Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2666(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0043/2006

Debatter :

PV 16/01/2006 - 14
CRE 16/01/2006 - 14

Omröstningar :

PV 18/01/2006 - 4.10

Antagna texter :

P6_TA(2006)0018

Antagna texter
WORD 36k
Onsdagen den 18 januari 2006 - Strasbourg Slutlig utgåva
Homofobi i Europa
P6_TA(2006)0018B6-0025, 0039, 0040 och 0043/2006

Europaparlamentets resolution om homofobi i Europa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av internationella och europeiska åtaganden avseende mänskliga rättigheter, till exempel de som avses i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av EU:s bestämmelser om mänskliga rättigheter, och i synnerhet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(1) samt artiklarna 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 13 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som ger gemenskapen befogenheter att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av bland annat sexuell läggning och främja jämlikhetsprincipen,

–   med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(2) och 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling(3) som förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning,

–   med beaktande av artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna där det fastslås att "all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall vara förbjuden",

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen.

A.  Homofobi kan definieras som en irrationell rädsla för och motvilja mot homosexualitet och homo-, bi- och transsexuella personer (HTB-personer) och grundas på fördomar som kan jämföras med rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.

B.  Homofobi kommer till uttryck i det privata och offentliga livet i olika former, såsom hatiska uttalanden och uppmaning till diskriminering, förlöjligande, verbalt, psykiskt och fysiskt våld, förföljelse och mord, diskriminering genom kränkning av jämlikhetsprincipen och omotiverade och orimliga begränsningar av rättigheter, som ofta ursäktas med skäl som avser den allmänna ordningen, religionsfriheten och rätten till samvetsvägran.

C.  Enligt ett flertal rapporter från press och frivilligorganisationer har en rad oroväckande händelser ägt rum den senaste tiden i flera EU-länder. Det har gällt allt från förbud mot gay pride-evenemang eller jämlikhetsdemonstrationer till provocerande, hatiskt eller hotfullt språkbruk från ledande politikers och religiösa ledares sida, polis som inte förmår tillhandahålla tillräckligt skydd eller till och med skingrar fredliga demonstrationer, våldsamma demonstrationer av homofobiska grupper och författningsändringar för att uttryckligen förbjuda samkönade partnerskap.

D.  Samtidigt har allmänheten, det civila samhället och lokala och regionala myndigheter i vissa fall visat positiva, demokratiska och toleranta reaktioner, och även rättssystemet som ingripit mot de mest slående och olagliga formerna av diskriminering.

E.  I vissa medlemsstater åtnjuter inte samkönade partner alla de rättigheter och allt det skydd som gifta partner av motsatt kön gör och utsätts därför för diskriminering och nackdelar.

F.  Samtidigt går utvecklingen i allt fler länder i Europa i riktning mot att garantera lika möjligheter, integrering och respekt samt att tillhandahålla skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning, uttryck för kön och könsidentitet och att erkänna samkönade familjer.

G.  Kommissionen har uttalat ett engagemang för att se till att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter respekteras inom EU samt inrättat en grupp kommissionsledamöter med ansvar för mänskliga rättigheter.

H.  Alla EU-länder har inte infört rättsliga åtgärder för att skydda HTB-personers rättigheter, vilket krävs enligt direktiv 2000/43/EG och 2000/78/EG, och inte heller bekämpar alla medlemsstater diskriminering på grund av sexuell läggning och främjar jämlikhet.

I.  Det behövs ytterligare åtgärder på EU-nivå och i medlemsstaterna för att utrota homofobi och främja en kultur med frihet, tolerans och jämlikhet mellan medborgarna och i lagstiftningen.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt all diskriminering på grund av sexuell läggning.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att homo-, bi- och transsexuella personer skyddas från homofobiska hatuttalanden och våldsyttringar och att se till att samkönade partner åtnjuter samma respekt, värdighet och skydd som resten av samhället.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att skarpt fördöma homofobiska hatuttalanden eller uppmaningar till hat och våld samt se till att demonstrationsfriheten, som garanteras i alla fördrag om mänskliga rättigheter, respekteras i praktiken.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds på alla områden och att fullborda det på artikel 13 i fördraget grundade åtgärdspaketet mot diskriminering, genom att föreslå antingen nya direktiv eller en ny allmän ram som täcker alla diskrimineringsgrunder och alla områden.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att intensifiera kampen mot homofobi genom utbildning, såsom kampanjer mot homofobi i skolor, på universitet och i massmedier, och genom administrativa, rättsliga och lagstiftande åtgärder.

6.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt när det gäller förslaget till beslut om det europeiska året för lika möjligheter för alla att kommissionen måste se till att alla former av diskriminering som avses i artikel 13 i fördraget och i artikel 2 i förslaget tas upp och behandlas likvärdigt, såsom anges i parlamentets ståndpunkt av den 13 december 2005 beträffande förslaget(4) och påminner kommissionen om dess löfte om att noggrant övervaka denna fråga och rapportera till parlamentet.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla medlemsstater har införlivat och korrekt tillämpar direktiv 2000/78/EG, samt att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som underlåter att göra detta. Kommissionen uppmanas dessutom att se till att årsrapporten om skyddet av de grundläggande rättigheterna i EU omfattar fullständig och utförlig information om fall av homofobiska hatbrott och våldshandlingar i medlemsstaterna.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om skydd mot diskriminering på alla de grunder som nämns i artikel 13 i fördraget och med samma räckvidd som direktiv 2000/43/EG.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att överväga tillämpningen av straffrättsliga åtgärder i fall då direktiv som grundas på artikel 13 överträds.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla övriga åtgärder de anser vara lämpliga för att bekämpa homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning samt att främja och genomföra jämlikhetsprincipen i sina samhällen och rättssystem.

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta lagstiftning för att få ett slut på den diskriminering som samkönade partner upplever när det gäller arv, förmögenhetsförhållanden, hyrande av bostad, pensioner, skatter, socialskydd m.m.

12.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som på den senaste tiden vidtagits i flera medlemsstater för att förbättra HTB-personers ställning och att anordna seminarier för utbyte av god praxis den 17 maj 2006 (Internationella dagen mot homofobi).

13.  Europaparlamentet upprepar sin begäran att kommissionen skall lägga fram förslag som garanterar fri rörlighet för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar och registrerade partner oavsett kön, i enlighet med parlamentets rekommendation av den 14 oktober 2004 om framtiden för området med frihet, säkerhet och rättvisa(5) .

14.  Europaparlamentet uppmanar berörda medlemsstater att erkänna homosexuella som skottavla och offer för nazistregimen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen samt till medlemsstaternas, anslutnings- och kandidatländernas regeringar.

(1) EUT C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) EUT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(3) EUT L 303, 2.12.2000, s. 16.
(4) Antagna texter, P6_TA(2005)0489.
(5) EUT C 166 E, 7.7.2005, s. 58

Senaste uppdatering: 21 juli 2006Rättsligt meddelande