Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2596(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0458/2005

Forhandlinger :

PV 06/09/2005 - 4

Afstemninger :

PV 08/09/2005 - 7.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0334

Vedtagne tekster
PDF 94kWORD 64k
Torsdag den 8. september 2005 - Strasbourg Endelig udgave
Naturkatastrofer (brande og oversvømmelser)
P6_TA(2005)0334B6-0458, 0462, 0466, 0467, 0471 og 0472/2005

Europa-Parlamentets beslutning om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i Europa i den forløbne sommer

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 2, 6 og 174,

-   der henviser til sine beslutninger om oversvømmelser i Europa af 5. september 2002(1) , af 13. januar 2005 om udfaldet af Buenos Aires-konferencen om klimaændringer(2) , om tørken i Portugal af 14. april(3) og af 12. maj 2005 om tørken i Spanien(4) ;

-   der henviser til Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention af 11. december 1997 om klimaændringer og Fællesskabets ratificering af Kyoto-protokollen den 31. maj 2002,

-   der henviser til den videnskabelige rapport fra Kommissionens Fælles Forskningscenters Institut for miljø og bæredygtig udvikling om klimaændringer og den europæiske dimension på vandområdet(5) ,

-   der henviser til forordningen om overvågning af skovenes tilstand (Forest Focus)(6) ,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. november 1998 om en skovbrugsstrategi for Den Europæiske Union (KOM(1998)0649),

-   der henviser til Kommissionens forslag af 29. september 2004 vedrørende det nye finansieringsinstrument Life+ (KOM(2004)0621),

-   der henviser til den nye Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2005 om EU's reaktionsevne i forbindelse med katastrofer og kriser (KOM(2005)0153),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2005 om forbedring af civilbeskyttelsesforanstaltningerne (KOM(2005)0137),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, hvor ustabilt det europæiske klima har været i sommer, hvor voldsomme brande og alvorlige oversvømmelser har forårsaget død og ødelæggelse på det europæiske kontinent i sommeren 2005, også i EU's medlemsstater, kandidatlande og umiddelbare nabolande; der henviser til, at orkanen Katrina har skabt ødelæggelser af hidtil uset omfang i de amerikanske stater Louisiana, Mississippi og Alabama,

B.   der henviser til, at snesevis af mennesker i de berørte lande mistede livet: brandmænd, militært personel, civile og frivillige, som omkom under kampen mod disse særlig kraftige brande og oversvømmelser,

C.   der henviser til de omfattende ødelæggelser i Europa, der er forårsaget af disse katastrofer, herunder ødelæggelserne af flere hundrede tusinde hektar skov og blandet vegetation, vinmarker, olivenlunde, frugtplantager, bygninger og landbrugsinfrastrukturer i Portugal, Spanien, Frankrig og Grækenland,

D.   der henviser til, at en del af disse brande ikke blot var forårsaget af sommerens tørke og høje temperaturer, men også af forsømmelse af landdistrikterne, utilstrækkelig vedligeholdelse af skovene, utilstrækkeligt varieret træbeplantning og et betydeligt antal kriminelle handlinger,

E.   der henviser til, at den ekstreme og alvorlige tørke i Sydeuropa har nedsat jordens fugtighed, og derved har øget risikoen for og aggressiviteten af skovbrande; der henviser til, at de seneste år har været præget af mange tørkeperioder og et stigende antal skovbrande i Sydeuropa, hvilket har forværret ørkendannelsen i mange områder og ramt jordbrug, dyreavl og skovbestandene,

F.   der henviser til, at klimaændringerne er en af de største udfordringer i det 21. århundrede og har betydelige negative miljømæssige, økonomiske og sociale følger, herunder en forøgelse af forekomsten og omfanget af ekstreme vejrfænomener over hele kloden; der henviser til, at målene i Kyotoprotokollen er af grundlæggende betydning for en global strategi om klimaændringer, men at der skal fastsættes yderligere mål for perioden efter 2012,

G.   der henviser til disse brandes og oversvømmelsers økonomiske og sociale skadelige følger for den lokale økonomi, produktion og turisme,

H.   der henviser til, at brandene er et tilbagevendende og generelt problem for hele Sydeuropa, og at det særegne skovmiljø og de klimatiske karakteristika gør denne del af Europa til en af de største risikozoner i Unionen,

I.   der henviser til, at det inden for fire år er anden gang, at landene i Central-, Øst- og Nordeuropa hjemsøges af voldsomme oversvømmelser, hvis ødelæggelser rammer ikke blot tusinder af familier og deres ejendom direkte, men også de offentlige infrastrukturer og landbruget,

J.   der henviser til, at medlemsstaterne og især samhørighedslandene og ansøger- og nabolandene har vanskeligt ved alene at klare naturkatastrofer af et sådant omfang, og at de derfor må sætte deres lid til solidaritet og bistand,

