Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0165(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0216/2005

Predkladané texty :

A6-0216/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 13

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.9

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0281

Prijaté texty
PDF 228kWORD 143k
Streda, 6. júla 2005 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky sociálny fond ***I
P6_TA(2005)0281A6-0216/2005
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde (KOM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0493)(1) ,

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 148 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0090/2004),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0216/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6.júla 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o Európskom sociálnom fonde
P6_TC1-COD(2004)0165

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 148,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1) ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2) ,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3) ,

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (ES) č .../2005, [ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia pre Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond ] (4) zavádza rámec pre opatrenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu a ustanovuje hlavne ciele, zásady a pravidlá partnerstva, vypracovania programov, hodnotenia a riadenia. Preto je potrebné definovať poslanie Európskeho sociálneho fondu ("ESF") vo vzťahu k úlohám stanoveným v článku 146 zmluvy , a v kontexte členských štátov a Spoločenstva pracovať na vytvorení koordinovanej stratégie pre zamestnanosť, tak ako je stanovené v článku 125 zmluvy . V záujme jasnosti by malo byť nahradené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde (5) .

(2)   Je potrebné stanoviť konkrétne ustanovenia týkajúce sa druhu činností, ktoré môžu byť financované ESF na základe cieľov definovaných v nariadení (ES) č. …/2005 [ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia pre Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond ], v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa uplatňujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) .

(3)  Je potrebné dodržiavať všeobecnú štruktúru fondov a zabezpečiť rozvrhnutie rôznych cieľov v súlade s nariadením (ES) č. …/2005 [ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia pre Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond ].

(4)  ESF by mal podporovať politiky členských štátov, ktoré sú v súlade so smernicami a odporúčaniami vypracovanými v Európskej stratégii zamestnanosti a dohodnutými cieľmi Únie v súvislosti so sociálnou integráciou, nediskrimináciou, presadzovaním rovnosti medzi ženami a mužmi, vzdelávaním a odbornou prípravou a politiky, ktoré uplatňujú koncepciu celoživotného vzdelávania na pracovisku aj mimo neho, s osobitným dôrazom na základnú odbornú prípravu, s cieľom lepšie prispievať k realizácii úloh a cieľov dohodnutých na zasadaniach Európskej rady v Lisabone a Göteborgu a uplatňovanie článku 2 a článku 299 ods. 2 zmluvy s osobitným zreteľom na vytvorenie podmienok, ktoré umožnia dosiahnuť vyššiu úroveň produktivity a konkurencieschopnosti, lepšiu sociálnu súdržnosť a vytvoriť lepšie pracovné príležitosti .

(5)  Tento prístup nadobúda väčší význam v súvislosti s výzvami vyplývajúcimi z rozšírenia EÚ a fenoménu hospodárskej globalizácie.

(6)  V tejto súvislosti sa musí uznať význam európskeho sociálneho modelu. Takéto uznanie však zvyšuje potrebu reforiem tohto modelu tak, aby sa mohla naďalej poskytovať podpora najmä osobám, ktoré sa nachádzajú v kritických situáciách.

(7)  Iniciatívny program Spoločenstva EQUAL priniesol nové skúsenosti, najmä v súvislosti s prepájaním miestnych, regionálnych, vnútroštátnych a európskych činností, s prístupom mimovládnych organizácií k projektom a riadením projektov zo strany mimovládnych organizácií, účasťou cieľových skupín, určením politických otázok a ich následným začlenením do všetkých politík, inováciou a experimentovaním, nadnárodnou úrovňou, oslovením skupín, ktoré sú vytlačené na okraj trhu práce a s riešením vplyvu sociálnych otázok na vnútorný trh.

(8)  Aby bolo možné lepšie predpovedať a riadiť zmeny, pomoc ESF by sa mala zameriavať najmä na zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov, podnikov a podnikateľov vplyvom globalizácie a reštrukturalizácie podnikov, na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, zlepšovanie pracovných podmienok, prijímanie proaktívnych opatrení, ako sú presun pracovníkov na iné pracovné miesta a individuálne profesijné poradenstvo podľa kvalifikácií jednotlivých pracovníkov, čo umožní predísť nadbytočnosti vedúcej k dlhodobej nezamestnanosti ; rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce s cieľom dosiahnuť úplnú zamestnanosť ; posilňovanie sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí a ich prístup k zamestnaniu a boj proti diskriminácii, na základe článku 13 zmluvy , chudobe a sociálnemu vylúčeniu , a podporu partnerstva pre reformu.

(9)  ESF by sa mal využívať aj na odstránenie problémov týkajúcich sa demografických zmien aktívneho obyvateľstva EÚ. Osobitná pozornosť by sa mala venovať odstráneniu takých problémov, najmä prostredníctvom celoživotného odborného vzdelávania.

