Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0169(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0217/2005

Predkladané texty :

A6-0217/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 13

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.9
PV 06/07/2005 - 4.10

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0282

Prijaté texty
PDF 270kWORD 382k
Streda, 6. júla 2005 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky fond rybného hospodárstva *
P6_TA(2005)0282A6-0217/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o Európskom fonde rybného hospodárstva (KOM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0497)(1) ,

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0212/2004),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre rozpočtovú kontrolu a Výboru pre rozpočet (A6-0217/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby podľa toho zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   upresňuje, že rozpočtové prostriedky uvedené v návrhu nariadenia sú len informatívne, pokiaľ sa nedosiahne dohoda o finančnom výhľade pre obdobie 2007 a na ďalšie roky;

4.   žiada, aby Komisia potvrdila, keď bude prijatý nový finančný výhľad, sumy, ktoré sú uvedené v návrhu nariadenia, alebo, v prípade potreby, predložiť spresnené sumy na schválenie Európskemu parlamentu a Rade, čím sa zabezpečí kompatibilita s maximálnou hranicou;

5.   vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

6.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh Komisie;

7.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4
(4)  Podľa článku 33(2) zmluvy treba brať do úvahy konkrétnu podstatu aktivity, ktorá vyplýva so sociálnej štruktúry tohto sektora a zo štrukturálnych a prírodných rozdielov rôznych zainteresovaných regiónov podieľajúcich sa na rybárskych aktivitách.
(4)  Podľa článku 33 ods. 2 zmluvy treba brať do úvahy konkrétnu podstatu aktivity, ktorá vyplýva so sociálnej štruktúry tohto sektora a zo štrukturálnych, prírodných a geografických rozdielov rôznych zainteresovaných regiónov podieľajúcich sa na rybárskych aktivitách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9
(9)  Aktivity fondu a operácie, ktoré pomáha financovať, by mali kompatibilné s inými stratégiami Spoločenstva a mali by sa zhodovať s celou legislatívou Spoločenstva;
(9)  Aktivity fondu a operácie, ktoré pomáha financovať, by mali byť zlučiteľné s inými stratégiami Spoločenstva a mali by sa zhodovať so všetkými právnymi predpismy Spoločenstva ako je nariadenie o rozpočtových pravidlách a opatrenia na jeho vykonávanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 10
(10)  Akcie Spoločenstva by mali byť doplnkové k aktivitám, ktoré vykonávajú členské štáty alebo by mali byť ich doplnkom a aby sa zabezpečila významná pridaná hodnota, malo by sa toto partnerstvo posilniť. Toto sa týka regionálnych a miestnych úradov, iných príslušných orgánov vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za životné prostredie a za podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, ekonomických a sociálnych partnerov a iných príslušných orgánov. Príslušní partneri by sa mali zapojiť do prípravy, monitoringu a hodnotenia pomoci;
(10)  Akcie Spoločenstva by mali byť doplnkové k aktivitám, ktoré vykonávajú členské štáty alebo by mali byť ich doplnkom a aby sa zabezpečila významná pridaná hodnota, malo by sa toto partnerstvo posilniť. Toto sa týka regionálnych a miestnych orgánov , iných príslušných orgánov vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za životné prostredie a za podporu boja proti diskriminácii vrátane rovnosti medzi mužmi a ženami, ekonomických a sociálnych partnerov a iných príslušných orgánov. Príslušní partneri by sa mali zapojiť do prípravy, monitoringu a hodnotenia pomoci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 13
(13)  Podľa článku 274 Zmluvy členské štáty musia spolupracovať s Komisiou, aby zabezpečili súlad s princípmi zdravého finančného manažmentu. Za týmto účelom nariadenie špecifikuje podmienky umožňujúce Komisii vykonávať svoje povinnosti pri výkone rozpočtu Európskych spoločenstiev;
(13)  Podľa článku 274 zmluvy členské štáty musia spolupracovať s Komisiou, aby zabezpečili súlad s princípmi zdravého finančného riadenia . Na tieto účely nariadenie špecifikuje podmienky umožňujúce Komisii vykonávať svoje povinnosti pri plnení rozpočtu Európskych spoločenstiev pod kontrolou Európskeho parlamentu, ktorý je rozpočtovým orgánom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 24
(24)  Potreba poskytnúť sprievodné opatrenia pre CFP, najmä zníženie sociálno-ekonomického vplyvu implementáciou politiky rozvoja pobrežnej zóny;
(24)  Treba poskytnúť sprievodné opatrenia pre SRP , najmä zníženie sociálno-ekonomického vplyvu vykonávaním politiky rozvoja pobrežnej zóny s cieľom rozšíriť hospodárske činnosti a zabezpečiť trvalo udržateľnú zamestnanosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 29
(29)  Flotila Spoločenstva by sa mala zredukovať, aby sa prispôsobila vhodným a dostupným zdrojom;
(29)  Malo by sa neustále vyvíjať úsilie na to, aby sa flotila Spoločenstva prispôsobila vhodným a dostupným zdrojom, kde je to potrebné na dosiahnutie rovnováh s ohľadom na, čo sa týka zdrojov a na zabezpečenie životaschopnosti samotnej flotily.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 29a (nové)
(29a) Z tohto dôvodu je potrebné, aby bol zriadený skutočne zosúladený register rybárskych plavidiel Spoločenstva pre všetky členské štáty, a to podľa zložiek flotily a štátu, s označením kapacity a výkonnosti. Takýto register musí byť presný, transparentný a spoľahlivý a všetky členské štáty by mali následne prijať rovnaké kritériá stanovovania kapacity a výkonnosti ich plavidiel pod dohľadom Komisie
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 29b (nové)
(29b) Presuny rybárskych plavidiel Spoločenstva do tretích krajín by mali nielen prispieť k zníženiu kapacity vo vodách Spoločenstva, ale zároveň posilniť aj udržateľný rybolov mimo vôd Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 30
(30)  Sociálno-ekonomické sprievodné opatrenia budú potrebné k implementácii reštrukturalizácie rybolovných flotíl;
(30)  Sociálno-ekonomické sprievodné opatrenia budú potrebné na vykonanie prispôsobenia rybárskych flotíl zdrojom zaznamenaným v oblastiach, na ktoré sa príslušné flotily zameriavajú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 33
(33)  Podrobné pravidlá by sa mali stanoviť pre udelenie pomoci akvakultúre, spracovaniu a marketingu rybolovu a produktov akvakultúry pri zabezpečení toho, že tieto sektory si zachovajú ekonomickú životaschopnosť; pre tento účel je nevyhnutné identifikovaťlimitované množstvo cieľov priorít pomoci a zamerať štrukturálnu pomoc na mikropodniky a malé podniky;
(33)  Podrobné pravidlá by sa mali stanoviť pre udelenie pomoci akvakultúre, spracovaniu a marketingu rybolovu a produktov akvakultúry pri zabezpečení toho, že tieto sektory si zachovajú hospodársku životaschopnosť
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 35
(35)  Prostredníctvom technickej pomoci by mal fond poskytnúť podporu hodnoteniam, štúdiám, pilotným projektom a výmene skúseností, aby sa podporili inovačné prístupy a praktiky jednoduchej a transparentnej implementácie;
(35)  Prostredníctvom technickej pomoci by mal fond poskytnúť podporu hodnoteniam, štúdiám, pilotným projektom, experimentálnym rybárskym kampaniam a výmene skúseností, aby sa podporili inovačné prístupy a praktiky jednoduchého a transparentného vykonávania .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 37
(37)  Účinnosť a vplyv operácií štrukturálnych fondov tiež závisí na zlepšenom a dôkladnejšom hodnotení.V tomto ohľade by sa mala stanoviť zodpovednosť členských štátov a Komisie a opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti hodnotenia;
(37)  Účinnosť a vplyv operácií štrukturálnych fondov tiež závisí od zlepšeného a dôkladnejšieho hodnotenia a transparentnosti. V tomto ohľade by sa mala stanoviť zodpovednosť členských štátov a Komisie a opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a verejnej dostupnosti hodnotenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 53
(53)  Malo by sa zrušiť nariadenie Rady (ES) č. 1260 /1999 z 21. júna 1999 a (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999 stanovujúce kritériá a dohody o štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybolovu a akvakultúry a spracovávaní a marketingu jeho produktov ako aj iné ustanovenia. Pre správny výkon pomoci, operácií a projektov schválených do 31.decembra 2006 by však mali zostať odvolané ustanovenia na tento účel uplatniteľné.
