vyšgorodin (Kiovan alue) pormestari Kimlatschin pidättämiseen ja kehottaa Ukrainan viranomaisia viipymättä peruuttamaan sen;

43.   pitää rohkaisevana korkeaa äänestysprosenttia sekä Ukrainan kansan kiinnostusta ja vakavaa suhtautumista presidentinvaaleihinsa ja kehottaa siksi neuvostoa ja komissiota panemaan Ukrainaa koskevan toimintasuunnitelman mahdollisimman pian täytäntöön edellyttäen, että presidentinvaalien toinen kierros täyttää kansainväliset vaatimukset, ja erityisesti pitämään tehokkaasti silmällä ja prioriteettina kansalaisyhteiskunnan instituutioiden kehittymistä;

44.   aikoo kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan avoimesti Ukrainan Eurooppa-pyrkimysten tunnustamista yhteisön kumppanuus- ja naapuruuspolitiikoissa, jos Ukraina ottaa selkeän askeleen kohti demokratiaa;

Vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevan EU:n politiikan ulkoiset näkökohdat

45.   panee merkille neuvoston sitoutumisen kolmansien maiden ja erityisesti turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien alkuperä- ja kauttakulkumaiden avustamiseen, jotta voidaan torjua laitonta maahanmuuttoa, hallita muuttoliikkeitä ja tarjota pakolaisille suojelua; korostaa kuitenkin, että nämä toimet eivät saa vaikuttaa EU:n kehitysavun jakamiseen eivätkä EU:n kehitysmaille antaman avun tärkeimpään tavoitteeseen, jonka on jatkossakin oltava köyhyyden torjunta, kuten unionin perustuslaissa säädetään; kehottaa komissiota ja korkeaa edustajaa varmistamaan, että vuoden 2005 loppuun mennessä esiteltävässä strategiassa vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevan unionin politiikan kaikista ulkoisista näkökohdista estetään kehitysavun käyttö poliittisiin tarkoitusperiin;

o
o   o

46.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Bulgarian ja Romanian hallituksille ja parlamenteille.

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien asiakirja S/RES/1546 (2004), 8.6.2004.
(2) Yhdistyneiden Kansakuntien asiakirja S/RES/1556 (2004), 30.7.2004.
(3) Yhdistyneiden Kansakuntien asiakirja S/RES/1564 (2004), 18.9.2004.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2005Oikeudellinen huomautus