Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0366/2005

Teksty złożone :

A6-0366/2005

Debaty :

PV 12/12/2005 - 19

Głosowanie :

PV 13/12/2005 - 8.21

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0489

Teksty przyjęte
WORD 151k
Wtorek, 13 grudnia 2005 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) ***I
P6_TA(2005)0489A6-0366/2005
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) - W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa (COM(2005)0225 – C6-0178/2005 – 2005/0107(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0225)(1) ,

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0178/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0366/2005),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   podkreśla, że środki określone w projekcie legislacyjnym na okres po 2006 r. są uzależnione od decyzji dotyczącej przyszłych wieloletnich ram finansowych;

3.   wzywa Komisję do przedstawienia, w stosownym przypadku, po przyjęciu przyszłych wieloletnich ram finansowych, projektu mającego na celu dostosowanie finansowej kwoty referencyjnej Europejskiego Roku;

4.   zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa
P6_TC1-COD(2005)0107

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1) ,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2) ,

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu(3) ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Niedyskryminacja jest podstawową zasadą Unii Europejskiej. Zasada ta powinna zostać uwzględniona we wszystkich politykach Unii Europejskiej.

(2)  Na podstawie art. 13 Traktatu, Rada przyjęła dyrektywę 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne(4) , między innymi w kontekście zatrudnienia, szkolenia zawodowego, kształcenia, dóbr i usług i ochrony socjalnej; dyrektywę 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy(5) , która zakazuje dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną i dyrektywę 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług(6) .

(3)  Art. 2 Traktatu stanowi, że propagowanie równości mężczyzn i kobiet jest jednym z podstawowych zadań Wspólnoty. Podobnie, art. 3 ust. 2 Traktatu wymaga, aby Wspólnota dążyła do zniesienia nierówności oraz aktywnego wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich jej działaniach.

(4)  Art. 21 i 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej ustanawiają zakaz dyskryminacji z jakichkolwiek względów, a także wymóg, aby równość mężczyzn i kobiet była zapewniona we wszystkich dziedzinach.

(5)  Prawodawstwo europejskie w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji obejmuje wszystkie osoby w Unii Europejskiej.

(6)  Agenda Społeczna 2005-2010, która stanowi uzupełnienie i wsparcie strategii lizbońskiej, odgrywa kluczową rolę w popieraniu społecznego wymiaru wzrostu gospodarczego. Jednym z priorytetów Agendy Społecznej jest wspieranie równych szans dla wszystkich jako sposobu osiągnięcia bardziej społecznie zintegrowanego społeczeństwa.

(7)  Rok 2007 jest podkreśleniem dziesiątej rocznicy Europejskiego Roku Przeciwko Rasizmowi, który umożliwił osiągnięcie znacznego postępu w eliminowaniu dyskryminacji rasowej.

(8)  Europejskie prawodawstwo w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia poziomu gwarantowanej równości i ochrony przed nierównościami i dyskryminacją w całej UE. Spełniało ono rolę katalizatora rozwoju bardziej spójnego podejścia opartego na poszanowaniu praw do równości i niedyskryminacji. Pomimo tego, osoby przebywające w UE wciąż doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania w życiu codziennym.

(9)  Europejski Rok powinien nadać nową dynamikę w zakresie wspierania wysiłków Państw Członkowskich na rzecz wdrażania prawodawstwa wspólnotowego w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji.

(10)  Istotne jest, aby działania w związku z wiekiem, niepełnosprawnością, religią lub przekonaniami, rasą i orientacją seksualną w pełni uwzględniały różnice związane z płcią.

(11)  Konsultacja zorganizowana przez Komisję w ramach Zielonej Księgi zatytułowanej "Równość i zakaz dyskryminacji w rozszerzonej UE", przyjętej w dniu 28 maja 2004 r., wykazuje, że według przeważającej większości respondentów, Unia Europejska powinna zintensyfikować swoje wysiłki mające na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

(12)  Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2005 r. na temat sytuacji Romów w Europie (7) zwraca uwagę na postawy niechęci wobec Romów oraz ich dyskryminujący wpływ na szanse tej mniejszości etnicznej, która znajduje się w najmniej korzystnej sytuacji w Unii Europejskiej pod względem zatrudnienia, edukacji i usług socjalnych.

