Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2556(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0319/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0319/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2005 - 8.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0206

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 118kWORD 45k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2005 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Συνθήκες εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες
P6_TA(2005)0206B6-0319/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) όσον αφορά ορισμένες πτυχές των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες (COM(2005)0032)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0032),

-   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1) ,

-   έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας(2) ,

-   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) όσον αφορά ορισμένες πτυχές των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες,

-   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η συμφωνία περιελάμβανε κοινό αίτημα προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της συμφωνίας με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 139, παράγραφος 2, της Συνθήκης,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 78, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 31 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σε όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 139, παράγραφος 1, της Συνθήκης αναγνωρίζει στους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο τη δυνατότητα να αρχίζουν διάλογο που μπορεί να οδηγεί, εφόσον το επιθυμούν, στη σύναψη συμβατικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 139, παράγραφος 2 της Συνθήκης προβλέπει τη δυνατότητα να εφαρμόζονται οι συμφωνίες που συνάπτονται σε κοινοτικό επίπεδο, όταν το ζητούν από κοινού τα υπογράφοντα μέρη, με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής,

1.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή διαβίβασε την πρότασή της στο Κοινοβούλιο και το κάλεσε να κοινοποιήσει τη γνώμη του στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, παρότι το άρθρο 139, παράγραφος 2, της Συνθήκης δεν προβλέπει τη διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί αιτημάτων των κοινωνικών εταίρων προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

2.   υποστηρίζει τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά ορισμένες πτυχές των συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες· πιστεύει ότι η συμφωνία επιτυγχάνει καλή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, προστατεύοντας έτσι την υγεία και την ασφάλεια των μετακινούμενων εργαζομένων, και της ανάγκης να προαχθούν οι διασυνοριακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.   συμμερίζεται την άποψη ότι η συμφωνία πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου προς εφαρμογή της συμφωνίας ως συνήφθη από τους κοινωνικούς εταίρους·

4.   παρατηρεί ότι ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών καλύπτεται από την οδηγία 2003/88/ΕΚ· παρατηρεί ότι άλλα κοινοτικά μέσα περιέχουν ίσως ειδικότερες απαιτήσεις περί οργανώσεως του χρόνου εργασίας για ορισμένες επαγγελματικές ασχολίες ή δραστηριότητες (άρθρο 14 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ) και ότι, επιπλέον, επιτρέπονται παρεκκλίσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις για το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών (άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο ε) της οδηγίας 2003/88/ΕΚ)·

5.   επισημαίνει ότι η συμφωνία θεσπίζει συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά τους μετακινούμενους εργαζόμενους που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες, όπως ο μέγιστος χρόνος οδήγησης, και θεσπίζει την αρχή των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης ή των διαλειμμάτων εργασίας που είναι μεγαλύτερα των ελαχίστων απαιτήσεων που θεσπίζονται με την οδηγία 2003/88/ΕΚ, ενώ προβλέπει ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευελιξία απ' ότι η οδηγία, προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη οι περιορισμοί του τομέα των σιδηροδρόμων· πιστεύει, επομένως, ότι η συμφωνία συνάδει προς την οδηγία·

6.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία, όπως συνάφθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους, και η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου προβλέπουν ελάχιστες μόνον απαιτήσεις, αφήνοντας στα κράτη μέλη ή/και στους κοινωνικούς εταίρους την ελευθερία να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους εργαζόμενους στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών·

7.   τονίζει τον ζωτικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τη βελτίωση της υγείας και των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων· υποστηρίζει απόλυτα τη δέουσα ανάμιξη των κοινωνικών εταίρων στις διαπραγματεύσεις του κοινωνικού διαλόγου και την εκ μέρους τους σύναψη συμφωνιών για τις συνθήκες εργασίας·

8.   συνιστά να εγκριθεί η πρόταση·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στους κοινωνικούς εταίρους.

(1) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου