Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2535(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0272/2005

Forhandlinger :

PV 27/04/2005 - 8

Afstemninger :

PV 28/04/2005 - 9.14

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0151

Vedtagne tekster
PDF 99kWORD 63k
Torsdag den 28. april 2005 - Bruxelles Endelig udgave
Romaernes situation i EU
P6_TA(2005)0151B6-0272, 0273, 0274, 0275 og 0276/2005

Europa-Parlamentets beslutning om romaernes situation i Den Europæiske Union

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til højtideligholdelsen den 8. april 2005 af Den Internationale Roma-dag,(1)

-   der henviser til den forfatningstraktat, som stats- og regeringscheferne undertegnede den 29. oktober 2004, og hvori Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udgør del II,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 3, 6, 7, 29 og 149, som forpligter medlemsstaterne til at sikre lige muligheder for alle borgere,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 13, som giver Det Europæiske Fællesskab beføjelse til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse,

-   der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(2) , som forbyder forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse,

-   der henviser til artikel 4 i Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

-   der henviser til henstilling 1557(2002) fra Europarådets Parlamentariske Forsamling, særlig artikel 3 og 15, hvori understreges den udbredte diskriminering af romaerne og behovet for at styrke det system, der skal overvåge en sådan diskriminering, samt behovet for at afklare romaernes juridiske status,

-   der henviser til dokumentet "Romaernes situation i kandidatlandene", som COCEN-gruppen vedtog forud for Det Europæiske Råds møde i Helsinki i 1999, og hvori behovet for at skabe opmærksomhed omkring racismen og diskrimineringen over for romaerne understreges,

-   der henviser til FN's konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling,

-   der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(3) ,

-   der henviser til de europæiske politiske partiers charter for et ikke-racistisk samfund(4) ,

-   der henviser til, at der er nedsat en gruppe af kommissærer med ansvar for de grundlæggende rettigheder, ikke-forskelsbehandling og ligestilling,(5) og afventer fremlæggelsen af denne gruppes arbejdsprogram,

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997 om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad(6) , til observatoriets (EUMC) årlige og tematiske rapporter om racisme i EU og til Kommissionens grønbog om ligestilling og ikke-forskelsbehandling i den udvidede Europæiske Union (KOM(2004)0379),

-   der henviser til, at Kommissionen for nylig udsendte en rapport, hvori opmærksomheden henledes på den meget foruroligende udbredelse af fjendtligheder og menneskerettighedskrænkelser over for romaer, sintier og andre ikke-bofaste personer i Europa(7) ,

-   der henviser til sin beslutning af 27. januar 2005 om bevarelse af erindringen om holocaust og om antisemitisme og racisme(8) ,

-   der henviser til internationale retsinstrumenter såsom generel henstilling nr. XXVII (diskriminering af romaer) fra De Forenede Nationers Komité til Bekæmpelse af Racediskrimination og generel henstilling nr. 3 om bekæmpelse af racisme og intolerance over for romaer og sintier fra Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance,

-   der henviser til den generelle handlingsplan, som OSCE-medlemsstaterne, inkl. EU's medlemsstater og kandidatlandene, har vedtaget med sigte på at forbedre romaers og sintiers situation inden for OSCE-området, og hvori staterne bl.a. forpligter sig til at øge deres bestræbelser på at sørge for, at roma- og sinti-befolkningen kan deltage fuldt ud og på lige fod i vore samfund, samt at udrydde diskrimineringen af disse folk,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at den 8. april, som er blevet erklæret for International Roma-dag, skal betragtes som romaernes årlige festdag og samtidig være en lejlighed til at skabe opmærksomhed omkring Europas største etniske mindretal og omfanget af dets sociale udstødelse,

B.   der henviser til, at 12-15 millioner romaer i Europa, hvoraf 7-9 millioner lever i Den Europæiske Union, udsættes for racediskrimination, og at mange af dem er genstand for alvorlig strukturel forskelsbehandling, fattigdom og social udstødelse, samt utallige former for diskriminering på grund af køn, alder, handicap og seksuel orientering,

C.   der understreger, at det er vigtigt omgående at udrydde vedvarende og voldelige tendenser til racisme og racediskrimination mod romaer, og er sig bevidst, at enhver form for straffrihed for racistiske overgreb, hadetaler, fysiske overgreb fra ekstremistiske grupper, uretmæssig udsættelse fra boligen og politichikane grundet i sinti-fjendtlighed og roma-had bidrager til at svække retsstaten og demokratiet og medvirker til, at sådanne forbrydelser gentager sig, samt at det kræver en resolut indsats at udrydde denne racisme og racediskrimination,