(10)  Okrem týchto priorít je potrebné v najmenej rozvinutých regiónoch a členských štátoch, v rámci cieľa konvergencie a so zámerom zvyšovania hospodárskeho rastu, pracovných príležitostí pre ženy a mužov, a kvality a produktivity práce a podpory hospodársky neaktívnych osôb, aby opäť vstúpili na trh práce, rozširovať a zvyšovať investície do ľudského kapitálu a zvyšovať inštitucionálnu, administratívnu a súdnu kapacitu, najmä na prípravu a zavádzanie reforiem a presadzovanie acquis.

(11)  V opatreniach prijatých v súvislosti s regionálnou konkurencieschopnosťou a cieľom zamestnanosti a/alebo cieľom konvergencie by sa mal zohľadniť článok 299 ods. 2 zmluvy.

(12)   Presadzovanie inovácie by malo byť integrované ako základný rozmer do pôsobnosti ESF vzhľadom na cieľ konvergencie, ako aj cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a cieľ zamestnanosti . Mala by sa zabezpečiť podpora inovatívnych myšlienok a opatrení, ktoré by sa overili v praxi v súlade s európskymi usmerneniami a odporúčaniami na základe Európskej stratégie zamestnanosti a v súlade s cieľmi Spoločenstva v oblasti sociálneho začlenenia. Na takéto činnosti by sa mala zvýšiť horná hranica príspevkov z ESF na 85 %.

(13)  Podpora nadnárodnej spolupráce by sa mala ako základný rozmer integrovať do pôsobnosti ESF. Koordinačné opatrenia v rámci nadnárodnej, cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce by sa mali financovať z ESF vo výške 100%.

(14)   Je potrebné zabezpečiť spojitosť opatrení ESF s politikami stanovenými v Európskej stratégii zamestnanosti a sústrediť podporu ESF na realizáciu usmernení a odporúčaní o zamestnanosti a cieľov Spoločenstva v oblasti sociálneho začlenenia, ako aj národných akčných plánov členských štátov týkajúcich sa sociálneho začlenenia . ESF tiež môže podporovať činnosti, ktoré prekračujú národné plány zamestnanosti, ak sú potrebné z dôvodu regionálnych a miestnych osobitostí a ak je v dôsledku takýchto činností možné ľahšie dosiahnuť lisabonské ciele zamestnanosti, sociálne začlenenie a sociálnu súdržnosť. ESF by sa mal usilovať o dosiahnutie súčinnosti s pomocou z iných fondov v prospech trvalo udržateľného miestneho, regionálneho a národného rozvoja. Podpora ESF je podstatná aj pre dosahovanie cieľov sociálneho začlenenia a vzdelávania a odbornej prípravy.

(15)   Účinné a efektívne zavádzanie opatrení podporovaných ESF závisí od vhodného systému riadenia a partnerstva medzi všetkými relevantnými územnými a sociálno-ekonomickými činiteľmi, a najmä sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými subjektmi, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni.

(16)  Okrem potreby zjednodušenia právnych predpisov v tejto oblasti existuje osobitná potreba prehodnotenia postupov tak, aby boli jednoduchšie, rýchlejšie a menej byrokratické s cieľom zlepšiť efektívnosť a kvalitu pri využívaní fondov a zabezpečiť, aby sa prísnejšie dodržiavali časové plány súčasných opatrení.

(17)  Môžu sa zaviesť opatrenia, prostredníctvom ktorých môžu miestne subjekty vrátane mimovládnych organizácii získať jednoduchý a rýchly prístup k podpore z fondu na činnosti týkajúce sa boja proti sociálnemu vylúčeniu, a tým budovať svoju kapacitu na činnosť v tejto oblasti.

(18)   Členské štáty a Komisia musia zabezpečiť, aby realizácia priorít financovaných ESF v rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti prispievala k podporovaniu rovnosti a odstraňovaniu nerovností medzi ženami a mužmi a medzi znevýhodnenými skupinami a spoločenskou väčšinou, uplatňovanie rodového a menšinového hľadiska (gender and minority mainstreaming ) by sa malo spájať s konkrétnymi opatreniami na zlepšenie prístupu k zamestaniu a na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien, osôb so zdravotným postihnutím, prisťahovalcov a príslušníkov etnických menšín – najmä Rómov – v zamestnaní.

(19)   ESF by mal tiež podporovať technickú pomoc, v súlade s rozhodnutiami rozpočtového orgánu , s osobitným zreteľom na podporu vzájomného učenia sa prostredníctvom rozširovania výmeny skúseností, prenos správnych postupov a na vyzdvihovanie príspevku ESF k cieľom a prioritám politiky Spoločenstva vo vzťahu k zamestnanosti a sociálnemu začleneniu , ako aj k boju proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii.