(53)  Malo by sa zrušiť nariadenie Rady (ES) č. 1263/1999 z 21. júna 1999 a (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999 stanovujúce kritériá a dohody o štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva a akvakultúry a spracovávaní a marketingu jeho produktov ako aj iné ustanovenia. Pre správny výkon pomoci, operácií a projektov záväzne dohodnutých do 31. decembra 2006 a financovaných do 31. decembra 2008 by však mali zostať odvolané ustanovenia na tento účel uplatniteľné,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 1
Toto nariadenie zriaďuje Európsky fond na podporu rybolovu (v ďalšom zvaný "fond") a definuje rámec pomoci Spoločenstva pre udržateľný vývoj v sektore rybolovu a pobrežných rybolovných zón.
Toto nariadenie zriaďuje Európsky fond rybného hospodárstva a akvakultúry (ďalej len "fond") a definuje rámec pomoci Spoločenstva pre udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny vývoj v sektore rybolovu, akvakultúry a pobrežných rybolovných zón.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 bod e)
e)"akvakultúra" znamená chov alebo kultiváciu vodných organizmov s využitím techniky orientovanej na zvýšenie produkcie predmetných organizmov mimo ich prirodzeného životného prostredia; organizmy ostávajú v majetku fyzickej alebo právnickej osoby po celý čas chovu alebo kultivácie, až do zberu vrátane;
e) "akvakultúra" vrátane "valikultúry" (chovu rýb v talianskych lagúnach) a chovu mäkkýšov a kôrovcov znamená chov alebo kultiváciu vodných organizmov s využitím techniky orientovanej na zvýšenie produkcie predmetných organizmov mimo ich prirodzeného životného prostredia; mala by sa podporovať iba do miery neškodnej pre životné prostredie; organizmy ostávajú v majetku fyzickej alebo právnickej osoby po celý čas chovu alebo kultivácie, až do zberu vrátane;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 bod f)
f) "mikro podnik a malý podnik" znamená mikro alebo malý podnik, ako sú tieto definované v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6.mája 2003, ktoré sa týka definície mikro podnikov, malých a stredných podnikov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4 bod b)
b) na podporu udržateľnej rovnováhy medzi zdrojmi a kapacitami flotily Spoločenstva;
b) na podporu obnovy a modernizácie rybárskej flotily, pri zabezpečení udržateľnej rovnováhy medzi zdrojmi a kapacitami flotily Spoločenstva s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň zásobovania trhu Spoločenstva ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 4 bod ba) (nový)
ba) na podporu udržateľného rozvoja produkcie akvakultúry;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 4 bod d)
d) na podporu ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov ;
d) na podporu ochrany a posilnenia živých prírodných zdrojov a životného prostredia, pokiaľ tieto súvisia so sektorom rybolovu a akvakultúrou ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 4 bod fa) (nový)
fa) na podporu priaznivejšieho prístupu k okrajovým regiónom so zreteľom na článok 299 zmluvy .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 5
Podporu pre rybolovný sektor bude poskytovať Európsky fond na podporu rybolovu (ďalej ako EFF ). Opatrenia realizované podľa tohto nariadenia budú prispievať k dosiahnutiu všeobecných cieľov vytýčených v článku 33 Zmluvy a cieľov definovaných ako súčasť spoločnej rybolovnej politiky (CFP). Tie budú sprevádzať a doplňovať, kde bude treba, ostatné nástroje Spoločenstva a jeho politiku.
Podporu pre sektor rybného hospodárstva a sektor akvakultúry bude poskytovať Európsky fond rybného hospodárstva a akvakultúry (ďalej ako fond alebo EFRHA ). Opatrenia vykonané podľa tohto nariadenia budú prispievať k dosiahnutiu všeobecných cieľov vytýčených v článku 33 zmluvy a cieľov definovaných ako súčasť spoločnej rybolovnej politiky (SRP ). Tie budú sprevádzať a doplňovať, kde bude treba, ostatné nástroje Spoločenstva a jeho politiku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 6 odsek 4
4.  Operácie financované z fondu nebudú priamo ani nepriamo prispievať ku zvyšovaniu rybolovného úsilia.
4.  Operácie financované z fondu nebudú priamo ani nepriamo prispievať ku zvyšovaniu rybolovného úsilia v oblastiach, kde je zjavné nebezpečie nadmerného rybolovu. Zdroje z fondu by nemali byť použité na podporu zvýšenia intenzity rybolovu druhov, pre ktoré boli stanovené kvóty alebo iné podmienky, alebo ktorých zásoby nie sú v biologicky bezpečných medziach. Financovanie rybolovných opatrení súvisiacich s jednoznačne nedostatočne lovenými druhmi sa však povoľuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 11 pododsek 2
Členské štáty zabezpečia, aby boli podporované operácie zveľaďujúce úlohu žien.
Členské štáty zabezpečia, aby boli podporované operácie zveľaďujúce úlohu žien, vrátane úsilia na nadnárodnej úrovni.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 13
Komisia dá orientačné rozpisy viazaných rozpočtových prostriedkov na členské štáty k dispozícii na plánovacie obdobie 2007 až 2013, zatiaľ čo vyčlenenie príspevku na konvergenčný cieľ bude založené na nasledovných objektívnych kritériách: veľkosť rybolovného sektoru v členskom štáte, rozsah úprav potrebných pre rybolovné úsilie, úroveň zamestnanosti v rybolovnom sektore a kontinuita opatrení, ktoré sú k dispozícii.
Komisia dá orientačné rozpisy viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na plánovacie obdobie 2007 až 2013, zatiaľ čo vyčlenenie príspevku na konvergenčný cieľ bude založené na nasledovných objektívnych kritériách: veľkosť rybolovného sektoru v členskom štáte, rozsah úprav potrebných pre rybolovné úsilie, úroveň zamestnanosti v rybolovnom sektore a kontinuita opatrení, ktoré sú k dispozícii, ako aj vplyv rybárskeho priemyslu na hospodársku a sociálnu štruktúru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 15 odsek 1
1.  Do troch mesiacov po prijatí strategických smerníc, pred predložením operačného programu, prijme každý členský štát národný strategický plán týkajúci sa rybolovného sektoru.
1.  Do šiestich mesiacov po prijatí strategických usmernení , pred predložením operačného programu, prijme každý členský štát národný strategický plán týkajúci sa sektoru rybného hospodárstva a akvakultúry .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 15 odsek 4 písmeno a)
a) zníženie rybolovného úsilia a kapacity, a identifikovanie zdrojov a termínov pre dodržanie cieľov týkajúcich sa rybolovu a rybolovnej flotily;
a) prispôsobenie rybolovného úsilia a kapacity a identifikovanie zdrojov a termínov pre dodržanie cieľov týkajúcich sa rybolovu a rybolovnej flotily;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 15 odsek 4 písmeno b)
b) rozvoj sektoru akvakultúry, spracovateľského priemyslu a marketingu;
b) udržateľný rozvoj sektore akvakultúry, spracovateľského priemyslu a marketingu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 15 odsek 4 písmeno d)
d) stratégiu dodávky rybárskych produktov a rozvoj rybolovných aktivít mimo vôd Spoločenstva;
d) stratégiu dodávky rybárskych produktov a rybolovných aktivít mimo vôd Spoločenstva s osobitným zreteľom na stav rybných zásob;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 15 odsek 4 písmeno ea) (nové)
ea) ochranu životného prostredia a prírodných vodných zdrojov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 15 odsek 4a (nový)
4a. Národný strategický plán sa po jeho schválení Komisiou uverejní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 18 odsek 2 pododsek 2 písmeno da) (nové)
da) akčný plán na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 20 odsek 4
4.  Komisia schváli každý operačný program najneskôr päť mesiacov po jeho formálnom predložení členským štátom, za predpokladu, že operačný program bude zostavený v súlade s článkom 18.
4.  Komisia schváli každý operačný program najneskôr päť mesiacov po jeho formálnom predložení členským štátom, za predpokladu, že operačný program bude zostavený v súlade s článkom 18. Program sa zverejní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 23 bod a) zarážka 5
- národných plánov na vystúpenie z flotily s maximálnym trvaním dvoch rokov , ako súčasť záväzkov vytýčených v článkoch 11 až 16 nariadenia (ES) č. 2371/2002 o prispôsobení kapacity rybárskej flotily Spoločenstva
- národných plánov na vystúpenie z flotily s maximálnym trvaním programovacieho obdobia , ako súčasť záväzkov vytýčených v článkoch 11 až 16 nariadenia (ES) č. 2371/2002 o prispôsobení kapacity rybárskej flotily Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 23 bod a) zarážka 5a (nová)
- vykonávania ochranných zón vrátane časových alebo priestorových obmedzení, obmedzenej činnosti v určitých oblastiach alebo zón so zákazom rybolovu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 24 odsek 1
1.  Každý členský štát zostaví svoj strategický národný plán modernizačného úsilia v oblasti rybárstva. V ňom sa odsúhlasí priorita financovania operácií citovaných v článku 23 (a), prvý odsek.
1.  Každý členský štát zostaví svoj strategický národný plán modernizačného úsilia v oblasti rybolovu . V ňom sa odsúhlasí priorita financovania operácií citovaných v článku 23.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 24 odsek 2
2.  Národné plány modernizačného úsilia v oblasti rybárstva citované v článku 23 (a), prvý odsek budú zahŕňať opatrenia na permanentné zastavenie rybárskych aktivít,v súlade s ustanoveniami článku 25.
2.  Národné plány modernizačného úsilia v oblasti rybolovu citované v článku 23 ods . a), prvý odsek môžu zahŕňať opatrenia na trvalé zastavenie rybolovných aktivít, v súlade s ustanoveniami článku 25.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 24 odsek 6 prvý pododsek
6.  Trvanie národných plánov modernizačného úsilia v oblasti rybárstva,citovaných v článku 23 (a) neprekročí dva roky
6.  Členské štáty predložia národné plány modernizačného úsilia v oblasti rybolovu , citované v článku 23 ods . a) kedykoľvek počas platného obdobia EFRHA, ktoré neprekročí programovacie obdobie piatich rokov .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 24 odsek 6 druhý pododsek
V prípadoch citovaných v článku 23 (a) prvý, druhý a štvrtý odsek, členský štát prispôsobí národné plány do dvoch mesiacov odo dňa rozhodnutia Rady alebo Komisie.
V prípadoch citovaných v článku 23 ods . a) prvá, druhá a štvrtá zarážka , členský štát prispôsobí národné plány do šiestich mesiacov odo dňa rozhodnutia Rady alebo Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 24 odsek 6 pododsek 3
V prípadoch citovaných v článku 23 (a) tretí odsek, členské štáty prijmú reštrukturalizačné plány týkajúce sa plavidiel a postihnutých rybárov, do dvoch mesiacov od oznamu obdržaného od Komisie.
V prípadoch citovaných v článku 23 ods . a) tretia zarážka , členské štáty prijmú reštrukturalizačné plány týkajúce sa plavidiel a postihnutých rybárov, do šiestich mesiacov od oznamu obdržaného od Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 25 odsek 1 prvý pododsek
1.  Fond poskytne pomoc pri čiastočnom financovaní trvalého zastavenia rybárskych aktivít plavidiel, za predpokladu, že toto tvorí súčasť plánu modernizačného úsilia v oblasti rybárstva citovaného v článku 23 (a). Definitívne zastavenie rybárskych aktivít nejakého plavidla sa môže dosiahnuť len šrotovaním plavidla alebo jeho preradením pre neziskové účely.
1.  Fond poskytne pomoc pri čiastočnom financovaní trvalého zastavenia rybolovných aktivít plavidiel, za predpokladu, že toto tvorí súčasť plánu modernizačného úsilia v oblasti rybolovu citovaného v článku 23 ods . a), alebo po rozhodnutí o dobrovoľnom zastavení rybolovnej aktivity, v dôsledku ktorého sa zníži rybolovná kapacita . Definitívne zastavenie rybolovných aktivít nejakého plavidla sa môže dosiahnuť len šrotovaním plavidla alebo jeho preradením na nerybolovné aktivity, vytvorením spoločných podnikov alebo vývozom na nerybolovné účely . V poslednom prípade sa sadzba finančných príspevkov, uvedená v skupine 1 tabuľky v prílohe II, zníži o 50%.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 25 odsek 2 druhý pododsek
Členské štáty takisto môžu upraviť úroveň pomoci z verejných prostriedkov berúc do úvahy najlepší pomer nákladov a účinku, na základe jedného alebo viacerých nasledovných objektívnych kritérií:
Členské štáty takisto môžu upraviť úroveň verejnej pomoci berúc do úvahy najlepší pomer nákladov a účinku na základe nasledujúceho objektívneho kritéria:
a) cena rybárskeho plavidla dosiahnutá na národnom trhu alebo jeho poisťovacia hodnota;
b) obrat plavidla;
c) vek plavidla a jeho tonáž, alebo výkon motora vyjadrený v GT alebo v kW.
c) vek plavidla a jeho tonáž, alebo výkon motora vyjadrený v GT alebo v kW.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 26 odsek 1 prvý pododsek
1.  V kontexte plánov modernizačného úsilia v oblasti rybárstva citovaných v článku 23 (a) prvý, druhý a štvrtý odsek, môže fond prispievať na financovanie opatrení pomoci v prípadoch dočasného zastavenia rybárskych aktivít v prospech rybárov a vlastníkov plavidiel maximálne na jeden rok, pričom táto lehota sa môže predĺžiť o ďalší rok.
1.  V kontexte plánov modernizačného úsilia v oblasti rybolovu citovaných v článku 23 ods . a) prvá, druhá, tretia a štvrtá zarážka , môže fond prispievať na financovanie opatrení pomoci v prípadoch dočasného zastavenia rybolovných aktivít v prospech rybárov a vlastníkov plavidiel minimálne na trojmesačné obdobie a maximálne na dva roky v každom programovacom období.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 26 odsek 1 druhý pododsek
Tieto opatrenia v prípade dočasného zastavenia budú sprevádzané plánom modernizačného úsilia v oblasti rybárstva, ktoré do dvoch rokov zaručia trvalé zníženie kapacity rovné prinajmenšom zníženiu rybárskeho úsilia vyplývajúcemu z dočasného zastavenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 26 odsek 4a (nový)
4a. Členské štáty môžu v súvislosti s plánmi na ochranu morských zdrojov, ako napríklad Natura 2000, zaviesť jednorazovú náhradu pre majiteľov plavidiel a rybárov, ak tieto majú za následok zníženie rybolovnej kapacity.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 a 47
Článok 27 odsek 1 bod a)
a) citované v článku 11(5) nariadenia (ES) č.2371/2002;
a) ktoré sa použije na úpravy spojené so zlepšením bezpečnosti na palube a životných a pracovných podmienok a ktoré je všeobecne prospešné pre pracovníkov na palube lodí, vrátane výmeny motora..
Pomoc sa poskytuje na výmenu motorov z dôvodov bezpečnosti, úspory paliva alebo zvýšeného ekologického aspektu a pod podmienkou, že sa nezvýši rybolovná kapacita.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48, 55 a 57
Článok 27 odsek 1 bod aa) (nový)
aa) umožňujúceho použitie selektívnejších techník, ktoré nezaťažujú životné prostredie, čím sa predíde neželaným mimovoľným úlovkom, zvýši sa kvalita a bezpečnosť úlovkov skladovaných na palube, ako aj pracovné a bezpečnostné podmienky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 27 odsek 1 bod b)
b) umožňujúce, aby sa úlovok mohol uchovávať na palube, ak jeho vyhadzovanie už nie je povolené;
b) umožňujúce, aby sa úlovok mohol uchovávať na palube, ak jeho vyhadzovanie už nie je povolené, a aby boli vedľajšie produkty spracovania ulovených rýb takisto uchovávané na palube.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 27 odsek 1 bod ba) (nový)
ba) pre plavidlá, u ktorých je potrebná výmena motora z dôvodov bezpečnosti alebo zníženia vplyvu na životné prostredie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 27 odsek 1 bod ca) (nový)
ca) na obnovu flotily zameranú na výmenu plavidiel s celkovou dĺžkou do 12 metrov. Vymeniť možno aj plavidlá staršie ako 20 rokov, ktorých prevádzka už nie je bezpečná;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 27 odsek 1 bod da) (nový)
da) na zníženie spotreby energie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 27 odsek 1 bod db) (nový)
db) ktoré vo väčšej miere zohľadní vplyv rybolovu na životné prostredie, najmä znížením vypúšťania znečisťujúcich látok príslušným plavidlom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 27 odsek 2
2.  Fond môže prispievať na financovanie investícií na dosiahnutie selektivity rybolovných zariadení, za predpokladu, že predmetné plavidlo je postihnuté plánom obnovy spomínaným v článku 23(a), prvý odsek, že sa zmení technika rybolovu, alebo že sa opúšťa jedno rybné hospodárstvo a prechádza sa na iné, kde stav zdrojov umožňuje rybolov, a že investícia sa týka výhradne prvej výmeny rybolovných zariadení.
