Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2661(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0645/2005

Rozpravy :

PV 15/12/2005 - 12.2

Hlasovanie :

PV 15/12/2005 - 13.2

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0534

Prijaté texty
WORD 48k
Štvrtok, 15. decembra 2005 - Štrasburg Finálna verzia
Ľudské práva v Rusku
P6_TA(2005)0534B6-0645, 0658, 0661, 0662, 0665 a 0668/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach v Rusku a o nových právnych predpisoch týkajúcich sa mimovládnych organizácií

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä na uznesenie z 26. mája 2005 o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom(1) ,

–   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska zrealizovať štyri "cestovné mapy" pre vytvorenie štyroch spoločných priestorov, prijatý na samite EÚ - Rusko v Moskve 10. mája 2005,

–   so zreteľom na výsledok samitov EÚ - Rusko, najmä na rozhodnutie prijaté na samite EÚ - Rusko v Haagu 25. novembra 2004, pokračovať v pravidelnom dialógu o otázkach ľudských práv,

–   so zreteľom na ciele konsolidácie politických slobôd a demokracie v Ruskej federácii, ako je to uvedené v Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom(2) , ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 1997,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách a jeho protokoly,

–   so zreteľom na predbežné stanovisko Rady Európy k zmenám a doplneniam federálnych zákonov Ruskej federácie, ktoré sa týkajú neziskových organizácií a verejných združení,

–   so zreteľom na vyjadrenia a návrhy ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktoré boli zaslané predsedovi ruskej Štátnej dumy Borisovi Gryzlovovi 9. decembra 2005,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže nezávislé mimovládne organizácie (MVO) a neziskové organizácie sú kľúčom k rozvoju silnej a účinne fungujúcej občianskej spoločnosti a keďže v súčasnosti v Rusku pôsobí veľké množstvo MVO, od dobročinných spolkov pre deti, susedských združení, poskytovateľov útulkov pre bezdomovcov až po spotrebiteľské združenia,

B.   keďže sloboda združovania je základným ľudským právom a je v demokratickej spoločnosti nesmierne dôležitá,

C.   keďže 23. novembra 2005 ruská Štátna duma výraznou väčšinou hlasov schválila v prvom čítaní návrh zákona pod názvom "O zavedení zmien a doplnení určitých právnych predpisov Ruskej federácie", ktorým sa menia a dopĺňajú súčasné právne predpisy o registrácii MVO a najmä zákony "O organizáciách občianskej spoločnosti", "O nekomerčných organizáciách" a "O uzavretých administratívno-teritoriálnych formáciách"; keďže druhé čítanie tohto zákona sa má uskutočniť 16. decembra 2005,

D.   keďže ombudsman Ruskej federácie Vladimir Lukin uviedol, že tento návrh zákona porušuje ruskú ústavu a medzinárodné právo, kým Verejná komora Ruskej federácie – novovytvorený úrad poverený koordináciou záujmov medzi občanmi, MVO a verejnými orgánmi – požiadal dumu o odloženie hlasovania o tomto návrhu dovtedy, kým bude možné podrobne preskúmať jeho dôsledky,

E.   keďže verejnosť v Rusku i vo svete vyjadrila hlboké znepokojenie nad týmito zmenami, ktoré potenciálne obmedzujú slobodu združovania v Ruskej federácii,

F.   keďže Rada Európy pripravila na žiadosť Ruskej federácie stanovisko o zlučiteľnosti návrhu zákona s Európskym dohovorom o ľudských právach,

G.   keďže generálny tajomník Rady Európy Terry Davis vo vyhlásení pri príležitosti predloženia uvedeného stanoviska uviedol, že "navrhované zmeny a doplnenia zákonov Ruskej federácie, ktoré upravujú slobodu zhromažďovania, sledujú legitímne ciele boja proti terorizmu a praniu špinavých peňazí", Rada Európy má však dojem, "že niektoré aspekty týchto zmien a doplnení, ktoré sa týkajú administratívnych a finančných požiadaviek na registráciu MVO a neziskových organizácií, účasti cudzích štátnych príslušníkov a mladistvých, právomoci úradov dozerať na činnosť MVO a dôvodov rozpustenia týchto organizácií, sú príliš reštriktívne",

H.   vzhľadom na skúsenosti členských štátov EÚ, ktoré dovoľujú neformálnym zoskupeniam slobodne existovať bez toho, aby od nich vyžadovali oznámenie alebo registráciu štátom, a ktoré cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti s riadnym povolením na pobyt na ich území udeľujú všetky dôležité práva ako vlastným občanom, pokiaľ ide o vytváranie združení a vstupovanie do nich, a umožňujú zahraničným organizáciám otvárať svoje zastupiteľské kancelárie a pobočky na vykonávanie svojich činností,

