Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/2662(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0643/2005

Debaty :

PV 15/12/2005 - 12.3

Głosowanie :

PV 15/12/2005 - 13.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0535

Teksty przyjęte
WORD 46k
Czwartek, 15 grudnia 2005 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Etiopia i nowe konflikty przygraniczne
P6_TA(2005)0535B6-0643, 0659, 0663, 0666, 0670 oraz 0671/2005

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Etiopii i nowego konfliktu granicznego

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie sytuacji praw człowieka w Etiopii(1) oraz z dnia 13 października 2005 r. w sprawie sytuacji w Etiopii(2) ,

–   uwzględniając wstępne sprawozdanie wyborczej misji obserwacyjnej Unii Europejskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r.,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   zaniepokojony ostatnimi informacjami o łamaniu na szeroką skalę praw człowieka w trakcie poważnych i niespotykanych dotąd represji, na skutek których przywódcy polityczni, obrońcy praw człowieka, niezależni dziennikarze, pracownicy organizacji pozarządowych i młodzi ludzie zostali aresztowani w Addis Abebie i różnych innych częściach kraju,

B.   mając na uwadze, że manifestacje zwołane przez Koalicję na rzecz Jedności i Demokracji w celu zaprotestowania przeciw fałszowaniu wyników wyborów zostały brutalnie stłumione, między innymi strzałami z broni palnej i przy udziale samochodów opancerzonych,

C.   mając na uwadze, że wśród zatrzymanych polityków znajduje się przewodniczący CUD, prof. Mesfin Woldemariam, były przewodniczący Etiopskiej Rady Praw Człowieka (EHRCO), dr Yacob Hailemariam, były specjalny wysłannik ONZ i były prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, Birtukan Mideksa, były sędzia, dr Birhanu Nega, burmistrz elekt Addis Abeba, Netsanet Demissie, dyrektor Organizacji na rzecz sprawiedliwości społecznej w Etiopii oraz Daniel Bekele z Action Aid Etiopia,

D.   mając na uwadze, że wielu z wyżej wymienionych więźniów rozpoczęło strajk głodowy w dniu 28 listopada 2005 r.,

E.   zaniepokojony wiadomością o tym, że tysiące młodych ludzi aresztowanych w Addis Abebie zostało przewiezionych nad rzekę Dedessa (w południowo-zachodniej Etiopii), gdzie przetrzymywani są w nieludzkich warunkach,

F.   z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie około 8000 osób, jednakże wyraża zaniepokojenie faktem, że sama ta liczba wskazuje na masowy charakter zatrzymań, oraz że rząd nie ujawnił jak dotąd całkowitej liczby osób rzeczywiście zatrzymanych, ani ich miejsca pobytu,

G.   zaniepokojony bezpodstawnymi zarzutami zdrady, postawionymi posłom do parlamentu, dziennikarzom, pracownikom służby cywilnej, prawnikom, przedstawicielom służb niosących pomoc, członkom organizacji pozarządowych,

H.   zaniepokojony atakami na niezależną prasę,

I.   mając na uwadze wspólne oświadczenie z dnia 6 listopada 2005 r. ambasadorów UE i USA, w którym Unia Europejska i Stany Zjednoczone wzywają rząd do "uwolnienia wszystkich więźniów politycznych", "bezzwłocznego położenia kresu przemocy" oraz do "ponownego otwarcia dialogu politycznego" i wnoszą o "niezależne dochodzenie w sprawie wydarzeń czerwcowych i listopadowych",

J.   mając na uwadze, że według wyborczej misji obserwacyjnej Unii Europejskiej wydarzeń tych nie można ocenić jednoznacznie, ponieważ przed 15 maja 2005 r. miały one pewne aspekty pozytywne, a po tej dacie pewne aspekty negatywne,

K.   mając na uwadze, że Etiopia otrzymuje rocznie równowartość miliarda dolarów amerykańskich pomocy międzynarodowej (w tym 490 milionów z Unii Europejskiej), co stanowi jedną czwartą PKB,

L.   mając na uwadze, że Etiopia jest sygnatariuszem umowy o partnerstwie pomiędzy grupą państw Afryki, Karaib i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony (porozumienie z Kotonu), która w art. 96 wymienia poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności jako podstawowy element współpracy między krajami AKP a Unią Europejską,

M.   mając na uwadze zaobserwowane przemieszczanie się wojsk przy granicy zarówno po stronie Etiopii jak i Erytrei oraz zakaz nałożony przez rząd Erytrei wobec lotów helikopterów ONZ,

