Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/2621(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0551/2005

Debates :

PV 25/10/2005 - 13

Balsojumi :

PV 26/10/2005 - 3.8

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0407

Pieņemtie teksti
WORD 51k
Trešdiena, 2005. gada 26. oktobra - Strasbūra Galīgā redakcija
Biotehnoloģisko izgudrojumu patenti
P6_TA(2005)0407B6-0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556 un 0557/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par biotehnoloģisko izgudrojumu patentiem

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 6. jūlija Direktīvu Nr. 98/44/EK par biotehnoloģisko izgudrojumu tiesisko aizsardzību(1) ("Direktīva"),

–   ņemot vērā Padomes paziņojumu par apsvērumiem, kas pievienots Kopējai nostājai (EK) Nr. 19/98, kuru Padome pieņēma 1998. gada 26. februārī ar mērķi grozīt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/44/EK par biotehnoloģisko izgudrojumu tiesisko aizsardzību(2) ,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par cilvēktiesību un cilvēka cieņas aizsardzības attiecībā uz bioloģijas un medicīnas pielietošanu - konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu, ko parakstīja 1997. gadā Ovjedo,

–   ņemot vērā 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu Konvenciju),

–   ņemot vērā tā 2000. gada 30. marta rezolūciju par Eiropas Patentu biroja lēmumu attiecībā uz 1999. gada 8. decembrī izsniegto patentu Nr. EP695351(3) ,

–   ņemot vērā Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam "Patentu tiesību pilnveidošana un ietekme biotehnoloģiju un gēnu inženierijas jomā KOM(2005)0312 galīgo variantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā biotehnoloģija ir viena no vissvarīgākajām nākotnes tehnoloģijām un tās atbalstam nepieciešams atbilstīgs politiskais satvars, kurā ņemti vērā arī ētiskie, vides un veselības apsvērumi;

B.   tā kā patenti ir nepieciešami novatorisma veicināšanai;

C.   tā kā biotehnoloģijas nozīme daudzās rūpniecības nozarēs arvien pieaug un biotehnoloģijas izgudrojumu aizsardzībai noteikti būs būtiska nozīme Kopienas rūpniecības attīstībā;

D.   tā kā biotehnoloģijā pastāv dažas īpašas problēmas un vispārējais patentu likums jāpapildina ar atbilstīgiem īpašiem noteikumiem;

E.   tā kā ir biotehnoloģijai ir ļoti svarīga definīcija, kas nosaka ētisku apvērumu diktētas robežas;

F.   tā kā Eiropas Patentu birojs 2005. gada 2. februārī izsniedza patentu Nr. EP 1257168, kurā ir iekļauta cilvēka cilmes šūnu un pašu cilmes šūnu selekcijas metode;

G.   tā kā Eiropas Patentu birojs pieņēma iebildumu pret patentu Nr. EP695351 (Edinburgas patentu) un paskaidroja, ka nevar piešķirt patentus par cilvēka embrionālajām cilmes šūnām;

H.   tā kā Eiropas Patentu birojs ir izsniedzis arī Eiropas patentus EP1121015 un EP1196153, kuri attiecas arī uz cilvēka cilmes šūnām, kā arī EP1121015, kas attiecas pat uz sasaldētiem cilvēka embrijiem,

I.   tā kā pret šo lēmumu ir iesniegts iebildums, tādēļ juridiskais stāvoklis joprojām ir neskaidrs;

J.   tā kā Direktīva ļauj patentēt cilvēka DNS vienīgi saistībā ar kādu funkciju, bet nav skaidrs, vai patents par DNS šajā funkcijā attiecas tikai uz pielietojumu, vai arī šis patents attiecas arī uz citām funkcijām;

K.   tā kā pārskatāmais jautājums saskaņā ar pirmo ziņojumu, ko iesniedza atbilstīgi Direktīvas 16. panta c) apakšpunktam, ir jautājums vai jāatļauj patenti par gēnu sekvencēm (DNS sekvencēm) saskaņā ar klasisko patentu pieprasījumu modeli, atbilstīgi kuram pirmais izgudrotājs var iesniegt pieteikumu uz izgudrojumu, kas attiecas uz iespējamo šīs sekvences dažādo pielietojumu nākotnē, vai arī patentu jāierobežo tā, lai pieteikumu var iesniegt tikai uz patenta pieteikumā atspoguļoto konkrēto pielietojumu ("ar darbības mērķi saistīta aizsardzība");

L.   tā kā pārāk plaša patentu piešķiršana var apturēt novatorismu;

M.   tā kā sabiedrībai jābūt pilnībā informētai un Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma sabiedrisko diskusiju veicināšanā;

N.   tā kā, lai iegūtu embrionālās cilmes šūnas, ir jāiznīcina embriji, un tādu tehnoloģiju patentēšana, kuras cilvēka embrijus iznīcina vai izmanto komerciāliem vai rūpnieciskiem mērķiem, ir izslēgta saskaņā ar direktīvas 6. panta 2. punkta c) apakšpunktu;

