Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0327(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0050/2005

Predkladané texty :

A6-0050/2005

Rozpravy :

PV 14/04/2005 - 5

Hlasovanie :

PV 14/04/2005 - 10.1

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0128

Prijaté texty
PDF 176kWORD 86k
Štvrtok, 14. apríla 2005 - Štrasburg Finálna verzia
Zásoby jazyka morského *
P6_TA(2005)0128A6-0050/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o stanovení opatrení na obnovu zásob jazyka morského v západnej časti Lamanšského prielivu a v Biskajskom zálive (KOM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2003)0819)(1) ,

–   so zreteľom na článok  37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C5-0047/2004),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0050/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle návrh Komisie podstatne zmeniť;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov
Nariadenie Rady o stanovení opatrení na obnovu zásob jazyka morského v západnej časti Lamanšského prielivu a v Biskajskom zálive
Nariadenie Rady o stanovení regulačného plánu pre zásoby jazyka morského v západnej časti Lamanšského prielivu a v Biskajskom zálive
(Prijatie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu znamená tiež nahradenie pojmu "obnova" pojmom "regulácia" v celom texte okrem čl. 3 ods. 3).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 1
(1)   V najnovšom stanovisku Medzinárodnej rady pre morský výskum (ICES) sa uvádza, že v zásobách jazyka morského v oblastiach ICESu VIIe, VIIIa a VIIIb spôsobila miera úhynu zapríčinená výlovom také zníženie populácie pohlavne zrelých rýb, že je ohrozená obnova týchto zásob prostredníctvom reprodukcie a teda hrozí ich vyčerpanie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 2
(2)  Musia sa prijať opatrenia na vypracovanie viacročných plánov na obnovu týchto zásob, v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 Rady z 20. decembra 2002 vzťahujúceho sa na zachovanie a dlhodobo udržateľné využívanie zdrojov rýb v rámci spoločnej politiky rybolovu.
(2)  Mali by sa prijať opatrenia na regulovanie týchto zásob, v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002 Rady z 20. decembra 2002 vzťahujúceho sa na zachovanie a dlhodobo udržateľné využívanie zdrojov rýb v rámci spoločnej politiky rybolovu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 3
(3)  Cieľom týchto plánov musí byť obnova týchto zásob, tak aby tieto zásoby boli do piatich až desiatich rokov v medziach bezpečných biologických limitov.
(3)  Cieľom týchto plánov musí byť záruka, že tieto zásoby budú v medziach bezpečných biologických limitov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a) Nová spoločná politika rybolovu má za cieľ umožniť dlhodobo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov, ktoré vo vyváženej miere zohľadňuje environmentálne, ekonomické a sociálne aspekty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3 b) Komisia a členské štáty zaručujú plnú účasť regionálnych poradných rád a iných zainteresovaných strán na realizácii tohto plánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 5
(5)  Odhady Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybolov (STECF) a Medzinárodnej rady pre morský výskum (ICES) o absolútnom objeme príslušných zásob sú príliš neisté nato, aby sa mohli považovať za ciele obnovy, a preto by mali byť vyjadrené na základe miery úhynu pri výlove.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 6
(6)  Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné kontrolovať mieru úhynu pri výlove, tak aby bolo veľmi pravdepodobné, že táto miera sa bude z roka na rok znižovať.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 8
(8)  Po obnove zásoby by Rada na návrh Komisie mala, v súlade s článkom 6 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002, rozhodnúť o uskutočnení ďalších opatrení.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2
Úlohou plánu na obnovu je obnoviť príslušné zásoby jazyka morského, tak aby boli v medziach bezpečných biologických limitov.