N.   mając na uwadze, że stosunki między Etiopią a Erytreą są złe, w obawie przed nową wojną, Sekretarz Generalny ONZ, Kofi Annan, przestrzegł, że napięta sytuacja na granicy etiopsko-erytrejskiej może doprowadzić do kolejnego wybuchu "niszczycielskich aktów przemocy",

1.   potępia stosowanie przemocy i niewspółmiernych środków represji przez siły zbrojne oraz masowe aresztowania;

2.   wzywa rząd Etiopii do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i dziennikarzy oraz do pełnienia swoich obowiązków z poszanowaniem praw człowieka, zasad demokracji oraz litery prawa;

3.   wzywa rząd Etiopii do ujawnienia całkowitej liczby osób zatrzymanych w całym kraju, do udzielenia zgody na wizyty Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz na kontakt wszystkich zatrzymanych z ich rodzinami, z doradcami prawnymi i opieką zdrowotną, jakiej może wymagać ich sytuacja zdrowotna;

4.   wzywa rząd Etiopii do pełnego poszanowania fundamentalnych zasad wolności prasy, do położenia kresu monopolowi państwowych środków przekazu, do umożliwienia działalności prasy niezależnej poprzez zwrot skonfiskowanej jej własności;

5.   wzywa do bezzwłocznego powołania niezależnej, międzynarodowej komisji dochodzeniowej, najlepiej podlegającej ONZ, która zbadałaby łamanie praw człowieka, wskazałaby odpowiedzialne za nie osoby i pociągnęła je do odpowiedzialności karnej;

6.   jest zdania, że pomimo dialogu politycznego pomiędzy UE a rządem Etiopii, w myśl art. 8 umowy z Kotonu, Etiopia nie wypełniła swoich zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad demokracji i litery prawa;

7.   wzywa Radę i Komisję do zajęcia wspólnego stanowiska spójnego z art. 96 umowy z Kotonu;

8.   wzywa Radę i Komisję do rozważenia możliwości zastosowania ukierunkowanych sankcji wobec rządu Etiopii, jeżeli obecna sytuacja w zakresie praw człowieka nie ulegnie wyraźnej poprawie;

9.   wzywa Radę i Komisję do wysłania ludności Etiopii pomocy humanitarnej, głównie poprzez organizacje pozarządowe i wyspecjalizowane agencje Narodów Zjednoczonych, w celu bezpośredniego niesienia pomocy ludności;

10.   domaga się wznowienia procesu reform i ulepszania instytucji demokratycznych, obejmującej poważną, międzynarodową analizę wyników wyborów parlamentarnych, które miały miejsce w maju 2005 r.;

11.   wyraża pełne poparcie dla rezolucji 1640 (2005) Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której zwrócono się do Etiopii o bezzwłoczne odwołanie decyzji o zakazie odbywania lotów przez helikoptery Misji ONZ w Etiopii i Erytrei oraz wszystkich dodatkowych ograniczeń narzuconych tej Misji, żąda, aby ilość wojsk rozmieszczonych przez obie strony powróciła do poziomu z dnia 16 grudnia 2004 r. i wzywa Etiopię do pełnego zaakceptowania ostatecznej i wiążącej decyzji komisji ds. wyznaczenia granicy między Erytreą a Etiopią;

12.   z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 7 grudnia 2005 r., potępiające decyzję rządu Erytrei o zażądaniu od niektórych członków Misji ONZ w Etiopii i Erytrei, aby opuścili kraj w terminie dziesięciu dni;

13.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu Etiopii o wycofaniu swoich wojsk z granicy erytrejskiej, zgodnie z nakazem ONZ mającym na celu zapobieżenie nowemu konfliktowi;

14.   zwraca się do Unii Afrykańskiej, której siedziba znajduje się w Etiopii, o zajęcie jasnego stanowiska, będącego dowodem niezłomnego postanowienia rozwijania demokracji na kontynencie afrykańskim, a mianowicie w Etiopii;

15.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi i parlamentowi Etiopii, wspólnemu parlamentowi Unii Afrykańskiej, dwóm głównym partiom opozycyjnym CUD i UEDF, Koalicji na rzecz Jedności i Demokracji, Zjednoczonym Etiopskim Siłom Demokratycznym oraz Unii Afrykańskiej.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0305.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0383.

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2006Informacja prawna