(13)  Zakres, w jakim wspólnotowe ramy legislacyjne dotyczące niedyskryminacji cieszą się szerokim poparciem społeczeństwa oraz prawdziwa wola polityczna decydują o ich skutecznym oddziaływaniu. W tym kontekście, partnerzy społeczni, wspólnoty lokalne i regionalne oraz organizacje pozarządowe mają do odegrania kluczową rolę. Europejski Rok powinien spełniać rolę katalizatora w podnoszeniu świadomości i siły motorycznej działań. Powinien on przyczynić się do ukierunkowania uwagi politycznej we wszystkich Państwach Członkowskich i zmobilizowania wszystkich zainteresowanych do dążenia do wprowadzenia nowej ramowej strategii Unii Europejskiej dotyczącej niedyskryminacji i równych szans również po 2007 r.

(14)  Europejski Rok będzie również zmierzał do zajęcia się kwestią wielorakich rodzajów dyskryminacji, czyli dyskryminacji z dwóch lub więcej powodów wymienionych w art. 13 Traktatu. Zadaniem Roku będzie również wspieranie zrównoważonego traktowania wszystkich form dyskryminacji, o których mowa w tym artykule.

(15)  Różny postęp dokonany na poziomie krajowym wymaga podjęcia pilnych działań w zakresie równości i niedyskryminacji na szczeblu europejskim i krajowym. Zgodnie z zasadą pomocniczości przeważająca część działań w Roku powinna być podejmowana w sposób zdecentralizowany na poziomie krajowym.

(16)  Uczestnictwo w Europejskim Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich powinno być otwarte dla Państw Członkowskich, państw EFTA/EOG, zgodnie z warunkami ustanowionymi na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), dla państw przystępujących i kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej oraz państw regionu Zachodnich Bałkanów, na warunkach ustanowionych w odpowiednich porozumieniach z tymi państwami, a także dla państw objętych europejską polityką sąsiedzką, zgodnie z postanowieniami Strategii maj 2004 oraz krajowych planów działania.

(17)  Potrzebna jest spójność i komplementarność z innymi działaniami Wspólnoty, szczególnie z działaniami mającymi na celu zwalczanie dyskryminacji i wykluczenia społecznego oraz popieranie podstawowych praw, kształcenia i szkolenia, kultury i dialogu międzykulturowego, młodzieży, obywatelstwa, imigracji i azylu oraz równości płci.

(18)  Niniejsza decyzja ustanawia ramy finansowe na cały czas trwania programu, które mają być zasadniczym punktem odniesienia dla organu budżetowego, w trakcie całorocznej procedury budżetowej w rozumieniu punktu 33 Międzyinstytucjonalnego porozumienia z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej(8) .

(19)  Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(9) .

(20)  Cele proponowanego Europejskiego Roku nie mogą być wystarczająco osiągnięte na poziomie Państw Członkowskich między innymi z uwagi na potrzebę wielostronnego partnerstwa, ponadnarodowej wymiany informacji i upowszechniania dobrych praktyk w całej Wspólnocie, i dlatego mogą, ze względu na skalę działań, być lepiej osiągnięte na poziomie Wspólnoty. A zatem Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, ustanowioną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanowienie Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich

Rok 2007 zostaje ustanowiony "Europejskim Rokiem na rzecz Równych Szans dla Wszystkich" (zwanym dalej: "Europejskim Rokiem").

Artykuł 2

Cele

Ustala się następujące cele Europejskiego Roku:

a)  Prawa – Podnoszenie świadomości w zakresie prawa do równości i niedyskryminacji, a także problematyki dyskryminacji wielorakiej – Europejski Rok będzie uwydatniał przesłanie, że wszyscy ludzie mają prawo do równego traktowania , bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Europejski Rok powinien umożliwić społecznościom narażonym na dyskryminację lepiej poznać swe prawa oraz prawodawstwo europejskie obowiązujące w zakresie niedyskryminacji.

b)  Reprezentacja – Stymulowanie debaty na temat sposobów zwiększania udziału w życiu społeczeństwa grup będących ofiarami dyskryminacji oraz zrównoważonego uczestnictwa mężczyzn i kobiet – Europejski Rok będzie zachętą do refleksji i dyskusji nad potrzebą popierania większego uczestnictwa tych grup w życiu społeczeństwa oraz ich zaangażowania w działania zmierzające do zwalczania tej dyskryminacji, we wszystkich sektorach i na wszystkich poziomach.

c)  Uznawanie – Ułatwienie i honorowanie różnorodności i równości – Europejski Rok będzie uwydatniał pozytywny wkład, który ludzie, bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną mogą wnieść w życie społeczeństwa jako całości, szczególnie poprzez podkreślanie korzyści płynących z różnorodności.

d)  Poszanowanie – Propagowanie bardziej spójnego społeczeństwa – Europejski Rok będzie przyczyniał się do podnoszenia świadomości na temat znaczenia zwalczania stereotypów, uprzedzeń i przemocy, propagowania dobrych stosunków pomiędzy wszystkimi w ramach społeczeństwa, w szczególności między młodymi ludźmi, oraz do propagowania i upowszechniania wartości leżących u podstaw walki z dyskryminacją.