D.   der erkender, at det faktum, at det især fra de offentlige myndigheders side er mislykkedes at bekæmpe racediskrimination og fremmedhad over for romaerne, hjælper med til at opretholde problemerne i samfundet,

E.   der henviser til, at roma-samfundet stadig ikke i alle medlemsstater og kandidatlande betragtes som et etnisk eller nationalt mindretal, og at det derfor ikke nyder de rettigheder, denne status indebærer, i alle de pågældende lande,

F.   der henviser til, at mange medlemsstater hurtigt har gennemført direktiv 2000/43/EF i den nationale lovgivning, men at nogle har undladt at gøre det eller har gjort det ufuldstændigt eller ukorrekt,

G.   der henviser til, at romaernes holocaust fortjener fuld anerkendelse i betragtning af, at nazisternes frygtelige forbrydelser havde til formål fysisk at udrydde romaerne i Europa, og som i den forbindelse opfordrer Kommissionen og myndighederne til at tage alle nødvendige skridt til at fjerne svinebedriften fra det område, hvor der tidligere lå en koncentrationslejr i Lety u Pisku, og oprette et værdigt mindesmærke,

H.   der henviser til, at et stor antal romaer har været ofre for krig og etnisk udrensning og fortsat er ofre for forfølgelse i dele af det tidligere Jugoslavien,

I.   der henviser til, at et betydeligt antal roma-asylansøgere er blevet udvist eller truet med udvisning fra værtsmedlemsstater i modstrid med "non-refoulement"-princippet fastsat i Genève-konventionen fra 1951 og tilhørende protokoller,

J.   der beklager, at romaerne fortsat er underrepræsenterede i regering og offentlig administration i medlemslande og kandidatlande, hvor de udgør en væsentlig procentdel af befolkningen, og henviser til, at de pågældende regeringer har taget initiativ til at øge antallet af romaer, der arbejder inden for beslutningstagningsstrukturerne, men stadig ikke har gjort de store fremskridt,

K.   der erkender, at der er behov for at sikre, at romaerne på effektiv vis kan deltage i det politiske liv, navnlig i forbindelse med beslutninger, som vedrører roma-samfundenes tilværelse og velfærd,

L.   der understreger, at nye love om statsborgerskab under ingen omstændigheder bør udformes og gennemføres på en sådan måde, at de diskriminerer legitime ansøgere om statsborgerskab eller udelukker romaer, som i lang tid har opholdt sig i medlemsstaten eller kandidatlandet, fra statsborgerskab,

M.   der henviser til, at der i en række lande er klare tegn på, at politiet og andre organer i strafferetssystemet er præget af fordomme over for romaerne, hvilket medfører systematisk racediskrimination i udøvelsen af strafferetsplejen,

N.   der henviser til, at romaerne meget ofte diskrimineres inden for sundheds- og socialsektoren, og foruroliges over tilfælde af raceadskillelse på fødeklinikker samt sterilisering af roma-kvinder uden deres informerede samtykke,

O.   der henviser til, at romaerne i vid udstrækning må leve med dårlige sanitære forhold og vilkår under normal standard samt bevisligt i ghettolignende områder, og at de regulært hindres i at flytte fra sådanne kvarterer,

P.   der henviser til, at der i flere medlemsstater findes skolesystemer med raceadskillelse, hvor roma-børn enten undervises i separate klasser med en lavere standard eller i klasser for mentalt handicappede; som erkender, at det er afgørende at skabe forbedret adgang til uddannelse og muligheder for akademiske karrierer for romaerne, hvis roma-samfundenes fremtidsudsigter skal forbedres,

Q.   der henviser til, at arbejdsløshedstallene i roma-samfundene gennemsnitligt er uacceptabelt høje, hvilket kræver specifikke foranstaltninger for at lette jobadgangen,

R.   der henviser til, at roma-befolkningen har vanskeligt ved at få anerkendt sin kultur fuldt ud, og beklager, at de vigtigste medier i de fleste medlemsstater og kandidatlande fortsat lader romaerne være underrepræsenterede i deres programlægning, samtidig med at de forstærker det stereotype negative billede af roma-borgeren i forbindelse med emnervalg i nyhederne og fjernsyns- og radioudsendelser, og som samtidig konstaterer, at anvendelsen af den nye kommunikationsteknologi, bl.a. internettet, også kan bruges til at bekæmpe roma-hadet,