2.  Fond môže prispievať na financovanie investícií na dosiahnutie selektivity rybolovných zariadení, za predpokladu, že predmetné plavidlo mení techniku rybolovu, alebo že sa opúšťa jedno rybné hospodárstvo a prechádza sa na iné, kde stav zdrojov umožňuje rybolov, a že investícia sa týka výhradne prvej výmeny rybolovných zariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 27 odsek 2a (nový)
2a. Fond vykoná opatrenia na modernizáciu všetkých kategórií rybárskych plavidiel vrátane ich motorov z bezpečnostných dôvodov a pod podmienkou, že výkon nového motora neprevyšuje výkon starého.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 27a
1.  Na účely tohto článku sa pod "maloobjemovým pobrežným rybolovom" rozumie rybolov realizovaný na rybárskych plavidlách o celkovej dĺžke do 12 metrov nevyužívajúcich vlečné rybolovné zariadenie, ako sú citované v tabuľke 2 , prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 zo dňa 30. decembra 2003 týkajúceho sa registra rybárskych plavidiel Spoločenstva.
1.  Na účely tohto článku sa pod "maloobjemovým pobrežným rybolovom" rozumie rybolov realizovaný na rybárskych plavidlách o celkovej dĺžke do 12 metrov nevyužívajúcich vlečné rybolovné zariadenie, ako sú citované v tabuľke 3 , prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 zo dňa 30. decembra 2003 týkajúceho sa registra rybárskych plavidiel Spoločenstva.
2.  Tam, kde fond poskytuje financovanie opatrení podľa článku 27 tohto nariadenia v prospech maloobjemového pobrežného rybolovu, pomer finančnej účasti súkromnej sféry uvedený v rámci skupiny 2 tabuľky v prílohe II, sa znižuje o 20 %.
2.  Tam, kde fond poskytuje financovanie opatrení podľa článku 26 tohto nariadenia v prospech maloobjemového pobrežného rybolovu, pomer finančnej účasti súkromnej sféry uvedený v rámci skupiny 2 tabuľky v prílohe II, sa znižuje o 20 %.
3.  Tam, kde fond poskytuje financovanie opatrení podľa článku 28 tohto nariadenia, platia pomery uvedené v rámci skupiny 3 prílohy II.
3.  Tam, kde fond poskytuje financovanie opatrení podľa článku 27 tohto nariadenia, sa uplatňujú pomery uvedené v rámci skupiny 3 prílohy II.
4.  Fond môže prispievať na vyplácanie prémií pre rybárov a vlastníkov plavidiel zaoberajúcich sa maloobjemovým pobrežným rybolovom, aby:
4.  Fond môže prispievať na vyplácanie prémií pre rybárov a vlastníkov plavidiel zaoberajúcich sa maloobjemovým pobrežným rybolovom, aby:
- sa zlepšilo riadenie a kontrola podmienok prístupu do určitých rybolovných oblastí;
- sa zlepšilo riadenie a kontrola podmienok prístupu do určitých rybolovných oblastí;
- sa podporila výroba, spracovanie a uvádzanie rybích výrobkov na trh;
- sa podporila výroba, spracovanie a uvádzanie rybích výrobkov na trh;
- sa podporovali dobrovoľné kroky vedúce k zníženiu rybárskeho úsilia s cieľom konzervácie zdrojov;
- sa povzbudzovali dobrovoľné kroky vedúce k zníženiu rybolovného úsilia s cieľom konzervácie zdrojov;
- sa využívali technické inovácie (techniky selektívnejšieho rybolovu prekračujúce príslušné regulačné požiadavky) nezvyšujúce rybárske úsilie;
- sa povzbudzovalo využívanie technických inovácií (techniky selektívnejšieho rybolovu prekračujúce uplatniteľné regulačné požiadavky) nezvyšujúce rybolovné úsilie;
Verejná pomoc sa poskytuje na obnovu flotíl zameranú, okrem iného, na využívanie selektívnejších techník a schém monitorovania plavidiel a na zlepšovanie bezpečnosti na palube, pracovných podmienok a zdravotných podmienok, pod podmienkou, že sa tým nezvýši rybolovné úsilie;
- sa v osobitne chránených morských oblastiach zaviedlo biologicky odbúrateľné rybolovné zariadenie, spolu s opatreniami na poskytovanie pomoci prostredníctvom telemedicíny;
- sa zabezpečila obnova maloobjemovej pobrežnej rybolovnej flotily, pričom sa preukáže, že príchod/odchod flotily je riadený tak, aby kapacita neprekročila ciele stanovené v nariadení (ES) č. 2371/2002.
Platia pomery vytýčené v rámci skupiny 3 tabuľky v prílohe II tohto nariadenia.
Uplatňujú sa pomery vytýčené v rámci skupiny 3 tabuľky v prílohe II tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 27a odsek 4a (nový)
4a. Mal by existovať nárok na výmenu plavidla a motora z bezpečnostných dôvodov, z dôvodov ochrany životného prostredia a z dôvodu úspory paliva, za predpokladu, že touto výmenou sa nezvýši kapacita.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 27b (nový)
Článok 27 b
Verejná pomoc na obnovu a modernizáciu flotily v najvzdialenejších regiónoch
Na obnovu a modernizáciu flotily v najvzdialenejších regiónoch možno poskytnúť verejnú pomoc.
Členské štáty predkladajú Komisii na schválenie plán trvalého monitorovania a modernizácie, ktorý dokazuje, že príchod (odchod) flotily je riadený tak, aby kapacita neprekročila ciele stanovené v nariadení (ES) č. 639/2004. Uplatňujú sa pomery stanovené v rámci skupiny 3 tabuľky v prílohe II tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 28 odsek 1 úvodná časť
1.  Fond môže prispievať na financovanie sociálno-ekonomických opatrení navrhnutých členskými štátmi pre rybárov postihnutých vývojom v rybárstve, ktoré zahŕňanú :
1.  Fond prispieva na financovanie sociálno-ekonomických opatrení navrhnutých členskými štátmi pre rybárov postihnutých vývojom v rybolove , ktoré zahŕňajú :
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 28 odsek 1 písmeno a)
a) diverzifikáciu aktivít s výhľadom na podporu zamestnanosti pre ľudí aktívne zamestnaných v rybárskom sektore;
a) diverzifikáciu aktivít s výhľadom na podporu zamestnanosti pre ľudí aktívne zamestnaných v sektore rybolovu vrátane rôznych druhov pracovných miest v oblasti cestovného ruchu súvisiacich s rybolovom ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 28 odsek 1 písmeno ba) (nové)
ba) výcvikové kurzy zamerané na bezpečnosť na mori, odbornú prípravu na pracovisku a výmenné kurzy a študijné pobyty pre všetky osoby zamestnané v rybolovnom priemysle v členských krajinách;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 28 odsek 1 písmeno ca) (nové)
ca) zníženie vplyvu dočasného zákazu rybolovu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 28 odsek 1 písmeno cb) (nové)
cb) stratu práce na plavidle, na ktoré sa vzťahujú trvalé opatrenia na vyradenie z prevádzky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 28 odsek 2
2.  Fond môže takisto prispievať na financovanie doškoľovacích opatrení a stimulácie doškoľovania pre mladých rybárov, ktorí by sa prvýkrát chceli stať vlastníkmi rybárskeho plavidla.
2.  Fond môže takisto prispievať na financovanie:
a) individuálnych platieb pre rybárov do 35 rokov, ktorí môžu preukázať, že ako rybári pracovali minimálne päť rokov alebo majú zodpovedajúce odborné vzdelanie a ktorí sa prvýkrát stali vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi používaného rybárskeho plavidla;
b) opatrenia a podnety v rámci odbornej prípravy určené mladým rybárom, ktorí sa prvýkrát chcú stať majiteľmi rybárskeho plavidla.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 28 odsek 2a (nový)
2a. Fond môže poskytovať príspevky formou jednorazových paušálnych platieb posádkam plavidiel postihnutých trvalým ukončením činnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 28a (nový)
Článok 28a
Pomoc na obnovu a modernizáciu rybárskej flotily, v dôsledku ktorej sa nezvýši kapacita.