Artykuł 3

Zakres działań

1.  Działania zmierzające do osiągnięcia celów wymienionych w art. 2 mogą obejmować organizowanie lub udzielanie wsparcia w szczególności na rzecz:

   a) spotkań i imprez;
   b) kampanii informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych ;
   c) sondaży i badań w skali wspólnotowej lub ogólnokrajowej .

2.  Szczegółowy opis działań określonych w ust. 1 znajduje się w Załączniku.

Artykuł 4

Włączenie problematyki płci do głównego nurtu życia społeczno-politycznego

Europejski Rok uwzględnia również różne formy dyskryminacji, jakiej doświadczają kobiety i mężczyźni ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię bądź przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.

Artykuł 5

Współpraca i wdrażanie na poziomie Wspólnoty

Komisja zapewni, aby działania Wspólnoty objęte niniejszą decyzją były wprowadzane w życie zgodnie z Załącznikiem, w szczególności zapewniając, aby wszystkie formy dyskryminacji, o których mowa w art. 13 Traktatu i w art. 2 niniejszej decyzji były postrzegane i traktowane w jednakowy sposób.

W szczególności, Komisja dokona niezbędnych uzgodnień w celu zapewnienia spójności i komplementarności działań i inicjatyw Wspólnoty, o których mowa w art. 10 , by pomóc w osiągnięciu celów określonych w art. 2.

Komisja prowadzi regularną wymianę informacji z bezpośrednio zainteresowanymi stronami, organizacjami pozarządowymi reprezentującymi społeczności będące ofiarami dyskryminacji oraz odpowiednimi grupami społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na poziomie europejskim w sprawie zaprojektowania i wdrożenia Europejskiego Roku oraz dalszych działań i oceny po jego zakończeniu. W tym celu Komisja udostępnia odpowiednie informacje zainteresowanym stronom. Komisja przekazuje informacje na temat opinii zainteresowanych stron komitetowi ustanowionemu na mocy art. 7 ust. 1 .

Artykuł 6

Współpraca i wdrożenie na poziomie krajowym

1.  Każde Państwo Członkowskie ustanawia lub wyznacza krajowy organ wykonawczy do organizacji uczestnictwa tego państwa w Europejskim Roku. O swoim wyborze każde Państwo Członkowskie informuje Komisję do... (10) . Organ ten jest odpowiedzialny za określenie krajowej strategii oraz priorytetów Europejskiego Roku, a także za wybranie poszczególnych działań, które zostaną zgłoszone do finansowania ze środków wspólnotowych. Krajową strategię i priorytety Europejskiego Roku określa się zgodnie z celami wymienionymi w art. 2. Będą one zmierzać do zapewnienia zrównoważonego traktowania wszystkich form dyskryminacji, o których mowa w art. 2.

Procedurę przyznawania finansowania ze środków wspólnotowych dla działań na poziomie krajowym określa część II Załącznika.

2.  Organ ten, w celu właściwej realizacji zadań, regularnie zasięga opinii i ściśle współpracuje ze społeczeństwem obywatelskim, włącznie z organizacjami broniącymi lub reprezentującymi interesy osób potencjalnie narażonych na dyskryminację lub nierówne traktowanie i innych bezpośrednio zainteresowanych.

Artykuł 7

Komitet doradczy

1.  Komisję wspomaga komitet doradczy , w którego skład wchodzi jeden przedstawiciel każdego Państwa Członkowskiego . Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji. Przedstawiciela tego wyznacza się w pierwszej kolejności spośród osób z krajowego organu wykonawczego , o którym mowa w art. 6 ust. 1.

2.  W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu stosują się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, przy uwzględnieniu postanowień jej art. 8.

3.  Komitet przyjmuje własny regulamin.

Artykuł 8

Ustalenia finansowe

1.  Środki, które ze swej natury mają zasięg wspólnotowy, opisane w Załączniku, część I, mogą być dotowane maksymalnie do 80% lub stanowić przedmiot zamówień publicznych finansowanych z ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

2.  Środki o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym, opisane w części II pkt. 5 Załącznika , mogą być współfinansowane z ogólnego budżetu Unii Europejskiej maksymalnie do 50% całkowitych kosztów działań wdrażanych na poziomach lokalnym, regionalnym i krajowym, i zgodnie z procedurą ustanowioną w części II Załącznika.

