Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2258(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0272/2005

Predkladané texty :

A6-0272/2005

Rozpravy :

PV 13/10/2005 - 3

Hlasovanie :

PV 13/10/2005 - 8.6

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0387

Prijaté texty
PDF 104kWORD 72k
Štvrtok, 13. októbra 2005 - Brusel Finálna verzia
Urbanistický rozmer v súvislosti s rozšírením
P6_TA(2005)0387A6-0272/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o urbanistickom rozmere v súvislosti s rozšírením (2004/2258(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Zmluvy o Ústave pre Európu a najmä na jej články I-3, I-14, II-96, III-220, III-365 ods. 3 a článok 8 protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 158 a 159,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2004 o tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti(1) ,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (KOM(2004)0492),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (KOM(2004)0495),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (KOM(2004)0494),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde (KOM(2004)0493),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie: Smerom k urbanistickému programu v Európskej únii (KOM(1997)0197),

–   so zreteľom na Európsku perspektívu územného rozvoja (ESDP) prijatú v Potsdame v roku 1999 na neformálnom zasadnutí Rady ministrov EÚ zodpovedných za územné plánovanie,

–   so zreteľom na štúdiu o národných politikách rozvoja miest v Európskej únii vypracovanú v októbri 2004 na žiadosť holandského predsedníctva,

–   so zreteľom na závery predsedníctva neformálneho zasadnutia ministrov EÚ o územnej súdržnosti, ktoré sa konalo 29. novembra 2004 v Rotterdame,

–   so zreteľom na závery predsedníctva neformálneho zasadnutia ministrov EÚ o územnej súdržnosti, ktoré sa konalo 20. a 21. mája 2005, a na plánované vypracovanie do roku 2007 dokumentu s názvom "Teritoriálny štát a perspektívy Európskej únie",

–   so zreteľom na Európsku chartu miest prijatú Radou Európy 18. marca 1992 a na Novú aténsku chartu prijatú Európskou radou urbanistov v Lisabone 20. novembra 2003,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0272/2005),

A.   keďže mestá a veľkomestá, mestské aglomerácie alebo oblasti, kde sa sústreďuje 78 % obyvateľstva EÚ, predstavujú:

   miesto, kde sa zároveň sústreďujú najzložitejšie a najbežnejšie problémy (spoločenské vylúčenie, priestorové a etnické oddeľovanie, nedostatok bytov, neistota, drogy, znečistenie, kontaminované bývalé priemyselné plochy, doprava, nezamestnanosť, nedostatok konkurencieschopnosti, chudoba, demografické zmeny atď.),
   miesto, kde sa vytvára budúcnosť: univerzity, výskumné strediská a pod.,

B.   keďže mestá a veľkomestá, mestské aglomerácie alebo oblasti, vrátane malých a stredne veľkých, sú kľúčovými prvkami regionálneho a miestneho rozvoja a plnenia revidovaných cieľov z Lisabonu a Göteborgu,

C.   so zreteľom na veľké nerovnosti politík rozvoja miest 25 členských štátov, ktoré sú spôsobené najmä rozšírením a začlenením 10 nových členských štátov, ktoré často nemajú jasnú a komplexnú politiku rozvoja miest na národnej alebo regionálnej úrovni,

D.   keďže politika rozvoja miest nepatrí medzi priame právomoci EÚ; keďže EÚ je však zodpovedná za politiky, ktoré priamo ovplyvňujú trvalo udržateľnú urbanizáciu: regionálna politika a politika súdržnosti, doprava, životné prostredie, zamestnanosť a sociálne záležitosti, výskum, jednotný trh, konkurencieschopnosť atď.,

E.   keďže mestá a veľkomestá,  mestské aglomerácie alebo oblasti predstavujú časť regionálneho územia, a trvalo udržateľná urbanizácia musí byť preto dosiahnutá v harmónii so susediacimi predmestskými a vidieckymi oblasťami,

F.   keďže problémy miest, veľkomiest a mestských aglomerácií alebo oblastí zahrňujú zároveň tých, ktorí prijímajú politické rozhodnutia, občiansku spoločnosť, hospodárskych a spoločenských aktérov a regionálne záujmové skupiny vrátane združení miest a obcí,