Aby členské štáty mohli čerpať pomoc na obnovu a modernizáciu flotily, musia spĺňať všetky požiadavky a ciele národných referenčných úrovní a referenčných úrovní Spoločenstva týkajúcich sa flotily a musia sa podriadiť stálemu monitorovaniu Komisie. Členské štáty preukážu, že príchody a odchody flotily sú riadené tak, aby kapacita nepresiahla stanovené ročné národné ciele a ročné ciele Spoločenstva, a že pomer príchodov a odchodov zabezpečuje, aby v žiadnom prípade nedošlo k zvýšeniu kapacity. Zriadi sa zoznam plavidiel Spoločenstva, harmonizovaný vo všetkých členských štátoch, v ktorom sa uvedie meraná kapacita a výkon pri použití jednotných kritérií a ktorý bude ľahko dostupný na účely monitorovania, ktoré vykonáva Komisia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 28b (nový)
Článok 28b
Pomoc na uskutočnenie experimentálnych operácií
Fond môže spolufinancovať opatrenia navrhnuté členskými štátmi, ktoré sa týkajú uskutočňovania experimentálnych operácií v mori zameraných na definovanie nových rybolovných oblastí a druhov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 28c (nový)
Článok 28c
Pomoc pre vytvorenie spoločných podnikov s tretími krajinami
Fond prispieva na financovanie národných opatrení na konečný presun plavidiel do tretej krajiny vytvorením spoločného podniku, ktorý podlieha dohode zodpovedných orgánov príslušnej krajiny, a v prípade, že sú splnené tieto podmienky:
a) tretia krajina, do ktorej sa plavidlo presúva, nie je kandidátskou krajinou;
b) presun znamená zníženie rybolovného úsilia v súvislosti so zdrojmi, ktoré predtým využívalo presunuté plavidlo;
c) tretia krajina neponúka svoju vlajku iným štátom ani nepatrí medzi krajiny, ktoré tolerujú nelegálny, nepodložený a neregulovaný rybolov, a teda je krajinou, ktorá starostlivo spravuje a chráni svoje zdroje a ponúka záruku skutočných rybolovných možností.
V prípade konečného presunu do tretej krajiny treba plavidlo okamžite zapísať do zoznamu tretej krajiny a platí preň trvalý zákaz návratu do vôd Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 29 odsek 2
2.  Takéto investície môžu pokrývať výstavbu, rozširovanie, zariadenia a modernizáciu výrobných inštalácií, najmä s ohľadom na zlepšovanie podmienok týkajúcich hygieny, zdravia ľudí i zvierat a kvality výrobkov, alebo znižovania negatívneho vplyvu na životné prostredie. Prevod vlastníctva firiem pod pomoc od Spoločenstva nespadá. Prevod vlastníctva firiem pod pomoc od Spoločenstva nespadá.
2.  Takéto investície môžu pokrývať všetky časti výrobného reťazca vrátane výroby nových inštalácií a rozširovania, zariadenia a modernizácie existujúcich výrobných inštalácií a plávajúcich rýpadiel , najmä na účely zvyšovania produkcie druhov s dobrými vyhliadkami na trhu a zlepšovanie podmienok týkajúcich sa hygieny, zdravia ľudí i zvierat, pracovných a zdravotných podmienok zamestnancov v sektore akvakultúry a kvality výrobkov od okamihu dodania na trh a znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Prevod vlastníctva firiem nespadá pod pomoc Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 29 odsek 4
4.  Fond nebude pomáhať pri investíciách zameraných na zvýšenie výroby výrobkov, ktoré si nenájdu cestu na trh, alebo ktoré by mohli nepriaznivo vplývať na politiku zachovania rybolovných zdrojov .
4.  Fond poskytuje výlučne pomoc pre investície, ktoré ponúkajú dostatočné záruky technickej a finančnej realizovateľnosti a ktoré nevytvárajú nadmerné výrobné kapacity ani nemajú nepriaznivý vplyv na politiku marketingu zdrojov. Táto politika sa uplatňuje aj na priemyselne lovené druhy spracovávané na krmivo pre ryby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 29 odsek 5
5.  Pomoc sa nebude poskytovať ani projektom citovaným v prílohe II k smernici 85/337/EHS, ohľadne ktorých informácie citované v prílohe IV k tejto smernici neboli poskytnuté.
5.  Pomoc sa môže poskytovať iba projektom citovaným v prílohe II k smernici č. 85/337/EHS, v prípade, ak informácie citované v prílohe IV k tejto smernici boli poskytnuté.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 30 odsek 1 bod a)
a) diverzifikácia v prospech nových druhov a produkcia druhov, ktoré majú dobré vyhliadky presadiť sa na trhu;
a) diverzifikácia v prospech nových druhov, nových metód chovu , produkcia druhov, ktoré majú dobré vyhliadky presadiť sa na trhu a predpoklady pre trvalo udržateľnú ekologickú výrobu z hľadiska požiadaviek na energetickú hodnotu a rybie proteíny ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 30 odsek 1 bod aa) (nový)
aa) zabezpečenie zásobovania trhu Spoločenstva a podpora vyváženosti obchodnej bilancie na tomto trhu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 30 odsek 1 bod b)
b) zavedenie metód chovu, ktoré podstatne znižujú vplyv na životné prostredie, v porovnaní s bežnou praxou v rybolovnom sektore ;
b) zavedenie metód chovu, ktoré podstatne znižujú vplyv na životné prostredie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 30 odsek 1 bod ba) (nový)
ba) dohody týkajúce sa zlepšenia pracovného prostredia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 30 odsek 1 bod d)
d) opatrenia všeobecného záujmu týkajúce sa akvakultúry, ako sú citované v kapitole III tohto titulu, a profesionálne školenie;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 30 odsek 1 bod fa) (nový)
fa) podpora a definovanie nových príležitostí na trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 30 odsek 2
2.  Investičná pomoc bude vyhradená pre najmenšie a malé firmy.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 31 odsek 2 bod ca) (nový)
ca) obnovenie výrobného potenciálu akvakultúry, ak bol narušený prírodnými alebo priemyselnými katastrofami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 31 odsek 3
3.  Aby sa dosiahli ciele spadajúce pod tento článok, , patróni projektov sa musia zaviazať, že budú plniť akvaenvironmentálne požiadavky najmenej päť rokov, čím sa prekračuje rámec bežnej dobrej akvakultúrnej praxe. Výhody takýchto záväzkov treba demonštrovať ex ante odhadom vplyvu, ktorý vykoná orgán určený členským štátom.
3.  Aby sa dosiahli ciele spadajúce pod tento článok, podporovatelia projektov sa musia zaviazať, že budú plniť akvaenvironmentálne požiadavky najmenej päť rokov, čím sa prekračuje rámec bežnej dobrej akvakultúrnej praxe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 31 odsek 3a (nový)
3a. Vnútrozemský rybolov (rybolovné aktivity realizované na obchodné účely plavidlami výhradne vo vnútrozemských vodách na území členských štátov), má nárok na podporu a pomoc obnovy akou je výmena a modernizácia plavidiel, ktoré sa používajú pre tento typ rybolovu. Naviac sa umožní, aby fond pomáhal pri vykonávaní opatrení na obnovu zásob úhora..
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 31 odsek 4 úvodná časť
4.  Maximálny ročný rozsah pomoci z verejných zdrojov poskytovanej ako kompenzácia za akvakultúrne podnikanie bude členský štát každoročne definovať vo svojom operačnom programe na základe nasledovných kritérií:
4.  Členské štáty vypočítajú kompenzácie na základe jedného alebo niekoľkých z týchto kritérií:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 31 odsek 4a (nový)
4a. Výnimočnú kompenzáciu možno udeliť:
- v súlade s odsekom 2 bod a, na základe maximálneho množstva na hektár územia podniku, na ktoré sa vzťahujú akvaenvironmentálne požiadavky;
- v súlade s odsekom 2 bod c, počas maximálne dvojročného obdobia, ktoré sa začína dňom prechodu podniku na ekologickú výrobu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 32 bod a) úvodná časť
a) poskytovanie kompenzácií farmárom chovajúcim ustrice ako dočasnej subvencie zberu chovaných mäkkýšov. Maximálne trvanie poskytovania takejto kompenzácie bude šesť mesiacov za celé obdobie 2007-2013. Kompenzácia môže byť poskytnutá, keď kontaminácia mäkkýšov v dôsledku rýchleho rozmnoženia planktónu produkujúceho toxíny alebo planktónu obsahujúceho biotoxíny spôsobí zákaz zberu z dôvodov ochrany verejného zdravia:
a) poskytovaním kompenzácií farmárom za výrobné straty vyplývajúce z dočasného pozastavenia zberu chovaných mäkkýšov pre farmárov chovajúcich ustrice . Maximálne trvanie poskytovania takejto kompenzácie bude dvanásť mesiacov za celé obdobie 2007-2013. Kompenzácia môže byť poskytnutá, keď kontaminácia mäkkýšov v dôsledku rýchleho rozmnoženia planktónu produkujúceho toxíny alebo planktónu obsahujúceho biotoxíny spôsobí zákaz zberu z dôvodov ochrany verejného zdravia:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 32 písmeno a) zarážka 1
- viac než štyri mesiace po sebe;
- maximálne tri po sebe nasledujúce mesiace;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 32 písmeno a) zarážka 2
- keď strata utrpená v dôsledku zákazu zberu prekročí 35% ročného obratu predmetnej firmy, v prepočte na priemerný obrat firmy za predchádzajúce tri roky.