1.   fordømmer på det skarpeste enhver form for diskriminering, som roma-befolkningen udsættes for;

2.   opfordrer Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og kandidatlandene til at overveje at anerkende romaerne som et europæisk og sprogligt mindretal;

3.   glæder sig over Kommissionens formand, Barroso's, erklæring for nylig om, at det er vigtigt at udrydde diskrimineringen af roma-befolkningen, og at Lissabon-strategien kan bidrage til at forbedre romaernes muligheder(9) , og opfordrer indtrængende Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og kandidatlandene til offentligt at tage skridt til at bekæmpe alle former for sinti-fjendtlighed/roma-had, såvel på lokalt, nationalt og regionalt plan som på EU-plan;

4.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at medtage spørgsmålet om bekæmpelse af sinti-fjendtlighed/roma-had i hele Europa under sine prioriteter i forbindelse med 2007 som Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle og opfordrer politiske partier og civilsamfundet på alle niveauer til at gøre det klart, at racehad mod romaerne aldrig vil kunne tolereres i det europæiske samfund;

5.   opfordrer indtrængende Kommissionen til som led i de politiske krav i København-kriterierne i endnu højere grad at sørge for, at kandidatlandene gør en virkelig indsats for at styrke retsstaten og beskytte menneske- og mindretalsrettighederne og navnlig roma-befolkningens rettigheder;

6.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde en meddelelse om, hvorledes EU i samarbejde med medlemsstaterne bedst kan koordinere og fremme bestræbelser på at forbedre romaernes situation, og at vedtage en handlingsplan med klare henstillinger til medlemsstaterne og kandidatlandene om at sørge for bedre økonomisk, social og politisk integrering af romaerne;

7.   finder det positivt, at medlemsstater hurtigt har gennemført direktiv 2000/43/EF i den nationale lovgivning, men opfordrer indtrængende de medlemsstater, mod hvilke der nu er indledt en overtrædelsesprocedure for manglende meddelelse, til at gøre en indsats for at rette op deres manglende fremskridt; opfordrer Rådet til under det luxembourgske formandskab at vedtage den foreslåede EU-rammeafgørelse om racisme og fremmedhad, som vil gøre hadeforbrydelser strafbare i hele EU, og hvorom Europa-Parlamentets skal høres på ny;

8.   opfordrer medlemsstaterne til at stramme deres nationale lovgivning og administrative foranstaltninger, som udtrykkelig og specifikt modvirker sinti-fjendtlighed/roma-had og forbyder racediskrimination og hermed forbundet intolerance - såvel direkte som indirekte - på alle områder i det offentlige liv;

9.   opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at udveksle bedste praksis med henblik på at tilskynde til fremme af roma-kulturen;

10.   opfordrer medlemsstaterne til at tage passende skridt til at udrydde enhver form for racehad og tilskyndelse til diskrimination og vold over for romaerne i medierne og enhver form for kommunikationsteknologi og opfordrer de vigtigste medier til at fastlægge bedste praksis for ansættelse af personale, som afspejler befolkningens sammensætning;

11.   opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at udvikle en strategi med henblik på at øge romaernes deltagelse i valg både som vælgere og som kandidater på alle niveauer;

12.   understreger behovet for at sikre indvandrere af roma-oprindelse lige sociale og politiske rettigheder;

13.   understreger, at manglende officielle personlige dokumenter er en alvorlig hindring for, at romaerne kan udøve deres grundlæggende rettigheder i hele Europa og få adgang til tjenester, som er afgørende for den sociale integration;

14.   opfordrer indtrængende alle medlemsstater og kandidatlande til at træffe konkrete foranstaltninger for at forbedre romaernes adgang til arbejdsmarkedet med det mål for øje at sikre en bedre langsigtet beskæftigelse;

15.   anmoder de medlemsstater, hvor roma-børn udskilles og placeres separat i skoler for mentalt handicappede eller i særlige klasser adskilt fra deres jævnaldrende, om at fremskynde gennemførelsen af programmer til ophævelse af denne adskillelse inden for en bestemt tidsramme og således sikre roma-børnene fri adgang til uddannelse af høj kvalitet og forhindre, at der blandt skolebørn opstår roma-fjendtlighed;

