Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2111(INS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0151/2004

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/11/2004 - 6.1

Prijaté texty :

P6_TA(2004)0063

Prijaté texty
PDF 113kWORD 40k
Štvrtok, 18. novembra 2004 - Štrasburg Finálna verzia
Vol'ba Komisie (uznesenie)
P6_TA(2004)0063B6-0151, 0168, 0187 a 0188/2004

Uznesenie Európskeho parlamentu o voľbe novej Komisie

Európsky parlament,

-   so zreteľom na hlasovanie z 22. júla 2004, ktorým bol pán Barroso zvolený za predsedu Komisie,

-   so zreteľom na vyhlásenia zvoleného predsedu Komisie pred Európskym parlamentom v júli 2004 a dňa 26. a 27. októbra 2004, ako aj pred Konferenciu predsedov dňa 21. októbra 2004 a 5. novembra 2004,

-   so zreteľom na písomné a ústne vyhlásenia, ktoré podal každý z dezignovaných komisárov v priebehu vypočutí, ktoré organizovali parlamentné výbory a na hodnotenie týchto kandidátov zo strany predsedov výborov po vypočutiach,

-   so zreteľom na rozhodnutie zvoleného predsedu Komisie Barrosa z 27. októbra 2004, ktoré nasledovalo po vyhodnotení vypočutí a rozprave v Európskom parlamente, o stiahnutí novej Komisie navrhnutej Parlamentu,

-   so zreteľom na oficiálne prednesenie návrhu na novú Komisiu zo strany zvoleného predsedu Komisie dňa 5. novembra 2004 pred Konferenciou predsedov a na jeho vyhlásenie pred Európskym parlamentom zo 17. novembra 2004,

-   so zreteľom na ďalšie vypočutia, ktoré sa konali v dňoch 15. a 16. novembra 2004 pred parlamentnými výbormi a na hodnotenia dezignovaných komisárov, ktoré nasledovali po týchto vypočutiach,

-   so zreteľom na súčasnú rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ktorú schválila Konferencia predsedov dňa 29. júna 2000,

-   so zreteľom na článok 214 Zmluvy o ES,

-   so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre Európu,

-   so zreteľom na článok 99 a článok 103 rokovacieho poriadku,

A.   keďže článok 213 ods. 1 zmluvy stanovuje, že Komisia sa skladá z členov „vyberaných podľa celkových schopností a poskytujúcich záruku úplnej nezávislosti",

B.   keďže pre Komisiu je podstatné, aby bola schopná slúžiť spoločnému záujmu Európskej únie vzhľadom na úlohy, ktoré pred nami stoja a s cieľom vytvoriť z Európy vedúceho činiteľa v celosvetovom meradle, ktorý bude podporovať mier, bezpečnosť a zdravý hospodársky a sociálny rozvoj,

C.   keďže v tejto súvislosti sú kľúčové prvky pre získanie dôvery európskych občanov nezávislosť, prístup neuprednostňujúci národné záujmy, nestrannosť, plné rešpektovanie hodnôt a cieľov EÚ a neprítomnosť konfliktu záujmov,

D.   keďže Parlament upozornil na rôzne obavy v súvislosti s niektorými kandidátmi na komisára a vyjadril svoje sklamanie nad nedostatkom vecných a odborných znalostí, ktorý sa prejavil u niektorých kandidátov,

1.   víta demokratickú a právnu platnosť schvaľovacieho procesu a zásadný príspevok, ktorým tento proces prispieva k vytváraniu dobrých pracovných vzťahov medzi Komisiou a Parlamentom, potrebných pre Úniu;

2.   víta kroky, ktoré uskutočnil zvolený predseda Barroso pri predstavovaní svojho nového tímu dňa 4. novembra 2004; ľutuje však, že sa doteraz nedospelo k žiadnemu zásadnému riešeniu možných problémov, týkajúcich sa konfliktu záujmov; žiada preto, aby sa naliehavo prijali kroky na podrobné vymedzenie postupov, podľa ktorých sa bude uplatňovať kódex správania;