- keď strata utrpená v dôsledku zákazu zberu prekročí 30 % ročného obratu predmetnej firmy, v prepočte na priemerný obrat firmy za predchádzajúce tri roky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 33 odsek 1
1.  Fond môže podporovať, pri osobitnej stratégii, ktorú treba zahrnúť do národných strategických plánov, investície do spracovania rybích a akvakultúrnych produktov pre priamu konzumáciu ľuďmi a uvádzanie na trh. Táto pomoc je obmedzená na malé a najmenšie podniky.
1.  Fond môže podporovať, pri osobitnej stratégii, ktorú treba zahrnúť do národných strategických plánov, investície do spracovania rybích a akvakultúrnych produktov na priamu konzumáciu ľuďmi a uvádzanie na trh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 33 odsek 2
2.  Takéto investície sa môžu týkať výstavby, rozšírenia, zariadenia a modernizácie firiem, najmä s ohľadom na zlepšenie podmienok týkajúcich sa hygieny, zdravia ľudí i zvierat a kvality výrobkov, alebo s ohľadom na zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Prevod vlastníctva firmy pod pomoc Spoločenstva nespadá.
2.  Takéto investície sa môžu týkať výstavby, rozšírenia, zariadenia a modernizácie firiem, okrem iného s ohľadom na zlepšenie podmienok týkajúcich sa hygieny, zdravia ľudí i zvierat, bezpečnosti potravín a zistiteľnosti ich pôvodu, kvality výrobkov a inovácie , alebo s ohľadom na zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Prevod vlastníctva firmy nespadá pod pomoc Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 34 odsek 1
1.  Fond bude podporovať investície v oblasti spracovania a marketingu v prípade výstavby, rozširovania, vybavenia a modernizácie firiem.
1.  Fond bude podporovať investície v oblasti spracovania a marketingu v prípade výstavby, rozširovania, vybavenia a modernizácie firiem. Investície musia ponúkať dostatočné záruky technickej a finančnej realizovateľnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 34 odsek 2 úvodná časť
2.  Investície podľa odseku 1 budú prispievať k zachovaniu alebo zvýšeniu zamestnanosti v rybnom sektore a k dosiahnutiu jedného alebo viacerých z nasledovných cieľov:
2.  Investície podľa odseku 1 budú prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju v sektore rybolovu a v sektore akvakultúry alebo k dosiahnutiu jedného alebo viacerých z nasledovných cieľov:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 34 odsek 2 bod ba) (nový)
ba) výroba výrobkov vysokej kvality pre úzko špecializované trhy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 34 odsek 2 bod d)
d) pomoc pri zlepšení využívania málo využívaných druhov, vedľajších produktov a odpadu;
d) pomoc pri zlepšení využívania vedľajších produktov a odpadu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 34 odsek 2 bod e)
e) zavádzanie nových technológií alebo rozvoj elektronického obchodu;
e) zavádzanie nových technológií, inovačných spôsobov prezentácie výrobkov alebo rozvoj elektronického obchodu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 34 odsek 2 bod f)
f) marketing výrobkov pochádzajúcich hlavne z miestnej rybárskej flotily.
f) marketing inovačných výrobkov, podľa možnosti s väčšou pridanou hodnotou, pochádzajúcich hlavne z miestnej rybárskej flotily alebo akvakultúry .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 34 odsek 2 bod fa) (nový)
fa) prispievanie k diverzifikácii a rozvoju nových spracovaných rybích a akvakultúrnych produktov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 34 odsek 2 bod fb) (nový)
fb) uvádzanie na trh nových produktov, ktoré podporujú diverzifikáciu priemyslu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 36 úvodná časť
Fond bude podporovať spoločné akcie zamerané na:
Fond bude podporovať spoločné akcie zamerané najmä na:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 36 bod b)
b) týkajúce sa spoločných investícií do rozvoja chovných miest, spracovania odpadu alebo nákupu výrobkov, spracovania, alebo marketingu zariadení, alebo
b) týkajúce sa spoločných investícií do rozvoja chovných miest, do zlepšenia výrobných alebo pracovných podmienok, do opatrení prispievajúcich k ochrane životného prostredia alebo nákupu výrobkov, spracovania, alebo marketingu zariadení, alebo
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 36 bod da) (nový)
da) náhrady za osobitné nevýhody investovania v oblastiach Natura 2000,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 36 bod db) (nový)
db) financovanie výskumných kampaní (vedeckých, experimentálnych a monitorovacích), sociálno-ekonomických štúdií o vplyve opatrení na obnovu a vedeckých odporúčaní pre sektor,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 36 bod dc) (nový)
dc) odstránenie stratených alebo opustených rybolovných zariadení na morskom dne s cieľom znížiť tzv. fantómový rybolov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 36 bod dd) (nový)
dd) vykonávanie hodnotiacich štúdií o sociálno-ekonomickom vplyve plánov na obnovu stavov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 36 bod de) (nový)
de) poskytovanie primeranej podpory zhromažďovaniu a spracúvaniu ekologických údajov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 36 bod df) (nový)
df) realizáciu ustanovení na sledovateľnosť výrobkov prostredníctvom technických opatrení, školenia a poradných systémov pre prevádzkovateľov v sektore,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 36 bod dg) (nový)
dg) podporu experimentálneho a prieskumného rybolovu,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 36 bod dh) (nový)
dh) poskytovanie pomoci skupinám rybárov a odborných organizácií pripravených deliť sa o zodpovednosť za uplatňovanie SPR (spoločné riadenie),
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 37 odsek 1
1.  Fond môže napomáhať akcie spoločného záujmu zamerané na ochranu a rozvoj vodnej fauny , s výnimkou priameho znova zarybnenia. Tieto akcie musia prispievať k zlepšeniu vodného životného prostredia.
1.  Fond môže napomáhať akciám spoločného záujmu zameraným na ochranu a rozvoj vodných zdrojov , s výnimkou priameho znova zarybnenia, okrem zarybnenia vo vnútrozemských vodách, ktorého cieľom je obnova chovu alebo podpora populácie silno migrujúcich rýb . Tieto akcie musia prispievať k ozdraveniu a zlepšeniu vodného životného prostredia a môžu zahŕňať akcie prijaté v rámci programov Natura 2000, ktoré majú zložku rybného hospodárstva, a k obnove oblastí narušených v dôsledku činností akvakultúry .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh113
Článok 37 odsek 2
2.  Tieto akcie sa budú týkať inštalácie statických i mobilných zariadení na ochranu a rozvoj vodnej fauny, alebo na regeneráciu vnútrozemských vodných ciest vrátane miest pre trenie rýb a migračných trás pre migrujúce druhy.