O.   tā kā Direktīvas 6. pants nepieļauj cilvēcisku būtņu klonēšanu un Padome paskaidrojumā Parlamentam nepārprotami darīja zināmu, ka šis aizliegums piešķirt patentus attiecas ne tikai uz reproduktīvo klonēšanu un ka termins "cilvēciska būtne" šajā sakarā attiecas arī uz embrionālo fāzi;

1.   atbalsta biotehnoloģijas kā vienu no nākotnes tehnoloģijām un uzskata, ka tās atbalstam nepieciešams atbilstīgs politiskais satvars, ņemot vērā arī ētiskos, vides un veselības apsvērumus;

2.   uzskata, ka biotehnoloģijas izgudrojumu patentēšana saskaņā ar visā Eiropā kopīgiem noteikumiem ir svarīgs priekšnosacījums pienācīgam šīs nākotnes tehnoloģijas atbalstam Eiropā;

3.   atbalsta turpmāku cilmes šūnu izpēti un citas alternatīvas, lai uzlabotu cilvēku veselību, bet uzsver tā pamatnostāju attiecībā uz biotehnoloģijas attiecināšanu uz cilvēkiem, it īpaši noraida iejaukšanos cilvēka dīgļa šūnu joslā, klonēšanu cilvēka jebkurā attīstības stadijā un cilvēka embriju pētījumus, kuros embriji iet bojā;

4.   uzskata, ka Direktīva nodrošina nepieciešamo shēmu vairumam gadījumu, tomēr joprojām nesniedz atbildi uz nopietnu jautājumu, piemēram, cilvēka DNS patentēšanu;

5.   aicina Eiropas Patentu biroju un dalībvalstis piešķirt cilvēka DNS patentus tikai saistībā ar konkrētu pielietojumu un attiecīgā patenta jomu ierobežot ar konkrēto pielietojumu, lai citi lietotāji varētu izmantot un patentēt to pašu DNS sekvenci citiem pielietojumiem ("aizsardzība saistībā ar izmantojumu");

6.   aicina Komisiju pārbaudīt, vai šādu direktīvas interpretāciju var panākt, izmantojot ieteikumu dalībvalstīm, vai šim nolūkam jāgroza direktīvas 5. pants;

7.   atkārtoti apstiprina, ka nedrīkst pieļaut nekādus pētījumus, kuros netiek ievērota cieņa pret cilvēka dzīvību;

8.   ņemot vērā to, ka ir izveidota neformāla padomdevēju grupa par biotehnoloģijas ētiskajiem aspektiem, par kur ziņoja pirmajā ziņojumā, kuru iesniedza saskaņā ar Direktīvas 16. panta c) apakšpunktu, kurai piešķirtas pilnvaras analizēt svarīgus ar biotehnoloģijas izgudrojumiem saistītus jautājumus un dot Komisijai padomus par turpmāko ziņojumu sagatavošanu;

9.   norāda, ka par cilmes šūnām nevar izsniegt patentus, jo tās ir cilvēka ķermeņa sastāvdaļa un, protams, nav izgudrotas, un tādēļ patents EP1257168 ir Direktīvas pārkāpums;

10.   pauž nopietnas bažas par jebkādiem plāniem ieviest metodes, lai varētu izvēlēties cilvēka dzimumu;

11.   ņem vērā to, ka jebkura persona var iesniegt paziņojumu par iebildumu pret šo patentu saskaņā ar Eiropas Patentu konvencijas 99. panta 1. punktu;

12.   nolemj lūgt Eiropas Komisijai nekavējoties iesniegt paziņojumu par iebildumu pret patentu Nr. EP1257168;

13.   aicina Eiropas Patentu biroju, Komisiju un dalībvalstu kompetentās iestādes strādāt kopīgi ar Parlamentu, lai apstiprinātu to, ka saskaņā ar Direktīvu netiek pieļauta jebkāda cilvēcisku būtņu klonēšana;

14.   apgalvo, ka cilvēka embrionālo cilmes šūnu radīšana ietver cilvēka embrija iznīcināšanu un ka tādēļ tādu procedūru patentēšana, kurās ir iesaistītas cilvēka embrionālās cilmes šūnas vai šūnas, kuras ir izaudzētas no cilvēka embrionālām cilmes šūnām, ir Direktīvas 6. panta 2. punkta c) apakšpunkta pārkāpums;

15.   ņem vērā otrā ziņojuma secinājumus par patentu apjomu un iespēju patentēt cilmes šūnas;

16.   aicina Komisiju nākamajā ziņojumā rūpīgi apsvērt to, kā pareizi īstenot Direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

17.   aicina Eiropas Komisiju turpināt uzraudzīt situācijas attīstību, ņemot vērā gan ētiskos aspektus, gan arī iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību un maksu par šiem pakalpojumiem, kā arī konkurētspēju;

18.   aicina Eiropas Patentu biroju izveidot papildu struktūrvienību, kura šī jautājuma īpašā jutīguma dēļ vēl pirms izsniegšanas pārbauda no ētiskā viedokļa jutīgus patentus;

19.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un Eiropas Patentu birojam.

(1) OV L 213, 30.7.1998., 13. lpp.
(2) OV C110, 8.4.1998., 17. lpp.
(3) OV C 378, 29.12.2000., 95. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 1. septembraJuridisks paziņojums