G.   keďže musí dôjsť k ukončeniu rozdeľovania zdrojov ďalej neudržateľným spôsobom prostredníctvom realizácie jasného a komplexného prístupu, ktorý berie do úvahy všetky záležitosti, ktorých sa to týka,

H.   keďže koncepcia udržateľnej urbanizácie je vymedzená ako príspevok miest, veľkomiest a mestských aglomerácií alebo oblastí k rastu, inovácii a hospodárskej, spoločenskej a územnej súdržnosti, ktorá zahŕňa mestskú revitalizáciu, napríklad obnovenie mestskej dopravnej infraštruktúry a mestských bytových priestorov s osobitnou pozornosťou venovanou revitalizácii panelových bytových budov,

1.   je presvedčený, že mestá a veľkomestá a mestské aglomerácie alebo oblasti, vrátane malých a stredne veľkých, majú ústrednú úlohu pri dosahovaní revidovaných cieľov z Lisabonu a Göteborgu;

2.   vyzýva na všeobecné uznanie politiky rozvoja miest a vyzýva konferenciu predsedov Európskeho parlamentu, aby navrhli pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe VI rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu ohľadom oblastí právomocí Výboru pre regionálny rozvoj s cieľom začleniť urbanistický rozmer, dodatočne k regionálnej politike a politike súdržnosti, do jeho cieľov a právomocí, pričom sa vezme do úvahy práca ostatných príslušných výborov (doprava, životné prostredie, výskum, zamestnanosť a sociálne záležitosti, vnútorný trh, kultúra atď.) v horizontálnom prístupe;

3.   vyzýva Komisiu, aby smerovala k horizontálnemu uplatňovaniu urbanistického rozmeru a ku koordinácii medzi oddeleniami Komisie, ktoré sa priamo alebo nepriamo zaoberajú otázkami rozvoja miest, ako napríklad generálne riaditeľstvá pre regionálnu politiku, podnikanie a priemysel, hospodársku súťaž, dopravu a energetiku, zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti, výskum, životné prostredie, vzdelávanie a kultúru, a aby si osvojila prístup založený na určovaní konkrétnych problémov miest vo všetkých oblastiach a zároveň zdôraznila pozitívny dopad týchto politík na miestnu situáciu, a navrhuje preto vytvorenie pracovnej skupiny, v ktorej budú zastúpené viaceré oddelenia, podľa vzoru medziskupiny pre rozvoj miest a bývanie Európskeho parlamentu;

4.   vyzýva Radu, aby usporiadala výročnú schôdzu ministrov členských štátov zodpovedných za politiku rozvoja miest;

5.   žiada Komisiu a členské štáty, aby súčasne so sociálnym a občianskym dialógom oznámili začiatok "územného dialógu", ktorý by umožnil regionálnym a miestnym orgánom a ich združeniam zúčastniť sa na rokovaniach a rozhodovaní o politikách a opatreniach v oblasti rozvoja miest, najmä v rámci politiky súdržnosti a riadenia štrukturálnych fondov; zároveň žiada, aby sa pred každým jarným samitom usporiadala schôdza na vysokej úrovni, na ktorej by sa zúčastnili okrem účastníkov územného dialógu aj vysokí politickí predstavitelia predsedníctva Rady, Komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov (reprezentujúci mestá, veľkomestá a mestské aglomerácie);

6.   žiada Komisiu, aby vyvinula a navrhla modely a nástroje trvalo udržateľného rozvoja miest, ktoré by boli dostupné pre všetky mestá, veľkomestá a mestské aglomerácie alebo oblasti:

   i. vyzýva na rozvoj rešpektujúci komplexnosť reálií života v mestských oblastiach, pravidelnú aktualizáciu a rozširovanie údajov umožňujúcich lepšie hodnotenie situácie miest, veľkomiest, mestských aglomerácií alebo oblastí ako aj na hlavnú podporu programu URBAN AUDIT,
   ii. zdôrazňuje význam podpory spolupráce medzi mestami,  veľkomestami, mestskými aglomeráciami alebo oblasťami prostredníctvom rozšírenia virtuálnych a fyzických partnerských sietí pre výmenu osvedčených postupov a skúseností, ako aj prostredníctvom zdieľaných projektov, ktoré by posilnili cezhraničný, medziregionálny a nadnárodný rozmer,
   iii. vyzýva k účinnej a efektívnej komunikácii s pomocou podporných akcií akými sú sympóziá,
   iv. vyzýva na podporu existujúcich sietí vytvorených mestami a veľkomestami, ako sú Európska mestská informačná sieť (European Urban Knowledge Network), projekt "Eurocities", ako aj na pokračovanie sietí iniciovaných Spoločenstvom, ako je URBACT;