2.  Tieto akcie sa budú týkať inštalácie statických i mobilných zariadení na ochranu a rozvoj vodnej fauny, alebo na obnovu vnútrozemských vodných ciest vrátane miest pre trenie rýb a migračných trás pre migrujúce druhy, a obnovy oblastí narušených v dôsledku činností akvakultúry .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh114
Článok 38 odsek 2 bod aa) (nový)
aa) zlepšenia spracovania odpadu a odpadkov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh115
Článok 39 odsek 3 úvodná časť
3.  Investície sa budú týkať:
3.  Investície sa budú prioritne týkať:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh116
Článok 39 odsek 3 bod a)
a) vedenia národných a nadnárodných reklamných kampaní;
a) vedenia národných a nadnárodných reklamných kampaní, organizovania veľtrhov, prehliadok a výstav a účasti na nich, ako aj organizovania partnerských schôdzí;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh117
Článok 39 odsek 3 bod d)
d) podpory produktov získavaných s použitím metód vyznačujúcich sa nízkym vplyvom na životné prostredie;
d) osvedčovania a podpory produktov získavaných s použitím metód vyznačujúcich sa nízkym vplyvom na životné prostredie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh118
Článok 39 odsek 3 bod f)
f) certifikátov kvality;
f) zabezpečovania, kontroly a osvedčení kvality;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh119
Článok 39 odsek 3 bod g)
g) značenia vrátane značenia produktov nachytaných s pomocou environmentálne priaznivých metód rybolovu;
g) značenia a sledovateľnosti vrátane značenia produktov nachytaných s pomocou metód rybolovu priaznivých pre životné prostredie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh120
Článok 39 odsek 3 bod i)
i) zavedenia prieskumov trhu.
i) zavedenia prieskumov a výskumu trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh121
Článok 39 odsek 3 bod ia) (nový)
ia) podpory obrazu sektora;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh122
Článok 39 odsek 3 bod ib) (nový)
ib) podpory osobitných kampaní na povzbudenie výroby, ktorá bude využívať výhody oficiálnej značky kvality.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh123
Článok 39 odsek 3 a (nový)
3a. Členské štáty môžu podporovať zriaďovanie a napomáhať činnosť organizácií výrobcov uznaných v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 3759/92.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh124
Článok 40 odsek 1
1.  Fond môže podporovať pilotné projekty zamerané na získavanie a šírenie nových technických znalostí a realizované ekonomickým operátorom, uznaným obchodným združením alebo iným príslušným orgánom vymenovaným pre tento účel riadiacim orgánom, v spolupráci s nejakým vedeckým alebo technickým orgánom.
1.  Fond môže podporovať pilotné projekty zamerané na vzdelávanie, výskum a získavanie a šírenie nových technických znalostí a na experimentálne vedecko-výskumné kampane na mori, ktoré sú zamerané na nájdenie nových rybolovných oblastí a druhov rýb a sú realizované ekonomickým operátorom, uznaným obchodným združením alebo iným príslušným orgánom vymenovaným pre tento účel riadiacim orgánom, v spolupráci s nejakým vedeckým alebo technickým orgánom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh125
Článok 40 odsek 2 bod a)
a) testovať, za kvázi reálnych podmienok vo výrobnom sektore, technickú alebo finančnú životaschopnosť inovačnej technológie s cieľom nadobudnutia a šírenia technických a finančných poznatkov o testovanej technológii;
a) testovať, za kvázi reálnych podmienok vo výrobnom sektore, technickú alebo finančnú životaschopnosť inovačnej technológie vrátane technológií, ktoré sú zamerané na zlepšenie selektívnosti rybolovného náradia alebo iné zníženie environmentálneho vplyvu rybolovu či zníženie spotreby energie na rybolovné činnosti, s cieľom nadobudnutia a šírenia technických a finančných poznatkov o testovanej technológii;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh127
Článok 40 odsek 2 bod ba) (nový)
ba) zahrnúť programy na zníženie vedľajších úlovkov a iných vplyvov na životné prostredie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh126
Článok 40 odsek 2a (nový)
2a. Experimentálne rybolovné projekty spĺňajú podmienky na poskytnutie podpory pilotným projektom za predpokladu, že súvisia s cieľom zachovania rybolovných zdrojov a predpokladajú použitie selektívnejších metód.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh128
Článok 41 pododsek 1
Fond môže podporovať modifikáciu rybárskych lodí na účely výcviku alebo výskumu v rybárskom sektore zo strany verejných alebo poloverejných inštitúcií, pod vlajkou členského štátu.
Fond môže podporovať stavbu alebo modifikáciu rybárskych lodí na účely výcviku alebo výskumu v rybárskom sektore zo strany verejných alebo poloverejných inštitúcií či iných vzdelávacích a výskumných zariadení a organizácií, aj súkromných s neziskovým charakterom, vymenovaných riadiacim orgánom, pod vlajkou členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh129
Článok 41 pododsek 2
Fond môže podporiť akcie za účelom opätovného zaradenia rybárskeho plavidla do neziskových aktivít mimo profesionálneho rybolovu.
Fond môže podporiť akcie za účelom opätovného zaradenia rybárskeho plavidla do aktivít mimo profesionálneho rybolovu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh130
Článok 41a (nový)
Článok 41a
Sprievodné opatrenia na podporu rovnakých príležitostí
1.  Fond môže slúžiť na financovanie sprievodných opatrení zameraných na presadzovanie rovnosti mužov a žien a zohľadnenie rovnosti pohlaví v činnostiach podniku.
2.  Aby mohli podporovatelia projektu využívať túto podporu, musia predložiť plán na začlenenie zásady rovnakých príležitostí do riadenia činností podniku a zaviazať sa uplatňovať a zachovávať tento plán najmenej päť rokov (financovanie tejto podpory je stanovené v skupine 3 v prílohe II).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh131
Článok 41b (nový)
Článok 41b
Finančné nástroje
Fond môže v rámci stropov stanovených v hlave VI prispieť k zriadeniu systémov finančných nástrojov s cieľom prispôsobiť kapacitu rybolovu v tomto sektore v znevýhodnených regiónoch Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh132
Kapitola IV názov
PRIORITNÁ OS 4: UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ POBREŽNÝCH RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ
PRIORITNÁ OS 4: UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ RYBOLOVNÝCH A AKVAKULTÚRNYCH OBLASTÍ
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh133
Článok 42 odsek 1
1.  Fond bude poskytovať pomoc, popri ostatných nástrojoch Spoločenstva, s cieľom udržateľného rozvoja a zlepšovania kvality života v príslušných pobrežných rybolovných oblastiach ako súčasť celkovej stratégie, ktorá vyžaduje podporu zavádzaniu cieľov spoločnej rybárskej politiky, s osobitným ohľadom na jej sociálno-ekonomické dôsledky.
1.  Fond bude poskytovať pomoc, popri ostatných nástrojoch Spoločenstva, s cieľom udržateľného rozvoja a zlepšovania kvality života v príslušných rybolovných oblastiach, najmä v okrajových pobrežných oblastiach, ako súčasť celkovej stratégie, ktorá vyžaduje podporu zavádzaniu cieľov spoločnej rybárskej politiky, s osobitným ohľadom na jej sociálno-ekonomické dôsledky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh135
Článok 42 odsek 3 pododsek 2
Pobrežná rybolovná oblasť je vo všeobecnosti menšia než NUTS III, s pobrežím mora alebo jazera, alebo vrátane ústia rieky, ktoré má súvislosť s rybolovom. Územie musí byť z geografického, oceánografického, ekonomického a sociálneho hľadiska dostatočne súvislé.
Rybolovná a akvakultúrna oblasť znamená oblasť s pobrežím mora alebo jazera, alebo vrátane ústia rieky, ktoré má súvislosť s rybolovom alebo akvakultúrou . Územie musí byť z geografického, oceánografického, ekonomického a sociálneho hľadiska dostatočne súvislé.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh136
Článok 42 odsek 3 pododsek 3
Oblasť musí byť riedko zaľudnená, musí mať značný podiel zamestnanosti v rybárskom sektore, rybolov musí byť na ústupe, a v oblasti nesmie byť žiadna obec nad 100 000 obyvateľov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh137
Článok 43 odsek 1 úvodná časť
1.  Podpora udržateľného rozvoja pobrežných rybolovných oblastí sa môže poskytovať na:
1.  Podpora udržateľného rozvoja rybolovných a akvakultúrnych oblastí sa môže poskytovať na:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh138
Článok 43 odsek 1 bod a)
a) reštrukturalizáciu a presmerovanie ekonomických aktivít, najmä na podporu zelenej turistiky, za predpokladu, že tieto akcie nebudú mať za následok zvýšenie rybárskeho úsilia;
a) reštrukturalizáciu a presmerovanie ekonomických aktivít, najmä na podporu rybárskej turistiky, za predpokladu, že tieto akcie nebudú mať za následok zvýšenie rybárskeho úsilia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh139
Článok 43 odsek 1 bod b)
b) diverzifikačné aktivity prostredníctvom podpory viacnásobného zamestnania pre ľudí, ktorí sú zamestnaní v rybolovnom sektore, vytváraním dodatočných alebo náhradných pracovných príležitostí mimo rybolovného sektory ;
b) diverzifikačné aktivity prostredníctvom podpory viacnásobného zamestnania pre ľudí, ktorí sú zamestnaní v rybolovnom a akvakultúrnom sektore, vytváraním dodatočných alebo náhradných pracovných príležitostí mimo rybolovného sektora ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh141
Článok 43 odsek 1 bod d)
d) podporu zatváraných rybárstiev prostredníctvom zavádzania a reklamy turistických aktivít;
d) podporu infraštruktúry drobných rybárstiev a propagáciu aktivít rybárskej turistiky ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh142
Článok 43 odsek 2
2.  Fond môže financovať na sekundárnej báze až 15 % príslušnej osi, opatrenia na podporu zlepšenia profesionálnych návykov , prispôsobivosti pracovníkov a prístupu k zamestnaniu, najmä v prípade žien, za predpokladu, že tieto opatrenia sú integrálnou súčasťou stratégie udržateľného rozvoja pobrežných oblastí, a že majú priamu súvislosť s opatreniami popísanými v prvom odseku.