(20)  Nariadenie (ES) č. …/2005 [ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia pre Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond ] stanovuje, že oprávnenosť výdavkov sa má stanoviť na vnútroštátnej úrovni, s určitými výnimkami, pre ktoré je potrebné stanoviť konkrétne ustanovenia. Preto by mali byť ustanovené výnimky týkajúce sa ESF,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje úlohy Európskeho sociálneho fondu ("ESF") a pôsobnosť jeho pomoci so zreteľom na ciele "konvergencia " a "regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť " definované v článku 3 nariadenia (ES) č. …/2005 [ ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fond] a druhy výdavkov pre ktoré možno poskytnúť pomoc .

Článok 2

Poslanie

1.  ESF posilňuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť prostredníctvom zlepšenia možnosti zamestnať sa a pracovných príležitostí, podporovaním vysokej miery zamestnanosti a zabezpečením väčšieho množstva a lepších pracovných miest. Dosahuje to podporou politík členských štátov so zameraním na dosiahnutie úplnej zamestnanosti, zlepšenie pracovných príležitostí a zvýšenie kvality a produktivity práce po všetkých stránkach, podporu sociálnemu začleneniu , boj proti sociálnemu vylúčeniu vrátane zlepšenia prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu, a podporu nediskriminácie vo všetkých oblastiach stanovených v článku 13 zmluvy a rovnoprávnosť mužov a žien a zmenšovanie rozdielov v zamestnanosti na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

ESF predovšetkým podporuje opatrenia v súlade so smernicami a odporúčaniami prijatými na základe Európskej stratégie zamestnanosti a so zreteľom na záväzky národných akčných plánov členských štátov týkajúce sa sociálneho začlenenia a na príslušné vykonávacie nástroje .

2.  Pri uskutočňovaní úloh uvedených v odseku 1 ESF podporí priority Spoločenstva, čo sa týka potreby posilňovania sociálnej súdržnosti, upevňovania produktivity a konkurencieschopnosti a presadzovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja . ESF hlavne podporuje účasť hospodársky neaktívnych osôb na trhu práce a podporuje opatrenia, ktoré sú zamerané na ciele Spoločenstva v oblasti boja proti sociálnemu vylúčeniu najmä znevýhodnených skupín, ako sú napr. osoby so zdravotným postihnutím, v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie .

ESF zabezpečí, aby sa zohľadnili zásady rozvinuté v rámci programu EQUAL, a to najmä prepájaním miestnych, regionálnych, vnútroštátnych a európskych iniciatív; zabezpečením prístupu mimovládnych organizácií a podporou riadenia projektov mimovládnymi organizáciami; podporou účasti cieľových skupín; zisťovaním a následne začleňovaním politických otázok; uznaním praktického významu vývoja politiky; inováciou a experimentovaním; metódou postupu od konkrétneho k všeobecnému a cezhraničným prístupom; podporou prístupu okrajových skupín na trh práce a riešením sociálnych vplyvov na vnútorný trh.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti pomoci

1.  V rámci cieľov konvergencie a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti ESF podporí opatrenia a inovačné opatrenia v členských štátoch a v rámci nadnárodnej spolupráce, v súlade s týmito prioritami:

a)   zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, najmä prostredníctvom podpory :

   i) celoživotného vzdelávania a zvýšených investícií do ľudských zdrojov zo strany podnikov, obzvlášť MSP , prostredníctvom podpory zodpovedného prístupu a zakladania podnikov, vypracovania a zavádzania systémov a stratégií celoživotného vzdelávania, ktoré zabezpečia lepší prístup k vnútropodnikovej odbornej príprave, najmä všetkých nízkokvalifikovaných, vysokokvalifikovaných a starších pracovníkov, transparentnosti kvalifikácií a pôsobností vrátane uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí, rozširovania IT spôsobilostí a podpory podnikania a inovácie,
   ii) očakávanie a pozitívne riadenie ekonomických zmien, hlavne prostredníctvom zvyšovania priemyselných investícií, najmä zo strany MSP, navrhovania a rozširovania inovatívnych a produktívnejších foriem organizácie práce, zvyšovaním kvality pracovných podmienok vrátane zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku tým, že sa poskytne osobitná podpora MSP a mikro podnikov a ich zastupiteľských organizácií na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni pri zavádzaní existujúcich právnych predpisov, ako aj podporou primeranej rovnováhy medzi bezpečnosťou a pružnosťou, určovania budúcich profesných a kvalifikačných požiadaviek, adekvátnej ponuky možností práce na čiastočný úväzok, rozvoja osobitných služieb zamestnanosti, profesionálnej a odbornej prípravy, ako aj presunom pracovníkov na iné pracovné miesta a rozvojom podporných služieb na zlepšenie ochrany pracovníkov pred vplyvmi reštrukturalizácie podniku a sektora, ako aj odborné vzdelávanie v MSP, predovšetkým so zreteľom na učňov a prijímanie opatrení na zvýšenie pracovnej kvalifikácie a podporu preorientovania, poradenstva a odborného vzdelávania v rámci trhu práce,

b)   rozširovanie prístupu a trvalo udržateľné začlenenie uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb do trhu práce , a najmä hľadanie riešení dlhodobej nezamestnanosti a cezhraničnej integrácie trhov práce, predchádzanie nezamestnanosti a jej opakovania , predlžovanie dĺžky doby strávenej v zamestnaní a zvyšovanie účasti žien, osôb so zdravotným postihnutím , legálnych prisťahovalcov, neaktívnych osôb v práceschopnom veku, starších ako 40 rokov, dlhodobo nezamestnaných a príslušníkov etnických menšín – najmä Rómov – na trhu práce, najmä prostredníctvom podpory :

   i) modernizácie a posilňovania inštitúcií trhu práce, hlavne úradov práce a iných iniciatív, podporujúcich stratégiu plnej zamestnanosti v Európskej únii a jej členských štátoch ,
   ii) zavádzania aktívnych a preventívnych opatrení zabezpečujúcich včasné určenie potrieb a individualizovanej profesijnej podpory, poradenstva o odborného vzdelávania v rámci individuálnych akčných plánov, hľadania zamestnania, presunu pracovníkov na iné pracovné miesta a mobility, ako aj opatrení, ktoré povzbudia samostatnú zárobkovú činnosť a vytváranie podnikov, vytváranie podnetov a podporu pracovných podmienok, ktoré umožnia dlhšie udržať ľudí v zamestnaní; osobitných opatrení, ktoré umožnia mladým ľuďom prístup na trh práce, najmä vytváraním príležitostí na praktickú odbornú prípravu a podnikateľských podnetov; využívania sociálneho hospodárstva a sprostredkovateľského modelu pracovného trhu v úsilí o úplnej zamestnanosť; príspevkov na starostlivosť o deti a na dopravu ako mechanizmov, ktoré povzbudia neaktívne osoby a nezamestnaných k práci ,
   iii) zaradenia do hlavného prúdu a konkrétnych opatrení na zlepšenie prístupu k zamestnaniu a na zvýšenie udržateľnej účasti a postupu žien v zamestnaní a na odstránenie priamej a nepriamej segregácie na trhu práce na základe pohlavia, vrátane zamerania sa na korene rozdielov v príjmoch medzi pohlaviami, osobitná pozornosť by sa mala venovať ženám, ktoré majú v úmysle vrátiť sa na pracovný trh po materskej alebo rodičovskej dovolenke a ženám prepusteným z dôvodu nadbytočnosti a ktorým chýba len niekoľko rokov, aby mali nárok na dôchodok ,
   iv) konkrétnych opatrení na zosúladenie pracovného a súkromného života aj umožnením prístupu k starostlivosti o deti a o odkázané osoby,
   v) konkrétnych opatrení na posilnenie sociálneho začlenenia prisťahovalcov a zvýšenie ich účasti na zamestnanosti, vrátane poradenstva a jazykovej prípravy a uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí,
   vi) konkrétnych opatrení na vyrovnanie osobitných obmedzení vyplývajúcich z osobitostí najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 299 ods. 2 zmluvy,
   vii) duševného zdravia ekonomicky neaktívnych osôb v prípade potreby,

c)   posilňovanie sociálneho začlenenia a trvalého začlenenia znevýhodnených osôb do pracovného trhu, a boj proti sociálnemu vylúčeniu a všetkým druhom diskriminácie na trhu práce a v komunitách vo všeobecnosti , napríklad prostredníctvom podpory :

   i) ciest k integrácii v zamestnaní a spoločnosti pre znevýhodnených ľudí, prisťahovalcov, príslušníkov etnických menšín - najmä Rómov - ľudí, ktorí žijú v znevýhodnených osadách alebo častiach osád, osôb bez vzdelania, osôb, ktoré predčasne skončili školskú dochádzku, osôb so zdravotným postihnutím, chudobných a dlhodobo nezamestnaných osôb, prístup a uľahčenie návratu do zamestnania pre ľudí, ktorí majú skúsenosť so sociálnym vylúčením vrátane ľudí vo veku nad 50 rokov a osamelých rodičov , ľudí s neukončeným vzdelaním, menšiny, žiadateľov o azyl a osôb so zdravotným postihnutím, prostredníctvom opatrení zamestnateľnosti a zapojenia do spoločnosti a komunity , a to aj vrátane oblasti sociálneho hospodárstva , sprievodných akcií a propagovania príslušných služieb sociálnej podpory, susedských vzťahov a starostlivosti,
   ii) konkrétnych opatrení na posilnenie sociálneho začlenenia prisťahovalcov a zvýšenie ich účasti na zamestnanosti, vrátane poradenských služieb a jazykovej prípravy a uznávania platnosti kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí,
   iii) rôznosti na pracovisku a bojom proti diskriminácii odbornou prípravou, podporou prístupu na pracovný trh a postupu na ňom, zvyšovaním povedomia a zapájaním miestnych komunít a podnikov a podporou miestnych rozvojových iniciatív, ako sú mestské sociálne projekty, iniciatívy zamerané na celoživotné vzdelávanie a aktívne občianstvo,
   iv) vytvárania pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím a ochoty zamestnávateľov zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím,
   v) konkrétnych opatrení na zvyšovanie informovanosti zamestnávateľov vzhľadom na požiadavku poskytovať primerané prispôsobenia podľa smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (7) , s cieľom poskytnúť informácie a poradenstvo zamestnávateľom v súvislosti s prístupnosťou ich pracovného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím a poučiť zamestnávateľov, pokiaľ ide o rovnosť príležitostí pri prijímaní do zamestnania, informovanosť o zdravotnom postihnutí a nediskrimináciu,
   vi) opatrení na uľahčenie opätovného vstupu osôb zo znevýhodnených skupín, napr. osôb so zdravotným postihnutím alebo opatrovníkov odkázaných osôb, na trh práce,
   vii) susedskej zodpovednosti, riadiacich schopností a demokracie – s cieľom dopomôcť jednotlivcom, dobrovoľníkom a spoločenským skupinám k schopnostiam, posilniť ich spolupôsobenie v spoločenskom živote a priviesť znevýhodnených jednotlivcov k zamestnaniu a k iným možnostiam na trhu práce,

d)   mobilizácia pre reformy zamerané na úplnú zamestnanosť, zvýšenú kvalitu práce a integráciu, najmä presadzovaním zakladania podnikov a širšieho rozvoja a realizácie partnerstiev a zmlúv cez vytvorenie siete zainteresovaných subjektov na nadnárodnej , národnej, regionálnej a miestnej úrovni, akými sú sociálni partneri a mimovládne organizácie najmä v oblasti sociálneho začlenenia a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy a miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti a územné zmluvy zamestnanosti, aby sa zvýšila zamestnanosť, zručnosti a príležitosti a aby sa zlepšili výsledky,

e)   podpora ľudského kapitálu najmä prostredníctvom navrhovania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

2.  V rámci cieľa konvergencie a v kohéznych krajinách ESF tiež podporí opatrenia v súlade s týmito prioritami:

a)   rozširovanie a zvyšovanie investícií do ľudského kapitálu najmä prostredníctvom podpory:

   i) zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy , zameraných na prípravu jednotlivcov na samostatnú prácu a na podporu zodpovedného prístupu a zakladania podnikov , so zámerom zvyšovať schopnosť ľudí reagovať na potreby spoločnosti založenej na poznatkoch a ich potrebu celoživotného vzdelávania , zvyšovať význam východiskového vzdelávania a odbornej prípravy pre trh práce a sústavne aktualizovať kvalifikáciu pedagogických a iných pracovníkov,
   ii) zvýšenej účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave, aj prostredníctvom opatrení na dosiahnutie významného poklesu v počte žiakov, ktorí predčasne odídu zo školy a segregácii a zvýšeného prístupu k východiskovej odbornej príprave a  vzdelávaniu na všetkých úrovniach ,
   iii) rozvoja ľudského potenciálu vo výskume a inovácii, hlavne prostredníctvom postgraduálneho štúdia a odbornej prípravy a s tým súvisiacich sieťových aktivít medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi formou verejno-súkromných partnerstiev alebo iných druhov spolupráce medzi rozličnými hospodárskymi a sociálnymi subjektmi ,
   iv) prispôsobovania pracovného prostredia po zohľadnení otázok vyváženosti pracovného a súkromného života,

b)   posilňovanie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejných správ a verejnoprávnych služieb, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby prijali reformy a vhodný systém riadenia obzvlášť v oblasti ekonomiky, zamestnanosti, sociálnej oblasti, oblasti životného prostredia a súdnictva, najmä presadzovaním:

   i) vhodného politického a programového projektu, monitorovania a hodnotenia, prostredníctvom štatistiky, štúdií a odborných posudkov, podpory medzirezortnej koordinácie a dialógu medzi príslušnými štátnymi a súkromnými orgánmi,
   ii) budovanie kapacít v predkladaní politík a programov, a to aj so zreteľom na výkon legislatívy, hlavne prostredníctvom prebiehajúcej odbornej prípravy manažérov a pracovníkov a špecifickej podpory kľúčových služieb, inšpektorátov a sociálno-ekonomických činiteľov vrátane sociálnych partnerov a príslušných mimovládnych organizácií a zastupujúcich profesijných organizácií.

3.  Pri realizácii cieľov a priorít uvedených v odsekoch 1 a 2 ESF podporí presadzovanie inovácie a jej zaradenie do hlavného prúdu ako samostatnej priority , ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni , najmä prostredníctvom delenia sa o informácie, skúsenosti, výsledky a správne postupy a prostredníctvom vypracovávania doplnkových prístupov a koordinovaných alebo spoločných akcií.

4.  ESF podporuje opatrenia, ktoré vykonávajú členské štáty s cieľom zvyšovať informovanosť a povedomie verejnosti na účely boja proti diskriminácii a na podporu rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi a rovnosti príležitostí pre nich v pracovnom prostredí a v spoločnosti.

5.  Pri realizácii priority sociálneho začlenenia uvedenej v odseku 1 písm. c) bod (i), môže financovanie opatrení v rámci pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 [o Európskom fonde pre regionálny rozvoj] (8) dosiahnuť najviac 10 % príslušnej prioritnej osi.

Článok 4

Spojitosť a koncentrácia

1.  Členské štáty zabezpečia , aby boli opatrenia podporované z ESF v súlade s cieľmi Európskej stratégie zamestnanosti a cieľmi Spoločenstva v oblasti sociálneho začlenenia, vzdelávania a rovnoprávneho postavenia mužov a žien. Musia predovšetkým zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v strategickom referenčnom rámci a v operačných programoch presadzovali v každom členskom štáte úlohy, priority a ciele národných plánov zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Členské štáty sústredia podporu hlavne na realizáciu odporúčaní pre zamestnanosť vydaných podľa článku 128 ods. 4 zmluvy , ako aj s tým súvisiacich úloh Spoločenstva v oblasti sociálneho začlenenia a boja proti sociálnemu vylúčeniu . ESF môže podporovať aj opatrenia, ktoré siahajú nad rámec národného akčného plánu zamestnanosti členského štátu, ak sú potrebné vzhľadom na regionálne a miestne osobitosti a ak sa tým budú môcť lepšie dosiahnuť lisabonské ciele zamestnanosti, sociálne začlenenie a sociálna súdržnosť.

2.  V operačných programoch sa zdroje musia usmerňovať na najdôležitejšie potreby a zamerať na tie oblasti politiky, pre ktoré môže podpora ESF znamenať významný efekt v súvislosti s dosiahnutím cieľov programu. V snahe dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť podpory ESF operačné programy musia osobitne prihliadať na regióny a lokality, ktoré čelia najzávažnejším problémom, vrátane chudobných mestských oblastí , upadajúcich vidieckych a od rybolovu závislých oblastí, ostrovov, hornatých a vzdialených regiónov, regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva alebo demografickým znevýhodnením a tých, ktoré sú mimoriadne nepriaznivo postihnuté presunom podnikov .

3.  Príslušné prvky výročnej správy členských štátov uvedenej v článku 19 nariadenia (ES) č. …/2005 [ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde ], sa začlenia do zodpovedajúcich národných akčných plánov zamestnanosti a národných akčných plánov sociálneho začlenenia .

4.  Kvantitatívne vyjadrené ciele a ukazovatele vybrané na monitorovanie vykonávania národného strategického referenčného rámca definovaného v článku 18 nariadenia (ES) č. …/2005 [ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde ], sú tie ciele a ukazovatele, ktoré sa používajú pri realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a v kontexte dohodnutých cieľov Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, nediskriminácie vzdelávania a odbornej prípravy a rovnosti medzi ženami a mužmi . Monitorujúce ukazovatele operačných programov by mali byť konzistentné s týmito číselne vyjadrenými cieľmi.

5.  Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s opatreniami ESF musia tiež posúdiť príspevok opatrení podporovaných ESF k realizácii Európskej stratégie zamestnanosti a k cieľom Spoločenstva v oblasti sociálneho začlenenia , nediskriminácie , presadzovania rovnosti medzi ženami a mužmi a vzdelávania a odbornej prípravy príslušného členského štátu.

Článok 5

Vhodný systém riadenia a partnerstvo

1.  ESF podporuje vhodný systém riadenia a partnerstvo. Jeho podpora bude navrhnutá a realizovaná na príslušnej územnej úrovni, pričom osobitná pozornosť bude venovaná regionálnej a miestnej úrovni v súlade s inštitucionálnymi dojednaniami osobitnými pre každý členský štát.

2.  Členské štáty a riadiaci orgán každého operačného programu zabezpečia zapojenie a primeraný prístup sociálnych partnerov a vhodné konzultácie s mimovládnymi zainteresovanými subjektmi a ich účasť , najmä v oblasti sociálneho začlenenia, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi na príslušnej územnej úrovni, ktorej rámec môže byť zároveň národný aj regionálny, pri príprave programov, realizácii a monitorovaní podpory ESF.

3.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia pre informovanie obyvateľstva a príslušných zainteresovaných subjektov o operačných programoch a aktivitách, ktoré môžu byť financované ESF.

4.  Riadiace orgány každého operačného programu podporia dostatočnú účasť a prístup sociálnych partnerov k činnostiam financovaným podľa článku 3 tohto nariadenia.

Najmenej 2 % zdrojov ESF budú pridelené na budovanie kapacít, odbornú prípravu, sieťové opatrenia, upevňovanie sociálneho dialógu a činnosti spoločne uskutočňované sociálnymi partnermi, najmä pokiaľ ide o posilnenie úlohy mimovládnych organizácií a prispôsobivosti Spoločenstvu zo strany pracovníkov a podnikov, čo sa uvádza v článku 3 ods. 1 písm. a) a na aktivity spojené s budovaním kapacít reprezentatívnych mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti sociálneho začlenenia a nediskriminácie.

5 .  Riadiaci orgán každého operačného programu podporí dostatočnú účasť a zabezpečí jednoduchý a rýchly prístup prostredníctvom príslušných mimovládnych organizácií k financovaným činnostiam, hlavne v oblastiach sociálneho začlenenia , najmä pre znevýhodnené skupiny ako sú osoby so zdravotným postihnutím, nediskriminácie a rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi.

Podľa cieľa konvergencie sa vyčlení aspoň 1 % zdrojov ESF na budovanie kapacít a vzdelávacie opatrenia a sieťové aktivity mimovládnych organizácií, najmä tých, ktoré pôsobia v oblastiach sociálneho začlenenia a boja proti diskriminácii, ako stanovuje článok 3 ods. 1 písm. c).

6 .  Ak je zodpovednosť za vykonávanie delegovaná, podpora v rámci programu sa môže poskytovať prostredníctvom globálnych grantov.

7.  V rámci hlavných bodov programov inovačných aktivít podľa článku 3 ods. 3, je možné pre malé projekty, na ktorých sa podieľajú miestne subjekty, vytvoriť fondy na podporu obmedzeného počtu programov pre malé projekty. Prostriedky sa pridelia formou globálnych dotácií. "Malé projekty" sú projekty do 300 000 EUR.

Riadiaci orgán zabezpečí, aby mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti sociálneho začlenenia a nediskriminácie mali prístup k prostriedkom za podmienok, ktoré sú minimálne rovnocenné s podmienkami platnými v programe EQUAL.

Článok 6

Rovnosť rodov a rovnosť príležitostí

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali analýzu ich osobitného vplyvu na pohlavia, aby sa pri prideľovaní prostriedkov vhodne zohľadnili osobitné potreby mužov a žien, a aby sa v príprave, realizácii a monitorovaní programov podporovala rovnosť rodov a hodnotenie vrátane stanovenia konkrétnych úloh a cieľov s jednoznačnými časovými plánmi a používania kvalitatívnych a množstevných ukazovateľov rovnosti rodov .

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby sa v každom štádiu operačných programov uskutočňovalo rozpočtové plánovanie podľa hľadísk rovnosti rodov.

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia vyváženú účasť žien a mužov na riadení a realizácii operačných programov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Článok 7

Nediskriminácia

Členské štáty a riadiace orgány zabezpečia, aby operačné programy obsahovali popis toho, ako sa v štádiu prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia programov podporuje rovnosť rodov, sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a zraniteľných skupín a zásady nediskriminácie, s použitím konkrétnych ukazovateľov.

Článok 8

Inovácia

V rámci každého operačného programu musia členské štáty a riadiace orgány venovať osobitnú pozornosť podpore inovačných aktivít a ich zaradeniu do hlavného prúdu ako samostatnej priority, najmä tým, ktoré podporujú užšiu spoluprácu medzi rôznymi verejnými, sociálnymi a ekonomickými účastníkmi. Po konzultácii s Monitorovacím výborom uvedeným v článku 47 nariadenia (ES) č. …/2005 [ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde], riadiaci orgán vyberie témy pre financovanie inovácie v súlade s Európskymi usmerneniami zamestnanosti a definuje vhodné spôsoby vykonávania . Inovačné aktivity by mali predstavovať najmenej 1% operačného programu. Pre takéto aktivity je podiel spolufinancovania ESF 85%.

Článok 9

Nadnárodná spolupráca

1.  Členské štáty a riadiace orgány môžu v rámci prípravy programov činností pre nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu vytvoriť konkrétnu prioritnú os v operačnom programe alebo špecifický operačný program. V prípade takýchto činností je podiel ESF 85%, koordinačné opatrenia v rámci nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce bude financovať ESF vo výške 100%.

2.  Členské štáty zabezpečia spojitosť a komplementárnosť medzi opatreniami fondu a opatreniami podporovanými prostredníctvom iných nadnárodných programov Spoločenstva, najmä v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, prostredníctvom vhodných koordinačných mechanizmov, aby optimalizovali využívanie zdrojov Spoločenstva na podporu vzdelávania a celoživotného vzdelávania .

Článok 10

Inovačné opatrenia a technická pomoc

Aspoň 1 % prostriedkov z ESF sa poskytne Komisii na financovanie inovačných opatrení a pilotných projektov týkajúcich sa trhu práce, zamestnanosti a odborného vzdelávania, ako aj opatrení v rámci sociálneho dialógu, v prospech pracovníkov podnikov, zameraných na podporu prenosu odborných poznatkov v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti ESF.

Komisia ďalej podporuje predovšetkým rozvoj zväzkov a vytváranie regionálnych zmlúv zamestnanosti pri príprave programov, budovanie sietí a klasifikačné hodnotenia so zámerom stanoviť a rozširovať vhodné postupy a podporovať vzájomné učenie s cieľom podporovať politickú dimenziu a príspevok ESF k cieľom Spoločenstva v súvislosti so zamestnanosťou, najmä mládeže a starších ľudí, sociálnym začlenením , nediskrimináciou a zosúladením práce s rodinným životom .

Článok 11

Správy o pokroku a správy o vykonávaní

Správy, ktoré sa majú predkladať každé 2 roky a záverečné správy o vykonávaní , uvedené v článku 66 nariadenia (ES) č. …/2005 [ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde], obsahujú prehľad a hodnotenie realizácie:

   a) uplatňovania rodového hľadiska ako aj akýchkoľvek opatrení na základe rodu,
   b) zapojenia diskriminovaných skupín, vrátane opatrení na zabezpečenie sociálneho začlenenia, dostupnosti zamestnania a zamestnania osôb so zdravotným postihnutím,
   c) opatrení na posilnenie sociálneho začlenenia prisťahovalcov a na zlepšenie ich prístupu k zamestnaniu ,
   d) opatrení na posilnenie sociálneho začlenenia a zamestnanosti osôb patriacich do znevýhodnených skupín: príslušníkov etnických menšín, osoby so zdravotným postihnutím, obyvateľov znevýhodnených osád a častí osád, osôb bez školského vzdelania, chudobných a dlhodobo nezamestnaných,
   e) opatrení na posilnenie sociálneho začlenenia ostatných znevýhodnených skupín a na zlepšenie ich prístupu k zamestnaniu,
   f) opatrení na posilnenie odbornej kvalifikácie pracovníkov,
   g) inovačných aktivít, vrátane odôvodnenia tém vybraných pre inováciu, prezentácie ich výsledkov a ich rozširovania a zaradenia do hlavného programu,
   h) opatrení na posilnenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom,
   i) opatrení na podporu zapojenia sociálnych subjektov a na ich integráciu do miestnych, regionálnych, národných a nadnárodných sietí,
   j) aktivít spojených s nadnárodnou, cezhraničnou a medziregionálnou spoluprácou,
   k) opatrení na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov,
   l) koordinácie prostriedkov ESF s opatreniami na základe národných plánov zamestnanosti, Európskou stratégiou zamestnanosti a lisabonskou stratégiou,
   m) opatrení na riešenie prípadov sociálneho vylúčenia a hodnotení miery ekonomickej neaktivity.

Článok 12

Oprávnenosť pre financovanie

1.  ESF poskytne podporu na verejné výdavky, ktoré majú formu nerefundovateľných individuálnych alebo globálnych dotácií, refundovateľných dotácií, vrátených úrokov z pôžičiek a mikropôžičiek a nákupu tovarov a služieb v súlade so zákonmi členských štátov platnými pre verejné obstarávanie .

2.  Tieto výdavky nie sú oprávnené na financovanie z ESF:

a)   refundovateľná DPH,

b)   úroky z pôžičiek ,

c)   nákup infraštruktúry, odpisovateľný hnuteľný majetok, nehnuteľnosti a pôda.

3.  Napriek odseku 2 tohto článku pravidlá oprávnenosti stanovené v článku 6 nariadenia (ES) č. …/2005 [o Európskom fonde pre regionálny rozvoj ] sa uplatňujú na opatrenia spoločne financované ESF, ktoré spadajú do pôsobnosti článku[2] tohto nariadenia .

4.  Napriek vnútroštátny pravidlám o oprávnenosti výdavkov, výdavky deklarované na základe operačných programov spoločne financovaných ESF môžu zahŕňať:

   a) príspevky alebo platy uhradené treťou stranou v prospech účastníkov operácie a potvrdené príjemcovi, ak také úhrady predstavujú spolufinancovanie operácie z verejných financií v zhode s platnými vnútroštátnymi predpismi,
   b) paušálne stanovené nepriame náklady operácie, do výšky 20 % priamych nákladov deklarovaných pre túto operáciu, podľa druhu operácie, kontextu v ktorom sa realizuje a jej miesta.

Článok 13

Prechodné ustanovenia

Toto nariadenie neovplyvní pokračujúcu realizáciu ani úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, opatrení prijatých Radou alebo Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1784/1999 , ktoré sa uplatňujú do 1. januára 2007.

Žiadosti podané na základe nariadenia (EHS) č. 1784/1999 zostávajú v platnosti.

Článok 14

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1784/1999 sa ruší s účinnosťou od 1. januára 2007.

Odkazy na nariadenie (ES) č. 1784/1999 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 15

Revízna doložka

Konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy Európsky parlament a Rada zrevidujú toto nariadenie najneskôr do 31. decembra 2013.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. ES C.
(2) Ú. v. EÚ C 164, 5.7.2005, s.48
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005.
(4) Ú. v. ES L .
(5) Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 5.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(8) Ú. v. EÚ L

Posledná úprava: 28. februára 2006Právne oznámenie