7.   pripomína, že priority politiky rozvoja miest musia byť po rozšírení naďalej posilňované na úrovni členských štátov a regionálnej úrovni, aby do nich bolo zahrnuté bývanie a revitalizácia mestských oblastí, infraštruktúra, doprava, turizmus, životné prostredie, odstraňovanie odpadu, zásobovanie vodou, kultúra, odborná príprava, vzdelávanie, sociálna starostlivosť a zdravie;

8.   vyzýva preto národné vlády členských štátov, aby prehĺbili a formalizovali dialóg s mestami a ich združeniami a aby presadzovali strategický a konzultatívny prístup k rozhodovaniu o politike rozvoja miest;

9.   zdôrazňuje význam rozvoja integrovanej priestorovej a tematickej politiky rozvoja miest na ľudskom základe s prípravou referenčného dokumentu obsahujúceho usmernenia pre "európske modely miest", ako je uvedené v Európskej charte miest Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy;

10.   vyzýva na opatrenia na väčšie zapojenie verejnosti do prípravy plánov revitalizácie a rozvoja mestských oblastí s vedomím toho, že množstvo problémov je spôsobených nedostatočným dialógom medzi verejnosťou a politickými predstaviteľmi;

11.   uznáva potrebu posilnenia partnerstva medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, berúc do úvahy vznikajúce medzimestské oblasti medzi mestom alebo veľkomestom a vidiekom v záujme konečného dosiahnutia územnej súdržnosti a vyváženého regionálneho rozvoja;

12.   zdôrazňuje, že urbanistickej perspektíve cieľa 2 by sa mala dostať väčšia pozornosť vo finančnej a územnej oblasti; domnieva sa, že dôležitou súčasťou tejto perspektívy je kvalitný rozvoj mestských oblastí s problémami spojenými s hospodárskym rastom, sociálnou súdržnosťou a znečisťovaním životného prostredia;

13.   podporuje myšlienku, že štrukturálne fondy a kohézny fond by mali byť zapojené do trvalo udržateľného rozvoja miest a víta začlenenie urbanistického rozmeru do týchto fondov; žiada však Komisiu, aby zabezpečila, že zásahy do miest, veľkomiest a mestských aglomerácií alebo oblastí budú posilnené v porovnaní s tými, ktoré stanovujú súčasné predpisy na základe jasného určenia urbanistického rozmeru v rámci správy o postupe vykonávania svojej stratégie (ako uvádzajú články 27 a 28 návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a že sa zavedie monitorovanie; vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť úlohe miest a veľkomiest pri vypracovaní správ o vplyve politiky súdržnosti na dosahovanie revidovaných cieľov lisabonskej agendy;

14.   zastáva názor, že výstavba miest by mala zohľadniť špecifické črty európskych miest z demografického hľadiska a z hľadiska kvality života tým, že zahrnie široké spektrum politík a možností, ktorých sa zúčastnia občania, a najmä mladí ľudia a ženy, s cieľom vytvoriť mestá, ktoré sú priaznivé pre život ich obyvateľov z hľadiska dopravy, hospodárskej činnosti, životného prostredia, plánovania, sociálnej politiky, verejného zdravia, migračnej politiky, spoločenského začleňovania, bývania, väčšieho počtu zariadení pre deti a zdravotných stredísk pre starších ľudí, vyšších bezpečnostných noriem atď, a podporiť medzi generáciami solidaritu; domnieva sa, že pri vytváraní tejto stratégie by sa mala systematicky zohľadňovať otázka rodového hľadiska;

15.   vyzýva miestne orgány v mestkých oblastiach, aby podporovali účasť žien na občianskom živote;

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 1000.

Posledná úprava: 14. septembra 2007Právne oznámenie