Artykuł 9

Stosowanie i procedura wyboru

1.  Decyzje w sprawie finansowania środków określonych w art. 8 ust. 1 podejmuje Komisja zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2 .

2.  Wnioski o pomoc finansową na środki określone w art. 8 ust. 2 należy składać Komisji za pośrednictwem krajowych organów wykonawczych ustanowionych przez Państwa Członkowskie zgodnie z procedurą określoną w części II Załącznika.

Artykuł 10

Spójność i komplementarność

Komisja, we współpracy z Państwami Członkowskimi , zapewnia, aby środki przewidziane w niniejszej decyzji były zgodne z innymi działaniami i inicjatywami Wspólnoty, a także z krajowymi i regionalnymi działaniami i inicjatywami.

Komisja zapewnia pełną komplementarność między Europejskim Rokiem a innymi inicjatywami i środkami Wspólnoty obecnie realizowanymi na poziomie krajowym i regionalnym, w przypadku, gdy mogą się one przyczynić do osiągnięcia celów Europejskiego Roku.

Artykuł 11

Udział państw niebędących Państwami Członkowskimi

Uczestnictwo w Europejskim Roku jest otwarte dla:

   a) Państw, z którymi Unia Europejska podpisała Traktat o Przystąpieniu;
   b) Państw kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami uczestnictwa tych państw w programach Wspólnoty, ustanowionych odpowiednio przez umowy ramowe oraz decyzje Rad Stowarzyszenia;
   c) Państw EFTA, które są stroną Porozumienia EOG zgodnie z postanowieniami tego porozumienia;
   d) Państw regionu Bałkanów Zachodnich zgodnie z umowami, które zostaną zawarte z tymi państwami na podstawie umów ramowych w sprawie ogólnych zasad ich uczestnictwa w programach Wspólnoty;
   e) Krajów partnerskich europejskiej polityki sąsiedztwa (ENP), zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami uczestnictwa tych krajów w programach wspólnotowych, określonymi odpowiednio w Strategii maj 2004 i w krajowych planach działania. Każde wspólnotowe wsparcie przeznaczone na działania krajów partnerskich ENP w tym kontekście będzie pokryte przez europejski instrument polityki sąsiedzkiej zgodnie z priorytetami i procedurami ustanowionymi we współpracy z tymi krajami.

Artykuł 12

Budżet

Ramy finansowe dla wdrożenia działań, o których mowa w niniejszej decyzji, na okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. wynoszą 15 000 000 EUR, z czego 6 000 000 EUR przewidziano na okres do 31 grudnia 2006 r. Kwota ustalona na okres rozpoczynający się po 31 grudnia 2006 r. jest orientacyjna i zostaje uznana za potwierdzoną, jeżeli na tym etapie jest ona zgodna z wieloletnimi ramami finansowymi obowiązującymi w okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 13

Współpraca międzynarodowa

W ramach Europejskiego Roku Komisja może współpracować z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z Radą Europy i Organizacją Narodów Zjednoczonych .

Artykuł 14

Monitorowanie i ocena

Komisja, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r., przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów, sprawozdanie w sprawie wykonania, wyników i ogólnej oceny środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Charakter działań, o których mowa w art. 3

(I)  I DZIAŁANIA NA POZIOMIE WSPÓLNOTY

1.  Spotkania i imprezy

   a) Organizowanie spotkań na poziomie Wspólnoty;
   b) Organizowanie imprez dla podniesienia świadomości dotyczącej celów Europejskiego Roku, włącznie z konferencjami otwierającymi i zamykającymi Europejski Rok, w drodze wsparcia udzielanego państwom sprawującym prezydencję Rady w tym czasie oraz zorganizowanie pierwszego dorocznego "Szczytu Równości".

2.  Kampanie informacyjne i promocyjne obejmujące:

   a) Opracowanie logo, łatwo dostępnego oraz dostępnego w różnych formatach, oraz haseł Europejskiego Roku na użytek każdej działalności z nim związanej;
   b) Kampanie informacyjne na skalę wspólnotową;
   c) Odpowiednie środki mające na celu podkreślenie wyników i uwidocznienia działań i inicjatyw przyczyniających się do osiągnięcia celów Europejskiego Roku;
   d) Organizowanie konkursów europejskich, podkreślających dokonania i doświadczenia w dziedzinach związanych z Europejskim Rokiem.

