Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/2266(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0237/2005

Předložené texty :

A6-0237/2005

Rozpravy :

PV 12/10/2005 - 20

Hlasování :

PV 13/10/2005 - 8.5

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0386

Přijaté texty
PDF 112kWORD 64k
Čtvrtek 13. října 2005 - Brusel Konečné znění
Cirkus jako součást evropské kultury
P6_TA(2005)0386A6-0237/2005

Usnesení Evropského parlamentu o nových výzvách pro cirkus jako součást evropské kultury (2004/2266(INI))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na usnesení ze dne 16. března 1984 o školním vzdělání dětí, jejichž rodiče nemají trvalé bydliště(1) ,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady ministrů školství ze dne 22. května 1989 o poskytování školního vzdělání dětem lodníků vnitrozemské lodní dopravy, zaměstnanců cirkusů a provozovatelů atrakcí(2) ,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady ministrů školství ze dne 22. května 1989 o poskytování školního vzdělání dětem Sintů, Romů a kočovníků(3) ,

-   s ohledem na zprávy Komise o uplatňování opatření přijatých v usnesení Rady ministrů školství dne 22. května 1989 (KOM(1996)0494KOM(1996)0495),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(4) ,

-   s ohledem na směrnici Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách(5) ,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanovuje seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci mají při překročení státních hranic vízovou povinnost, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od tohoto požadavku osvobozeni(6) ,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1808/2001(7) ze dne 30. srpna 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0237/2005),

A.   vzhledem k tomu, že většina kulturních, vzdělávacích, technických a právních aspektů činnosti cirkusů je řízena na úrovni členských států, a nikoliv na úrovni Společenství,

B.   vzhledem k tomu, že obecně neexistují žádné zvláštní zákony upravující záležitosti související s činností cirkusů, a že cirkusy proto obvykle podléhají jurisdikci jiných oblastí, jako jsou např. vzdělávání, zábava, infrastruktura, doprava, vybavení, umění, mobilita, veřejná shromáždění, požární ochrana a ochrana zvířat,

C.   vzhledem k tomu, že přeshraniční mobilita, která je jedním z hlavních znaků cirkusu, jednoznačně vyžaduje, aby se postavení cirkusu posuzovalo z evropského zorného úhlu a aby se o opatřeních v této oblasti uvažovalo na úrovni EU,

D.   vzhledem k tomu, že mobilita cirkusů neusnadňuje školní docházku dětí z kočujících společenství, která vyžaduje trvalou přítomnost ve škole, a že je rovněž třeba vytvářet příznivé podmínky pro střediska odborného vzdělávání pro cirkusová povolání a podporovat je, což zdůvodňuje nutnost opatření na evropské úrovni,

E.   vzhledem k tomu, že je nutno účinným způsobem zajistit integraci těchto dětí a jejich začlenění do evropského sociálního a profesního prostředí,

F.   vzhledem k tomu, že je žádoucí uznat, že klasický cirkus, včetně vystoupení zvířat, je součástí evropské kultury;

Uznání cirkusu jako součásti evropské kultury

1.   vyzývá Komisi, aby podnikla konkrétní kroky, které povedou k uznání cirkusu jako součásti evropské kultury;

2.   žádá členské státy, které tak doposud neučinily, aby uznaly cirkus jako součást evropské kultury;

Školní vzdělání a odborná příprava

3.   vyzývá Komisi, aby vypracovala studii o školním vzdělání dětí žijících v kočujících společenstvích jako aktualizaci výše uvedených zpráv Komise z roku 1996 o uplatňování rozhodnutí Rady ze dne 22. května 1989 ve členských státech a její výsledky sdělila Evropskému parlamentu do jednoho roku;

4.   žádá Komisi, aby společně s organizacemi, které zastupují rodiče těchto dětí, zavedla mechanismy spolupráce mezi členskými státy, které dětem v kočujících společenstvích zaručí přiměřenou výchovu a vzdělání a vytvoří pro ně příznivé podmínky, bez ohledu na to, ve které zemi Společenství se právě nacházejí; zde by bylo žádoucí, aby Rada předložila nové rozhodnutí, které zajistí vysoce kvalitní školní vzdělání a odbornou přípravu dětem, mládeži i dospělým v kočujících společenstvích a uzná a bude podporovat vzdělání v cirkusových školách;

