Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2528(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0216/2005

Pateikti tekstai :

B6-0216/2005

Debatai :

PV 14/04/2005 - 4

Balsavimas :

PV 14/04/2005 - 10.8

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0135

Priimti tekstai
PDF 114kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2005 m. balandžio 14 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Kultūrinė įvairovė
P6_TA(2005)0135B6-0216/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kultūrinės įvairovės ir meninės raiškos apsaugos konvencijos

Europos Parlamentas ,

-   atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl kultūrinės įvairovės išsaugojimo ir skatinimo: Europos regionų ir tarptautinių organizacijų, visų pirma, UNESCO ir Europos Tarybos, vaidmuo(1) ,

-   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą " Kuriant tarptautinį kultūrinės įvairovės dokumentą" (COM(2003)0520),

-   atsižvelgdamas į savo 2003 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl PPO Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS), įskaitant kultūrinę įvairovę(2)

-   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 2 d. UNESCO visuotinę kultūrinės įvairovės deklaraciją,

-   atsižvelgdamas į EB sutarties 149 straipsnio 1 dalį ir 151 straipsnį,

-   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos preambulę ir 22 straipsnį,

-   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-3 straipsnio 3 dalies ketvirtąją pastraipą teigiančią, kad Sąjunga turėtų saugoti savo kultūrinę ir kalbinę įvairovę, bei užtikrinti, kad Europos kultūrinis paveldas bus saugojamas ir stiprinamas; atsižvelgdamas į III-315 straipsnio 4 dalies trečiąją pastraipą, patvirtinančią vienbalsiškumo taisyklę Taryboje derantis ir sudarant susitarimus prekybos kultūrinių ir audiovizualinių paslaugų srityje, kai egzistuoja grėsmė Sąjungos kultūrinei ir kalbinei įvairovei,

-   atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 17 d. UNESCO Generalinės Konferencijos metu priimtą sprendimą pradėti darbus siekiant kurti Kultūrinės įvairovės konvencijos projektą ateinančiai Generalinės Konferencijos sesijai 2005 metais,

-   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi laikotarpyje tarp 2003 m. gruodžio ir 2004 m. gegužės vyko nepriklausomų ekspertų posėdžiai siekiant sukurti pirmąjį preliminarų Konvencijos projektą,

B.   kadangi, pradedant nuo 2004 m. rugsėjo, vyko visa eilė tarpvyriausybinių susitikimų, kurių metu buvo siekiama pabaigti preliminarų Konvencijos projektą ir pranešimą,

C.   kadangi nors ir UNESCO visuotinė kultūrinės įvairovės deklaracija, priimta 2001 m. lapkritį, buvo sveikintas žingsnis siekiant tarptautinio bendradarbiavimo, tačiau tai nėra pakankamas atsakas į galimus pavojus kultūrinei įvairovei dėl globalizacijos procesų besikeičiančiame pasaulyje,

D.   kadangi UNESCO Konvencijos projekto tikslas yra rūpintis ir saugoti kultūrinio turinio bei meninės raiškos įvairovę. Kadangi ja siekiama palengvinti kultūros politikos bei tinkamų priemonių, skirtų saugoti ir ginti meninės raiškos įvairovę, įgyvendinimą ir plėtotę, o taip pat skatinti didesnio tarptautinio masto kultūrinius mainus,

E.   kadangi Konvencijos tikslas susijęs su kultūriniais klausimais – sritimi, kurioje remiantis EB sutarties 151 straipsniu Bendrija neturi derinimo įgaliojimų, priemonės kuriomis šių tikslų galima siekti gali būti išreikštos nuostatomis, turinčiomis įtakos acquis communautaire . Kitaip tariant, UNESCO Konvencijos projektas yra mišrus susitarimas ir turi keletą nuostatų, kurios priklauso ir Bendrijos kompetencijai,

F.   kadangi Taryba 2004 m. lapkričio 16 d. susitarė, kad Komisijai bus leista derėtis Bendrijos vardu dėl tų dalių UNESCO dokumento projekte, kurios patenka į Bendrijos kompetencijos sritį,

G.   kadangi valstybės narės yra įsipareigojusios glaudžiai bendradarbiauti su Bendrija, siekiant užtikrinti vieningumą derintis ir priimant tekstą,

H.   kadangi Sutarties 300 straipsnis nustato procedūrines taisykles dėl Bendrijos susitarimų, taip pat apima ir konsultacijas su Europos Parlamentu rengiant tokio pobūdžio susitarimus,

I.   kadangi, atsižvelgiant į mišrų susitarimą yra svarbu, kad būtų vykdomas glaudus bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir visų Bendrijos institucijų,

1.   atkreipia dėmesį, kad Konvencija turėtų būti tarptautinio bendradarbiavimo priemone skatinant kultūrinę plėtrą; mano, kad Konvencijos projektas yra rimtas bandymas spręsti sunkumus, kurie iškyla kultūrinei įvairovei dėl globalizacijos ir tarptautinės prekybos politikos, bei sveikina privalomosios standartų nustatymo priemonės sukūrimą, skirtą kultūrinės įvairovės apsaugai;

2.   mano, kad valstybės narės turi dėti visas pastangas derinant pozicijas tarpusavyje ir su Bendrija;