K.   der henviser til, at brandenes omfang og ødelæggelserne som følge af, at floderne går over deres bredder, ofte overskrider de interne grænser, og at det derfor er nødvendigt at forstærke de fælles virkemidler til bekæmpelse af naturkatastrofer samt EU-mekanismerne inden for civilbeskyttelse,

L.   der henviser til, at politikken for udvikling af landdistrikterne ikke er tilstrækkelig til at løse dette problem; der med overraskelse konstaterer, at den nye Europæiske Fond for Landdistrikternes Udvikling (FEADER) ikke længere finansierer tilskud til landmændene til etablering af brandbælter,

M.   der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om EU's skovstrategi ikke nævner særlige foranstaltninger til brandbekæmpelse, til trods for at der er tale om den vigtigste årsag til den tiltagende ødelæggelse af skovene i Europa,

N.   tager Kommissionens meddelelse om risiko- og krisestyring i landbruget og meddelelserne om EU's reaktionsevne i forbindelse med katastrofer og kriser og om forbedring af civilbeskyttelsesoperationerne til efterretning,

1.   udtrykker sin solidaritet og sin dybeste medfølelse med alle familierne til dem, der har mistet livet, og med beboerne i de områder, der i denne tragiske sommer er blevet ramt af katastroferne; værdsætter den opofrende indsats fra de brandmænd og civilpersoner, der med fare for deres liv deltog i brandslukningsarbejdet;

2.   mener, at følgerne af disse katastrofer ikke blot er et nationalt anliggende, men at de også kræver en konkret europæisk indsats;

3.   glæder sig over den solidaritet, som EU og dens medlemsstater har udvist over for de berørte områder, og den værdifulde hjælp, som deres myndigheder og redningstjenester har modtaget;

4.   foruroliges over det voksende antal naturkatastrofer, som ifølge eksperterne i vid udstrækning kan tilskrives klimaændringerne, idet disse ekstreme begivenheder bliver stadig alvorligere;

5.   understreger endnu en gang, at Kyoto-protokollen er det centrale instrument i den globale strategi for at bringe klimaændringerne til ophør; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til overholdelse af forpligtelserne fra Kyoto; understreger, at disse ekstreme klimaforhold er endnu et vidnesbyrd om behovet for en omfattende indsats på verdensplan for at dæmme op for klimaændringerne;

6.   erkender, at det er nødvendigt hurtigst muligt at tilpasse Solidaritetsfondens regler, så de udtrykkeligt omfatter støtte til befolkninger, der er ramt af katastrofer som tørke og skovbrande, og at pålægge de nationale myndigheder at informere borgerne om den finansielle bistand fra EU og at gøre denne bistand inden for de enkelte projekter synlig; kræver, at der omgående ydes en sådan støtte til de berørte områder og lande;

7.   henviser til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, der hører under EU-budgettet, og håber, at Kommissionen hurtigt vil frigive de nødvendige midler, herunder førtiltrædelsesbistanden, når de pågældende medlemsstater har indgivet deres anmodninger om assistance, for at hjælpe kandidatlandene og tredjelandene til hurtigt at bekæmpe skaderne efter oversvømmelserne;

8.   opfordrer Kommissionen til at fortsætte samarbejdet med de nationale myndigheder for at yde bistand til de berørte dele af befolkningen, begrænse brandenes og oversvømmelsernes indvirkning på miljøet, give offentlig støtte til genoprettelse af produktionsmulighederne i de berørte områder, forsøge at sætte gang i nye beskæftigelsesmuligheder og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at kompensere for de sociale omkostninger som følge af de tabte arbejdspladser og andre indtægtskilder; opfordrer også Kommissionen til at fremskynde alle Fællesskabets relevante administrative procedurer, navnlig dem med forbindelse til behovet for at ændre programmerne under strukturfondene og Samhørighedsfonden, og for at gøre de alt for stramme procedurer ved anvendelsen af disse fonde mere fleksible;

9.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre koordineringen af foranstaltningerne til beskyttelse af befolkningen i tilfælde af naturkatastrofer for at forebygge og begrænse ødelæggelser ved at afsætte de nødvendige midler til straks at kunne iværksætte et system for den påkrævede tidlige varsling, samordning og logistiske redskaber, især ved at stille yderligere civilbeskyttelsesmidler til rådighed i tilfælde af større katastrofer samt oprette et europæisk civilbeskyttelseskorps, under særlig hensyntagen til grænseområdernes sårbarhed;

10.   opfordrer Rådet til ikke at ignorere behovet for langsigtede investeringer i politikker til forebyggelse af sådanne katastrofer og/eller begrænsning af de skader, de forårsager, og til derfor at opgive sin strategi om begrænsning af de kommende finansielle overslag til 1 % af EU's BNI;

