Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2520(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0199/2005

Debatter :

PV 08/03/2005 - 23

Omröstningar :

PV 10/03/2005 - 7.5

Antagna texter :

P6_TA(2005)0074

Antagna texter
PDF 87kWORD 37k
Torsdagen den 10 mars 2005 - Strasbourg Slutlig utgåva
Handel med äggceller
P6_TA(2005)0074B6-0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204 och 0205/2005

Europaparlamentets resolution om handeln med mänskliga äggceller

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 a,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 3, där det finns ett förbud mot att låta människokroppen och dess delar i sig utgöra en källa till ekonomisk vinning,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler(1) ,

   med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2003(2) om förebyggande och kontroll av handeln med mänskliga organ och vävnader,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Media avslöjade i slutet av december 2004 att det finns en klinik i Rumänien som är specialiserad på donation av äggceller till medborgare i Europeiska unionen, framför allt i Förenade kungariket, mot ekonomisk ersättning.

B.  En grupp från den brittiska myndigheten HFEA (the Human Fertilisation and Embryology Authority) som sändes till Rumänien för att undersöka misstankarna om betalning till donatorerna kunde inte finna några belägg för att de rumänska donatorerna fick mer betalt än den berättigade kompensationen, men å andra sidan har den rumänska regeringen beslutat att stänga kliniken och lämna över ärendet till åklagare.

C.  HFEA har publicerat ett samrådsdokument enligt vilket donatorer skulle kunna få 1 000 GBP i ersättning, och har uppmanat allmänheten att kommentera detta.

D.  Avlägsnande av äggceller innebär en hög medicinsk risk för kvinnors liv och hälsa på grund av bland annat hyperstimulering av äggstockarna.

E.  Trots risken för allvarliga konsekvenser för kvinnors liv och hälsa stimulerar och uppmuntrar det höga priset för äggceller till donation, på grund av donatorernas relativa fattigdom.

F.  Utsikten till ekonomisk ersättning skulle kunna leda till att en kvinna, särskilt om hon befinner sig i ekonomisk nöd, överväger att sälja sina ägg och eventuellt utsätta sitt liv och sin hälsa för allvarliga risker och kanske även mottagarens, eftersom donatorn kanske inte uppger en medicinsk bakgrund eller möjliga medicinska risker som skulle tala emot en donation.

G.  I artikel 12 i direktiv 2004/23/EG framgår det tydligt att det inte är acceptabelt med betalning, annat än en ren kompensation, för donationer av celler och mänskliga vävnader i Europa, och att celler och vävnader i sig inte får bli föremål för handel.

H.  Tillvaratagande av celler får inte omgärdas av påtryckningar eller andra stimulansåtgärder, men samtidigt måste frivilliga donationer av äggceller utan betalning garanteras, så att kvinnor inte blir "råvaruleverantörer".

1.  Europaparlamentet erinrar om att människokroppen inte får utgöra en källa till ekonomisk vinning och att man bör ta särskild hänsyn till utsatta personer, framför allt kvinnor, som lätt kan bli offer för människohandel.

2.  Europaparlamentet fördömer all handel med människokroppen och dess delar och betonar att det i artikel 12.1 i direktiv 2004/23/EG anges att medlemsstaterna skall sträva efter att säkerställa frivilliga donationer av vävnader och celler utan betalning.

3.  Europaparlamentet erinrar också om att det i samma artikel anges att medlemsstaterna skall ha ansvaret för att ge tillstånd till ersättning och fastställa ersättningens omfattning inom ramen för direktivet i fråga.

4.  Europaparlamentet anser att verksamheten i kliniken Global Arts i Rumänien och liknande organisationer kan anses vara handel och är därmed oacceptabel.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa full klarhet kring de ovannämnda uppgifterna, och särskilt att klarlägga motsägelserna mellan uppgifter från myndigheterna i Förenade kungariket respektive Rumänien.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att före den 7 april 2006, då direktiv 2004/23/EG skall genomföras, vidta alla nödvändiga åtgärder för att föra en öppen och framåtsträvande politik när det gäller ersättning av de utgifter och olägenheter som hänför sig till donation av vävnader och celler.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt göra en sammanställning av medlemsstaternas lagstiftning om äggdonationer och system för ersättning för donationer av organ och reproduktiva celler, och att offentliggöra denna sammanställning.

8.  Europaparlamentet anser att en grundläggande fråga i själva verket är hur man skall erbjuda sterila par en konkret lösning i väntan på en äggdonation och uppmanar kommissionen att intensifiera och stärka alternativ för att förebygga och behandla sterilitet.

9.  Europaparlamentet önskar att äggdonationer på samma sätt som organdonationer i allmänhet skall vara strikt reglerade för att skydda såväl donatorer som mottagare och för att bekämpa alla former av exploatering av människor.

10.  Europaparlamentet erinrar om att en kvinna som tvingas sälja en del av sin kropp, bland annat reproduktiva celler, blir ett möjligt offer för nätverk för organiserad brottslighet som handlar med människor och organ.

11.  Europaparlamentet välkomnar resolutionen från FN:s generalförsamling av den 8 mars 2005 (A/59/516/Add. 1) där det uttryckligen hänvisas till behovet av att förebygga exploatering av kvinnor och uppmanar kommissionen att i enlighet härmed utesluta mänsklig kloning från stöd och finansiering från alla EU-program.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta reda på om det redan förekommer sådana fall i medlemsstater, kandidatländer eller tredjeländer.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förhindra att kvinnor utnyttjas vid tillämpning av biovetenskaperna.

14.  Europaparlamentet välkomnar beslutet av den 18 februari 2005 från FN:s sjätte kommitté och uppmanar kommissionen att i enlighet härmed utesluta mänsklig kloning från finansiering inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa subsidiaritetsprincipen när det gäller andra former av forskning på embryon och stamceller från embryon så att de medlemsstater där denna form av forskning är laglig måste finansiera den från sina nationella budgetar. EU:s finansiering bör koncentreras på alternativ såsom somatiska stamceller och stamceller från navelsträngar som accepteras i alla medlemsstater och redan har lett till framgångsrik behandling av patienter.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordförandeskapet för Europeiska unionen, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 102, 7.4.2004, s. 48.
(2) EUT C 82 E, 1.4.2004, s. 580.

Senaste uppdatering: 30 augusti 2005Rättsligt meddelande