3.   očakáva, že konkrétne záväzky, ktoré vyjadril zvolený predseda Barroso počas plenárnej schôdze dňa 26. októbra 2004, pokiaľ ide o aktívnu ochranu a presadzovanie základných práv, rovnakých príležitostí a boja proti diskriminácii zo strany jeho Komisie, bude nová Komisia plne uskutočňovať a bude dôsledne sledovať ich uplatňovanie;

4.   žiada, aby rámcová dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ktorá upravuje bilatelárne vzťahy týchto dvoch inštitúcií, bola čo najskôr prehodnotená a aktualizovaná na základe záväzkov, ktoré v mene novej Komisie vyjadril jej zvolený predseda, pán Barroso;

5.   s ohľadom na tieto záväzky žiada, aby sa do uvedenej dohody začlenili tieto body:

   a) pokiaľ Parlament hlasuje o vyslovení nedôvery (na základe politickej podpory pre toto stanovisko, po vecnej aj formálnej stránke) jednému z členov Komisie, predseda Komisie dôkladne zváži, či požiada tohto člena o odstúpenie; predseda buď požiada tohto člena, aby odstúpil, alebo odôvodní pred Parlamentom svoje rozhodnutie tak neurobiť;
   b) v prípade odstúpenia nepredstúpi náhradný komisár oficiálne pred Parlament alebo Radu, kým sa jeho vymenovanie nepotvrdí bežným parlamentným postupom (vypočutie a hlasovanie v pléne);
   c) pokiaľ predseda Komisie zmení rozdelenie rezortov v rámci Komisie počas jej funkčného obdobia, na dotknutých komisárov sa bude vzťahovať rovnaký postup;
   d) predseda Komisie bude plne zodpovedný za zistenie konfliktu záujmov, pre ktorý nemôže komisár vykonávať svoju funkciu; rovnako bude predseda zodpovedný za všetky následné kroky v takejto situácii vykonané;
   e) Komisia vypracuje viacročný pracovný program Únie v úzkej spolupráci a koordinácii s Európskym parlamentom a jeho orgánmi;
   f) prioritou komisárov bude zaistenie prítomnosti Komisie na plenárnych zasadaniach a schôdzach výborov Európskeho parlamentu; dohodlo sa, že Komisia bude o svojich rozhodnutiach, návrhoch a podnetoch informovať Európsky parlament okamžite, najlepšie na plenárnej zasadaniach;
   g) v rámci prebiehajúceho dialógu s Európskym parlamentom nadviaže predseda Komisie a podpredseda zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy pravidelné kontakty s Konferenciou predsedov a bude ich udržiavať;
   h) záväzok začať činnosť v danej veci, pokiaľ Parlament požiada Komisiu, aby predložila legislatívny návrh podľa článku 192 zmluvy; v každom prípade Komisia pravidelne informuje Európsky parlament o činnosti, ktorú má v úmysle podniknúť na základe pozícií prijatých Parlamentom, najmä vtedy, ak Komisia nemá v úmysle na ne nadviazať;
   i) prehodnotenie nariadenia (ES) č. 1049/2001(1) , týkajúceho sa prístupu verejnosti k dokumentom, s cieľom vymedziť lepšie pravidlá pre transparentnosť prípravnej legislatívnej práce, komitológiu a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v členských štátoch a pre dôverné dokumenty;
   j) kódex správania komisárov bude zaslaný Európskemu parlamentu na vyjadrenie stanoviska, ktoré sa vezme do úvahy;
   k) Komisia podnikne všetky nevyhnutné kroky, aby zaistila lepšiu informovanosť Európskeho parlamentu o právnych predpisoch Európskej únie a o medzinárodných dohodách, hneď ako sa začne ich prerokovávanie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a novej Komisii.

(1) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Posledná úprava: 16. marca 2005Právne oznámenie