Úlohou regulačného plánu je udržiavať príslušné zásoby jazyka morského, tak aby boli v medziach bezpečných biologických limitov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 odsek 2
2.  Ak Komisia na základe výročného hodnotenia skonštatuje, že u niektorej z príslušných zásob jazyka morského bol dosiahnutý cieľ stanovený v článku 2, Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne na návrh Komisie nahradiť v prípade danej zásoby plán na obnovu, uvedený v tomto nariadení, regulačným plánom, v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 odsek 3
3.  Ak Komisia na základe výročného hodnotenia skonštatuje, že u niektorej z príslušných zásob jazyka morského nie sú náznaky obnovy uspokojivé , Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne na návrh Komisie o realizácii dodatočných opatrení a/alebo iných opatrení na zabezpečenie obnovy príslušnej zásoby.
3.  Ak Komisia na základe výročného hodnotenia skonštatuje, že u niektorej z príslušných zásob jazyka morského hrozí prudký pokles , Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodne na návrh Komisie o realizácií dodatočných opatrení a/alebo iných opatrení na zabezpečenie obnovy príslušnej zásoby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 odsek 1
1.  Ak STECF na základe najnovšej správy ICES-u u niektorej z príslušných zásob jazyka morského odhaduje, že miera úhynu pri vylovení presiahla 0,14, celkové prípustné úlovky (TAC) vzťahujúce sa na túto zásobu neprekročia úroveň výlovu, ktorý bude mať v súlade s vedeckým hodnotením, ktorý uskutočnil STECF na základe najnovšej správy ICES-u za následok zníženie:
1.  Celkové prípustné úlovky (TAC) neprekročia úroveň výlovu, pri ktorom vedecké hodnotenie STECF uskutočnené na základe najnovšej správy ICES-u preukázalo, že bude mať za následok zvýšenie množstva dospelých rýb v mori o 15% ku koncu roka, v ktorom sa aplikuje, v porovnaní s predpokladanými množstvami nachádzajúcimi sa v mori na začiatku daného roka.
a) o 20% z miery úhynu pri vylovení v roku ich aplikovania, v porovnaní s predpokladanou mierou úhynu pri výlove za predchádzajúci rok, pokiaľ ide o zásobu jazyka morského v oblasti VIIe;
a) o 35 % z miery úhynu pri vylovení v roku ich aplikovania, v porovnaní s predpokladanou mierou úhynu pri výlove za predchádzajúci rok, pokiaľ ide o zásobu jazyka morského v oblastiach VIIIa a VIIIb.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 2
2.  Ak STECF na základe najnovšej správy ICES-u u niektorej z príslušných zásob jazyka morského odhaduje, že miera úhynu pri vylovení je pod úrovňou alebo na úrovni 0,14 za rok, TAC vzťahujúce sa na túto zásobu sa stanovia na úrovni výlovu, pri ktorej je v súlade s vedeckým hodnotením, ktorý uskutočnil STECF na základe najnovšej správy ICES-u, miera úhynu pri vylovení:
2.  Rada neprijme TAC, v súvislosti s ktorými STECF na základe najnovšej správy ICES-u predpokladá, že by v roku ich aplikovania mali za následok vyššiu mieru úhynu pri vylovení ako sú nasledovné hodnoty:
a) 0,11 za rok počas roku ich aplikovania, pokiaľ ide o zásobu jazyka morského v oblasti VIIe;
Jazyk morský z Biskajského zálivu: 0,36;
b) 0,09 za rok počas roku ich aplikovania, pokiaľ ide o zásobu jazyka morského v oblastiach VIIIa a VIIIb.
Jazyk morský západný: mieru je potrebné stanoviť na základe ďalšieho stanoviska ICES-u po zapracovaní série údajov z niektorých krajín, ktoré doteraz neboli zohľadnené.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 odseky 1 a 2
1.  Počas prvého roku platnosti tohto nariadenia platia nasledovné pravidlá:
a) ak by sa v dôsledku uplatnenia článku 5 stanovili TAC presahujúce o viac ako o 25% výšku z predchádzajúceho roka, Rada prijme TAC vo výške, ktorá nepresahuje o viac ako o 25% výšku v tomto roku,
b) ak by sa v dôsledku uplatnenia článku 5 stanovili TAC nižšie o viac ako o 25% výšku z predchádzajúceho roka, Rada prijme TAC vo výške, ktorá nie je o viac ako o 25% nižšia ako výška v tomto roku.
2.  Od druhého roku aplikovania tohto nariadenia platia nasledovné pravidlá:
2.  Od prvého roku aplikovania tohto nariadenia platia nasledovné pravidlá:
a) ak by sa v dôsledku aplikovania článku 5 stanovili TAC presahujúce o viac ako o 15 % výšku v porovnaní s predchádzajúcim rokom, Rada prijme TAC, ktoré nepresahujú o viac ako o 15 % výšku v tomto roku,
a) ak by sa v dôsledku aplikovania článku 5 stanovili TAC presahujúce o viac ako o 15 % výšku v porovnaní s predchádzajúcim rokom, Rada prijme TAC, ktoré nepresahujú o viac ako o 15 % výšku v tomto roku,
b) ak by sa v dôsledku aplikovania článku 5 stanovili TAC nižšie o viac ako o 15 % v porovnaní s výškou z predchádzajúceho roka, Rada prijme TAC, ktoré nie sú o viac ako o 15 % nižšie ako výška v tomto roku.
b) ak by sa v dôsledku aplikovania článku 5 stanovili TAC nižšie o viac ako o 15 % v porovnaní s výškou z predchádzajúceho roka, Rada prijme TAC, ktoré nie sú o viac ako o 15 % nižšie ako výška v tomto roku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Kapitola III
Táto kapitola sa vypúšťa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 16
Odlišne od článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov, povolená odchýlka v odhade množstva rýb v kilogramoch prevážaných na palube plavidiel je stanovená na 5 % množstva zapísaného v lodnom denníku.
Odlišne od článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov, rozpätie povolenej odchýlky v odhade množstva rýb v kilogramoch živej váhy prevážaných na palube plavidiel je stanovená na 8 % množstva zapísaného v lodnom denníku. V prípade, že v právnych predpisoch Společenstva nie je stanovený prepočítací faktor, použije sa prepočítací faktor prijatý členským štátom, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 17
Príslušné orgány členského štátu dbajú na to, aby akékoľvek množstvo jazyka morského prekračujúce 50 kg , ktoré bolo ulovené v jednej zo zemepisných zón uvedených v článku 1, bolo pred uvedením do predaja odvážené na váhe v predajnej hale.
Príslušné orgány členského štátu dbajú na to, aby akékoľvek množstvo jazyka morského prekračujúce 100 kg , ktoré bolo ulovené v jednej zo zemepisných zón uvedených v článku 1, bolo pred uvedením do predaja odvážené na váhe v predajnej hale.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 19 odsek 1
1.  Príslušné orgány členského štátu môžu vyžadovať, aby všetko spoločné množstvo jazyka morského nad 50 kg, ulovené v niektorej zo zemepisných zón uvedených v článku 1, a ktoré sa prvýkrát vylodilo v tomto členskom štáte, bolo odvážené, predtým ako sa bude ďalej prepravovať z prístavu, v ktorom sa prvýkrát vylodilo.
1.  Príslušné orgány členského štátu môžu vyžadovať, aby všetko spoločné množstvo jazyka morského nad 100 kg, ulovené v niektorej zo zemepisných zón uvedených v článku 1, a ktoré sa prvýkrát vylodilo v tomto členskom štáte, bolo odvážené, predtým ako sa bude ďalej prepravovať z prístavu, v ktorom sa prvýkrát vylodilo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 19 odsek 2
2.  Odlišne od článku 13 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa pri spoločnom množstve jazyka morského prekračujúcom 50 kg , ktorý sa prepravuje na iné miesto ako je miesto vylodenia alebo miesto dovozu, prikladá kópia jedného z vyhlásení uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 týkajúceho sa množstva rýb pre každý prepravovaný druh. Výnimka uvedená v článku 13 ods. 4 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa neuplatňuje.
2.  Odlišne od článku 13 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa pri spoločnom množstve jazyka morského prekračujúcom 100 kg , ktorý sa prepravuje na iné miesto ako je miesto vylodenia alebo miesto dovozu, prikladá kópia jedného z vyhlásení uvedených v článku 8 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 týkajúceho sa množstva rýb pre každý prepravovaný druh. Výnimka uvedená v článku 13 ods. 4 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa neuplatňuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Príloha
Táto príloha sa vypúšťa.

(1) Zatiaľ neuverejnený v Ú. v. EÚ.

Posledná úprava: 3. novembra 2005Právne oznámenie