3.  Inne działania

Sondaże i badania na skalę wspólnotową, zawierające pytania mające na celu ocenę wpływu Europejskiego Roku, których wyniki zostaną włączone do wyników sondażu Eurobarometr oraz do sprawozdania z oceny efektywności i wpływu Europejskiego Roku.

4.  Finansowanie może przybrać formę:

   bezpośredniego zakupu towarów i usług, w szczególności w dziedzinie komunikacji, w drodze przetargów nieograniczonych i/lub ograniczonych;
   bezpośredniego zakupu usług doradczych, w drodze przetargów nieograniczonych i/lub ograniczonych;
   dotacji przydzielonych na pokrycie wydatków na imprezy specjalne organizowane w celu podkreślenia i podniesienia świadomości Europejskiego Roku: takie finansowanie nie przekracza 80% kosztów całkowitych poniesionych przez otrzymującego wsparcie.

Komisja może skorzystać z technicznego i/lub administracyjnego wsparcia dla wspólnego dobra Komisji i Państw Członkowskich , na przykład w celu sfinansowania usług zewnętrznych ekspertów w zakresie określonych zagadnień.

(II)  II DZIAŁANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM

1.  Działania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym mogą kwalifikować się do finansowania z budżetu Wspólnoty pokrywającego maksymalnie do 50% kosztów całkowitych na Państwo Członkowskie.

2.  Po przyjęciu niniejszej decyzji, Komisja kieruje zaproszenie do składania projektów, ograniczone do krajowych organów wykonawczych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie.

3.  W odpowiedzi na zaproszenie do składania projektów, każdy krajowy organ wykonawczy składa jeden wniosek o finansowanie wspólnotowe. We wniosku tym powinna zostać opisana strategia krajowa oraz priorytety związane z Europejskim Rokiem, działania, które miałyby zostać sfinansowane w danych Państwach Członkowskich oraz organizacje, które byłyby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań. Do wniosku o dotację powinien zostać dołączony szczegółowy budżet określający całkowite koszty proponowanych działań oraz kwotę i źródła współfinansowania. Koszty te mogą obejmować rezerwę na poczet kosztów pracowniczych i administracyjnych poniesionych przez krajowe organy wykonawcze.

4.  Krajowe strategie i priorytety Europejskiego Roku określa się zgodnie z ogólnymi celami wymienionymi w art. 2. Zmierzają one do zapewnienia zrównoważonego traktowania wszystkich form dyskryminacji, o których mowa w tym artykule.

5.  Komisja ocenia i w razie konieczności zgłasza poprawki do wniosków o finansowanie wspólnotowe złożonych przez krajowe organy wykonawcze. Organy te są odpowiedzialne za koordynację i nadzór nad realizacją różnych działań krajowych.

6.  Działania na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym mogą obejmować:

   a) Spotkania i imprezy związane z celami Europejskiego Roku, włącznie z imprezami inaugurującymi Europejski Rok;
   b) Kampanie informacyjne i edukacyjne oraz działania mające na celu propagowanie zasad i wartości leżących u podstaw obchodzonego Europejskiego Roku na poziomie krajowym włącznie z przyznawaniem nagród i organizacją konkursów;
   c) Sondaże i badania inne niż wymienione w części I(3) powyżej.

(III)  III DZIAŁANIA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU WSPÓLNOTY NIE JEST DOSTĘPNA

Wspólnota zaproponuje moralne wsparcie, włącznie z pisemnym zezwoleniem, na korzystanie z logo i innych materiałów związanych z Europejskim Rokiem, inicjatywom podjętym przez organizacje publiczne lub prywatne, jeżeli te organizacje mogą udowodnić w sposób przekonywujący Komisję, że te inicjatywy odbywają się lub będą odbywać w czasie trwania Europejskiego Roku i mogą w istotnym zakresie przyczynić się do realizacji co najmniej jednego z celów Europejskiego Roku.

(1) Opinia z dnia 14 grudnia 2005 roku (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Opinia z dnia 16 listopada 2005 roku (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2005 roku.
(4) Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.
(5) Dz.U. L 303 z 2.12.2000, str. 16.
(6) Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 37.
(7) Dz..U. C...
(8) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.
(9) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
(10)* Miesiąc od przyjęcia niniejszej decyzji.

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2006Informacja prawna