2.  Fond môže financovať na báze subsidiarity20% príslušnej osi, opatrenia na podporu zlepšenia profesionálnych schopností , prispôsobivosti pracovníkov a prístupu k zamestnaniu, najmä v prípade žien, za predpokladu, že tieto opatrenia sú integrálnou súčasťou stratégie udržateľného rozvoja oblastí rybolovu a akvakultúrnych oblastí , a že majú priamu súvislosť s opatreniami popísanými v prvom odseku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh143
Článok 43 odsek 3
3.  Podpora poskytovaná podľa odseku 1 sa nesmie týkať obnovy alebo modernizácie rybárskych plavidiel.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh144
Článok 43 odsek 4
4.  Príjemcovia podpory poskytovanej podľa bodov (a) a (b) prvého odseku a podľa odseku 2 tohto článku musia byť alebo osoby zamestnané v rybolovnom sektore, alebo osoby zamestnané v sektore od rybolovného sektoru závislom.
4.  Príjemcovia podpory poskytovanej podľa bodov a) a b) prvého odseku a podľa odseku 2 tohto článku by mali byť alebo osoby zamestnané v rybolovnom či akvakultúrnom sektore, alebo osoby zamestnané v sektore od týchto sektorov závislom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh145
Článok 43 odsek 5
5.  Ak nejaké opatrenie v rámci tohto článku spadá i pod iný nástroj podpory v rámci Spoločenstva, členský štát objasní v návrhu svojho programu, či je podporovaný z fondu, alebo prostredníctvom iného nástroja Spoločenstva pre poskytovanie podpory.
5.  Ak nejaké opatrenie v rámci tohto článku spadá i pod iný nástroj podpory v rámci Spoločenstva, členský štát objasní v návrhu svojho programu, či je podporovaný z fondu, alebo prostredníctvom iného nástroja Spoločenstva pre poskytovanie podpory, a zohľadní potrebu synergie s inými fondmi, akým je napríklad EFRV, aby sa splnili ciele, ktoré sa majú stanoviť v Zelenej knihe o námornej stratégii .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh146
Článok 43 odsek 5a (nový)
5 a. Finančná podpora by sa mala týkať investícií na palubách rybárskych plavidiel s cieľom zlepšiť bezpečnosť, pracovné podmienky, hygienu a kvalitu výrobkov a investícií na zlepšenie selektivity rybolovných zariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh147
Článok 44 názov
Účasť na udržateľnom rozvoji pobrežných rybolovných oblastí
Účasť na udržateľnom rozvoji rybolovných a akvakultúrnych oblastí
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh148
Článok 44 odsek 1
1.  Akcie na pomoc udržateľnému rozvoju pobrežných rybolovných oblastí bude realizovať na danom území skupina partnerov z verejného alebo súkromného sektoru, v ďalšom nazývaná "pobrežná akčná skupina" (PAS). Každá PAS zriadená v súlade so zákonmi členského štátu bude zostavená transparentne po verejnom vypísaní ponúk.
1.  Akcie na pomoc udržateľnému rozvoju rybolovných a akvakultúrnych oblastí budú realizovať na danom území verejné alebo poloverejné inštitúcie alebo skupina partnerov z verejného alebo súkromného sektoru, v ďalšom nazývaná "pobrežná akčná skupina" (PAS). Každá PAS zriadená v súlade so zákonmi členského štátu bude zostavená transparentne po verejnom vypísaní ponúk.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh149
Článok 44 odsek 2
2.  Za operácie vykonávané z iniciatívy PAS bude v najmenej dvoch tretinách projektov zodpovedný súkromný sektor.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh150
Článok 45 odsek 1 pododsek 2 bod ga) (nový)
ga) sociálno-ekonomické štúdie týkajúce sa radikálneho vplyvu opatrení na obnovu stavov a priamo súvisiace s realizáciou programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Článok 54 odsek 4 bod a)
a)  DPH;
a)  DPH, ktorá môže byť akýmkoľvek spôsobom nahradená ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Článok 56 odsek 1 bod ia) (nový)
ia) účinné postupy vymáhania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Článok 58 odsek 1 bod ja) (nový)
ja) zabezpečenie vymáhateľnosti všetkých súm Spoločenstva, o ktorých sa zistilo, že boli vyplatené neoprávnene v dôsledku zistených nezrovnalostí spolu s prípadným úrokom, pričom vedie tieto vymáhateľné sumy a vyplatí Komisii sumy získané odpočítaním z ďalšieho vyhlásenia o výdavkoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh154
Článok 59 bod 6
6. zabezpečí refundáciu všetkých súm Spoločenstva, o ktorých sa zistilo, že boli vyplatené neoprávnene v dôsledku zistených nezrovnalostí spolu s prípadným úrokom, pričom vedie tieto vymáhateľné sumy a vyplatí Komisii sumy získané odpočítaním z ďalšieho vyhlásenia o výdavkoch, ak to bude možné.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh155
Článok 65 odsek 4a (nový)
4a. Výročné správy a záverečná správa sa zverejňujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh156
Článok 74
Priebežné platby a bilančné platby treba vypočítavať s uplatnením podielu spolufinancovania pre každú prioritu verejných výdavkov certifikovanú v rámci tejto priority na základe stanovenia výdavkov certifikovaných orgánom zodpovedným za certifikáciu.
Priebežné platby a bilančné platby treba vypočítavať s uplatnením podielu spolufinancovania pre každú prioritu verejných výdavkov certifikovanú v rámci tohto opatrenia na základe stanovenia výdavkov certifikovaných orgánom zodpovedným za certifikáciu; inak sa refundácia vykonáva na základe skutočne vynaložených výdavkov, ktoré osvedčil orgán osvedčovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Článok 95 odsek 5
5.  Keď sa po pozastavení podľa odseku 1 majú refundovať sumy, príslušná služba alebo orgán bude iniciovať jednania o refundovaní, a oznámi to certifikačným a riadiacim orgánom. Refundácie treba ohlásiť a zaúčtovať.
5.  Keď sa po pozastavení podľa odseku 1 majú refundovať sumy, riadiaci orgán bude ihneď iniciovať jednania o refundovaní, a oznámi to certifikačným a riadiacim orgánom. Refundácie treba ohlásiť a zaúčtovať, ako to stanovuje legislatíva Spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh158
Príloha II Skupina 2
Opatrenia v prospech udržateľného rozvoja pobrežných rybárskych oblastí (článok 43); investície na palubách rybárskych plavidiel (článok 27); investície do akvakultúry (článok 30); investície do spracovania a marketingu rybárskych produktov (článok 34); podpora a rozvoj nových trhov (článok 39).
Opatrenia v prospech udržateľného rozvoja pobrežných rybárskych oblastí (článok 43); investície na palubách rybárskych plavidiel (článok 27); investície do akvakultúry (článok 30); investície do spracovania a marketingu rybárskych produktov (článok 34); podpora a rozvoj nových trhov (článok 39); spoločná akcia (článok 36); stavba; (článok 33) vybavenie rybolovných prístavov (článok 38); modifikácia alebo opätovné zaradenie rybárskych plavidiel (článok 41).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh159
Príloha II Skupina 3 úvodná časť
• V rámci úpravy rybárskych plánov podľa článku 23(a) prvé vyhotovenie :
• V rámci plánov na úpravu rybolovnej činnosti podľa článku 23 ods . a):
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh160
Príloha II Skupina 3 zarážka 3a (nová)
- rovnosť pohlaví (článok 41a)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh161
Príloha II Skupina 3 posledná časť
• Opatrenia pre drobné pobrežné rybárčenie podľa článkov 27a, (3) a (4) .
• Opatrenia pre drobný pobrežný rybolov podľa článku 27a.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Posledná úprava: 28. februára 2006Právne oznámenie