I.   keďže v posledných rokoch sa demokracia v Rusku naďalej značne oslabuje, predovšetkým v dôsledku vládnej kontroly nad všetkými hlavnými televíznymi stanicami a väčšinou rozhlasových staníc, rozšírením autocenzúry tlače, rušením nezávislých médií, okliešťovaním práva organizovať verejné demonštrácie, zhoršovaním situácie MVO, s prípadmi prenasledovania aktivistov za ľudské práva, zrušením priamej voľby regionálnych guvernérov a zvýšením politickej kontroly súdnictva, príkladom čoho je prípad Jukos a súdne procesy proti pánom Chodorkovskému a Lebedevovi,

1.   zdôrazňuje význam MVO pre stabilnú a demokratickú občiansku spoločnosť vybudovanú nielen na zásadách ako je právny štát a sloboda prejavu, ale aj na možnosti občanov slobodne sa združovať;

2.   vyjadruje preto hlboké znepokojenie nad návrhom zákona o zmene a doplnení právnych predpisov Ruskej federácie o neziskových organizáciách a verejných združeniach a vyzýva na zosúladenie nových právnych predpisov s normami Rady Európy;

3.   víta žiadosť Ruskej federácie o radu, adresovanú Rade Európy, pokiaľ ide o navrhované zmeny a doplnenia; plne podporuje odporúčania, ktoré Rada Európy vyjadrila vo svojom predbežnom stanovisku a vyzýva Ruskú federáciu, aby tieto odporúčania v plnej miere zohľadnila;

4.   berie na vedomie najnovšie návrhy ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby bol návrh zmien a doplnení podstatne prepracovaný;

5.   dúfa, že ruskí zákonodarcovia:

   a) jasne vymedzia neprijateľné politické aktivity, ktoré nesmú byť financované zo zahraničných zdrojov,
   b) stanovia, že jediným dôvodom na rozpustenie MVO alebo neziskovej organizácie je rozhodnutie súdu a nie dozorného orgánu;
   c) rozhodnú nezaviesť požiadavku trvalého pobytu pre cudzích štátnych príslušníkov, ani vekovú hranicu;
   d) zabezpečia právo cudzích štátnych príslušníkov zakladať v Rusku MVO a zúčastňovať sa na ich činnostiach,
   e) zmiernia navrhované kontrolné právomoci štátnych orgánov nad MVO, najmä pokiaľ ide o podmienky zodpovedať za zdroje finančných prostriedkov, pokiaľ ich poskytli zahraniční sponzori;

6.   vyzýva ruskú Štátnu dumu, aby venovala potrebný čas preskúmaniu a vylepšeniu zmien a doplnení v súvislosti s odporúčaniami vyjadrenými v hodnotení prezidenta, v predbežnom stanovisku Rady Európy a v tomto uznesení;

7.   vyzýva Štátnu dumu, aby začala rozsiahly konzultačný proces so všetkými demokratickými zložkami ruskej občianskej spoločnosti s cieľom nájsť spôsoby, ako skutočne povzbudzovať, podporovať a upevňovať vytváranie MVO;

8.  vyzýva budúce rakúske a fínske predsedníctvo, aby na najbližšom samite EÚ - Rusko nastolili otázku dodržiavania demokracie a ľudských práv, aby sa zvýšil význam úlohy dialógu medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach, a aby sa Európsky parlament naďalej angažoval v tomto procese;

9.   v tejto súvislosti zastáva názor, že "cestovné mapy" na vytvorenie štyroch spoločných priestorov by mali byť prepojené s konkrétnym pokrokom v oblasti demokracie a ľudských práv;

10.   vyzýva ruské orgány, aby ukončili politicky motivované prenasledovanie MVO, predovšetkým tých, ktoré sledujú situáciu v Čečensku, ako je napr. Spoločnosť rusko-čečenského priateľstva;

11.   nalieha na Ruskú federáciu ako člena Rady Európy, aby podpísala Európsky dohovor o uznávaní právnej subjektivity medzinárodných MVO (ETS 124);

12.   vyjadruje svoje znepokojenie nad celkovými podmienkami väzňov a nad ťažkosťami, ktorým niektorí z nich čelia v súvislosti s prístupom k právnym zástupcom; pripomína, že podľa ruského trestného zákonníka by zadržané osoby mali byť väznené buď v blízkosti svojho bydliska alebo blízko miesta konania súdneho procesu;

13.   vyzýva Radu a Komisiu, aby zintenzívnili svoju podporu občianskej spoločnosti v Rusku a zvýšili finančné prostriedky vyčlenené na podporu ľudských práv;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, generálnemu tajomníkovi OSN, ruskej Štátnej dume a vláde Ruskej federácie.

(1)1 Prijaté texty , P6_TA(2005)0207.
(2)2 Ú. v. EÚ L 327, 28.11.1997, s. 1.

Posledná úprava: 19. júla 2006Právne oznámenie