3.   išreiškia savo susirūpinimą, kad vieningumo trūkumas pakenks Bendrijos pozicijai ir patikimumui derybose, bei pabrėžia ES vieningumo svarbą bei poreikį Europos Parlamentui būti visiškai įtrauktam nustatant aiškius įgaliojimus, o taip pat atsižvelgiant į pilietinės visuomenės reiškiamas nuomones;

4.   reikalauja, kad Komisija ne tik informuotų Tarybą apie derybas UNESCO, tačiau ir užtikrintų, kad Europos Parlamentas taip pat būtų visapusiškai informuojamas;

5.   mano, kad siūloma UNESCO Konvencija labai aiškiai turi pabrėžti konvencijos šalių teisę vystyti, palaikyti ir įgyvendinti politikos sritis bei įstatymus, sukurtus skatinti ir saugoti kultūrinę įvairovę ir nuomonių įvairovę žiniasklaidoje; mano, kad ypač svarbu sustiprinti Konvencijoje įtvirtintas teises ir pasipriešinti bet kokiam bandymui pasinaudoti šia Konvencija siekiant sumenkinti arba susilpninti šias teises;

6.   mano, kad Konvencija turi pripažinti ypač svarbų viešųjų paslaugų vaidmenį, ypač viešųjų transliuotojų, saugant, remiant ir vystant kultūrinę įvairovę, identitetą, bei prieigą visiems piliečiams prie kokybiško turinio informacijos ir žinių;

7.   pabrėžia, kad kultūrinio tipo paslaugoms ir produktams esant dvejopos prigimties (ekonominės ir kultūrinės), jie negali būti prilyginami įprastoms prekėms;

8.   pabrėžia, kad prieiga prie diversifikuoto tiek nacionalinio, tiek visų pasaulio regionų kultūrinio turinio informacijos tiekimo yra pagrindinė teisė;

9.   reikalauja, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės darybų dėl šios Konvencijos ir jos sudarymo proceso metu nedarytų nieko, kas galėtų sukelti pavojų kultūrinei įvairovei arba pakenkti vyriausybių sugebėjimui remti kultūrinę įvairovę ir identitetą;

10.   ragina UNESCO Generalinę Konferenciją ir besiderančias puses užtikrinti, kad Konvencija apimtų visas meninės raiškos formas;

11.   ragina visas besiderančias puses stengtis užbaigiant projektą siekiant, kad kitame UNESCO Generalinės Konferencijos posėdyje Paryžiuje 2005 m. spalį projektas būtų patvirtintas;

12.   mano, kad nuomonių įvairovė žiniasklaidoje yra pagrindinis Konvencijos principas;

13.   reikalauja, kad Konvencija užtikrintų skaidrumą, proporcingumo ir demokratijos principus;

14.   reikalauja, kad Konvencijoje būtų remiamasi individualių žmogaus teisių principu, kaip nurodyta tarptautiniuose dokumentuose, įskaitant teisę į informacijos ir nuomonės laisvę bei į intelektinę nuosavybę;

15.   mano, kad ryšys tarp tarptautinės komercinės teisės ir būsimos UNESCO Konvencijos yra pagrindinis aspektas, kurį geriausiai būtų suformuluoti taip, kad kultūrinės įvairovės apsauga kitų politikos krypčių atžvilgiu būtų bent jau lygiavertė, tačiau jokiu būdu ne mažiau reikšminga;

16.   15a. mano, kad Konvencijoje turėtų būti numatytas vienas paprastas ir privalomas ginčų sprendimo mechanizmas, kuris suteiktų galimybę skatinti kultūrinės įvairovės srities teismų praktiką tarptautinės teisės srityje;

17.   mano, kad bet koks kultūros industrijos apibrėžimas Konvencijoje turėtų apimti ne tik kultūrinių prekių ir paslaugų gamybą, bet ir jų kūrybą, skelbimą, skatinimą, platinimą, eksponavimą, teikimą, pardavimą, rinkimą, laikymą ir išsaugojimą;

18.   mano, kad Konvencija turėtų pripažinti tiek tiesioginės, tiek netiesioginės finansinės pagalbos svarbą ir galimybę susitarimo šalims pačioms nustatyti tokios pagalbos prigimtį, apimtį ir gavėjus;

19.   mano, kad susitarimo šalys turėtų išsaugoti teisę organizuoti, finansuoti ir nustatyti viešųjų paslaugų teikėjų, atsakingų už kultūrinės įvairovės bei žiniasklaidos nuomonių įvairovės apsaugą, visų pirma viešųjų transliuotojų, įgaliojimus siekiant užtikrinti demokratinį bei socialinį aktualumą visuomenei; tai taip pat turėtų būti taikoma ir skaitmeninės informacijos pasaulyje;

20.   mano, kad Konvencija turi apsaugoti valstybių narių teisę taikyti kultūros politikos gaires naujam žiniasklaidos turiniui bei naujiems būdams informacijai platinti, taip pat Konvencijoje turi būti aiškiai įtvirtintas technologijos neutralumo principas;

21.   pritaria pasiūlymui įsteigti Kultūrinės įvairovės stebėjimo organą prie UNESCO, kuris veiktų bendradarbiaudamas su profesinėmis organizacijomis;

22.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir stojančiųjų šalių vyriausybėms, Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos Tarybai bei UNESCO.

(1) OL C 92 E, 2004 4 16, p. 322.
(2) OL C 61 E, 2004 3 10, p. 289.

Atnaujinta: 2005 m. lapkričio 3 d.Teisinis pranešimas