Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2502(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0049/2006

Predložena besedila :

B6-0049/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/01/2006 - 4.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0010

Sprejeta besedila
WORD 42k
Sreda, 18. januar 2006 - Strasbourg Končna izdaja
Finančna perspektiva
P6_TA(2006)0010B6-0049/2006

Resolucija Evropskega parčamenta o stališču Evropskega sveta glede finančne perspektive in obnove Medinstitucionalnega sporazuma za obdobje 2007-2013

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti člena 272 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka(1) ter zlasti točke 26 Sporazuma,

–   ob upoštevanju sporočil Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 26. februarja 2004 z naslovom "Gradimo našo skupno prihodnost: Politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije za obdobje 2007-2013" (KOM(2004)0101), z dne 14. julija 2004 z naslovom "Finančna perspektiva 2007-2013" (KOM(2004)0487) in delovnega dokumenta Komisije z dne 12. aprila 2005 z naslovom "Tehnične prilagoditve predloga Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2007-2013" (SEC(2005)0494),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013(2) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2005 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka(3) ,

–   ob upoštevanju člena 54 svojega Poslovnika,

A.   ker je Evropski svet na zasedanju dne 15. in 16. decembra 2005 sprejel sklepe o finančni perspektivi za obdobje 2007-2013,

B.   ker se bo sedanji Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka načeloma iztekel v letu 2006 in ker se nov sporazum ali podaljšanje obstoječega lahko sklene le s soglasjem med Evropski parlamentom, Svetom in Komisijo,

C.   ker člen 272 Pogodbe ES predvideva sprejetje letnih proračunov, če ni finančne perspektive,

D.   ker odobritve za prevzem obveznosti za 25 držav članic v proračun za leto 2006, zadnje leto sedanje finančne perspektive, znašajo 1,093 % BND EU,

E.   ker sklepi Evropskega sveta, kakor so bili sprejeti na zasedanju 15. in 16. decembra 2005, predvidevajo v povprečju 1,045 % BND EU za odobritve za prevzem obveznosti v proračunu EU za 27 držav članic, skupna vsota odobritev za prevzem obveznosti pa znaša 862,363 milijard evrov,

F.   ker pogajalsko stališče Evropskega parlamenta, sprejeto 8. junija 2005, predvideva finančni okvir 974,837 milijard EUR z odobritvami za prevzem obveznosti, ki znašajo povprečno 1,18 % BND EU, zagotavlja boljšo uskladitev političnih prednostnih nalog in finančnih potreb, posodobitev proračuna prek večje prilagodljivosti in kakovostnejše izvrševanje,

1.   ugotavlja dejstvo, da je Evropskemu svetu končno uspelo doseči sporazum med državami članicami, ki omogoča začetek pogajanj z Evropskim parlamentom o naslednji finančni perspektivi;

2.   ugotavlja, da so sklepi Evropskega sveta osredotočeni na tradicionalne politike, ki jih vodijo države članice, in ne postavljajo v ospredje politik, ki omogočajo Evropski uniji soočanje z novimi izzivi in razvoj evropske dodane vrednosti za državljane; v tem smislu obžaluje nesprejemljivo zmanjšanje sredstev za konkurenčnost, rast in zaposlovanje kljub poudarku, ki ga vse institucije EU dajejo lizbonski strategiji, ter zmanjšanja sredstev za državljanstvo, svobodo, varnost , pravosodje in zunanje ukrepe; poleg tega obžaluje, da se države članice borijo za ohranitev svojih nacionalnih interesov in ne spodbujajo evropske razsežnosti ter niso bile zmožne obravnavati glavnega vprašanja reforme sistema lastnih sredstev;

3.   opozarja, da sklepi Evropskega sveta, ki se včasih nanašajo na zelo posebna pravila v okviru programov porabe, ne morejo prevladati nad pristojnostmi, podeljenimi Evropskemu parlamentu kot eni izmed vej zakonodajnega in proračunskega organa, ter vztraja pri celovitem izvrševanju svoje parlamentarne vloge v opredeljevanju politik, njihove reforme in njihovega proračuna;

4.   zavrača sklepe Evropskega sveta v sedanji obliki, ker ne zagotavljajo proračuna EU, ki bi v prihodnosti povečal blaginjo, konkurenčnost, solidarnost, kohezijo in varnost v skladu s politikami, ki jih je Svet že določil; ne izpolnjuje prevzetih obveznosti do novih držav članic ter ne predvideva zadovoljivega in natančnega mehanizma prilagodljivosti, trdne zavezanosti, da se opravi revizija in dodeli jasna vloga Evropskemu parlamentu, ali zadovoljivih spremljevalnih ukrepov, na primer za zagotavljanje boljšega izvrševanja in nadzora porabe sredstev v državah članicah;

5.   poudarja pomen, ki ga pripisuje večji stopnji prilagodljivosti;

6.   ponovno potrjuje svoje stališče, vsebovano v gornji resoluciji z dne 8. junija 2005, in naroča Odboru za proračun, naj se skladno s tem pogaja o Medinstitucionalnem sporazumu;

7.   je pripravljen začeti konstruktivna pogajanja s Svetom na osnovi njunih stališč pod pogojem, da bo avstrijskemu predsedstvu zaupan resničen pogajalski mandat; je odločen zagovarjati količinske, strukturne in kakovostne vidike svojega pogajalskega stališča in povečati evropsko razsežnost kmetijskih, notranjih in zunanjih politik;

8.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/708/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 269, 14.10.2005, str. 24).
(2) Sprejeta besedila , P6_TA(2005)0224.
(3) Sprejeta besedila , P6_TA(2005)0453.

Zadnja posodobitev: 21. julij 2006Pravno obvestilo