11.   opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig analyse af årsagerne til samt de direkte og senere følger af brandene i sommer, især for de europæiske skoves vedkommende, forelægge forslag om udformning af en EU-politik for kontrol med skovbrande og udarbejde en fælles protokol mod brande; anmoder om, at en genplantningspolitik for de berørte områder baseres på respekt for disse områders bioklimatiske og miljømæssige forhold, således at der anvendes arter og sorter, der er mere modstandsdygtige over for brand og er tilpasset de lokale forhold; understreger, at det er nødvendigt, at EU støtter genplantning af skove;

12.   opfordrer Kommissionen til at støtte foranstaltninger, der - bl.a. ved at skabe større offentlig forståelse - kan fremme en mere bæredygtig udnyttelse af vand, jord og biologiske ressourcer, navnlig i det sydlige Europa;

13.   beklager, at Unionens Ministerråd har besluttet at afskaffe tilskud til landmændene til etablering af brandbælter og går ind for, at bevillingerne til finansieringen heraf genskabes; understreger behovet for at udforme en politik for effektiv forebyggelse af skovbrande og slår fast, at Kommissionen skal stimulere overvågnings- og forebyggelsesforanstaltninger, navnlig som led i "Forest Focus"-forordningen og den nye skovstrategi for Den Europæiske Union for at beskytte skovene i Fællesskabet mod brande og især for at finansiere relevante foranstaltninger til forebyggelse af brande, f.eks. brandbælter, skovveje, adgangsmuligheder, branddamme og programmer for skovforvaltning;

14.   henstiller, at der oprettes et europæisk observationscenter for tørke, ørkendannelse, oversvømmelser og andre følgevirkninger af klimaændringerne med henblik på at indsamle data og sikre mere effektive reaktioner;

15.   mener, at de skader, der er forårsaget af den seneste tids begivenheder, yderligere understreger, at forebyggelse er langt mindre bekostelig end konsekvenserne af global opvarmning; erkender ligeledes, at mange af de politikker, der er påkrævet for at standse farlige klimaændringer, fører til ubetinget fordelagtige situationer ved at mindske afhængigheden af olie, forbedre luftkvaliteten og skabe besparelser;

16.   opfordrer til en styrkelse af EU's skovbrugspolitik ved at give den større vægt inden for europæisk landbrugs multifunktionelle struktur med følgende mål: opretholdelse og beskæftigelse af landbefolkningen og en målrettet og omfattende udvidelse af skovarealerne;

17.   anmoder Kommissionen om at lade muligheden for samfinansiering af teknologisk udstyr til forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande, herunder fly, indgå som en mulig udgiftspost i de relevante finansielle instrumenter;

18.   anmoder om indførelse af strengere straffe i tilfælde af kriminelle handlinger, som forringer miljøet, især handlinger, der fører til skovbrande;

19.   opfordrer til vedtagelse - uafhængigt af byplanlægningsregler, der forhindrer spekulation i nedbrændte arealer - af andre typer foranstaltninger, der har til formål at gøre det lovpligtigt at genbefolke de ramte områder samt forpligte ejerne til korrekt vedligeholdelse af skovarealerne;

20.   opfordrer Kommissionen til at øge ressourcerne til forskning i forebyggelse af oversvømmelser og at samordne den nuværende forskningsindsats i de enkelte medlemsstater på dette felt for så hurtigt som muligt at etablere en kohærent energi- og transportpolitik i forbindelse med forebyggelse af risici;

21.   forpligter sig selv til at gennemføre alle de initiativer, der er nødvendige for, at der på EU-plan kan vedtages en strategi til kort- og langsigtet varsling af og forebyggelse af skovbrande;

22.   opfordrer Formandskonferencen til:

   - at give tilladelse til, at Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed udarbejder en initiativbetænkning om brande, tørke og oversvømmelser i henhold til samarbejdsproceduren
   - at gennemføre en fælles høring om brande, tørke og oversvømmelser
   - at give tilladelse til at aflægge et officielt besøg i de områder i Central- og Sydeuropa, der er ramt af denne sommers naturkatastrofer;

23.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne i de medlemsstater, som er berørt af brande, samt de lokale myndigheder i de berørte områder.

(1) EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 471.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0005.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0139.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0187.
(5) http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2152/2003 af 17. november 2003 om overvågning af skovene og miljøvekselvirkninger i Fællesskabet (Forest Focus) (EUT L 324 af 11.12.2003, s. 1). Ændret ved forordning (EF) nr. 788/2004 (EUT L 138 E af 30.4.2004, s. 17).

Seneste opdatering: 22. marts 2006Juridisk meddelelse