16.   erindrer om resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet af 22. maj 1989 om skolegang for børn af sintier og andre ikke-bofaste personer(10) og mener, at det fortsat skal prioriteres at sikre alle roma-børn adgang til almen uddannelse;

17.   opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at træffe foranstaltninger for at sikre lige adgang til sundhedsydelser og social sikring for alle, stoppe alle former for diskriminerende praksis, navnlig roma-raceadskillelse på fødeklinikker, samt forhindre praksis med at sterilisere roma-kvinder uden deres samtykke;

18.   glæder sig over dannelsen af "European Roma and Travellers Forum" og arbejdet i gruppen i Parlamentet med focus på roma- og minoritetsspørgsmål; anerkender, at det er vigtigt at samarbejde med sådanne organer, når der udarbejdes roma-politikker i Europa;

19.   mener, at den ghettodannelse, der på nuværende tidspunkt findes sted i Europa, er uacceptabel, og opfordrer medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger for at fjerne ghettoer, bekæmpe forskelsbehandling ved formidling af boliger og hjælpe de enkelte romaer med at finde andre, sunde boliger;

20.   opfordrer indtrængende regeringerne i regioner med roma-befolkning til at træffe yderligere foranstaltninger for at integrere roma-embedsmænd på alle administrative niveauer og alle niveauer i beslutningstagningen i overensstemmelse med tidligere forpligtelser og tildele de nødvendige ressourcer for at sikre, at sådanne stillinger virkelig bliver operative;

21.   glæder sig over "Decade for Roma Inclusion Initiative" som fem medlemsstater og kandidatlande har undertegnet, og opfordrer Kommissionen til at samarbejde med de berørte regeringer for at sørge for finansiering af dette initiativ fra relevante Fællesskabsprogrammer;

22.   opfordrer Kommissionen til offentligt at tilskynde de nationale regeringer til at sikre, at roma-aktører inddrages fuldt ud i udarbejdelse, gennemførelse og overvågning af projekter, der iværksættes som led i programmer med øremærket støtte til romaer,

23.   støtter den fortsatte bevægelse i EU-institutionerne hen imod inkorporering af den roma-til-roma-strategi, som OSCE har udviklet, i den fremtidige ansættelse af personale til roma- såvel som ikke-roma-relaterede stillinger;

24.   opfordrer de politiske partier på både nationalt og europæisk plan til at revidere deres partistrukturer og -procedurer for at fjerne alle hindringer, som direkte eller indirekte modvirker romaers deltagelse, og lade politikker til fordel for fuld integration af romaer indgå i deres almindelige politiske og sociale dagsorden,

25.   opfordrer EUMC og efter dets oprettelse også Agenturet for Grundlæggende Rettigheder til at være mere opmærksom på sigøjerfjendtligheden/roma-hadet i Europa og tildele de nødvendige midler til overvågning af raceforulempelser og menneskerettighedskrænkelser over for romaerne;

26.   opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at støtte initiativer til at styrke romaernes egen repræsentation og aktive deltagelse i det offentlige og sociale liv og hjælpe romaernes borgerorganisationer med at gøre sig gældende;

27.   opfordrer Kommissionen til at gøre roma-spørgsmålet til et paneuropæisk anliggende, navnlig i forbindelse med kandidatlandene, eftersom romaerne lever i alle dele af Europa;

28.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter.

(1) Den Internationale Roma-dag blev indført i 1971 på den første roma-verdenskongres.
(2) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(3) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
(4) De europæiske partiers charter for et ikke-racistisk samfund er et forslag fra Den Rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad til de politiske partier i EU. Teksten blev vedtaget af denne kommission den 5. december 1997.
(5) Kommissionens formand José Manuel Barroso meddelte dette initiativ i sin tale til Europa-Parlamentet den 26. oktober 2004 og oplyste, at gruppen (som han skal være formand for) vil få til opgave både at overvåge Kommissionens handlinger og større initiativer på disse områder og at fungere som politisk primus motor.
(6) EFT L 230 af 21.8.1997, s. 19.
(7) "Romaernes situation i det udvidede EU", bestilt og offentliggjort af Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold, 2004.
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0018.
(9) Udtalelse ved forelæggelsen af femte Lissabon-resultattavle den 17. marts 2005.
(10) EFT C 153 af 21.6.1989, s. 3.

Seneste opdatering: 23. november 2005Juridisk meddelelse