5.   vyzývá Komisi, aby se ve spolupráci s členskými státy a s organizacemi, které zastupují rodiče těchto dětí, zasadila o vytvoření podmínek pro přijímání rodin a o zintenzivnění dialogu se vzdělávacími zařízeními s cílem obeznámit je s potřebou poskytnout školní vzdělání dětem z těchto rodin, přičemž tato vzdělávací zařízení určí osobu, která bude konkrétně pověřena touto komunikací a následným postupem;

6.   vyzývá Komisi, aby v rámci integrovaného akčního programu v oblasti celoživotního vzdělávání poskytla prostředky na nezbytná opatření, mimo jiné na pilotní projekty pro zjištění vhodných modelů školního vzdělávání dětí v kočujících společenstvích; zde se jedná zejména o:

   - vývoj a podporu e-learningu a projektů distanční výuky jako součásti rozsáhlé iniciativy v oblasti vzdělávání pro kočující společenství;
   - rozvoj koncepce samostatně organizovaného učení a zodpovědnosti za výuku;
   - rozvoj koncepcí umožňujících školní vzdělání, zejména zavedením nástrojů pedagogického vedení;
   - vypracování profilu učitele, který se stará o děti v kočujících společenstvích;
   - celoevropskou výměnu informací a zkušeností mezi učiteli, kteří se starají o děti žijící v kočujících společenstvích;
   - zavedení systému pravidelných hodnocení úrovně vzdělání dětí kočovníků v jednotlivých členských státech ve spolupráci s Komisí;
   - zavedení přechodných forem výuky s cílem překonat obtíže při vzdělávání, které mají děti kočovníků;

7.   zároveň považuje za nutné nalézt podpůrné prostředky, které umožní zřídit kontaktní centrum, které naváže spolupráci se všemi důležitými místy v rámci celé Unie a bude sloužit jako kontaktní místo, kde mohou kočující společnosti získat informace o možnostech vzdělávání a odborné přípravy;

8.   vyzývá Komisi a členské státy, aby uskutečnily informační kampaň k zabezpečení kvality vzdělání a odborné přípravy a zajistily, aby byly vzdělávání dětí v kočujících společenstvích a jejich odborná příprava založeny na normách tradičních systémů vzdělávání a odborné přípravy;

Dočasná zařízení

9.   žádá Komisi, aby po konzultaci se sdružením evropských cirkusů uložila evropskému výboru pro normalizaci vypracovat komplexní normy pro cirkusy, jež se přesunují z místa na místo, které budou na základě současných studií obsahovat standardy týkající se bezpečnosti dočasných zařízení, jako jsou cirkusové stany, což by na základě harmonizace usnadnilo přemísťování cirkusů v rámci členských států, a přispělo tak k zachování tradičního evropského cirkusu a k bezpečnosti veřejnosti;

10.   vyzývá členské státy, aby poté, kdy budou vytvořeny normy, upravily odpovídajícím způsobem platné předpisy a zveřejnily je ve formě srozumitelné pro uživatele;

Zaměstnanci cirkusu: mobilita, zaměstnávání osob ze třetích zemí

11.   žádá Komisi, aby vypracovala analýzu současných systémů umožňujících získat vízum a pracovní povolení pro kočovné umělce a na jejím základě vytvořila pro tuto oblast evropský předpis, který by měl:

   - zohledňovat současné těžkosti při získávání víz a vystavování pracovních povolení a jejich nynější dočasnou platnost;
   - odstranit stávající těžko splnitelné podmínky vztahující se na umělce s krátkodobými pracovními smlouvami (např. podmínka nedostatku rovnocenně kvalifikovaných osob v rámci EU);
   - nabídnout možnost vystavení krátkodobého víza/povolení k pobytu s platností až 12 měsíců, přičemž je nutno zároveň předejít jakémukoli případnému zneužívání této možnosti k jednání, jehož cílem je obchodování s lidmi;

12.   považuje přitom za žádoucí vytvořit jak pro umělce, tak pro příslušné správní orgány jednotný a srozumitelný návod, ve kterém bude nová právní úprava vysvětlena;

o
o   o

13.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 104, 16.4.1984, s. 144.
(2) Úř. věst. C 153, 21.6.1989, s. 1.
(3) Úř. věst. C 153, 21.6.1989, s. 3.
(4) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.
(5) Úř. věst. L 94, 9.4.1999, s. 24.
(6) Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.
(7) Úř. věst. L 250, 19.9.2001, s. 1.

Poslední aktualizace: 14. září 2007Právní upozornění